Теми індивідуальних семестрових творчих завдань з модулю «Історія педагогіки». 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Теми індивідуальних семестрових творчих завдань з модулю «Історія педагогіки».1. “Хороший учитель вчить шукати істину, поганий подає її в готовому вигляді”.

2. А.Макаренко і сучасна школа.

3. А.Макаренко про батьківський авторитет у сім’ї.

4. А.Макаренко про основні закономірності розвитку колективу.

5. А.Макаренко про педагогіку як діалектичну науку.

6. А.Макаренко про педагогічну майстерність.

7. А.Макаренко про поєднання навчання і продуктивної праці.

8. А.Макаренко про сімейне виховання дітей.

9. А.Макаренко про формування свідомої дисципліни.

10. А.Макаренко як особистість.

11. В.Сухомлинський про виховання інтересу до навчання.

12. В.Сухомлинський про вчителя і вимоги до нього.

13. В.Сухомлинський про зміст, форми і методи роботи з відстаючими учнями.

14. В.Сухомлинський про організацію навчального процесу у Павлиській школі.

15. В.Сухомлинський про педагогічну освіту батьків.

16. В.Сухомлинський про розвиток мислення і мови школярів.

17. В.Сухомлинський про роль ситуації успіху у навчанні.

18. В.Сухомлинський про самовиховання і самовдосконалення особистості.

19. В.Сухомлинський про формування моральної зрілості особистості.

20. Взаємозв’язок морального і естетичного виховання у педагогічній спадщині В.Сухомлинського.

21. Видатні професори-випускники Києво-Могилянської академії.

22. Виховні ідеали Г.С.Сковороди.

23. Внесок К.Ушинського у розробку теорії початкової освіти.

24. Вплив тоталітарної держави на концептуальні положення В.Сухомлинського з питань виховання особистості.

25. Вчення В.Сухомлинського про колектив.

26. Вчення К.Ушинського про рідну мову як фактор і засіб виховання.

27. Г.С.Сковорода про ідею „сродної праці”.

28. Дидактичні погляди А.Дістервега.

29. Дидактичні погляди А.Макаренка.

30. Дидактичні погляди К.Ушинського і Я.Коменського: порівняльний аналіз.

31. Дидактичні принципи в педагогічній теорії Я.А.Коменського.

32. Дитяче самоврядування у педагогічній системі А.Макаренка.

33. Етичні погляди Г.С.Сковороди.

34. Єзуїтське виховання.

35. Життя і педагогічна діяльність Г. С. Сковороди.

36. Загальна характеристика реформаторської педагогіки.

37. Зародження гуманістичного виховання в епоху Відродження.

38. Зародження ідеалу гармонійно розвиненої особистості в Древній Греції і його відображення в сучасній педагогіці.

39. Зміст і методика викладання в школах Київської Русі.

40. Ідеї про виховання найвідоміших представників української педагогічної думки 2- ї половини XVII – XVIII ст.

41. Ідея вільного виховання Ж.-Ж.Руссо.

42. Ідея народності виховання у поглядах видатних українських педагогів.

43. Ідея розвивального навчання у творчості А.Дістервега.

44. К.Ушинський і жіноча освіта.

45. К.Ушинський і порівняльна педагогіка.

46. К.Ушинський і Україна.

47. К.Ушинський про психолого-педагогічні основи відбору змісту навчального матеріалу для школи.

48. К.Ушинський про роль праці у житті і вихованні людини.

49. Католицькі школи в Україні як засіб денаціоналізації українського народу.

50. Літературно-педагогічні пам’ятники Київської Русі та їх вплив на розвиток школи і педагогіки в Україні.

51. Мислителі стародавнього світу про вчителя і вчительську професію.

52. Народна педагогіка – основа творчої спадщини В.Сухомлинського.

53. Народна педагогіка східних слов’ян про виховання.

54. Народні традиції в козацьких школах.

55. Організація виховання і освіти у Візантії.

56. Освіта в Україні на початку XX сторіччя.

57. Освіта і педагогічна думка доби Центральної Ради та Директорії.

58. Освітні реформи українського гетьманату.

59. Основні елементи морального виховання в педагогічній системі Я.А.Коменського.

60. Особливості виховання у первіснообщинному суспільстві.

61. Особливості організації освіти та виховання у протестантських країнах епохи Реформації.

62. Педагогічна діяльність і погляди Ф. Прокоповича.

63. Педагогічна діяльність та погляди на виховання І.Дрогобича та П.Русина.

64. Педагогічна думка Київської Русі в період феодальної роздрібності.

65. Педагогічна система А.С.Макаренка.

66. Педагогічна система В.О.Сухомлинського.

