Заборгованість кредитних установ та кредити клієнтам 
";


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Заборгованість кредитних установ та кредити клієнтамСпочатку Банк визначає, чи існують об’єктивні індивідуальні ознаки зменшення корисності заборгованості кредитних установ та кредитів клієнтам, що обліковуються за амортизованою вартістю, окремо для кожного фінансового активу, який окремо є суттєвим, або сукупно для фінансових активів, кожен з яких окремо не є суттєвим. У випадку, якщо об’єктивні ознаки зменшення корисності розглянутого окремо фінансового активу (суттєвого або несуттєвого) відсутні, цей актив включається до групи фінансових активів з аналогічними характеристиками кредитного ризику. Така група фінансових активів оцінюється на предмет зменшеннякорисності на сукупній основі. Активи, що оцінюються індивідуально на предмет зменшення корисності, і стосовно яких визнається або продовжує визнаватися збиток від зменшеннякорисності, не повинні оцінюватись на предмет зменшення корисності на сукупній основі. За наявності об’єктивних ознак понесення збитку в результаті зменшення корисності фінансових активів сума збитку визначається як різниця між балансовою вартістю активів та поточною вартістю очікуваних майбутніх грошових потоків (за вирахуванням майбутніх очікуваних збитків за кредитом, які ще не були понесені). Балансова вартість активу знижується зарахунок використання рахунку резерву на зменшення корисності, і сума збитку від зменшення корисностівідображається у звіті про прибутки та збитки. Процентні доходи продовжують нараховуватись на зменшенубалансову вартість активу на основі первісної ефективної процентної ставки. Кредити списуються за рахунокрезерву, якщо вже немає реальної перспективи відшкодування у найближчому часі, а все забезпечення булореалізовано чи передано Банку. Якщо у наступному році сума очікуваного збитку від зменшення корисності зростає або знижується й таке збільшення чи зниження може бути об’єктивно пов’язане з подією, що відбулася після визнання збитку від зменшення корисності, то раніше визнаний збиток від зменшення корисності зростає чи зменшується шляхом коригування рахунку резерву. Якщо списання пізнішевідновлюється, то відповідна сума відновлення відображається в звіті про прибутки та збитки.Поточна вартість очікуваних майбутніх грошових потоків дисконтується за первісною ефективною процентноюставкою за фінансовим активом. Якщо кредит надано під плаваючу процентну ставку, то ставкоюдисконтування для визначення збитків від зменшення корисності буде поточна ефективна процентна ставка.

Обчислення поточної вартості очікуваних майбутніх грошових потоків забезпеченого фінансового активу відображає грошові потоки, що можуть виникнути в результаті реалізації забезпечення за вирахуванням витрат на одержання та реалізацію забезпечення, незалежно від ймовірності реалізації забезпечення.

З метою сукупної оцінки зменшення корисності фінансові активи розподіляються на групи на основі внутрішньої системи кредитних рейтингів Банку, з урахуванням характеристик кредитного ризику, таких як вид активу, галузь економіки, географічне розташування, вид забезпечення, своєчасність платежів та інші відповідні фактори.

Майбутні грошові потоки за групою фінансових активів, які оцінюються на предмет зменшення корисності на сукупній основі, визначаються виходячи з історичної інформації щодо збитків за активами, характеристикикредитного ризику за якими аналогічні характеристикам за активами Банку. Історична інформація щодо збитків попередніх періодів коригується на основі поточної ситуації, що спостерігається на ринку з метою відображення впливу існуючих умов, що не мали впливу на ті роки, за які наявна історична інформація щодо збитків, та усунення впливу умов у попередніх періодах, які не існують на даний момент. Оцінки змін у майбутніх грошових потоках відображають та відповідають змінам у відповідній спостережуваній ринковій інформації за кожен рік (наприклад, зміни у рівні безробіття, цінах на нерухомість, товарних цінах, платіжному статусі чи інших факторах, що свідчать про понесені збитки та їх розмір). Методи та припущення, використанідля оцінки грошових потоків аналізуються регулярно з метою зменшення будь-яких розбіжностей міжоціночним збитком та фактичними результатами.

