Iii. Операційна оренда – Банк як орендар 
";


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Iii. Операційна оренда – Банк як орендарОренда майна, за умовами якої орендодавець фактично зберігає за собою всі ризики та вигоди, пов’язані зправом власності на об’єкт оренди, класифікується як операційна оренда. Лізингові платежі за договорамиопераційної оренди рівномірно списуються на витрати протягом строку оренди і включаються до складу іншихопераційних витрат.

Iv. Операційна оренда – Банк як орендодавець

Банк відображає в звіті про фінансовий стан активи, що є предметом операційної оренди, в залежності відвиду активу. Орендний дохід за договорами операційної оренди рівномірно відображається у звіті проприбутки та збитки протягом строку оренди у складі інших доходів. Сукупна вартість пільг, що надаютьсяорендарям, відображається як зменшення орендного доходу протягом строку оренди за лінійним методом.

Дочірні та асоційовані підприємства

Інвестиції в дочірні підприємства у фінансовій звітності відображаються на дату балансу за їх собівартістю завирахуванням резерву під зменшення корисності.

Станом на 31 грудня 2013 року асоційованим до Банку є ЗАТ “Оцетно-дріжджовий завод” з часткою устатутному капіталі 33,84% (2012 р.: ЗАТ “Оцетно-дріжджовий завод” – 33,84%). Інвестиції в асоційованіпідприємства відображаються у складі інвестиційних цінних паперів наявних для продажу і є повністюзнеціненими.

В жовтні 2013 року було знецінено інвестицію в дочірнє підприємство ТОВ “Компанія з управління активамиРайффайзен Аваль”.

Інвестиційна нерухомість

Інвестиційна нерухомість утримується Банком з метою отримання доходу від здачі в оренду або дляпідвищення вартості вкладеного капіталу і не експлуатується Банком.Інвестиційна нерухомість первісно обліковується за собівартістю з врахуванням витрат на здійсненняоперацій. Інвестиційна нерухомість надалі обліковується за вартістю, яка відображає поточну ринкову вартість і є сумою, на яку можна обміняти цю нерухомість при укладенні договору на ринкових умовах між добре обізнаними незалежними сторонами. Переоцінка інвестиційної нерухомості здійснюється на кожну звітну дату і визнається в звіті про прибутки та збитки як “Переоцінка інвестиційної нерухомості”. Дохід від орендивідображається в звіті про прибутки та збитки в складі інших операційних доходів.

Наступні витрати капіталізуються тільки тоді, коли існує ймовірність того, що Банк отримає пов’язані з ними економічні вигоди, і що їх вартість може бути достовірно оцінена. Всі інші витрати (на ремонт таобслуговування) визнаються як витрати періоду.

Основні засоби

Обладнання відображається за фактичною вартістю або індексованою вартістю (стосовно активів,придбанихдо 31 грудня 2000 р.) без урахування вартості повсякденного обслуговування, за вирахуванням накопиченоїамортизації та накопиченого зменшення корисності. Будівлі оцінюються за справедливою вартістю завирахуванням амортизації та зменшення корисності, визнаної після дати переоцінки. Балансова вартістьосновних засобів оцінюється на предмет зменшення корисності, коли події або зміни в обставинах свідчатьпро те, що балансова вартість не може бути відшкодована.

Після первісного визнання за фактичною вартістю будівлі відображаються за переоціненою вартістю, що є справедливою вартістю на дату переоцінки за вирахуванням подальшої накопиченої амортизації і будь-яких подальших накопичених збитків від зменшення корисності. Переоцінка здійснюється досить часто, щобуникнути суттєвих розбіжностей між справедливою вартістю переоціненого активу і його балансовою вартістю.

 

Нарахування амортизації активу починається з дати його введення в експлуатацію. Амортизаціянараховується лінійним методом протягом таких очікуваних строків корисної служби активів.

Нарахування амортизації активу починається з дати його введення в експлуатацію. Амортизаціянараховується лінійним методом протягом таких очікуваних строків корисної служби активів.

