Вимоги до оформлення індивідуального творчого завдання 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Вимоги до оформлення індивідуального творчого завданняЗ курсу «Історія педагогіки»

1. Обсяг – до 20 сторінок формату А4 (комп’ютерного тексту), 14-м шрифтом, 30 рядків на сторінці.

2. Оформлення титульної сторінки згідно існуючих вимог.

3. Творче завдання, має обов’язково містити розділи: вступ; основна частина; висновки; список використаної літератури.

· У вступі мотивується актуальність теми, її значення, вказуються завдання і мета написання роботи, методи і засоби дослідження;

· Виклад основної частини повинен бути творчим, носити самостійний характер, а не замінюватися переписуванням змісту книг, статей, посібників. При написані реферату творчість проявляється у:

- самостійному пошуку і виборі матеріалу, глибокому вивчені джерел;

- самостійному викладі матеріалу: вмінні логічно аргументувати, робити висновки і повідомлення;

- запровадженні нових фактичних даних, невідомих для широкої студентської аудиторії.

Велике значення має форма викладу матеріалу. Кожен студент зобов’язаний пам’ятати про логічну послідовність, логічний взаємозв’язок між окремими питаннями і кожного з них з усією темою в цілому, а також про чіткість і конкретність у викладі. Слід уникати довгих фраз і речень, які ускладнюють розуміння тексту.

При написані реферату важливо використовувати цитати, схеми, цифри та факти, правильно робити посилання на використані джерела. Посилання на літературні джерела оформляються таким чином: у квадратних дужках записується номер джерела за загальним списком літератури в кінці реферату, далі після коми записується номер використаної сторінки (чи сторінок) наприклад: [7, с.12]. викладення матеріалу має вестись грамотно, без орфографічних та стилістичних помилок, охайно.

· Висновки містять стислу характеристику основних результатів виконаної роботи, формулюються узагальнюючі тези відповідно до завдань, визначених у вступі.

· Список використаної літератури має складатися орієнтовно з п’яти джерел, поданих у алфавітному порядку і оформлених з урахуванням усіх сучасних вимог до бібліографічному опису.

ПЕРЕЛІК ЗАПИТАНЬ, ЩО ВИНЕСЕНІ ДЛЯ СКЛАДАННЯ ЕКЗАМЕНУ З ЗАЛІКОВОГО МОДУЛЮ “ІСТОРІЯ ПЕДАГОГІКИ”.

(Затверджено на засіданні кафедри Протокол № 2 від 23.09.2008р.)

Модуль І

1. Визначити особливості виховання в первіснообщинному суспільстві.

2. Визначити загальні тенденції організації виховання і навчання у цивілізаціях Стародавнього Сходу.

3. Визначити загальні тенденції розвитку теорії і практики античного виховання. Порівняти Спартанську та Афінську системи виховання.

4. Дати загальну характеристику педагогічних ідей античних філософів: Демокрита, Сократа, Платона, Аристотеля.

5. Визначити загальні тенденції становлення та типи шкіл Римської системи виховання в ІУ-І ст. до н.е.. Проаналізувати педагогічні погляди Квінтіліана, та Сенеки.

6. Визначити особливості школи і педагогічної думки у Візантії.

7. Визначити особливості системи виховання та освіти в країнах середньовічної Європи. Дати характеристику системи рицарського виховання.

8. Визначити особливості виховання і освіти доби Реформації. Проаналізувати єзуїтське виховання.

9. Визначити особливості розвитку виховання, школи і педагогічної думки в епоху Відродження.

10. Визначити провідні педагогічні ідеї представників епохи Відродження (Ф.Рабле, В. де Фельтре, Е.Роттердармського).

11. Визначити основні періоди педагогічної діяльності Й.Г.Песталоцці. Проаналізувати зміст теорії елементарної освіти та принципу природовідповідності у педагогіці Й.Г.Песталоцці.

12. Обґрунтувати ідею поєднання навчання з продуктивною працею в педагогіці Й.Г.Песталоцці, охарактеризувати зміст розумового, морального, фізичного, трудового виховання в його педагогічній системі.

13. Виокремити та проаналізувати основні періоди життя та педагогічної діяльності Я.А.Коменського.

14. Обгрунтувати зміст ідеї загальнолюдської освіти, вікової періодизації, системи шкіл, класно-урочної системи за педагогікою Я.А.Коменського.

