ТОП 10:

ЖИТОМИРСЬКИЙ ВІЙСЬКОВИЙ ІНСТИТУТ ІМЕНІ С.П. КОРОЛЬОВАНАЦІОНАЛЬНОГО АВІАЦІЙНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

 

«ЗАТВЕРДЖУЮ»

Начальник кафедри № 12

кандидат технічних наук, доцент

полковник О.І.Рибачук

« 24 » грудня 2010 р.

 

З А В Д А Н Н Я

На дипломний проект (роботу)

 

студенту 377 навчальної групи БУРЧУ_______________________________

(прізвище,

ОЛЕКСАНДРУ ІВАНОВИЧУ________________________

ім’я, по батькові)

1. Тема дипломного проекту (роботи) АЛГОРИТМ РОЗРАХУНКУ __ ЗАХИСНОГО ЗАЗЕМЛЕННЯ ТРАНСФОРМАТОРНОЇ ПІДСТАНЦІЇ__________

________________________________________________________________________________

закріплена наказом начальника інституту за № 1187 від 24 грудня 2010 року

 

2. Цільова настанова (визначення сутності головного питання дипломного проекту (роботи), тобто визначення кінцевих підсумків дослідження, які мають бути досягнуті в результаті розробки теми)

Дослідити методику розрахунку захисного заземлення з метою забезпечення безпеки працюючих під час обслуговування діючих електроустановок._____________________________________________________________________________

Провести аналіз основних заходів по забезпеченню безпеки працюючих від ураження електричним струмом.____________________________________________________________

Детально розглянути призначення та принцип дії захисного заземлення._______

Навести математичну модель розрахунку захисного заземлення та розробити алгоритм розрахунку захисного заземлення.______________________________________________

3. Основні питання та документи, що підлягають розробці під час виконання завдання

1 Аналіз основних способів захисту від ураження електричним струмом ___________

Продовження додатку Б

1.1 Причини електротравм ___________________________________________________________________

1.2 Способи захисту при нормальному режимі роботи електроустановки_____________

1.3 Способи захисту при аварійному стані електроустановки___________________________

1.4 Електрозахисні засоби____________________________________________________________________

2 Математична модель розрахунку захисного заземлення _____________________________

2.1 Електричний опір землі __________________________________________________________________

2.2 Порядок розрахунку захисного заземлення ___________________________________________

2.3 Розрахунок заземлювача в однорідній та багатошаровій землі ____________________

2.4 Заземлювач в багатошаровій землі ____________________________________________________

3 Розробка алгоритму розрахунку захисного заземлення ________________________

4 Вимоги по забезпеченню електробезпеки за допомогою захисного заземлення

_____________________________________________________________________________________________

4. Вихідні дані, межі дослідження (означення предмета (об’єкта) досліджень, визначення обмежень, рамок, обсягів і напрямів досліджень) ________________________________________________

а) характеристика електроустановки: тип установки, види основного устаткування, робочі напруги, способи заземлення нейтралей трансформаторів і генераторів;_____________________________________________________________________________________

б) план електроустановки з вказівкою основних розмірів та розміщення устаткування;___________________________________________________________________________________

в) форми і розміри електродів, з яких передбачено спорудити проектований груповий заземлювач, а також передбачена глибина занурення їх в землю;___________________________________________________________________________________________г) дані вимірів питомого опору грунту на ділянці, де повинен бути споруджений заземлювач та довідки про погодні (кліматичні) умови, при яких робились ці виміри.__________________________________________________________________________________________

5. До захисту подати (вказати обсяг дипломного проекту (роботи) і перелік основних документів, обов’язкових креслень, що подаються до захисту)

Пояснювальна записка на 100 сторінках.______________________________________________

Продовження додатку Б

Плакати:____________________________________________________________________________________

«Причини електротравм»;___________________________________________________________________

«Заходи електробезпеки»;___________________________________________________________________

«Математична модель розрахунку захисного заземлення»;_____________________________

