ВИМОГИ ЩОДО ОФОРМЛЕННЯ ДИПЛОМНОГОМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

ВИМОГИ ЩОДО ОФОРМЛЕННЯ ДИПЛОМНОГОВИМОГИ ЩОДО ОФОРМЛЕННЯ ДИПЛОМНОГО

ПРОЕКТУ

ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ

Залежно від особливостей і змісту дипломний проект (кваліфікаційну роботу, курсову роботу) оформлюють у вигляді тексту, ілюстрацій, таблиць або їх сполучень.

Пояснювальна записка виконаного дипломного проекту (кваліфікаційної роботи) повинна бути зброшурована і мати тверду палітурку. Не допускається з'єднання її аркушів скріпкою або швидкозшивачем.

У пояснювальній записці, з огляду на високі вимоги нормативних документів, необхідно неухильно дотримуватися встановленого порядку подання текстового матеріалу, таблиць, формул, ілюстрацій тощо.

Оформлення пояснювальної записки дипломного проекту здійснюється відповідно до ДСТУ 3008-95 "Документація. Звіти у сфері науки і техніки. Структура і правила оформлення", і міжнародних стандартів ISO 5966:1982, ГОСТ 19.404-79 ЄСПД "Пояснительная записка. Требования к содержанию и оформлению".

Текст пояснювальної записки викладається з одного боку аркушів білого паперу формату А4 (297×210 мм), чітко виділяючи абзаци. Таблиці та ілюстрації дозволяється друкувати на аркушах формату АЗ (297x410 мм).

Текст пояснювальної записки оформляється в текстовому редакторі Microsoft Word з подальшою розпечаткою на принтері в одному примірнику. Параметри настроювання редактора: основний шрифт − Times New Roman, N-14; вирівнювання з двох боків; міжрядковий інтервал − полуторний. При цьому слід додержуватись таких розмірів берегів: верхній, лівий і нижній − не менше 20 мм, правий − не менше 10 мм.

В тексті пояснювальної записки треба використовувати одиниці Si. Якщо виміри проведено в інших одиницях, переведення їх в одиниці Si обов’язкове лише за умови викладання найважливіших положень проекту.

Під час викладання матеріалу необхідно дотримуватись рівномірної щільності літер та слів, чіткості зображення впродовж усієї пояснювальної записки. Лінії, літери, цифри та інші знаки повинні бути чіткими, не розпливчатими. Пояснювальна записка в цілому повинна бути написана логічно та послідовно, оформлена охайно. Всі питання повинні бути пророблені відповідно до завдання на проект повно та ґрунтовно.

Відповідно до вимог стандартів 2.104-68, 2.106-98 та ЄСКД реферат та кожний розділ пояснювальної записки дипломного проекту повинен починатися з нового аркушу і мати рамку з полями: ліве – 20 мм, верхнє, нижнє, праве – по 5 мм та штамп (додаток Ж).

Позначення документів (креслень, схем, плакатів, текстових документів) приймаються відповідно до умовної класифікації, структура якого наближена до вимог ГОСТ 2.201-68 ЕСКД. За цим стандартом до складу позначення входять вісім букв і тринадцять цифр, розділених на шість груп п’ятьма крапками. Наприклад: ЖВІ НАУ.12.6.050701.26.000 – ПЗ (додаток Ж).

Букви відповідають коду організації-розробника. Після коду організації ставиться крапка. Група цифр 12відноситься до року захисту, 6.050701– шифр спеціальності, наступні дві цифри – 26 у прийнятій класифікації вказують на порядковий номер (шифр із двох цифр) дипломного проекту (кваліфікаційної роботи) за списком тем кафедри і порядковий номер. В основному написі текстових та інших документів, що не є кресленням складальної одиниці, замість її номера проставляють нулі. У цьому випадку після нулів проставляється код документа, установленого ГОСТ 2.103-68, наприклад: ПЗ– поясню-вальна записка.

Допускається в цьому штампі замість позначенняЖВІ НАУ 12 17 21 000ПЗ записувати “ДИПЛОМНИЙ ПРОЕКТ” (додаток Е) для освітньо-кваліфікаційного рівня “Спеціаліст” та “КВАЛІФІКАЦІЙНА РОБОТА” для освітньокваліфікаційного рівня “Бакалавр”.Усі наступні аркуші розділу також повинні мати рамку з наведеними вище полями без штампа (додаток И), в правому нижньому куті якої виділяється квадрат розміром 10x10 мм для написання номера сторінки.