67. Педагогічна система К.Д.Ушинського.

68. Педагогічний аспект твору Ф.Рабле «Гаргантюа та Пантагрюель».

69. Педагогічні ідеали Г.С.Сковороди в праці «Вдячний Єродій».

70. Педагогічні ідеї давньоримських стоїків (Сенека, Епіктет, Марк Аврелій).

71. Педагогічні ідеї М.Монтеня.

72. Педагогічні ідеї представників класичної німецької філософії.

73. Педагогічні ідеї ранніх давньогрецьких філософів (Анаксагор, Діоген Лаертський, Демокрит, Зенон, Сократ, Піфагор).

74. Педагогічні ідеї філософів арабського світу.

75. Педагогічні інновації древньогрецьких філософів i їх використання на сучасному етапі.

76. Педагогічні погляди візантійських філософів та діячів церкви.

77. Педагогічні погляди Г.Ващенка.

78. Педагогічні погляди діячів англійського Просвітництва.

79. Педагогічні погляди діячів Реформації.

80. Педагогічні погляди діячів французького Просвітництва (Монтеськьє, Вольтера, Гельвеція, Дідро, Даламбера).

81. Педагогічні погляди Е. Роттердамського.

82. Педагогічні погляди і педагогічна діяльність М.І.Пирогова.

83. Педагогічні погляди Корфа.

84. Педагогічні погляди О.Духновича.

85. Педагогічні погляди просвітників у Німеччині.

86. Педагогічні погляди Т.Г.Шевченка.

87. Педагогічні погляди Т.Мора та Т.Кампанелли: порівняльний аспект.

88. Педагогічні погляди та освітня діяльність В.Лая.

89. Педагогічні погляди та освітня діяльність Г.Кершенштейнера.

90. Педагогічні погляди та освітня діяльність Д.Дьюї.

91. Педагогічні погляди та освітня діяльність М.Монтессорі.

92. Педагогічні погляди та освітня діяльність О.Декролі.

93. Педагогічні погляди та освітня діяльність Р.Штайнера.

94. Педагогічні погляди українських діячів ІІ-ї половини ХІХ (Лесі Українки, І.Франка, М.Драгоманова, Б.Грінченка).

95. Педагогічні погляди українських просвітителів і педагогів періоду українського Відродження XVI-XVII ст.

96. Педагогічні проблеми філософських шкіл Древньої Греції.

97. Перспективи розвитку української освіти та педагогіки у XXI ст.

98. Питання дисциплінування учнів у спадщині Я.Коменського та А.Дістервега.

99. Питання підвищення педагогічної майстерності у творах В.Сухомлинського.

100. Питання школознавства у педагогічній спадщині В.Сухомлинського.

101. Питання школознавства у педагогічній теорії К.Ушинського.

102. Природа як засіб виховання у творчій спадщині В.Сухомлинського.

103. Проблема визначення змісту освіти в історії шкільної справи і педагогічної думки.

104. Проблема виховання воїна в історії педагогіки: первісний воїн, лицарство, козацтво, стрілецтво, вояцтво.

105. Проблема виховуючого навчання у педагогічній спадщині К.Ушинського.

106. Проблема вікової періодизації розвитку дітей в історії педагогіки, її вирішення в сучасній психолого-педагогічній науці.

107. Проблема естетичного виховання у працях К.Ушинського.

108. Проблема єдності виховних зусиль школи і сім’ї у педагогіці А.Макаренка.

109. Проблема єдності навчання та виховання у світлі педагогічних настанов А.Макаренка.

110. Проблема індивідуального підходу у педагогічній системі А.Макаренка.

111. Проблема інтеграції виховних зусиль школи і сім’ї в історії педагогіки.

112. Проблема мети і завдань виховання в історії практичної і теоретичної зарубіжної класичної педагогіки.

113. Проблема мети і завдань виховання та особливості українського виховного ідеалу у творах видатних вітчизняних педагогів.

114. Проблема методів навчання у спадщині А.Дістервега.

115. Проблема морального виховання в історії практичної і теоретичної зарубіжної класичної педагогіки: зміст, засоби, методи.

116. Проблема морального виховання в історії української національної педагогіки: засоби, зміст, методика.

117. Проблема морального виховання у працях К.Ушинського.

118. Проблема основних чинників формування людської особистості в історії педагогічної думки.

119. Проблема особистості у педагогічній системі А.Макаренка.

120. Проблема перспективних ліній і виховання почуття оптимізму у педагогіці А.Макаренка.

121. Проблема природовідповідного виховання у поглядах Я.Коменського, Ж.-Ж.Руссо, Й.Песталоцці, А.Дістервега: порівняльний аналіз.