Креслення:_________________________________________________________________________________

«Блок –схема алгоритму розрахунку захисного заземлення»;__________________________

_______________________________________________________________________

6. Вимоги до оформлення дипломного проекту (роботи) згідно вимог ДСТУ і ЄСКД_____

_______________________________________________________________________

7. Перелік рекомендованої літератури і довідкових матеріалів до завдання: ______________________

1. В.І. Гажаман Електробезпека на виробництві. – К., 2002 р.___________________________

2. Ю.Д. Сибикин “Электробезопасность при эксплуатации электроустановок промышленных предприятий”: Учебник для нач. проф. образования / Ю.Д. Сибикин, М.Ю. Сибикин. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: Издательский центр “Академия”,2003 г. ___________________________________________________________________________

3. М.П. Гандзюк, Є.П. Желібо, М.О. Халімовський “Основи охорони праці”: Підруч. Для студ. вищих навч. закл. За ред. М.П. Гандзюка. – К.: Каравела, 2003 р.

4. “Правила устройства электроустановок”/Минэнерго СССР. – 6-е изд., перераб. и доп. – М.: Энергоатомиздат 1986 г._________________________________________________________

5. Наказ МО України № 133 від 13 травня 2003 року “ Про затвердження правил безпечної експлуатації військових електроустановок”___________________________________

6. “Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів”, затверджені наказом Міністерства палива та енергетики України від 25.07.2006 р. № 258.

8. Терміни:

завершення дипломного проекту (роботи): « 23 » травня 2011 року________________

подання закінченого проекту (роботи) керівнику « 23 » травня 2011 року__________

затвердження дипломного проекту (роботи) завідуючим кафедрою

« 25 » травня 2011 року___

Закінчення додатку Б

подання дипломного проекту (роботи) на рецензію « 27 » травня 2011 року_

9. Дата видачі завдання « 24 » грудня 2010 року_____________________________

 

Керівник викладач кафедри №12__________

____________________________________________________

_________________О.Л. Федяєв____________________

Завдання одержав

« 24 » грудня 2010 року__________

Підпис студента ____________________________

Додаток В

Зразок бланку календарного плану

 

ЗАТВЕРДЖУЮ

керівник дипломного проекту

Доцент кафедри №12 _____________Ю.П.Гочаренко

посада) (підпис)

«___»______________20___ р.

КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН

Виконання дипломного проекту

студента 375-ї навчальної групи V курсу факультету інформаційних та телекомунікаційних систем Козакевича Івана Володимировича

 

№ з/п Етапи виконання дипломного проекту Термін виконання етапів Примітка
Уточнити та усвідомити завдання 25.02.12 Виконано
Підібрати та вивчити літературу 01.03.12 Виконано
Охарактеризувати виробничий цех товариства «Дніпровуд» 15.03.12 Виконано
Охарактеризувати споживачів електроенергії промислових підприємств 25.03.12 Виконано
Проаналізувати склад електрообладнання виробничого цеху 02.04.12 Виконано
Виконати аналіз категорій споживачів електричної енергії 12.04.12 Виконано
  ………………………………………….    

Студент _____________________І.В. Козакевич

(підпис)

«___» ______ 201_ р.

Додаток Л

Приклад нумерації та оформлення заголовків розділу, підрозділу, пункту і підпункту

 

 

РОЗРАХУНОК СИСТЕМИ ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ ВИРОНИЧОГО ЦЕХУ ТОВАРИСТВА «ДНІПРОВУД»

 

Розрахунок системи електропостачання передбачає [7, с. 48] вибір схеми і конструктивного виконання мережі (далі за текстом). …….

 

Вибір схеми і конструктивного виконання цехової мережі

 

При виборі схеми і конструктивного виконання цехової мережі необхідно [7, с. 62] розрахувати цехову мережу та навантажень виробничого цеху. ……..