Слід відмітити, що рамка форми 1 (ГОСТ 2.104-68) використовується для креслень, структурних схем та іншого графічного матеріалу. Рамка форми 2 (ГОСТ 2.104-68) використовується для реферату та першої сторінки кожного розділу, рамка форми 2а – на всіх аркушах пояснювальної записки, крім вищезазначених (якщо зміст дипломного проекту (кваліфікаційноїх роботи) займає два аркуші паперу, то перший аркуш змісту розміщується з рамкою форми 2, а другий – форми 2а). Форми кутових штампів подано в додатку К.

Роздруковані програмні документи повинні відповідати формату А4 (мають бути розрізаними), вони включаються до загальної нумерації сторінок пояснювальної записки і розміщуються в додатках.

Виклад тексту пояснювальної записки рекомендується вести від третьої особи: "як показують розрахунки"; "вважаємо"; "обираємо" тощо. В тексті пояснювальної записки потрібно дотримуватися єдиної термінології. Не варто зловживати іноземними словами, особливо в тих випадках, коли існують рівнозначні українські слова (терміни). Найменування фірм, заводів, організацій не відмінюються, їх треба включати у лапки.

Помилки, описки та графічні неточності допускається виправляти підчищенням або зафарбовуванням білою фарбою і нанесенням на тому ж місці або між рядками виправленого зображення машинописним способом або від руки. Виправлене повинно бути чорного кольору.

Прізвища, назви установ, організацій, фірм та інші власні назви у дипломному проекті (кваліфікаційній роботі) наводять мовою оригіналу. Допускається транслітерувати власні назви і наводити назви організацій у перекладі на мову дипломного проекту, додаючи (при першій згадці) оригінальну назву.

ВИМОГИ ЩОДО НУМЕРАЦІЇ

 

Сторінки пояснювальної записки нумерують арабськими цифрами без знака №, дотримуючись наскрізної нумерації впродовж усього її тексту. Номер сторінки проставляють у правому нижньому куті сторінки без крапки в кінці. Титульний аркуш включають до загальної нумерації сторінок, але номера сторінки на ньому не проставляють.

Суть дипломного проекту викладають, поділяючи матеріал на розділи. Розділи можуть поділятися на підрозділи. Підрозділи, якщо це необхідно, поділяють на пункти, які, у свою чергу, можна поділяти на підпункти. Кожен пункт і підпункт повинен містити закінчену інформацію.

Розділи повинні мати порядкову нумерацію в межах викладання суті пояснювальної записки і починатись арабськими цифрами без крапки, наприклад 1, 2, 3 і т. д.

Підрозділи повинні мати порядкову нумерацію в межах кожного розділу. Номер підрозділу складається з номера розділу і порядкового номера підрозділу в даному розділі, які відокремлюються крапкою. Після номера підрозділу крапку не ставлять, наприклад, 1.1, 1.3 і т. д.

Пункти повинні мати порядкову нумерацію в межах даного підрозділу. Номер пункту складається з номера розділу, порядкового номера підрозділу та порядкового номера пункту в даному підрозділі, відокремлених крапкою. Після порядкового номера пункту крапку не ставлять, наприклад, 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3 і т. д.

Підпунктиповинні мати порядкову нумерацію в межах даного пункту. Номер підпункту складається з номера розділу, порядкового номера підрозділу, порядкового номера пункту і порядкового номера підпункту в даному пункті, відокремлених крапкою, наприклад, 1.1.1.1, 1.1.1.2 і т. д. Після порядкового номеру підпункту крапку не ставлять.

Приклад нумерації заголовків розділів, підрозділів, пунктів та підпунктів подано в додатку Л.

Реферат, зміст, перелік умовних позначень, вступ, висновки, список використаних джерел (використаної літератури), додатки не нумеруються.

Узмістірозрахунково-пояснювальної записки вказують номери сторінок (додаток М), з яких починаються розділи, підрозділи та пункти. При цьому розділи, підрозділи та пункти повинні мати однакові назви у змісті, тексті та у завданні на проект.

Ілюстрації(креслення, рисунки, графіки та схеми алгоритмів) нумерують арабськими цифрами порядковою нумерацією в межах розділу, за винятком ілюстрацій, що наведені у додатках. Номер ілюстрації складається з номера розділу (додатка) і порядкового номера ілюстрації в даному розділі (додатку), відокремлених крапкою, наприклад, рисунок 3.2 − другий рисунок третього розділу, рисунок А5 – п’ятий рисунок додатку А.

Таблиці нумерують арабськими цифрами порядковою нумерацією в межах розділу, за винятком таблиць, що наведені у додатках. Номер таблиці складається з номера розділу (додатка) і порядкового номера таблиці в даному розділі (додатку), відокремлених крапкою, наприклад, таблиця 3.2 − друга таблиця третього розділу; таблиця В.3 – третя таблиця додатку В.

