ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Руська земля у ІХ-Х століттяхСемінарське заняття № 1-2(4 години)

Теоретичний блок

1. Предмет, завдання курсу. Періодизація, історіографія.

2. Етимологія назви “Русь”*.

3.Теорії походження держави*.

4. Передумови утворення держави Русь. Перші князі.

* Розповідь обов’язково ілюструвати цитатами з джерел.

Термінологія для закріплення: антинорманська теорія, варяги (нормани), військовий союз племен, гали, кельти, наукова теорія, норманська теорія, ознаки держави, рутини, «Русь», князі: Кий, Аскольд, Рюрик, Олег, Ігор, Ольга, Святослав, Ярополк), Хозарський каганат, військові походи князів, віче.

Рекомендації по підготовці теоретичної частини:

Перше заняття присвячене початковому етапу державотворення на теренах східних слов’ян. Розпочинається воно із з'ясування предмету, хронологічних меж, історіографії Середньовічної історії України.

Слід охарактеризувати процес об’єднання племен. Визначити поняття держава, головні риси державно-структурованого суспільства. Визначити механізми утворення держави: марксистське, торгівельно-економічне (М. Грушевський), визначити роль міст у державному утворенні (П. Толочко). Слід відмітити наявні у літературі ідеї, сутність яких полягає у впевненості проникнення християнства у середовище східнослов’янських племен до їх офіційного хрещення (М.Брайчевський).

Одне з найголовніших питань цього модулю — утворення східнослов’янської держави. Низка племінних союзів, які проживали на території України та суміжних землях (близько 15) об’єднуються в єдину державу. Визначте поняття держава, назвіть ознаки держави. Прослідкуйте основні причини об’єднання: мова, релігія, культура, торгівля, економічні інтереси, захист, політика полянських князів по розширенню своєї території. Однією з найцікавіших проблем початкового етапу державотворення на руських теренах є питання етимології поняття Русь. Розгляньте дискусію з цього приводу. Обов'язково проілюструйте розповідь посиланнями на джерела. Охарактеризуйте основні теорії походження русі. Розкриваючи сутність процесу утворення держави необхідно розуміти, що існує два основні підходи: марксистський — державність виникає в класовому в класовому суспільстві (тобто у слов’ян державність виникає на феодальному ступені розвитку суспільства); цивілізаційний, який державність вбачає в тому випадку, коли у суспільстві наявні такі явища, як монопольна власність на землю та допускає неповну власність феодала на виробника продукції, матеріальних благ.

Характеризуючи діяльність перших князів слід розкрити діяльність таких лідерів полян, як Дір і Аскольд. Нестор заначав, що вони були братами. Проте, існують різні точки зору на це питання, зупиніться на них Кінець правління Аскольда пов’язують з його смертю у 882 р. і тлумачать по різному: державний переворот, що полягав у вбивстві князя, верхівки полянського князівства та перехід влади до норманських завойовників, в особі Олега; повстання на релігійному грунті, очолювана волхвами, яке спрямовувалося проти спроб Аскольда охрестити полян.

Подайте коротку характеристику діяльності перших князів Русі — Олега, Ігоря, Ольги, Святослава. Прокоментуйте найважливіші події, зробіть висновки по першому етапу існування руської держави.


 

Самостійна робота №1

студента ________________________________________ групи_________

Не забувайте збільшувати аркуш до формату А4.!!!

1. Дайте характеристику теоріям походження держави Русь за такою схемою:

Умовна назва Зміст теорії Дослідники (не менше 3-х) Уривок з будь-якого джерела , що підтверджує теорію Власний коментар
           
           
           

 

Самостійна робота №1

(продовження)

студента ________________________________________ групи_________

 

Про які події оповідається в уривку з дослідження М.Дрінова «Южные славяне и Византия в Х веке» (1875)? Коли вони відбулися і чим завершилися?

3.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Прокоментуйте уривок із записок арабського мандрівника Ібн-Даста (подано за публікацією Хвольсона 1869 р.).

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


Тема№2

Київська Русь: держава, люди, культура

Семінарське заняття № 3(2 години)

Теоретичний блок

1. Розквіт Київської Русі за часів Володимира Великого і Ярослава Мудрого.

2.Русь у середині ХІ- середині ХІІІ ст.

а) Володимир Всеволодович (Мономах) і Мстислав Володимирович;

б) боротьба князів за Київ у ХІІ- першій половині ХІІІ ст.

3. Русь і Степ. Кочові народи: печеніги, половці.

Семінарське заняття № 4(2 години)

1. Галицько-Волинське князівство.

а) Розвиток Галичини та Волині ХІІ ст.

б) Утворення Галицько-Волинського князівства. Роман Мстиславович;

в) Данило Галицький.

