Виховання, школа і педагогічна думка в Епоху Античності. 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Виховання, школа і педагогічна думка в Епоху Античності.СЕМІНАРСЬКІ ЗАНЯТТЯ.

 

Змістовний модуль № 1.

Заняття 1.

Виховання, школа і педагогічна думка в Епоху Античності.

1. Порівняльна характеристика Афінської та Спартанської системи виховання (за першоджерелом:Плутарх “Порівняльні життєписи. Лікург.”).

2. Концептуальні ідеї давньогрецьких філософів про виховання.

3. Аналіз педагогічних поглядів Платона (за трактатами “Закон”, ”Держава “).

4. Ідеї Аристотеля про природу виховання. Аналіз педагогічних думок у праці “Політика “.

5. Дискусія: “Які ідеї давньогрецьких філософів актуальні в наш час?”.

6. Аналіз поглядів Квінтіліана про особистість вчителя.

Завдання для самостійного опрацювання та самоконтролю:

На основі аналізу вивченого матеріалу скласти таблицю порівняльної характеристики Афінської та Спартанської системи виховання (Таблиця 1):

 

Таблиця 1

Характеристика / поліс Афіни   Спарта  
Умови розвитку освіти    
Мета виховання    
Типи шкіл    
Методи виховання    
Зміст виховання й освіти    

Література:

1. Античная Греция: в 2-х т. – М., 1983.

2. Аристотель. Сочинения: В 4-х т. – М., 1978.

3. Ахутин А.В. Понятие ”природа” в античности и новое время. – М.: Наука,1988.

4. Блаватская Т.В. Греческое общество второго тысячилетия до новой эры и его культура. – М, 1976.

5. Винничук Л., Люди, нравы и обычаи Древней Греции и Рима.– М., 1988.

6. Джуринский А.Н. История педагогики. – М., 1999.

7. Жураковский Г.Е. Очерки по истории античной педагогики. – М., 1963.

8. История педагогики./Под ред. А.И.Пискунова. – М., 1997.

9. Історія педагогіки/ За ред.М.С.Грицина. – К., 1973.

10. Константинов К.А., Медынский Е.Н., Шабаева М.Ф. История педагогики. – М., 1982.

11. Очерки истории школы и педагогики за рубежом / Салимова К.И. и др. – М., 1988.

12. Платон. Государство. Законы. Политики. – М., 1998.

13. Плотин. Космогония. – К., 1995.

14. Плутарх. Порівняльні життеписи. – К., 1989.

15. Римские стоики: Сенека, Эпиктет, Мари Аврелий. – М.: Республика, 1995.

16. Сенека Л.А. Нравственные письма к Луцилию. – М., 1977.

17. Фіцула М.М. Педагогіка. – К., 2000.

18. Хрестоматия по истории зарубежной педагогики. – М., 1981.

19. Цицерон М.Т. О старости, о дружбе, об обязанностях. – М., 1974.

 

Основнi поняття теми: античність, еллінізм, абак, стило, пайдоном, кріптії, палестра, гімназія, педагог, ефебія, сократівський метод.

Заняття 2.

Розвиток школи та педагогічних ідей у епоху Відродження та Реформації.

1 Вплив епохи Відродження як культурно-історичного феномену на розвиток освіти та педагогіки в країнах Європи.

2 Педагогічні ідеї представників філософської та громадської думки раннього Відродження.

3 Педагогічні ідеї в утопіях Т. Мора та Т. Кампанелли (за першоджерелами).

4 Педагогічні погляди Ф.Рабле і М. Монтеня (за першоджерелами).

5 Основні педагогічні ідеї Реформації.

6 Ієзуїтське виховання.

Завдання для самостійного опрацювання та самоконтролю:

1. Провести порівняльну характеристику поглядів представників філософської думки епохи Відродження (Вітторіно да Фельтре, Еразм Роттердармський, Лоренцо Валла) за напрямками:

· Мета виховання;

· Провідні принципи виховання;

· Форми організації навчання;

· Ідеал освіти.