Формули та рівняння нумерують у межах розділу (додатку). При цьому номер формули або рівняння повинен складатися з номера розділу (додатку) та порядкового номера формули чи рівняння в даному розділі (додатку), які відокремлюються крапкою. Наприклад, формула (2.5) − п’ята формула другого розділу, формула В.8 − восьма формула додатку В.

Додатки позначають послідовно великими літерами української абетки, за винятком літер Є, З, І, Ї, Й, О, Ч, Ь. За необхідності текст додатка може бути поділений на розділи. У цьому випадку номер розділу додатка складається з букви додатка і поточного номера розділу додатка, розділених крапкою.

Структурні елементи «РЕФЕРАТ», «ЗМІСТ», «ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ», «ВСТУП», «ВИСНОВКИ», «ПЕРЕЛІК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ», «ДОДАТКИ» не нумерують, а їхні найменування є заголовками структурних елементів.

Таблиця 6.3 – Вихідні дані

А А (1) А (1)
А (2) А (2) А (2) А (2)
Б        
Б        
Б        

Рисунок 6.1 − Оформлення таблиці

 

При поділі таблиці на частини допускається її головку або бокових замінити відповідними номерами граф чи рядків. Слово „Таблиця (номер таблиці)” вказують один раз над першою частиною таблиці, над іншими частинами праворуч пишуть „Продовження таблиці (номер таблиці)”.

Заголовки граф таблиці починають з великої літери, а підзаголовки − з малої, якщо вони складають одне речення з заголовком. Підзаголовки, що мають самостійне значення, пишуть з великої літери. В кінці заголовків і підзаголовків таблиць крапки не ставлять. Заголовки і підзаголовки вказують в однині. Якщо у даній клітинці таблиці даних не подають, то в ній ставлять риску (прочерк). Приклади оформлення таблиць наведено у додатку Р.

У середині розділів та підрозділів, за потреби, можуть бути наведені переліки. Перед переліком ставлять двокрапку. Перед кожною позицією переліку слід ставити дефіс (перший рівень деталізації) або малу літеру української абетки з дужкою, не нумеруючи. Для подальшої деталізації переліку слід використовувати арабські цифри з дужкою (другий рівень деталізації).

Переліки першого рівня деталізації друкують малими літерами з абзацного відступу, другого рівня − з абзацним відступом відносно місця розташування переліків першого рівня.

Приклад оформлення переліків першого та другого рівнів деталізації подано в додатку С, та додатку Т відповідно.

З А В Д А Н Н Я

КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН

Розрахунок цехової мережі

 

Розрахунок цехової мережі передбачає [6, с. 73] складання відомості споживачів електричної енергії та визначення номінальних потужностей електроприймачів……

ЗМІСТ

 

РЕФЕРАТ…………………………………………………………………………...
ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ…………………………………………..
ВСТУП………………………………………………………………………………
1 ХАРАКТЕРИСТИКА ВИРОБНИЧОГО ЦЕХУ ТОВАРИСТВА «ДНІПРОВУД» ТА ВИБІР НАПРУГИ ДЛЯ ЖИВЛЕННЯ ЙОГО ЕЛЕКТРООБЛАДНАННЯ……………………………………………………….
1.1 Характеристика виробничого цеху товариства «Дніпровуд»…………..
1.2 Характеристика споживачів електроенергії промислових підприємств……………………………………………………………………….....
1.3 Аналіз складу електрообладнання виробничого цеху…………………..
1.4 Аналіз категорій споживачів електричної енергії…………….………....
1.5 Вибір величини напруги живлення ……………………………………....
2 РОЗРАХУНОК СИСТЕМИ ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ ВИРОБНИЧОГО ЦЕХУ ТОВАРИСТВА «ДНІПРОВУД»…………………...
2.1 Вибір схеми і конструктивного виконання цехової мережі…………….
2.1.1 Розрахунок цехової мережі…………………………………...................
2.1.2 Розрахунок навантажень виробничого цеху………………...................
…………………………………………………………………………………….....
ВИСНОВКИ………………………………………………………………………..
ВИКОРИСТАНІ ДЖЕРЕЛА……………………………………………………..
ДОДАТКИ………………………………………………………………………….
Додаток А. Величини коефіцієнтів використання, попиту і потужності….
Додаток Б. Характеристика автоматичних вимикачів напругою вище 1кВ
………………………………………………………………………..  

 

 

Додаток Н

Приклад оформлення формул та рівнянь

 

Виявлення наявності аномальних рівнів у складі енергетично-статистичної інформації за методом Ірвіна здійснюється за формулою

 

i=2, 3, …, n, (2.1)

 

де уі – поточне значення досліджуваного економічного показника;

Sy – виправлене вибіркове середньоквадратичне відхилення значень показника, яке знаходиться за формулою

 

(2.2)

 

− вибіркове середнє значення показника

 

(2.3)

 

n – кількість спостережень.