 

Розрахунок цехової мережі

 

Розрахунок цехової мережі передбачає [6, с. 73] складання відомості споживачів електричної енергії та визначення номінальних потужностей електроприймачів……

Складаненя відомості споживачів електричної енергії

Далітекст підпункту.

Додаток М

Приклад оформлення змісту

ЗМІСТ

 

РЕФЕРАТ…………………………………………………………………………...
ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ…………………………………………..
ВСТУП………………………………………………………………………………
1 ХАРАКТЕРИСТИКА ВИРОБНИЧОГО ЦЕХУ ТОВАРИСТВА «ДНІПРОВУД» ТА ВИБІР НАПРУГИ ДЛЯ ЖИВЛЕННЯ ЙОГО ЕЛЕКТРООБЛАДНАННЯ……………………………………………………….
1.1 Характеристика виробничого цеху товариства «Дніпровуд»…………..
1.2 Характеристика споживачів електроенергії промислових підприємств……………………………………………………………………….....
1.3 Аналіз складу електрообладнання виробничого цеху…………………..
1.4 Аналіз категорій споживачів електричної енергії…………….………....
1.5 Вибір величини напруги живлення ……………………………………....
2 РОЗРАХУНОК СИСТЕМИ ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ ВИРОБНИЧОГО ЦЕХУ ТОВАРИСТВА «ДНІПРОВУД»…………………...
2.1 Вибір схеми і конструктивного виконання цехової мережі…………….
2.1.1 Розрахунок цехової мережі…………………………………...................
2.1.2 Розрахунок навантажень виробничого цеху………………...................
…………………………………………………………………………………….....
ВИСНОВКИ………………………………………………………………………..
ВИКОРИСТАНІ ДЖЕРЕЛА……………………………………………………..
ДОДАТКИ………………………………………………………………………….
Додаток А. Величини коефіцієнтів використання, попиту і потужності….
Додаток Б. Характеристика автоматичних вимикачів напругою вище 1кВ
………………………………………………………………………..  

 

 

Додаток Н

Приклад оформлення формул та рівнянь

 

Виявлення наявності аномальних рівнів у складі енергетично-статистичної інформації за методом Ірвіна здійснюється за формулою

 

i=2, 3, …, n, (2.1)

 

де уі – поточне значення досліджуваного економічного показника;

Sy – виправлене вибіркове середньоквадратичне відхилення значень показника, яке знаходиться за формулою

 

(2.2)

 

− вибіркове середнє значення показника

 

(2.3)

 

n – кількість спостережень.

Формули, що йдуть одна за одною й не розділені текстом, відокремлюють комою. Якщо речення закінчується формулою, після неї ставлять крапку.

Приклад

 

i=2, 3, …, n,  
.  

 

Додаток П

Приклад оформлення ілюстрацій

На рисунку 2.1 показано графік залежності прибутку при реалізації електроенергії досліджуваною компанією, де вісь ординат − значення прибутку у гривнях, вісь абсцис − ціна за один кіловат електроенергії в умовних одиницях.

Рисунок 2.1

Або

Рисунок 2.1 – Графік залежності прибутку від реалізованої електроенергії

 

 

Закінчення додатку П

Або

Вісь ординат − значення прибутку в гривнях, вісь абсцис − ціна за один кіловат електроенергії в умовних одиницях.

Рисунок 2.1 − Графік прибутку при реалізації електроенергії

 

Додаток Р

Приклади оформлення таблиць

 

Таблиця 2.1 – Відомість електричних приймачів цеху

Номер на плані цеху Найменування електроприймачів Кількість Рн, кВт соsφ/tgφ Кв
Верстат багатопильний 0,65/1,17 0,17
2,8 Лінія форматної обробки 5,5 0,5/1,7 0,14
Лінія для вирізання сучків 6,6 0,6/1,3 0,16
Шліфувальний верстат 0,6/1,3 0,16
5,9 Лінія для з’єднання деталей по довжині 7,5 0,6/1,3 0,16
Прес для склеювання рейок 0,65/1,17 0,17
Верстат розпилювання дошки на ламель 5,5 0,5/1,7 0,14
               