2. Походи Батия. Золота Орда.

3. Князівство за Даниловичів

Термінологія для закріплення: дуумвірат, Володимир Мономах, кочовики, Любецький з’їзд, народні повстання та бунти, печеніги, половці, розквіт держави (князі Володимир Великий, Святополк Окаянний, Мстислав Володимирович, Ярослав Мудрий), становлення держави, боярська опозиція, Данило Галицький, Волинь, волинські князі (Ізяслав Мстиславович, Мстислав Ізяславович, Роман Мстиславович), Галичина, галицькі князі (Рюрик, Володар, Василько, Володимирко, Ярослав Осмомисл, Володимир), монгольська експансія, польська експансія, «татарські люди», угорська експансія (королевичі Коломан, Андрій).

Рекомендації по підготовці теоретичної частини:

Семінарське заняття присвячено такій складовій темі, як держава Київська Русь: етапу розквіту Київської Русі та пов’язаний із княжінням Володимира Великого і Ярослава Мудрого, складання Галицько-Волинського князівства, взаємовідносин держави Русь із кочовиками. У першому питанні наголосіть, що за Володимира Великого (980-1015 рр.) — відбулося розширення руських земель, він проводив оборонні війни, заходи по зміцненню кордонів, провів реформи, серед яких найвагомішою була релігійна реформа. Розкрийте причини її проведення, сутність, наслідки. Проте самостійно слід розглянути це питання докладніше. Слід звернути увагу на те, що більшість дослідників твердять, що християнство проникає у свідомість східних слов'ян задовго до офіційного хрещення Русі. Головною дефініцією цього питання є також теза, що християнізація не була одномоментною подією. Виділяють етапи цього процесу:

1. готський

2. спроба християнізації за Аскольда (Брайчевский М.Ю. Утверждение христианства на Руси. — К., 1959)

3. хрещення княгині Ольги

4. остаточний вибір монотеїстичної релігії за Володимира.

Назвіть причини прийняття християнства:

1. необхідність міжнародного визнання

2. високий рівень культурного розвитку християнських країн

3. відповідність політичного розвитку держави та феодальниму способу виробництва

4. вплив Візантії

5. особисті мотиви Володимира (див. Толочко П. Володимир Святий. — К., 1996.).

Викладіть події 80-х рр. X ст. по реформації релігії. Зверніть увагу на те, що спроба реформації язичництва, яка супроводжувалася реакцією, не дала бажаних наслідків. Пантеон з 6 богів не перетворив Київ на єдиний ідеологічний центр язичницької Русі. Не привів і до ліквідації автономістських тенденцій на місцях. Викладаючи факти процесу хрещення Русі, відзначте, що ідеологічна перебудова і в самому Володимирі і в усьому давньоруському суспільстві відбувалося не зовсім спокійно. Мали місце і соціальні потрясіння. Проте нове історично було потрібне Русі, оскільки перед нею стояли завдання якнайшвидшого входження до загальноєвропейської культурно-історичної спільності.

Наступним етапом консолідації земель є княжіння Ярослава Мудрого (1034-1054). Його княжіння прийнято вважати апогеєм могутності Київської Русі. Аргументуйте цю тезу. Розкрийте основні аспекти діяльності Ярослава мудрого. Що засвідчувало прагнення Ярослава добитися міжнародного визнання? Розкрийте сутність “принципу сеньйорату” (система ротацій в межах родини до старшого у роді, а не від батька до сина).

Київська Русь у своєму розвитку пройшла ряд етапів:

1. виникнення і формування давньоруської держави (IX- кін. X ст.);

2. період розвитку Київської Русі (кін. X – сер. ХІ ст.);

3. період занепаду та феодальної роздробленості Київської Русі (ХІ- 30-ті рр. ХІІ- 40-ві рр. ХІІІ ст.)

Як єдина держава Київська Русь існувала з ХІ- 30-ті рр. ХІІ ст. Охарактеризуйте відносини Русі із печенігами. Половці — конфедерати чи вороги?

Друге семінарське заняття цієї теми присвячене Галицько-Волинському князівству. Розкрийте розвиток Волині та Галичини до об'єднання. Вони сформувалися, як окремі землі до X ст. і вже сформованими були приєднані до Київської Русі. Слід наголосити, що власне тому Галичина і Волинь одними з перших виокремилися в процесі роздробленості (назвіть причини інші причини). Назвіть племена, якими заселялись ці території, їх суспільний лад, особливості економічного розвитку, ворогів.Наголосіть на тісних взаємозв'язках між сусідніми землями. Саме вони стали поряд у спільні боротьбі проти агресії Угорщини та Польщі і були передумовами об'єднання цих земель у єдине князівство. Це об'єднання відбулося у 1199 р. за часів князя Романа. Розкрийте внутрішню та зовнішню політику князя Романа. Поясніть причини смути у Галицько-Волинському князівстві в І чверті ХІІІ ст. Назвіть дві тенденції у боротьбі за владу.