Формули, що йдуть одна за одною й не розділені текстом, відокремлюють комою. Якщо речення закінчується формулою, після неї ставлять крапку.

Приклад

 

i=2, 3, …, n,  
.  

 

Додаток П

Приклад оформлення ілюстрацій

На рисунку 2.1 показано графік залежності прибутку при реалізації електроенергії досліджуваною компанією, де вісь ординат − значення прибутку у гривнях, вісь абсцис − ціна за один кіловат електроенергії в умовних одиницях.

Рисунок 2.1

Або

Рисунок 2.1 – Графік залежності прибутку від реалізованої електроенергії

 

 

Закінчення додатку П

Або

Вісь ординат − значення прибутку в гривнях, вісь абсцис − ціна за один кіловат електроенергії в умовних одиницях.

Рисунок 2.1 − Графік прибутку при реалізації електроенергії

 

Додаток Р

Приклади оформлення таблиць

 

Таблиця 2.1 – Відомість електричних приймачів цеху

Номер на плані цеху Найменування електроприймачів Кількість Рн, кВт соsφ/tgφ Кв
Верстат багатопильний 0,65/1,17 0,17
2,8 Лінія форматної обробки 5,5 0,5/1,7 0,14
Лінія для вирізання сучків 6,6 0,6/1,3 0,16
Шліфувальний верстат 0,6/1,3 0,16
5,9 Лінія для з’єднання деталей по довжині 7,5 0,6/1,3 0,16
Прес для склеювання рейок 0,65/1,17 0,17
Верстат розпилювання дошки на ламель 5,5 0,5/1,7 0,14
               

 

Або

Таблиця 2.5 – Дані обраного трансформатора

Тип трансформатора Sном, кВА Напруга, кВ Втрати, кВт іхх, % Uкз, %
ВН НН Рхх Ркз
ТМ 0,4/0,23 0,66 3,7 2,3 5,5

 

Продовження додатку Р

Або

Таблиця 2.1 – Коефіцієнти використання горизонтальних електродів смугового електрода

Відношення відстаней між вертикальними електродами до їх довжини а/l Число заземлювачів
- 0,45 0,40 0,34 0,27 0,22 0,20 0,19
- 0,55 0,48 0,40 0,32 0,29 0,27 0,23

 

Або

Таблиця 2.2 – Результати розрахунку навантаження цеху

№ РП та груп ЕП Кількість Встановлена потужність Рвст Кв cosφ /tgφ Середня потужність     nеф     Км Розрахункове навантаження
Один, кВт Σ, кВт Рсм, кВт Qcм, кВар Рр, кВт Qр, кВар Sр, кВА
РП-1
0,17 0,6/ 1,17 6,3 7,3   2,5   2,8     14,3  
0,16 0,6/ 1,3 2,6
5,9 7,5 0,16 0,6/ 1,3 2,4 3,1
Разом 0,16   10,7

 

Закінчення додатку Р

Закінчення таблиці 2.2

РП-2
0,17 0,65/ 1,17 3,4 3,9   3,3     5,8   15,2   3,3
5,5 5,5 0,14 0,5/ 1,7 0,8 1,4
Разом 25,5 0,16   4,2 5,3
Всього за цех 35,8 29,5 36,3

 

Додаток С

Приклад оформлення переліків першого рівня деталізації

 

Споживачі електроенергії промислових підприємств поділяються на наступні групи [3, c. 128]:

- споживачі трьохфазного струму напругою до 1000 В, частотою 50 Гц;

- споживачі трьохфазного струму напругою вище 1000 В, частотою 50 Гц;

- споживачі однофазного струму напругою до 1000 В, частотою 50 Гц;

- споживачі, які працюють з частотою відмінною від 50 Гц, їхнє живлення здійснюється від перетворюючих підстанцій і установок;

- споживачі постійного струму, які живляться від перетворюючих підстанцій і установок.

Або

Для правильної побудови системи промислового електропостачання необхідно [3, c. 257 ] вияснити:

а) вимоги, які обумовлені діючими Правилами улаштування електроустановок (ПУЕ) щодо надійності живлення споживачів;

б) режим роботи (тривалий, короткочасний, повторно-короткочасний);

в) місця розташування споживачів електроенергії, (стаціонарні чи пересувні).