 

Або

Таблиця 2.5 – Дані обраного трансформатора

Тип трансформатора Sном, кВА Напруга, кВ Втрати, кВт іхх, % Uкз, %
ВН НН Рхх Ркз
ТМ 0,4/0,23 0,66 3,7 2,3 5,5

 

Продовження додатку Р

Або

Таблиця 2.1 – Коефіцієнти використання горизонтальних електродів смугового електрода

Відношення відстаней між вертикальними електродами до їх довжини а/l Число заземлювачів
- 0,45 0,40 0,34 0,27 0,22 0,20 0,19
- 0,55 0,48 0,40 0,32 0,29 0,27 0,23

 

Або

Таблиця 2.2 – Результати розрахунку навантаження цеху

№ РП та груп ЕП Кількість Встановлена потужність Рвст Кв cosφ /tgφ Середня потужність     nеф     Км Розрахункове навантаження
Один, кВт Σ, кВт Рсм, кВт Qcм, кВар Рр, кВт Qр, кВар Sр, кВА
РП-1
0,17 0,6/ 1,17 6,3 7,3   2,5   2,8     14,3  
0,16 0,6/ 1,3 2,6
5,9 7,5 0,16 0,6/ 1,3 2,4 3,1
Разом 0,16   10,7

 

Закінчення додатку Р

Закінчення таблиці 2.2

РП-2
0,17 0,65/ 1,17 3,4 3,9   3,3     5,8   15,2   3,3
5,5 5,5 0,14 0,5/ 1,7 0,8 1,4
Разом 25,5 0,16   4,2 5,3
Всього за цех 35,8 29,5 36,3

 

Додаток С

Приклад оформлення переліків першого рівня деталізації

 

Споживачі електроенергії промислових підприємств поділяються на наступні групи [3, c. 128]:

- споживачі трьохфазного струму напругою до 1000 В, частотою 50 Гц;

- споживачі трьохфазного струму напругою вище 1000 В, частотою 50 Гц;

- споживачі однофазного струму напругою до 1000 В, частотою 50 Гц;

- споживачі, які працюють з частотою відмінною від 50 Гц, їхнє живлення здійснюється від перетворюючих підстанцій і установок;

- споживачі постійного струму, які живляться від перетворюючих підстанцій і установок.

Або

Для правильної побудови системи промислового електропостачання необхідно [3, c. 257 ] вияснити:

а) вимоги, які обумовлені діючими Правилами улаштування електроустановок (ПУЕ) щодо надійності живлення споживачів;

б) режим роботи (тривалий, короткочасний, повторно-короткочасний);

в) місця розташування споживачів електроенергії, (стаціонарні чи пересувні).

 

Додаток Т

Приклад оформлення переліків першого та другого рівнів деталізації

 

При моделюванні енергетичних процесів необхідно [12, с. 3] виконати такі етапи:

- аналіз економіко-статистичної інформації:

1) виявлення та корегування аномальних рівнів;

2) виявлення та вилучення сезонної компоненти;

- попередній вибір та побудова моделей регресії:

1) виявлення наявності тренда;

2) вибір типу кривої зростання;

3) визначення параметрів обраної моделі;

- перевірка адекватності побудованих моделей емпіричним даним та вибір з них найкращої:

1) вибір найкращої моделі;

2) обчислення статичної значущості параметрів обраної моделі;

3) визначення та аналіз коефіцієнта детермінації;

4) обчислення статистики Фішера та порівняння її значення з критичною величиною;

- перевірка виконання умов побудови обраної моделі;

1) перевірка, що відхилення є випадковою величиною;

2) перевірка гіпотези про нормальний розподіл випадкових відхилень.

 

Додаток У

Приклад оформлення використаних джерел

 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

 

1. Петрук М. Д., Черкес О. М., Ступак Д. Є. Основи електропривода: Навчальний посібник. – Житомир: ЖВІРЕ, 2006. – 228 с.