2. Сформулюйте ідеал освіти і виховання у спадщині Мора і Кампанелли.

3. У чому полягає критика схоластичних ідей у педагогіці Ф.Рабле?

4. У чому полягає відмінність мети виховання у протестантизмі і католицькій традиції виховання?

5. У чому полягали основні переваги ієзуїтського виховання?

Література:

1. Антология педагогической мысли христианского Средневековья: В 2-х т. – М., 1994.

2. Гусєв В.І. Історія західноєвропейської філософії 15-17ст. Курс лекцій. – К.: Либідь, 1994.

3. Джуринский А.Н. История педагогики. – М.:Владос, 1999.

4. Еразм Роттердамский и его время. – М., 1989.

5. История педагогики / Под ред. А.И.Пискунова. – М., 1997

6. Історія педагогіки / За ред. М.С. Гриценка. – К., 1973.

7. Кампанелла Т. Місто Сонця., Мор Т. Утопія. – К.: Дніпро, 1988.

8. Константинов Н.А., Медынский Е.Н., Шабаева М.Ф. История педагогики. – М., 1982.

9. Лосев А.Ф. Эстетика Возрождения. – М., 1978.

10. Монтень М. Опыты: Избр. главы. – М.: Правда, 1991.

11. Очерки истории школы и педагогики за рубежом / Салимова К.И и др. – М., 1988.

12. Рабле Ф. Гаргантюа и Пантагрюель. – М.: Правда, 1991.

13. Фіцула М.М. Педагогіка. – К.: Академія, 2000.

14. Хрестоматия по истории зарубежной педагогики. – М., 1981.

15. Человек: мыслители прошлого и настоящего о его жизни, смерти и бессмертии: Древний мир — Эпоха Просвещения. – М.: Политиздат, 1991.

16. Школа и педагогическая мысль Средних Веков, Возрождения и Нового времени. – М., 1991.

 

Основні поняття теми: Відродження, Реформація, схоластика, аскетичний ідеал, «сім вільних мистецтв», гуманізм, ідеал всебічно розвиненої особистості, лицарське виховання, єзуїтське виховання, сім лицарських доброчинностей.

 

Заняття 3.

Педагогічна система Я.А.Коменського.

1. Життєвий і творчий шлях Я.А.Коменського.

2. Характеристика світоглядних переконань Я.А.Коменського: мета, завдання, роль виховання.

3. Зміст принципу природовідповідності у педагогічній системі Я.А.Коменського.

4. Вікова періодизація та система шкіл за педагогікою Я.А.Коменського (таблиця за наданим зразком)

5. Характеристика класно-урочній системи в педагогіці Я.А.Коменського.

6. Дидактичні вимоги і правила Я.А.Коменського.

 

Завдання для самостійного опрацювання та самоконтролю:

1. Визначити, у чому полягає новаторський внесок Я.А.Коменського в розвиток світової педагогічної теорії та практики.

2. Визначити у творі Я.А.Коменського «Велика дидактика» засади природовідповідного виховання.

3. У чому полягають протиріччя у філософсько-педагогічній концепції Я.А.Коменського. Визначте їх.

4. У чому полягають відмінності сучасної інтерпретації класно-урочної системи та у педагогіці Я.А.Коменського?

5. Охарактеризуйте «Золоте правило дидактики» за педагогікою Я.А.Коменського.

6. Визначте зміст термінів: пансофія, пампедія.

Література:

1. Гусєв В.І. Історія західно — європейської філософії XV-XVII ст. Курс лекцій. – К.: Либідь, 1994.

2. Джуринский А.Н. История педагогики. – М.: Владос, 1999

3. История педагогики / Под ред. А.И. Пискунова. – М., 1997

4. Історія педагогіки / За ред. М.С. Грищенка. – К., 1973.

5. Коменский Я.А. Избр. пед. соч.: В 2-х т. – М., 1982

6. Коменский Я.А., Локк Дж.., Руссо Ж-Ж., Песталоцци И.Г Педагогическое наследие. – М., 1987

7. Константинов Н.А., Медынский Е.Н., Шабаева М.Ф. История педагогики. – М., 1982.