 

Додаток Т

Приклад оформлення переліків першого та другого рівнів деталізації

 

При моделюванні енергетичних процесів необхідно [12, с. 3] виконати такі етапи:

- аналіз економіко-статистичної інформації:

1) виявлення та корегування аномальних рівнів;

2) виявлення та вилучення сезонної компоненти;

- попередній вибір та побудова моделей регресії:

1) виявлення наявності тренда;

2) вибір типу кривої зростання;

3) визначення параметрів обраної моделі;

- перевірка адекватності побудованих моделей емпіричним даним та вибір з них найкращої:

1) вибір найкращої моделі;

2) обчислення статичної значущості параметрів обраної моделі;

3) визначення та аналіз коефіцієнта детермінації;

4) обчислення статистики Фішера та порівняння її значення з критичною величиною;

- перевірка виконання умов побудови обраної моделі;

1) перевірка, що відхилення є випадковою величиною;

2) перевірка гіпотези про нормальний розподіл випадкових відхилень.

 

Додаток У

Приклад оформлення використаних джерел

 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

 

1. Петрук М. Д., Черкес О. М., Ступак Д. Є. Основи електропривода: Навчальний посібник. – Житомир: ЖВІРЕ, 2006. – 228 с.

3. Мазепа С.С., Марущак Я.Ю., Куцик А.С. Електрообладнання промислових підприємств. – Львів: «Магнолія плюс», видавець СПД ФО В. М. Піча, 2004. – 260 с.

4. Миллер Е.В. Основы теории электропривода: Учеб. пос. для вузов. – 3-е изд., испр. и доп. – М.: Высшая школа,1968. – 408 с.

5. Нагорский В.Д., Давыдов П.Д. Автоматизированный электропривод на летательных аппаратах. – М.: ВВИА им. Проф. Н.Е. Жуковского,1965. – 375 с.

6. Есаков В. П. Электрооборудование и электропривод промышленных установок: Учебное пособие для студентов энергетических специальностей. – К.: Вища школа,1981. – 248 с.

7. Кулик Ю.А. Электрические машины: Учеб. пос. для втузов. – М.: Высшая школа, 1971. – 456 с.

8. Костенко М.П., Пиотровский Л.М. Электрические машины: Учебник для студентов высш. техн.. учеб. заведений в 2-х частях. – Изд. 3-е, перераб. – Л.: Энергия, 1973. – 648 с.

 

 

Додаток Ф

Бібліографічні описи першоджерел

1. Монографії, книги:

- один, два або три автори

Биченок М.М. Основи інформатизації управління регіональною безпекою / М.М. Биченок – К.: Інститут національної безпеки, 2005. – 196 с.

Barker R. CASE Method. Function and Process Modeling / Barker R. – New York: Addition-Wesley Publishing Company, 1992. – 386 p.

Биченок М.М. Проблеми природно-техногенної безпеки в Україні /М.М. Биченок, О.М. Трофимчук. – К.: РНБОУ, 2002. – 153 с.

Герасимов Б.М. Нечёткие множества в задачах проектирования, управления и обработки информации / Б.М. Герасимов, Г.Г. Гра­бовский, Н.А. Рюмшин. – К.: Техніка, 2002. – 140 с.

- чотири автори

Безопасность компьютерных сетей на основе Windows NT / В.С. Лю­­царев, К.В. Ермаков, Е.Б. Рудный, И.В. Ермаков. – М.: ТОО “Channel Trading Ltd.”, 1998. – 304 с.

Барсегян А.А. Технология анализа данных: Data Mining, Visual Mining, OLAP / А.А. Барсегян, М.С. Куприянов, В.В. Степаненко, И.И. Холод. – 2-е изд., перераб. и доп. – СПб.: БХВ-Петербург, 2008. – 384 с.: ил. + CD-ROM.

- п’ять та більше авторів

Безпека авіації / [В.П. Бабак, В.П. Харченко, Ф.Й. Яновський та інші].– К.: Техніка, 2004. – 584 с.

Інтелектуальні системи: навч. посібник / [Ю.О. Колос, А.І. Бобунов, О.М. Перегуда та ін.]; за ред. Б.М. Герасимова. – Житомир: ЖВІ НАУ, 2008. – 176 с.

2. Навчальні посібники:

Корченко А. Г. Несанкционированный доступ к компьютерным системам и методы защиты: учеб. пособие [для студ. высш. учебн. завед.] / А.Г. Корченко – К.: КМУГА, 1998. – 116 с.

Корченко О.Г.Захист та зламування програм: навч. посіб. / О.Г. Корченко, А.С. Морозов - К.: НАУ, 2001. - 84 с.

 

Продовження додатку Ф

Мелкумян В.Г. Технічні засоби авіаційної безпеки: Навч. посібник/ В.Г Мелкумян, А.А Семенов. – К.: КМУЦА, 2000. – 176 с.

Згуровський М.З. Основи системного аналізу: підручник [для студ.

вищ. навч. закл.] / М.З. Згуровський, Н.Д. Панкратова. – К: Видавнича група BHV, 2007. – 544 с.

3. Багатотомні видання:

Штребе М. Безопасность сетей NT4: В 2 т./ М. Штребе, Ч. Перкинс, М. Монкур. – М.: Мир, 1999. – Т. 1. - 367 с.