3. Мазепа С.С., Марущак Я.Ю., Куцик А.С. Електрообладнання промислових підприємств. – Львів: «Магнолія плюс», видавець СПД ФО В. М. Піча, 2004. – 260 с.

4. Миллер Е.В. Основы теории электропривода: Учеб. пос. для вузов. – 3-е изд., испр. и доп. – М.: Высшая школа,1968. – 408 с.

5. Нагорский В.Д., Давыдов П.Д. Автоматизированный электропривод на летательных аппаратах. – М.: ВВИА им. Проф. Н.Е. Жуковского,1965. – 375 с.

6. Есаков В. П. Электрооборудование и электропривод промышленных установок: Учебное пособие для студентов энергетических специальностей. – К.: Вища школа,1981. – 248 с.

7. Кулик Ю.А. Электрические машины: Учеб. пос. для втузов. – М.: Высшая школа, 1971. – 456 с.

8. Костенко М.П., Пиотровский Л.М. Электрические машины: Учебник для студентов высш. техн.. учеб. заведений в 2-х частях. – Изд. 3-е, перераб. – Л.: Энергия, 1973. – 648 с.

 

 

Додаток Ф

Бібліографічні описи першоджерел

1. Монографії, книги:

- один, два або три автори

Биченок М.М. Основи інформатизації управління регіональною безпекою / М.М. Биченок – К.: Інститут національної безпеки, 2005. – 196 с.

Barker R. CASE Method. Function and Process Modeling / Barker R. – New York: Addition-Wesley Publishing Company, 1992. – 386 p.

Биченок М.М. Проблеми природно-техногенної безпеки в Україні /М.М. Биченок, О.М. Трофимчук. – К.: РНБОУ, 2002. – 153 с.

Герасимов Б.М. Нечёткие множества в задачах проектирования, управления и обработки информации / Б.М. Герасимов, Г.Г. Гра­бовский, Н.А. Рюмшин. – К.: Техніка, 2002. – 140 с.

- чотири автори

Безопасность компьютерных сетей на основе Windows NT / В.С. Лю­­царев, К.В. Ермаков, Е.Б. Рудный, И.В. Ермаков. – М.: ТОО “Channel Trading Ltd.”, 1998. – 304 с.

Барсегян А.А. Технология анализа данных: Data Mining, Visual Mining, OLAP / А.А. Барсегян, М.С. Куприянов, В.В. Степаненко, И.И. Холод. – 2-е изд., перераб. и доп. – СПб.: БХВ-Петербург, 2008. – 384 с.: ил. + CD-ROM.

- п’ять та більше авторів

Безпека авіації / [В.П. Бабак, В.П. Харченко, Ф.Й. Яновський та інші].– К.: Техніка, 2004. – 584 с.

Інтелектуальні системи: навч. посібник / [Ю.О. Колос, А.І. Бобунов, О.М. Перегуда та ін.]; за ред. Б.М. Герасимова. – Житомир: ЖВІ НАУ, 2008. – 176 с.

2. Навчальні посібники:

Корченко А. Г. Несанкционированный доступ к компьютерным системам и методы защиты: учеб. пособие [для студ. высш. учебн. завед.] / А.Г. Корченко – К.: КМУГА, 1998. – 116 с.

Корченко О.Г.Захист та зламування програм: навч. посіб. / О.Г. Корченко, А.С. Морозов - К.: НАУ, 2001. - 84 с.

 

Продовження додатку Ф

Мелкумян В.Г. Технічні засоби авіаційної безпеки: Навч. посібник/ В.Г Мелкумян, А.А Семенов. – К.: КМУЦА, 2000. – 176 с.

Згуровський М.З. Основи системного аналізу: підручник [для студ.

вищ. навч. закл.] / М.З. Згуровський, Н.Д. Панкратова. – К: Видавнича група BHV, 2007. – 544 с.