15. Проаналізувати педагогічну діяльність та умови формування світогляду Я.А.Коменського, особливості обґрунтування ним принципу природо відповідності, мети і завдань виховання.

16. Розкрити дидактичні погляди та вимоги до вчителя у педагогіці Я.А.Коменського.

17. Дати характеристику поглядів Дж. Локка про фактори розвитку особистості та роль виховання у цьому процесі. Визначити зміст фізичного, морального, розумового виховання у теорії Дж. Локка.

18. Дати характеристику соціально-політичних та філософських поглядів Дж.Локка. Проаналізувати теорію виховання "джентльмена".

19. Визначити зміст ідеї вільного виховання та вікової періодизації за Ж.-Ж. Руссо, основні суперечності в його педагогічних поглядах.

20. Проаналізувати соціально-політичні і філософські погляди Ж-Ж.Руссо. Визначити особливості його інтерпретації принципу природовідповідності.

21. Визначити особливості обґрунтування А.Дістервегом принципів природовідповідності, культуровідповідності, самодіяльності виховання та вимоги до вчителя.

22. Проаналізувати основні етапи педагогічної діяльності та дидактичні погляди А.Дістервега.

23. Проаналізувати педагогічні погляди представників світової реформаторської педагогіки 2 пол. ХІХ- поч.ХХ ст.

24. Проаналізувати основні ідеї реформаторської педагогіки (Р.Штайнера, Д.Дьюї, М.Монтессорі)

25. Визначити генезу поглядів щодо морального виховання в історії педагогіки.

26. Визначити генезу поглядів щодо розумового виховання в історії педагогіки.

27. Проаналізувати розвиток проблеми естетичного виховання в історії педагогіки.

28. Проаналізувати розвиток проблеми трудового виховання в історії педагогіки.

29. Розкрити розвиток уявлень про ідеал вчителя в історії педагогіки.

30. Розкрити сучасні тенденції розвитку світової освіти.

Модуль ІІ

1. Проаналізувати особливості виховання у східних слов'ян.

2. Дати характеристику розвитку виховання і школи в Київській Русі.

3. Проаналізувати ідеї представників педагогічної думки Київської Русі.

4. Визначити організаційні та методичні особливості української козацької педагогіки.

5. Визначити зміст та особливості організації навчання в Острозькій та Києво-Могилянській академіях.

6. Проаналізувати розвиток шкільництва в Україні у ХІУ-ХУ ст. (майстри грамоти).

7. Визначити зміст педагогічної діяльності та педагогічних поглядів просвітителів і педагогів епохи українського Відродження (Ф.Прокопович, І.Борецький, І.Гізель, І.Вишенський)

8. Охарактеризувати типи шкіл в епоху українського Відродження (ХУІ-ХУШ ст.)

9. Визначити особливості розвитку освіти в Україні у ХУІ-ХУІІ ст.. (Братські школи).

10. Визначити особливості організації роботи Яснополянської школи та основні педагогічні погляди Л.М.Толстого.

11. Визначити основні положення педагогіки С.Русової.

12. Проаналізувати просвітницьку діяльність та «педагогіку серця» Г.Сковороди.

13. Проаналізувати педагогічні погляди та освітню діяльність Х.Алчевської.

14. Проаналізувати педагогічні погляди педагогів к. ХІХ ст. (Б.Грінченка, І.Франка, Л.Українки, П. Грабовського).

15. Проаналізувати розвиток освіти в Україні та педагогічні погляди діячів 1 пол. ХІХ ст.(Т.Шевченка, М.Корфа)

16. Визначити особливості розвитку вітчизняної освіти у 2-й пол. XIX століття. Охарактеризувати педагогічні погляди М.І.Пирогова.

17. Визначити вимоги до вчителя у спадщині К.Д.Ушинського

18. Обґрунтувати зміст ідеї народності трудового та морального виховання в педагогічній системі К.Д.Ушинського.

19. Проаналізувати дидактичні погляди К.Ушинського.

20. Виокремити та проаналізувати основні періоди життя та педагогічної діяльності А.С.Макаренка

21. Визначити зміст трудового виховання і його зв'язок з продуктивною працею у творчості А.С.Макаренка.

22. Визначити ідеї А.С.Макаренка про проблеми сімейного виховання.