4. Матеріали конференцій, з’їздів:

Лобанчикова Н. Перспективы внедрения видеоинформационных систем в гражданской авиации / Н. Лобанчикова // ПОЛІТ: VII міжнар.наук.конф., 12–13 квітня 2007 р.: тези доп. – К.: НАУ, 2007.– С. 94.

Васюхін М.І. Спеціалізована комп’ютерна система захисту території аеропорту / М.І. Васюхін, О.О. Удовенко, Н.М. Лобанчикова // АВІА-2009: ІХ міжнарод. наук.-техн. конф. 21-23 вересня 2009 р.: матеріали конференції. – Т.1.– К.:НАУ, 2009.– С.3.23-3.26.

5. Стандарти:

Методические указания по разработке технического за­да­ния на создание комплексной системы защиты информации в авто­мати­зи­ро­ванной системе : НД ТЗИ 3.7-001-99. – [Чинний від 01.07.99]. – К.: ДСТСЗИ СБ Украины, 1999. – 7 с. // Безопасность ин­фо­рмации.– 2000. – №1. – С.87–97.

Інформаційні технології. Процеси життєвого циклу програмного забезпечення (ISO/IEC 12207:1995): ДСТУ 3918–1999. – [Чинний від 2000–01–01]. – К.: Держстандарт України, 2000. – 50 с. – (Національний стандарт України).

6. Законодавчі та нормативні документи:

Закон України «Про Державну програму авіаційної безпеки цивільної авіації»: станом на 20 лют. 2003 р. / Верховна Рада України.– Офіц. вид. – К.: Відомості Верховної Ради. – 2003.– №17. – 140 с.– (Бібліотека офіційних видань).

Постанова КМУ від 15 лютого 2002 р. №175 «Методика оцінки збитків від наслідків надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру» / КМУ. – Офіц. вид. – Офіційний вісник України. – 2002.– №8. – С.170. – (Бібліотека офіційних видань).

Продовження додатку Ф

7. Словники:

Бабак В. П. Інформаційна безпека та сучасні мережеві технології: Англ.- укр.- рос. слов. термінів/ В.П. Бабак, О.Г. Корченко. – К.: НАУ, 2003. - 670 с.

Ан­г­ло-­ук­раї­н­сь­ко-­росiйський сло­в­ник з iнформатики, про­г­ра­му­ва­н­ня, об­чи­с­лю­ва­ль­ної техніки [ук­лад. А. Б. Барткiв та ін.]. – К.: Ви­ща

 

школа, 1995. – 445 с.

8. Складові частини:

- книги

Норвич А.М. Построение функций принадлежности / А.М. Нор­вич, И.Б. Туркмен // Нечеткие множества и теория возможностей. – М.: Радио и связь, 1986. – С. 64 – 71.

- збірника

Модель формування нечітких еталонів для систем виявлення атак/ В. П. Бабак, О. Г. Корченко, Є. В. Пацира, В.Г. Потапов // Защита ин­формации: Сб. науч. тр. – К.: НАУ, 2005. – Вып. 12. - С.23 – 30.

- журналу

Лобанчикова Н.М. Модель виявлення та ліквідації проявів суб’єктів погроз виникнення надзвичайних ситуацій на території аеропорту/ Н.М. Лобанчикова// Вісник НАУ. – 2009. – № 2. – С. 140–145.

Васюхін М.І. Концепція, моделі та методи побудови автоматизованої інтегрованої системи виявлення та попередження надзвичайних ситуацій при захисті території аеропорту / М.І. Васюхін, Н.М. Лобанчикова // Вісник ХНТУ. – 2008. – №4(33). – С. 42–48.

Оленин Ю.А. Специфика построения периметровых систем охраны / Ю.А. Оленин, Н.П. Петровский // Системы безопасности, связи и телекоммуникаций. – 1999. – №29. – С. 85.

Schlesinger M.I. Some solvable subclasses of structural recognition problems/ M.I .Schlesinger, B. Flach // Czech Pattern Recognition Workshop.– Praha.– 2000. – P. 55–62.

Продовження додатку Ф

9. Енциклопедії:

Енциклопедія безпеки авіації / [М.С.Кулик, В.П.Харченко, М.Г.Луцький та ін.]; за ред. М.С. Кулика. – К.: Техніка, 2008. – 1000 с.

10. Дисертації:

Пюшки Л. Методы и средства построения автоматизированных интегрированных систем защиты особо важных объектов: дис. … канд.техн.наук: 05.13.06 / Пюшки Ласло. – К., 2005. – 156 с.