8. Красновский А.А.Ян Амос Коменский. – М., 1953.

9. Лордкипаридзе Д.О. Ян Амос Коменский. – М., 1970.

10. Очерки истории школы и педагогики за рубежом / Салимова К.И. и др. – М., 1988

11. Фіцула М.М. Педагогіка. – К.: Академія, 2000.

12. Хрестоматия по истории зарубежной педагогики. – М., 1981.

13. Школа и педагогическая мысль Средних веков, Возрождения и Нового времени. – М., 1981.

 

Основнi поняття теми: сенсуалізм, картезіанство, принцип природовідповідності, класно-урочна система, пансофія, пампедія, дидактика, дидактичні принципи, демократизм, гуманізм.

Заняття 4.

Заняття 5.

Змістовний модуль № 2.

 

Заняття 6.

Заняття 7.

Заняття 8.

САМОСТІЙНА РОБОТА

Мета самостійної роботи:

- поглиблення знань з навчального предмета;

- формування умінь роботи з першоджерелами, науково-педагогічною літературою;

- розвиток здібностей аналізувати, систематизувати навчальний матеріал.

Форми самостійної роботи:

- підготовка до семінарських занять;

- конспектування педагогічних першоджерел;

- складання таблиць, схем за запропонованими зразками;

- самостійне опрацювання підручників, наукових праць за запропонованими питаннями.

- підготовка індивідуальних творчих завдань.

Самостійне опрацювання й конспектування історико-педагогічних першоджерел є провідною формою організації самостійної роботи студентів.

Завдання для самостійного опрацювання першоджерел:

1. Ознайомитись з повними текстами пропонованих першоджерел.

2. Законспектувати пропоновані уривки першоджерел за такими напрямками:

· Мета освіти і виховання;

· Теоретичне обґрунтування мети, ідеалу і завдань освіти;

· Провідні принципи виховання й освіти;

· Вікова періодизація та типи шкіл (педагогічні системи Аристотеля, Я.А.Коменського, Ж.-Ж. Руссо);

· Дидактичні вимоги.

3. Форма звітності – колоквіум за вищеназваними питаннями.

Вимоги до оформлення індивідуального творчого завдання

ПЕРЕЛІК ЗАПИТАНЬ, ЩО ВИНЕСЕНІ ДЛЯ СКЛАДАННЯ ЕКЗАМЕНУ З ЗАЛІКОВОГО МОДУЛЮ “ІСТОРІЯ ПЕДАГОГІКИ”.

(Затверджено на засіданні кафедри Протокол № 2 від 23.09.2008р.)

Модуль І

1. Визначити особливості виховання в первіснообщинному суспільстві.

2. Визначити загальні тенденції організації виховання і навчання у цивілізаціях Стародавнього Сходу.

3. Визначити загальні тенденції розвитку теорії і практики античного виховання. Порівняти Спартанську та Афінську системи виховання.

4. Дати загальну характеристику педагогічних ідей античних філософів: Демокрита, Сократа, Платона, Аристотеля.

5. Визначити загальні тенденції становлення та типи шкіл Римської системи виховання в ІУ-І ст. до н.е.. Проаналізувати педагогічні погляди Квінтіліана, та Сенеки.

6. Визначити особливості школи і педагогічної думки у Візантії.

7. Визначити особливості системи виховання та освіти в країнах середньовічної Європи. Дати характеристику системи рицарського виховання.

8. Визначити особливості виховання і освіти доби Реформації. Проаналізувати єзуїтське виховання.

9. Визначити особливості розвитку виховання, школи і педагогічної думки в епоху Відродження.

10. Визначити провідні педагогічні ідеї представників епохи Відродження (Ф.Рабле, В. де Фельтре, Е.Роттердармського).

11. Визначити основні періоди педагогічної діяльності Й.Г.Песталоцці. Проаналізувати зміст теорії елементарної освіти та принципу природовідповідності у педагогіці Й.Г.Песталоцці.