23. Дати характеристику змісту теорії дитячого колективу в педагогіці А.С.Макаренка.

24. Проаналізувати головні педагогічні ідеї праць А.С.Макаренка з проблем громадянського виховання.

25. Дати характеристику дидактичних поглядів В.О.Сухомлинського.

26. Визначити вимоги В.О.Сухомлинського до особистості вчителя та його підготовки.

27. Виокремити та проаналізувати основні періоди життя та педагогічної діяльності В.О. Сухомлинського.

28..Визначити тенденції розвитку вітчизняної освіти і педагогічної думки у 1-й пол. XX ст..

29. Визначити основні тенденції розвитку освіти і педагогічної думки в Україні у другій половині XX.

Практичний блок

1. Проаналізувати головні педагогічні погляди в праці Демокрита «Думки про виховання».

2. Проаналізувати головні педагогічні ідеї в праці Аристотеля «Політика».

3. Проаналізувати головні педагогічні ідеї в праці Платона «Держава».

4. Проаналізувати головні педагогічні ідеї в працях Т.Мора "Утопія", Т.Кампанелли "Місто сонця".

5. Проаналізувати головні педагогічні ідеї в праці М.Монтеня "Досліди".

6. Проаналізувати головні педагогічні ідеї в праці Г.Кершенштейнера "Школа майбутнього — школа роботи".

7. Проаналізувати головні педагогічні ідеї в праці Д.Дьюі "Школа і суспільство".

8. Проаналізувати головні педагогічні ідеї в праці Ф.Рабле "Гаргантюа і Пантагрюель".

9. Проаналізувати головні педагогічні ідеї в праці Й.Г.Песталоцці "Лінгард і Гертруда".

10. Проаналізувати головні педагогічні ідеї в праці Я.А.Коменського "Закони добре організованої школи".

11. Проаналізувати головні педагогічні ідеї в праці Я.А.Коменського "Велика дидактика".

12. Проаналізувати головні педагогічні погляди в праці Д. Локка "Думки про виховання".

13. Проаналізувати головні педагогічні ідеї в праці Ж.-Ж.Руссо "Еміль, або Про виховання".

14. Проаналізувати головні педагогічні ідеї в праці А.Дістервега "Керівництво до освіти німецьких вчителів".

15. Проаналізувати головні педагогічні ідеї в творі Володимира Мономаха «Повчання дітям».

16. Проаналізувати вимоги до організації навчального процесу у Статуті Луцької братської школи (1624).

17. Проаналізувати головні педагогічні ідеї в працях Є.Славинецького «Громадянство звичаїв дитячих», С.Полоцького «Обід душевний. Вечеря душевна».

18. Проаналізувати головні педагогічні ідеї у праці Г.С.Сковороди "Вдячний Єродій".

19. Проаналізувати головні педагогічні ідеї в праці О.В.Духновича "Народна педагогія".

20. Проаналізувати головні педагогічні ідеї в праці К.Д. Ушинського "Рідне слово".

21. Проаналізувати головні педагогічні ідеї в праці К.Д.Ушинського "Людина як предмет виховання" Передмова)

22. Проаналізувати головні педагогічні ідеї в праці К.Д.Ушинського "Праця в її психічному і виховному значенні".

23. Проаналізувати головні педагогічні ідеї в працях К.Д.Ушинського «Про народність у громадському вихованні».

24. Проаналізувати головні педагогічні ідеї в працях К.Д.Ушинського «Про користь педагогічної літератури».

25. Проаналізувати головні педагогічні ідеї в праці А.С.Макаренка "Загальні умови сімейного виховання".

26. Проаналізувати головні педагогічні ідеї в праці А.С.Макаренка «Виховання в праці".

27. Проаналізувати головні педагогічні ідеї в праці А.С.Макаренка "Про батьківський авторитет".

28. Визначити педагогічні ідеї в праці В.О.Сухомлинського "Павлиська середня школа".

29. Проаналізувати головні педагогічні ідеї в праці В.О.Сухомлинського "Сто порад вчителеві".

30. Проаналізувати головні педагогічні ідеї в праці В.О.Сухомлинського «Народження громадянина».Поделиться:


Последнее изменение этой страницы: 2016-04-07; просмотров: 415; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 44.197.101.251 (0.035 с.)