Залишкова вартість, строки корисної служби та методи нарахування амортизації активів аналізуютьсянаприкінці кожного звітного року та коригуються при необхідності.Витрати на ремонтно-відновлювальні роботи відображаються у складі інших операційних витрат у періоді, вякому такі витрати були понесені, крім випадків, коли такі витрати підлягають капіталізації.

Нематеріальні активи

Нематеріальні активи включають придбані програмне забезпечення та ліцензії. Нематеріальні активи,придбані окремо, первісно визнаються за собівартістю або індексованою вартістю (стосовно активів,придбаних до 31 грудня 2000 року). Після первісного визнання нематеріальні активи відображаються за фактичною вартістю за вирахуванням накопиченої амортизації та накопичених збитків від зменшення корисності. Нематеріальні активи мають обмежені або невизначені строки корисної служби. Нематеріальні активи з обмеженим строком корисної служби амортизуються протягом строку корисної служби, що становить 4-20 років, та оцінюються на предмет зменшення корисності у разі наявності ознак можливого зменшення корисності нематеріального активу. Строки та порядок амортизації нематеріальних активів з обмеженимстроком корисної служби аналізуються принаймні щорічно наприкінці кожного фінансового року.

Активи призначені для продажу

Банк класифікує необоротні активи (або групу вибуття) як призначені для продажу, якщо їх балансова вартістьбуде відшкодовуватись, в основному, шляхом продажу, а не в ході їх використання. Для цього необоротніактиви (або група вибуття) мають бути доступні для негайного продажу в їх теперішньому стані на тих умовах,які є звичайними при продажу таких активів (групи вибуття), при цьому їх продаж має характеризуватисьвисоким ступенем ймовірності.Висока ймовірність продажу означає твердий намір керівництва Банку додержуватися плану продажунеоборотного активу (або групи вибуття). При цьому необхідно, щоб була розпочата програма активних дій зпошуку покупця й виконання такого плану. Крім цього, необоротний актив (група вибуття) має активнопропонуватись до реалізації за ціною, що є обґрунтованою, з урахуванням його поточної справедливоївартості. Крім того, відображення продажу як завершеної операції має очікуватись протягом одного року здати класифікації необоротних активів призначених для продажу.

Банк оцінює активи (групу вибуття), класифіковані як призначені для продажу, за меншою з двох оцінок:балансовою вартістю або справедливою вартістю за вирахуванням витрат на продаж. В разі настання подій або зміни обставин, що вказують на можливе зменшення корисності активів (або групи вибуття), Банк відображає збиток від зменшення корисності при первісному, а також наступному списанні їх вартості до справедливої вартості за вирахуванням витрат на продаж.

Оподаткування

Розрахунок поточних податкових витрат здійснюється відповідно до податкового законодавства України.Відстрочені податкові активи та зобов’язання розраховуються по всіх тимчасових різницях за методомбалансових зобов’язань. Відстрочений податок на прибуток відображається по всіх тимчасових різницях, що виникають між податковою базою активів та зобов’язань та їх балансовою вартістю для цілей фінансової звітності, за винятком випадків, коли відстрочений податок на прибуток виникає в результаті первісного відображення гудвілу, активу або зобов’язання за операцією, що не являє собою об’єднання компаній, і яка на момент здійснення не впливає ані на бухгалтерський прибуток, ані на оподатковуваний прибуток чи збиток. Відстрочений податковий актив відображається в обліку лише тоді, коли існує ймовірність отримання у майбутньому оподатковуваного прибутку, за рахунок якого можна здійснити залік цих тимчасових різниць, що зменшують податкову базу. Відстрочений податковий актив та зобов’язання визначаються за ставкамиподатку, що будуть застосовуватись протягом періоду реалізації активу чи врегулювання зобов’язання напідставі законодавства, яке набуло або фактично набуло сили на звітну дату.

Резерви

Резерви визнаються, коли внаслідок певних подій у минулому Банк має поточне юридичне або конструктивне зобов’язання, для врегулювання якого, з великим ступенем вірогідності, буде необхідним відтік ресурсів, які втілюють у собі економічні вигоди, і суму зобов’язання можна достовірно оцінити.Поделиться:


Последнее изменение этой страницы: 2016-04-07; просмотров: 432; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.206.12.157 (0.005 с.)