Фінансові інвестиції, утримувані до погашення

Банк оцінює на індивідуальній основі, чи існують ознаки зменшення корисності за інвестиціями утримуванимидо погашення. У випадку наявності ознак, що були понесені збитки від зменшення корисності, сума цих збитків визначається як різниця між балансовою вартістю активу та поточною вартістю очікуваних грошових потоків. Балансова вартість активу зменшується, а сума збитку відображається у звіті про прибутки та збитки.

Фінансові інвестиції, наявні для продажу

На кожну звітну дату Банк визначає наявність об’єктивних ознак зменшення корисності інвестиції або групи інвестицій, наявних для продажу. Що стосується інвестицій у дольові інструменти, класифікованих як наявні для продажу, об’єктивні ознаки зменшення корисності включають суттєве або тривале зменшення справедливої вартості інвестиції нижче її первісної вартості. В разі наявності ознак зменшення корисності, накопичені збитки, що визначаються як різниця між вартістю придбання та поточною справедливою вартістю, за вирахуванням збитків від зменшення корисності цієї інвестиції, визнаних раніше у звіті про прибутки та збитки, виключаються зі складу іншого сукупного доходу і визнаються у звіті про прибутки та збитки. Збитки від зменшення корисності інвестицій вдольові інструменти не сторнуються у звіті про прибутки та збитки. Збільшення їх справедливої вартості післязменшення корисності визнається у складі іншого сукупного доходу.

Що стосується боргових інструментів, класифікованих як наявні для продажу, зменшення корисності оцінюється на підставі аналогічних критеріїв, що й для фінансових активів, відображених за амортизованою собівартістю. Майбутні процентні доходи нараховуються на основі зниженої балансової вартості з використанням процентної ставки, що застосовувалась для дисконтування майбутніх грошових потоків з метою оцінки збитку від зменшення корисності. Процентні доходи відображаються в звіті про прибутки та збитки. Якщо в наступному році справедлива вартість боргового інструменту збільшується, і таке збільшення може бути об’єктивно пов’язане з подією, що відбулася після визнання збитку від зменшення корисності у звіті про прибутки та збитки, збиток від зменшення корисності сторнується у звіті про прибутки та збитки.

Реструктуризовані кредити

Банк намагається, по можливості, замість звернення щодо стягнення застави, переглядати умови кредитів,наприклад, продовжувати строки погашення та погоджує нові умови кредитування.

Облік подібної реструктуризації проводиться наступним чином:

- якщо змінюється валюта кредиту, то визнання старого кредитуприпиняється, а натомість визнаєтьсяновий кредит;

- якщо реструктуризація не обумовлена фінансовими труднощамипозичальника, то Банк використовуєпідхід аналогічний до підходу щодо фінансових зобов’язань, описаного нижче;

- якщо реструктуризація обумовлена фінансовими труднощами позичальника та кредит визнано таким, щовтратив корисність після реструктуризації, то Банк визнає різницю між теперішньою вартістю грошовихпотоків згідно з новими умовами договору, дисконтованих з використанням первинної ефективної ставки,та балансовою вартістю до реструктуризації, у складі відрахування до резервів під зменшення корисності узвітному періоді. Якщо кредит не є знеціненим в результаті реструктуризації, то Банк перераховує поточнуефективну процентну ставку.Як тільки умови кредитування переглянуті, кредит більше не вважається простроченим. Керівництво постійноаналізує реструктуризовані кредити з тим, щоб переконатись у дотриманні всіх критеріїв та можливостіздійснення майбутніх платежів. Такі кредити продовжують оцінюватись на предмет зменшення корисності наіндивідуальній чи сукупній основі, а їх відновлювальна вартість розраховується з використанням первісної абопоточної ефективної процентної ставки за кредитом.Поделиться:


Последнее изменение этой страницы: 2016-04-07; просмотров: 627; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 172.70.174.201 (0.008 с.)