122. Проблема розумового виховання в історії практичної і теоретичної зарубіжної класичної педагогіки: засоби, зміст, методика.

123. Проблема розумового виховання в історії української національної педагогіки: засоби, зміст, методика.

124. Проблема розумового розвитку школярів у педагогічній спадщині В.Сухомлинського.

125. Проблема самоосвіти і самостійної роботи учнів у творчій спадщині В.Сухомлинського.

126. Проблема сімейного виховання в історії зарубіжної та вітчизняної педагогіки.

127. Проблема сімейного виховання у працях В.Сухомлинського.

128. Проблема суспільного та індивідуального, державного та сімейного виховання в історії педагогіки стародавнього світу.

129. Проблема трудового виховання в історії практичної і теоретичної зарубіжної класичної педагогіки: засоби, зміст, методика.

130. Проблема трудового виховання в історії української національної педагогіки: засоби, зміст, методика.

131. Проблема уроку в історії практичної і теоретичної педагогіки: класифікація, структура, побудова й організація уроків.

132. Проблема фізичного виховання в історії практичної і теоретичної зарубіжної класичної педагогіки: засоби, зміст, методика.

133. Проблема фізичного виховання в історії української національної педагогіки: засоби, зміст, методика.

134. Проблема форм і способів організації процесу навчання в історії шкільної справи і педагогічної думки.

135. Проблема формування громадської думки у творах А. Макаренка.

136. Проблема цілей виховання у педагогічній теорії К.Ушинського.

137. Проблема шкільного підручника у педагогічній спадщині К.Ушинського.

138. Проблеми загальнолюдського і національного у вихованні у працях видатних класиків педагогіки.

139. Проблеми політехнізму в історії педагогіки.

140. Проблеми професійної підготовки вчителів і педагогічної освіти у спадщині К.Ушинського.

141. Проблеми трудового виховання у педагогічній системі А.Макаренка.

142. Розвиток ідеї природовідповідності виховання в історії вітчизняної педагогіки і на сучасному етапі.

143. Розвиток народної і наукової педагогіки в епоху українського Відродження XVI-XVII ст.

144. Розвиток освіти та педагогічної думки в незалежній Україні.

145. Розвиток університетської освіти в епоху середньовіччя.

146. Розробка К.Ушинським принципів навчання.

147. Розробка Я.А.Коменським принципів побудови системи шкільної освіти.

148. Роль українських просвітителів і педагогів в розвитку школи і педагогіки Росії.

149. Роль церкви у розвитку національної системи виховання періоду українського Відродження XVI-XVII ст.

150. Система освіти і виховання в Київській Русі.

151. Спадщина та особистість А.Макаренка у світлі сучасної педагогічної періодики та літературних видань.

152. Статути, підручники, навчальні посібники як педагогічні пам'ятки XVI-XVII ст.

153. Структура і зміст освіти в Києво-Могилянській академії.

154. Структура і зміст освіти в Острозькій Академії.

155. Сучасність педагогічних ідей К.Ушинського для XXI ст.

156. Сучасність педагогічної спадщини А.Макаренка.

157. Схоластика і її вплив на зміст і методику навчання.

158. Теорія виховання джентльмена Дж.Локка.

159. Теорія і практика єзуїтської освіти.

160. Удосконалення К.Ушинським класно-урочної системи навчання.

161. Українська козацька педагогіка.

162. Філософські основи педагогічної теорії Я.А.Коменського

163. Характеристика “золотого віку” Китайської освіти (I-VI століття).

164. Характеристика виховання і шкільної справи у Стародавній Індії та Стародавньому Китаї.

165. Характеристика напрямків та основних ідей сучасної зарубіжної педагогічної думки.

166. Характеристика освіти і педагогічної думки епохи еллінізму.

167. Характеристика освіти і педагогічної думки ранньохристиянської епохи

168. Характеристика освітньої діяльності Острозької академії.

169. Характеристика основних напрямків розвитку педагогічної думки в Україні в ХІХ ст.

170. Християнство та його роль у розповсюдженні письменності в Київській Русі.

171. Шкільна освіта Київської Русі в період феодальної роздрібності.

172. Шкільна справа та педагогічна думка в період Великої французької буржуазної революції.

173. Школа і освіта Запорізької Січі.

174. Я.А.Коменський і народна педагогіка.

175. Я.А.Коменський і сучасна дидактика.

176. Я.А.Коменський про працю вчителя і його призначення в суспільстві.

177. Я.А.Коменський про урок як форму організації навчання в школі.

 Поделиться:


Последнее изменение этой страницы: 2016-04-07; просмотров: 404; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 44.200.194.255 (0.044 с.)