3. Багатотомні видання:

Штребе М. Безопасность сетей NT4: В 2 т./ М. Штребе, Ч. Перкинс, М. Монкур. – М.: Мир, 1999. – Т. 1. - 367 с.

4. Матеріали конференцій, з’їздів:

Лобанчикова Н. Перспективы внедрения видеоинформационных систем в гражданской авиации / Н. Лобанчикова // ПОЛІТ: VII міжнар.наук.конф., 12–13 квітня 2007 р.: тези доп. – К.: НАУ, 2007.– С. 94.

Васюхін М.І. Спеціалізована комп’ютерна система захисту території аеропорту / М.І. Васюхін, О.О. Удовенко, Н.М. Лобанчикова // АВІА-2009: ІХ міжнарод. наук.-техн. конф. 21-23 вересня 2009 р.: матеріали конференції. – Т.1.– К.:НАУ, 2009.– С.3.23-3.26.

5. Стандарти:

Методические указания по разработке технического за­да­ния на создание комплексной системы защиты информации в авто­мати­зи­ро­ванной системе : НД ТЗИ 3.7-001-99. – [Чинний від 01.07.99]. – К.: ДСТСЗИ СБ Украины, 1999. – 7 с. // Безопасность ин­фо­рмации.– 2000. – №1. – С.87–97.

Інформаційні технології. Процеси життєвого циклу програмного забезпечення (ISO/IEC 12207:1995): ДСТУ 3918–1999. – [Чинний від 2000–01–01]. – К.: Держстандарт України, 2000. – 50 с. – (Національний стандарт України).

6. Законодавчі та нормативні документи:

Закон України «Про Державну програму авіаційної безпеки цивільної авіації»: станом на 20 лют. 2003 р. / Верховна Рада України.– Офіц. вид. – К.: Відомості Верховної Ради. – 2003.– №17. – 140 с.– (Бібліотека офіційних видань).

Постанова КМУ від 15 лютого 2002 р. №175 «Методика оцінки збитків від наслідків надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру» / КМУ. – Офіц. вид. – Офіційний вісник України. – 2002.– №8. – С.170. – (Бібліотека офіційних видань).

Продовження додатку Ф

7. Словники:

Бабак В. П. Інформаційна безпека та сучасні мережеві технології: Англ.- укр.- рос. слов. термінів/ В.П. Бабак, О.Г. Корченко. – К.: НАУ, 2003. - 670 с.

Ан­г­ло-­ук­раї­н­сь­ко-­росiйський сло­в­ник з iнформатики, про­г­ра­му­ва­н­ня, об­чи­с­лю­ва­ль­ної техніки [ук­лад. А. Б. Барткiв та ін.]. – К.: Ви­ща

 

школа, 1995. – 445 с.

8. Складові частини:

- книги

Норвич А.М. Построение функций принадлежности / А.М. Нор­вич, И.Б. Туркмен // Нечеткие множества и теория возможностей. – М.: Радио и связь, 1986. – С. 64 – 71.

- збірника

Модель формування нечітких еталонів для систем виявлення атак/ В. П. Бабак, О. Г. Корченко, Є. В. Пацира, В.Г. Потапов // Защита ин­формации: Сб. науч. тр. – К.: НАУ, 2005. – Вып. 12. - С.23 – 30.

- журналу

Лобанчикова Н.М. Модель виявлення та ліквідації проявів суб’єктів погроз виникнення надзвичайних ситуацій на території аеропорту/ Н.М. Лобанчикова// Вісник НАУ. – 2009. – № 2. – С. 140–145.

Васюхін М.І. Концепція, моделі та методи побудови автоматизованої інтегрованої системи виявлення та попередження надзвичайних ситуацій при захисті території аеропорту / М.І. Васюхін, Н.М. Лобанчикова // Вісник ХНТУ. – 2008. – №4(33). – С. 42–48.