Відповідь на наступне питання розпочніть із приходу до влади сина Романа — Данила. Назвіть етапи закріплення Данила на Галичині та Волині. Поясніть, чому правління Данила Галицького вважається розквітом Галицько-Волинського князівства. Дайте оцінку діяльності Данила Галицького. При наявності реферативного повідомлення про Данила Галицького доцільно його заслухати.

Розкриваючи друге запитання заняття, а саме історію Галицько-Волинського князівства в кінці ХІІІ — в ІІ половині XIV ст. слід розкрити становище у державі при Даниловичах. Спадкоємці Данила зберегли політичну цілісність князівства, але суперничали за першість у ньому. У чому причини такого становища, яке склалося після смерті Данила. Землі розподілені між Шварном, Левом, Мстиславом лише на початку XIV ст. об'єдналися під владою онука Данила князя Юрія Львовича (1301-1308).

Відмітьте два головні аспекти діяльності Юрія: економічне зростання Галицько-Волинського князівства та здобуття церковної самостійності у зв'язку із перенесенням київської митрополії до Володимира (1303 р.).

Сини Юрія — Андрій та Лев були останніми представниками династії Романовичів на Галицько-Волинських землях. Після їх загибелі розпочинається занепад держави.

Поясніть причини цього та розкрийте процес утвердження на Галичині та Волині іноземних правителів.

Наприкінці ХІІ ст. у степах Центральної Азії утворилася могутня військово-феодальна монгольська держава. У 1206 р. Темучин (Чінгіс-хан) був проголошений ханом усієї Монголії. Він почав здійснювати широку завойовницьку політику. У 1221 р. завершив завоювання Середньої Азії та Хорезму, внаслідок чого, відкрився шлях до Кавказу і Причорномор'я. У 1222 р. монголо-татари через Кавказ вторглися у причорноморські степи та завдали поразки половцям на Дону. Половецький хан Котян відступив до Дніпра і попросив допомоги у руських князів. Князі галицький, волинський, київський, чернігівський, смоленський разом з половцями виступили проти монголо-татар. 31 травня 1223 р. на річці Калці відбулася битва, в результаті якої об'єднані війська зазнали поразки. Але ослаблені татари повернули назад. 1237 р. розпочався наступ монголо-татар на Русь під проводом хана Батия. Розкажіть про завоювання руської землі монголами. Особливо виділіть захоплення Києва 1240 р.Дайте відповідь на питання:

1. Коли була заснована Золота Орда?

2. Яку територію охоплювала ця держава?

3. Яку політику здійснювали монголо-татари на Русі?

4. Яких втрат зазнала Русь?

5. З якими битвами пов'язане завершення монгольського панування?

6. Геополітичні зміни у кінці XIV-XV ст. та їх вплив на звільнення руських князівств.

7. Останнє трете запитання присвячене розвитку Галицько-Волинського князівства після смерті Данила Галицького за його наступників — Лева, Шварна.

Срібник Ярослава Мудрого.


Самостійна робота №2

студента ________________________________________ групи_________

Не забувайте збільшувати аркуш до формату А4.!!!

  1. Звідки походить малюнок? Яку подію зображено? Підберіть уривок з літопису, який відповідає події? Прокоментуйте.________________________________________________

_________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

  1. Що ви знаєте про Любецький з'їзд князів? Яку мету він переслідував? Які його результати? Які ще з'їзди князів вам відомі, як в цілому ви б могли їх охарактеризувати?

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

  1. Що таке «боротьба за київське причастя»? Широко розкрийте це поняття, вкажіть хто його ввів.

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 


Самостійна робота №2

(продовження)

студента ________________________________________ групи_________

  1. Про кого сказано в «Слові о полку Ігоревим»? «Высоко сидиши на своем златокованнем столі. Подпер горы Угорскыи своими железными полками. Заступив королеви путь. Затворив Дунаю ворота...»____________________________________

_________________________________________________________________________________

 

Про кого промовляє «Галицько-Волинський літопис: «Бо він кинувся був на поганих, як той лев, сердитий же був, як та рись і губив [їх], як той крокодил, і переходив землю їх, як той орел, а хоробрий був, як той тур..»._______________________________________________

_________________________________________________________________________________

  1. Оберіть одну з тем:

«Половці — конфедерати Русі»

«Створення Золотої Орди за Чінгіз-хана»

«Характер данництва Русі Золотій Орді».