12. Обґрунтувати ідею поєднання навчання з продуктивною працею в педагогіці Й.Г.Песталоцці, охарактеризувати зміст розумового, морального, фізичного, трудового виховання в його педагогічній системі.

13. Виокремити та проаналізувати основні періоди життя та педагогічної діяльності Я.А.Коменського.

14. Обгрунтувати зміст ідеї загальнолюдської освіти, вікової періодизації, системи шкіл, класно-урочної системи за педагогікою Я.А.Коменського.

15. Проаналізувати педагогічну діяльність та умови формування світогляду Я.А.Коменського, особливості обґрунтування ним принципу природо відповідності, мети і завдань виховання.

16. Розкрити дидактичні погляди та вимоги до вчителя у педагогіці Я.А.Коменського.

17. Дати характеристику поглядів Дж. Локка про фактори розвитку особистості та роль виховання у цьому процесі. Визначити зміст фізичного, морального, розумового виховання у теорії Дж. Локка.

18. Дати характеристику соціально-політичних та філософських поглядів Дж.Локка. Проаналізувати теорію виховання "джентльмена".

19. Визначити зміст ідеї вільного виховання та вікової періодизації за Ж.-Ж. Руссо, основні суперечності в його педагогічних поглядах.

20. Проаналізувати соціально-політичні і філософські погляди Ж-Ж.Руссо. Визначити особливості його інтерпретації принципу природовідповідності.

21. Визначити особливості обґрунтування А.Дістервегом принципів природовідповідності, культуровідповідності, самодіяльності виховання та вимоги до вчителя.

22. Проаналізувати основні етапи педагогічної діяльності та дидактичні погляди А.Дістервега.

23. Проаналізувати педагогічні погляди представників світової реформаторської педагогіки 2 пол. ХІХ- поч.ХХ ст.

24. Проаналізувати основні ідеї реформаторської педагогіки (Р.Штайнера, Д.Дьюї, М.Монтессорі)

25. Визначити генезу поглядів щодо морального виховання в історії педагогіки.

26. Визначити генезу поглядів щодо розумового виховання в історії педагогіки.

27. Проаналізувати розвиток проблеми естетичного виховання в історії педагогіки.

28. Проаналізувати розвиток проблеми трудового виховання в історії педагогіки.

29. Розкрити розвиток уявлень про ідеал вчителя в історії педагогіки.

30. Розкрити сучасні тенденції розвитку світової освіти.

Модуль ІІ

1. Проаналізувати особливості виховання у східних слов'ян.

2. Дати характеристику розвитку виховання і школи в Київській Русі.

3. Проаналізувати ідеї представників педагогічної думки Київської Русі.

4. Визначити організаційні та методичні особливості української козацької педагогіки.

5. Визначити зміст та особливості організації навчання в Острозькій та Києво-Могилянській академіях.

6. Проаналізувати розвиток шкільництва в Україні у ХІУ-ХУ ст. (майстри грамоти).

7. Визначити зміст педагогічної діяльності та педагогічних поглядів просвітителів і педагогів епохи українського Відродження (Ф.Прокопович, І.Борецький, І.Гізель, І.Вишенський)

8. Охарактеризувати типи шкіл в епоху українського Відродження (ХУІ-ХУШ ст.)

9. Визначити особливості розвитку освіти в Україні у ХУІ-ХУІІ ст.. (Братські школи).

10. Визначити особливості організації роботи Яснополянської школи та основні педагогічні погляди Л.М.Толстого.

11. Визначити основні положення педагогіки С.Русової.

12. Проаналізувати просвітницьку діяльність та «педагогіку серця» Г.Сковороди.

13. Проаналізувати педагогічні погляди та освітню діяльність Х.Алчевської.

14. Проаналізувати педагогічні погляди педагогів к. ХІХ ст. (Б.Грінченка, І.Франка, Л.Українки, П. Грабовського).

15. Проаналізувати розвиток освіти в Україні та педагогічні погляди діячів 1 пол. ХІХ ст.(Т.Шевченка, М.Корфа)

16. Визначити особливості розвитку вітчизняної освіти у 2-й пол. XIX століття. Охарактеризувати педагогічні погляди М.І.Пирогова.