Оленин Ю.А. Специфика построения периметровых систем охраны / Ю.А. Оленин, Н.П. Петровский // Системы безопасности, связи и телекоммуникаций. – 1999. – №29. – С. 85.

Schlesinger M.I. Some solvable subclasses of structural recognition problems/ M.I .Schlesinger, B. Flach // Czech Pattern Recognition Workshop.– Praha.– 2000. – P. 55–62.

Продовження додатку Ф

9. Енциклопедії:

Енциклопедія безпеки авіації / [М.С.Кулик, В.П.Харченко, М.Г.Луцький та ін.]; за ред. М.С. Кулика. – К.: Техніка, 2008. – 1000 с.

10. Дисертації:

Пюшки Л. Методы и средства построения автоматизированных интегрированных систем защиты особо важных объектов: дис. … канд.техн.наук: 05.13.06 / Пюшки Ласло. – К., 2005. – 156 с.

Васюхин М.И. Алгоритмические и программно-аппаратные методы и средства построения интерактивных геоинформационных комплексов оперативного взаимодействия: дис. … докт. техн. наук: 05.13.13 / Васюхин Михаил Иванович. – К., 2002. – 414 с.

11. Автореферати дисертацій:

Биченок М.М. Автоматизація управління захистом регіону в надзвичайних ситуаціях: автоpеф. дис. на здоб. наук. ступ. д-pа техн. наук: спец. 05.13.06 «Автоматиз. системи упр. та прогрес. інформ. технології»/ М.М.Биченок. – К., 1998. – 32 с.

Трипольська В.В. Автоматизована ідентифікація підписів як бінарних зображень у просторі ознак перетворення радона на основі нейромережевого підходу: автореф. дис. канд. техн. наук: 05.13.06 «Автоматизовані системи управління та прогресивні інформаційні технології / В.В. Трипольська. – Херсон, 2003. – 17 с.

12. Препринти:

Аль-Хадиди М.М. Диагностирование вычислительных структур на основе нечетких операцій /М.М. Аль-Хадиди, А.Г. Корченко, С.А. Скворцов – К., 1993. – 26 с. – (Препринт / НАН Украины. Ин-т проблем моделирования в энергетике; С.93–62).

Горбачук В.М. Аналіз критичних ситуацій техногенної природи, що призводять до аварій та катастроф у різних галузях господарської діяльності / В.М. Горбачук, Л.Г. Тарасова. – К.: Ін-т кібернетики ім. В.М. Глушкова, 1993. – 28 с. – (Препринт/ НАН України, Ін-т кібернетики ім. В.М. Глушкова; 93–22).

13. Електронні ресурси:

Киви Берд. Биометрическая ловушка [Электронный ресурс] / Берд Киви// Журн.«КОМПЬЮТЕРА» – 2004.– №21 от 17 июня

 

Закінчення додатку Ф

2004 года.– Режим доступа к журн.: http://offline.computerra.ru/2004/545/33957/.

Аграновский А.В. Математическая модель распознавания речи с использованием протяжных контекстов [Электронный ресурс]/ А.В. Аграновский, Д.А. Леднов // Наука и образование. – 2004. –11 ноября 2004. – Режим доступа к журналу: http://www.techno.edu.ru:16001/db/msg/16028.html.

Аналіз надзвичайних ситуацій в Україні за І квартал 2008 року [Електронний ресурс]: офіційний інформаційний сервер МНС України.– Єдиний веб-портал органів виконавчої влади України. – 2008.– Режим доступу: http://www.mns.gov.ua/quater/?m=B3

14.Патенти: Пат. України на винахід. Спосіб комп’ютерної ідентифікації особи за зображенням її обличчя/ Кийко В.М., Кийко К.В., Недашківський А.В., Шлезінгер М.І., Марцелло В.В.– № а200600777 від 30.01.2006.
Последнее изменение этой страницы: 2016-04-19; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su не принадлежат авторские права, размещенных материалов. Все права принадлежать их авторам.Обратная связь - 54.91.16.95