Складіть 3 індивідуальних завдання на перевірку знань з цієї теми(впишіть на цей листок).

Підберіть 3 ілюстрації з теми (додайте до самостійної роботи).

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


Семінарське заняття № 5(2 години)

Теоретичний блок

1. Соціальна історія Київської Русі.

а) населення Русі: структура, еволюція, зміни в етнічному складі;

б) проблема «давноруської народності»;

в) розвиток міст Русі: теорії виникнення, структура.

2. Економічний розвиток Русі.

а) господарство;

б) ремесло та промисли;

в) торгівля.

Термінологія для закріплення: домен, економічне піднесення, ізгої, міжусобиці, натуральне господарство, роздробленість, удільні князівства, федерація, Візантія, «візантійська політика», господарство, економічні бунти, віче, звичаєве право, землеробство, знаряддя праці, зовнішня політика, міжнародні угоди, ремесло, селяни, соціально-економічний устрій, суспільно-політичний устрій.

Рекомендації по підготовці теоретичної частини:

Семінарське заняття присвячене соціальній історії Русі, її людям; економічному розвиткові Русі. Введення його зумовлене активним роботою таких авторів, як Степана Величенка, Анджея Камінського, Зенона Когута, Омеляна Пріцака, Френка Сисина, Терези Хинчевської-Геннель, Ігоря Шевченка, на основі яких постав сучасний напрямок історії, представлений в Україні школою Наталії Яковенко, який можна назвати соціальним. Вони, розробляючи конкретні сюжети української історії, зуміли відсторонитися і від світоглядних анахронізмів (як "народництво" чи "державництво"), і від погляду на історичну науку як сурогат громадянського служіння. У цих же працях ми можемо (знову таки на українському матеріалі вперше) побачити спробу реалізації основоположної вимоги новітніх історичних досліджень — відмови від перенесення на дотеперішні часи стереотипів та понять, властивих мисленню нашої доби, а також намагання з'ясувати внутрішній механізм поведінки людей іншої культури. Процитуємо Наталію Яковенко «Маю на увазі передовсім спробу звести історію з п'єдесталу науки про суспільство до рангу науки про людину в суспільстві».

Перше питання передбачає розкриття питання: соціальна структура населення (князі, селяни (смерди, закупи, рядовичі, холопи, челядь), ремісники, ізгої). Три групи соціуму європейського середньовіччя: люди молитви, війни, люди праці (Яковенко Н., 2006). Друге питання пов'язане із проблемою «давньоруської народності», розкрийте його в історіографічному аспекті. Хто висунув, підтримував цю гіпотезу, зазначте її сутність, наведіть докази, що наведені прихильниками цієї гіпотези. Наведіть сучасні точки зору на цю проблему. Прослідкуйте формування етнічних обрисів майбутнього українського народу. Розкрийте місце міст у тодішньому суспільстві. Розкрийте три підходи до формування давньоруських міст (Толочко П., Колибенко О.). З'ясуйте їх типову структуру (дитинець, посад) та планіграфію. Проілюструйте відповідь малюнками. Розкрийте особливості міст різних князівств Русі.

У другому питанні, якщо ви характеризуєте економічні відносини на основі формаційного підходу, то слід зазначити, була ранньофеодальною монархією, яка мала ознаки феодалізму: феодальний тип господарювання: 1) право власності на землю в Київській Русі; феодальна експлуатація (данина, відробітки, чинш (грошова рента), полюддя (натуральна рента). Подайте характеристику розвитку землеробства, скотарства, ремесел, промислів, торгівлі. Окремі сюжети до цього питання повинні розкрити головну проблему семінару — людина Русі, хто вона, як говорила, де жила, що їла та пила, який був її одяг, побутові речі тощо. За бажанням, відповідь на одне з питань чи аспектів питання можна представити у вигляді презентації. Супроводжуйте відповіді цитатами з джерел.


Самостійна робота №3

студента ________________________________________ групи_________

  1. Хто зображений на малюнку? Опишіть етапи формування військового стану в Русі. Які категорії в межах цього стану існували?

______________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

 

2. За зображенням князя Ізяслава з дружиною та залучивши додаткову літературу, опишіть князівський одяг 12-13 ст.

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

 

 

3. З якого джерела походить ілюстрація. Що вона зображує? Розкрийте роль книжкової мініатюри для розкриття проблем соціуму Русі.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

Самостійна робота №3

(продовження)

студента ________________________________________ групи_________

 

4. Назвіть теорії походження давньоруських міст. ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Який шлях ілюструє мініатюра під назвою «Будівництво міста»?__________________________________________________

 

 

Последнее изменение этой страницы: 2016-04-26; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.221.159.255 (0.02 с.)