Васюхин М.И. Алгоритмические и программно-аппаратные методы и средства построения интерактивных геоинформационных комплексов оперативного взаимодействия: дис. … докт. техн. наук: 05.13.13 / Васюхин Михаил Иванович. – К., 2002. – 414 с.

11. Автореферати дисертацій:

Биченок М.М. Автоматизація управління захистом регіону в надзвичайних ситуаціях: автоpеф. дис. на здоб. наук. ступ. д-pа техн. наук: спец. 05.13.06 «Автоматиз. системи упр. та прогрес. інформ. технології»/ М.М.Биченок. – К., 1998. – 32 с.

Трипольська В.В. Автоматизована ідентифікація підписів як бінарних зображень у просторі ознак перетворення радона на основі нейромережевого підходу: автореф. дис. канд. техн. наук: 05.13.06 «Автоматизовані системи управління та прогресивні інформаційні технології / В.В. Трипольська. – Херсон, 2003. – 17 с.

12. Препринти:

Аль-Хадиди М.М. Диагностирование вычислительных структур на основе нечетких операцій /М.М. Аль-Хадиди, А.Г. Корченко, С.А. Скворцов – К., 1993. – 26 с. – (Препринт / НАН Украины. Ин-т проблем моделирования в энергетике; С.93–62).

Горбачук В.М. Аналіз критичних ситуацій техногенної природи, що призводять до аварій та катастроф у різних галузях господарської діяльності / В.М. Горбачук, Л.Г. Тарасова. – К.: Ін-т кібернетики ім. В.М. Глушкова, 1993. – 28 с. – (Препринт/ НАН України, Ін-т кібернетики ім. В.М. Глушкова; 93–22).

13. Електронні ресурси:

Киви Берд. Биометрическая ловушка [Электронный ресурс] / Берд Киви// Журн.«КОМПЬЮТЕРА» – 2004.– №21 от 17 июня

 

Закінчення додатку Ф

2004 года.– Режим доступа к журн.: http://offline.computerra.ru/2004/545/33957/.

Аграновский А.В. Математическая модель распознавания речи с использованием протяжных контекстов [Электронный ресурс]/ А.В. Аграновский, Д.А. Леднов // Наука и образование. – 2004. –11 ноября 2004. – Режим доступа к журналу: http://www.techno.edu.ru:16001/db/msg/16028.html.

Аналіз надзвичайних ситуацій в Україні за І квартал 2008 року [Електронний ресурс]: офіційний інформаційний сервер МНС України.– Єдиний веб-портал органів виконавчої влади України. – 2008.– Режим доступу: http://www.mns.gov.ua/quater/?m=B3

14.Патенти: Пат. України на винахід. Спосіб комп’ютерної ідентифікації особи за зображенням її обличчя/ Кийко В.М., Кийко К.В., Недашківський А.В., Шлезінгер М.І., Марцелло В.В.– № а200600777 від 30.01.2006.

ВИМОГИ ЩОДО ОФОРМЛЕННЯ ДИПЛОМНОГО

ПРОЕКТУ

ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ

Залежно від особливостей і змісту дипломний проект (кваліфікаційну роботу, курсову роботу) оформлюють у вигляді тексту, ілюстрацій, таблиць або їх сполучень.

Пояснювальна записка виконаного дипломного проекту (кваліфікаційної роботи) повинна бути зброшурована і мати тверду палітурку. Не допускається з'єднання її аркушів скріпкою або швидкозшивачем.

У пояснювальній записці, з огляду на високі вимоги нормативних документів, необхідно неухильно дотримуватися встановленого порядку подання текстового матеріалу, таблиць, формул, ілюстрацій тощо.

Оформлення пояснювальної записки дипломного проекту здійснюється відповідно до ДСТУ 3008-95 "Документація. Звіти у сфері науки і техніки. Структура і правила оформлення", і міжнародних стандартів ISO 5966:1982, ГОСТ 19.404-79 ЄСПД "Пояснительная записка. Требования к содержанию и оформлению".

Текст пояснювальної записки викладається з одного боку аркушів білого паперу формату А4 (297×210 мм), чітко виділяючи абзаци. Таблиці та ілюстрації дозволяється друкувати на аркушах формату АЗ (297x410 мм).

Текст пояснювальної записки оформляється в текстовому редакторі Microsoft Word з подальшою розпечаткою на принтері в одному примірнику. Параметри настроювання редактора: основний шрифт − Times New Roman, N-14; вирівнювання з двох боків; міжрядковий інтервал − полуторний. При цьому слід додержуватись таких розмірів берегів: верхній, лівий і нижній − не менше 20 мм, правий − не менше 10 мм.

В тексті пояснювальної записки треба використовувати одиниці Si. Якщо виміри проведено в інших одиницях, переведення їх в одиниці Si обов’язкове лише за умови викладання найважливіших положень проекту.