17. Визначити вимоги до вчителя у спадщині К.Д.Ушинського

18. Обґрунтувати зміст ідеї народності трудового та морального виховання в педагогічній системі К.Д.Ушинського.

19. Проаналізувати дидактичні погляди К.Ушинського.

20. Виокремити та проаналізувати основні періоди життя та педагогічної діяльності А.С.Макаренка

21. Визначити зміст трудового виховання і його зв'язок з продуктивною працею у творчості А.С.Макаренка.

22. Визначити ідеї А.С.Макаренка про проблеми сімейного виховання.

23. Дати характеристику змісту теорії дитячого колективу в педагогіці А.С.Макаренка.

24. Проаналізувати головні педагогічні ідеї праць А.С.Макаренка з проблем громадянського виховання.

25. Дати характеристику дидактичних поглядів В.О.Сухомлинського.

26. Визначити вимоги В.О.Сухомлинського до особистості вчителя та його підготовки.

27. Виокремити та проаналізувати основні періоди життя та педагогічної діяльності В.О. Сухомлинського.

28..Визначити тенденції розвитку вітчизняної освіти і педагогічної думки у 1-й пол. XX ст..

29. Визначити основні тенденції розвитку освіти і педагогічної думки в Україні у другій половині XX.

Практичний блок

1. Проаналізувати головні педагогічні погляди в праці Демокрита «Думки про виховання».

2. Проаналізувати головні педагогічні ідеї в праці Аристотеля «Політика».

3. Проаналізувати головні педагогічні ідеї в праці Платона «Держава».

4. Проаналізувати головні педагогічні ідеї в працях Т.Мора "Утопія", Т.Кампанелли "Місто сонця".

5. Проаналізувати головні педагогічні ідеї в праці М.Монтеня "Досліди".

6. Проаналізувати головні педагогічні ідеї в праці Г.Кершенштейнера "Школа майбутнього — школа роботи".

7. Проаналізувати головні педагогічні ідеї в праці Д.Дьюі "Школа і суспільство".

8. Проаналізувати головні педагогічні ідеї в праці Ф.Рабле "Гаргантюа і Пантагрюель".

9. Проаналізувати головні педагогічні ідеї в праці Й.Г.Песталоцці "Лінгард і Гертруда".

10. Проаналізувати головні педагогічні ідеї в праці Я.А.Коменського "Закони добре організованої школи".

11. Проаналізувати головні педагогічні ідеї в праці Я.А.Коменського "Велика дидактика".

12. Проаналізувати головні педагогічні погляди в праці Д. Локка "Думки про виховання".

13. Проаналізувати головні педагогічні ідеї в праці Ж.-Ж.Руссо "Еміль, або Про виховання".

14. Проаналізувати головні педагогічні ідеї в праці А.Дістервега "Керівництво до освіти німецьких вчителів".

15. Проаналізувати головні педагогічні ідеї в творі Володимира Мономаха «Повчання дітям».

16. Проаналізувати вимоги до організації навчального процесу у Статуті Луцької братської школи (1624).

17. Проаналізувати головні педагогічні ідеї в працях Є.Славинецького «Громадянство звичаїв дитячих», С.Полоцького «Обід душевний. Вечеря душевна».

18. Проаналізувати головні педагогічні ідеї у праці Г.С.Сковороди "Вдячний Єродій".

19. Проаналізувати головні педагогічні ідеї в праці О.В.Духновича "Народна педагогія".

20. Проаналізувати головні педагогічні ідеї в праці К.Д. Ушинського "Рідне слово".

21. Проаналізувати головні педагогічні ідеї в праці К.Д.Ушинського "Людина як предмет виховання" Передмова)

22. Проаналізувати головні педагогічні ідеї в праці К.Д.Ушинського "Праця в її психічному і виховному значенні".

23. Проаналізувати головні педагогічні ідеї в працях К.Д.Ушинського «Про народність у громадському вихованні».

24. Проаналізувати головні педагогічні ідеї в працях К.Д.Ушинського «Про користь педагогічної літератури».