Під час викладання матеріалу необхідно дотримуватись рівномірної щільності літер та слів, чіткості зображення впродовж усієї пояснювальної записки. Лінії, літери, цифри та інші знаки повинні бути чіткими, не розпливчатими. Пояснювальна записка в цілому повинна бути написана логічно та послідовно, оформлена охайно. Всі питання повинні бути пророблені відповідно до завдання на проект повно та ґрунтовно.

Відповідно до вимог стандартів 2.104-68, 2.106-98 та ЄСКД реферат та кожний розділ пояснювальної записки дипломного проекту повинен починатися з нового аркушу і мати рамку з полями: ліве – 20 мм, верхнє, нижнє, праве – по 5 мм та штамп (додаток Ж).

Позначення документів (креслень, схем, плакатів, текстових документів) приймаються відповідно до умовної класифікації, структура якого наближена до вимог ГОСТ 2.201-68 ЕСКД. За цим стандартом до складу позначення входять вісім букв і тринадцять цифр, розділених на шість груп п’ятьма крапками. Наприклад: ЖВІ НАУ.12.6.050701.26.000 – ПЗ (додаток Ж).

Букви відповідають коду організації-розробника. Після коду організації ставиться крапка. Група цифр 12відноситься до року захисту, 6.050701– шифр спеціальності, наступні дві цифри – 26 у прийнятій класифікації вказують на порядковий номер (шифр із двох цифр) дипломного проекту (кваліфікаційної роботи) за списком тем кафедри і порядковий номер. В основному написі текстових та інших документів, що не є кресленням складальної одиниці, замість її номера проставляють нулі. У цьому випадку після нулів проставляється код документа, установленого ГОСТ 2.103-68, наприклад: ПЗ– поясню-вальна записка.

Допускається в цьому штампі замість позначенняЖВІ НАУ 12 17 21 000ПЗ записувати “ДИПЛОМНИЙ ПРОЕКТ” (додаток Е) для освітньо-кваліфікаційного рівня “Спеціаліст” та “КВАЛІФІКАЦІЙНА РОБОТА” для освітньокваліфікаційного рівня “Бакалавр”.Усі наступні аркуші розділу також повинні мати рамку з наведеними вище полями без штампа (додаток И), в правому нижньому куті якої виділяється квадрат розміром 10x10 мм для написання номера сторінки.

Слід відмітити, що рамка форми 1 (ГОСТ 2.104-68) використовується для креслень, структурних схем та іншого графічного матеріалу. Рамка форми 2 (ГОСТ 2.104-68) використовується для реферату та першої сторінки кожного розділу, рамка форми 2а – на всіх аркушах пояснювальної записки, крім вищезазначених (якщо зміст дипломного проекту (кваліфікаційноїх роботи) займає два аркуші паперу, то перший аркуш змісту розміщується з рамкою форми 2, а другий – форми 2а). Форми кутових штампів подано в додатку К.

Роздруковані програмні документи повинні відповідати формату А4 (мають бути розрізаними), вони включаються до загальної нумерації сторінок пояснювальної записки і розміщуються в додатках.

Виклад тексту пояснювальної записки рекомендується вести від третьої особи: "як показують розрахунки"; "вважаємо"; "обираємо" тощо. В тексті пояснювальної записки потрібно дотримуватися єдиної термінології. Не варто зловживати іноземними словами, особливо в тих випадках, коли існують рівнозначні українські слова (терміни). Найменування фірм, заводів, організацій не відмінюються, їх треба включати у лапки.

Помилки, описки та графічні неточності допускається виправляти підчищенням або зафарбовуванням білою фарбою і нанесенням на тому ж місці або між рядками виправленого зображення машинописним способом або від руки. Виправлене повинно бути чорного кольору.

Прізвища, назви установ, організацій, фірм та інші власні назви у дипломному проекті (кваліфікаційній роботі) наводять мовою оригіналу. Допускається транслітерувати власні назви і наводити назви організацій у перекладі на мову дипломного проекту, додаючи (при першій згадці) оригінальну назву.

ВИМОГИ ЩОДО НУМЕРАЦІЇ

 

Сторінки пояснювальної записки нумерують арабськими цифрами без знака №, дотримуючись наскрізної нумерації впродовж усього її тексту. Номер сторінки проставляють у правому нижньому куті сторінки без крапки в кінці. Титульний аркуш включають до загальної нумерації сторінок, але номера сторінки на ньому не проставляють.

Суть дипломного проекту викладають, поділяючи матеріал на розділи. Розділи можуть поділятися на підрозділи. Підрозділи, якщо це необхідно, поділяють на пункти, які, у свою чергу, можна поділяти на підпункти. Кожен пункт і пПоследнее изменение этой страницы: 2016-04-19; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.55.22 (0.018 с.)