25. Проаналізувати головні педагогічні ідеї в праці А.С.Макаренка "Загальні умови сімейного виховання".

26. Проаналізувати головні педагогічні ідеї в праці А.С.Макаренка «Виховання в праці".

27. Проаналізувати головні педагогічні ідеї в праці А.С.Макаренка "Про батьківський авторитет".

28. Визначити педагогічні ідеї в праці В.О.Сухомлинського "Павлиська середня школа".

29. Проаналізувати головні педагогічні ідеї в праці В.О.Сухомлинського "Сто порад вчителеві".

30. Проаналізувати головні педагогічні ідеї в праці В.О.Сухомлинського «Народження громадянина».


Іванов Іван Іванович

(природничо-географічний факультет)

 

Розвиток морального виховання в історії педагогіки

 

 

Науковий керівний:

кандидат педагогічних наук, доцент

ПІБ

 

Кіровоград – 2013


 

СЕМІНАРСЬКІ ЗАНЯТТЯ.

 

Змістовний модуль № 1.

Заняття 1.

Виховання, школа і педагогічна думка в Епоху Античності.

1. Порівняльна характеристика Афінської та Спартанської системи виховання (за першоджерелом:Плутарх “Порівняльні життєписи. Лікург.”).

2. Концептуальні ідеї давньогрецьких філософів про виховання.

3. Аналіз педагогічних поглядів Платона (за трактатами “Закон”, ”Держава “).

4. Ідеї Аристотеля про природу виховання. Аналіз педагогічних думок у праці “Політика “.

5. Дискусія: “Які ідеї давньогрецьких філософів актуальні в наш час?”.

6. Аналіз поглядів Квінтіліана про особистість вчителя.

Завдання для самостійного опрацювання та самоконтролю:

На основі аналізу вивченого матеріалу скласти таблицю порівняльної характеристики Афінської та Спартанської системи виховання (Таблиця 1):

 

Таблиця 1

Характеристика / поліс Афіни   Спарта  
Умови розвитку освіти    
Мета виховання    
Типи шкіл    
Методи виховання    
Зміст виховання й освіти    

Література:

1. Античная Греция: в 2-х т. – М., 1983.

2. Аристотель. Сочинения: В 4-х т. – М., 1978.

3. Ахутин А.В. Понятие ”природа” в античности и новое время. – М.: Наука,1988.

4. Блаватская Т.В. Греческое общество второго тысячилетия до новой эры и его культура. – М, 1976.

5. Винничук Л., Люди, нравы и обычаи Древней Греции и Рима.– М., 1988.

6. Джуринский А.Н. История педагогики. – М., 1999.

7. Жураковский Г.Е. Очерки по истории античной педагогики. – М., 1963.

8. История педагогики./Под ред. А.И.Пискунова. – М., 1997.

9. Історія педагогіки/ За ред.М.С.Грицина. – К., 1973.

10. Константинов К.А., Медынский Е.Н., Шабаева М.Ф. История педагогики. – М., 1982.

11. Очерки истории школы и педагогики за рубежом / Салимова К.И. и др. – М., 1988.

12. Платон. Государство. Законы. Политики. – М., 1998.

13. Плотин. Космогония. – К., 1995.

14. Плутарх. Порівняльні життеписи. – К., 1989.

15. Римские стоики: Сенека, Эпиктет, Мари Аврелий. – М.: Республика, 1995.

16. Сенека Л.А. Нравственные письма к Луцилию. – М., 1977.

17. Фіцула М.М. Педагогіка. – К., 2000.

18. Хрестоматия по истории зарубежной педагогики. – М., 1981.

19. Цицерон М.Т. О старости, о дружбе, об обязанностях. – М., 1974.

 

Основнi поняття теми: античність, еллінізм, абак, стило, пайдоном, кріптії, палестра, гімназія, педагог, ефебія, сократівський метод.

Заняття 2.Поделиться:


Последнее изменение этой страницы: 2016-04-07; просмотров: 746; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 44.210.151.5 (0.145 с.)