ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Лекція 2. Операційна система Microsoft Windows ХР. 

· Файли, каталоги, дерево каталогів.

· Повний шлях.

· Концептуальна, логічна і фізична структура даних.

· Операційна система Microsoft Windows ХР.

· Основні відомості про Windows ХР.

· Зміст робочого столу і головного меню Win ХР.

· Робота з меню і діалоговими вікнами.

 

Програмне забезпечення (software) - сукупність програм і супровідної документації для розв'язання задач на ПК.

Програмне забезпечення ділиться на системне і прикладне (Application Software).

Системне ПО - операційні системи, сервісні системи, програмно-інструментальні засоби, системи технічного обслуговування ПК

Операційна система (ОС) - сукупність програм, керуючих роботою всіх пристроїв ПК і процесом виконання прикладних програм.

Драйвер - програма, що забезпечує взаємодію операційної системи і інших програм із певним пристроєм комп'ютера. Наприклад, при переміщенні миші інформація передається драйверу миші.

Технологія, використовувана для автоматичного розпізнавання операційною системою встановлених у комп'ютері пристроїв називається Plug&Play.

Технологія, використовувана в Windows для вбудовування в документи об'єктів, створених іншими додатками, що дозволяє успадковувати властивості додатків називається OLE-Automation.

Програмно-інструментальні засоби - програмні продукти, призначені для розробки програмного забезпечення.

Сервісні системи - надають користувачу і програмам набір додаткових послуг.

До сервісних систем належать оболонки, утиліти і операційні середовища (Windows).

Оболонка операційної системи робить спілкування користувача із ПК більше комфортним, дозволяє працювати із файловою системою комп'ютера.

Файлова система - сукупність файлів, розміщених на технічних носіях відповідно до певного набору правил.

Популярна оболонка – Total Commander.

Спеціальна база даних, у якій зберігаються всі відомості про конфігурації OC Windows - реєстр.

Утиліти - службові програми, які надають ряд додаткових послуг.

До утиліт відносяться: дискові компресори, програми резервного копіювання, архиватори, програми захисту і відновлення даних, антивірусні програми.

Існуючі базові утиліти Windows:

ü дефрагментація диска (DEFRAG) - збирає фрагменти файлів до одного блоку. Вона оптимізує роботу диска і підвищує швидкість доступу до нього;

ü перевірка диска (Scandisk);

ü ущільнення диска (DrvSpace);

ü системний монітор - аналізує пікове завантаження процесора і інші ресурси;

ü програма резервування і відновлення файлів (Backup) має наступні режими: резервування, відновлення, порівняння вихідних даних і їх резервних копій.

Операційні системи діляться:

По числу виконуваних одночасно задач - однозадачні (MS-DOS, MSX) і багатозадачні (Windows, Unix; LINUX). Розрізняють витісняючу багатозадачність (Windows NT, Unix) і невитісняюючу (Windows) багатозадачність.

Багатозадачні ОС підрозділяються на 3 типи:

1. Системи пакетної обробки (ОС ЄС) призначена для розв'язання задач, які не вимагають швидкого одержання результатів і реалізується у вигляді автоматичного виконання певної послідовності програм.

2. Системи з розподілом часу (Unix, Windows, Linux) у цих системах кожній задачі виділяється невеликий квант процесорного часу, жодна задача не займає процесор надовго і час відповіді виявляється прийнятним.

3. Системи реального часу (QNX, RT-11) - застосовуються для управління різними об'єктами (такими, як верстат, супутник) або технологічними процесами (гальванічна лінія, доменний процес і т. ін.).

Фоновий режим застосовується для програм, що не вимагають безпосереднього діалогу із користувачем.

Одним з важливих ознак класифікації ОС являється розподіл їх на мережні і локальні.

Для забезпечення спільної роботи великої кількості користувачів у мережі більш ефективне застосування мереж із виділеним сервером. ОС для мереж із виділеним сервером - Novell NetWare, Widows NT/2000/XP/Vista, Unix.

Для роботи в мережі на комп'ютерах мережі повинні бути встановлені дочірні плати - мережні адаптери.

Елементи, що входять до складу мережної операційної системи окремої машини: серверна частина, клієнтська частина, комунікаційні засоби.

Клієнтська частина відповідає за розпізнавання і перенапрямок у мережу запитів до віддалених ресурсів від додатків і користувачів.

Серверна частина відповідає за надання власних ресурсів і послуг у загальне користування

Комунікаційні засоби ОС забезпечують адресацію і буферизацію повідомлень, вибір маршруту передачі повідомлення по мережі.

Робота в мережі здійснюється за технологією файл-сервер або клієнт-сервер. Для роботи з великими базами даних ефективна технологія клієнт-сервер.

Відмітні риси сучасної операційної системи:

ü багатозадачність;

ü розвинений графічний користувальницький інтерфейс;

ü стабільність у роботі і захищеність;

ü повна незалежність від апаратур

ü розширюваність.

До сучасних операційних систем відносяться ОС: Novell NetWare; Windows NT/XP/Vista; Unix; Linux; OC/2; Warp.

Операційна система Novell Netware призначена для використання на ПК - сервері.

Прикладне програмне забезпечення складається з пакетів прикладних програм (ППП) і прикладних програм користувача.

Пакети прикладних програм діляться на інтегровані ППП, проблемно-орієнтовані ППП і ППП загального призначення.

У сучасних інтегрованих ППП утримуються:

· текстовий процесів,

· електронна таблиця,

· система керування базою даних,

· засоби комунікацій (поштові програми),

· органайзер.

Система керування базою даних (СУБД) використається для організації зберігання і доступу до структурованої інформації. Програми Oracle, InterBase, DB2, MS SQL-server відносяться до СУБД.

Для роботи із СУБД використовується мова SQL, яка не потребує опису алгоритму обробки даних.

Органайзер це програма, що дозволяє планувати роботу.

Програми розпізнавання символів (текстів) призначені для переведення документів, зчитаних у комп'ютер за допомогою сканера, у вигляд, придатний для сприйняття програмами обробки текстів.

База знань - найважливіший елемент експертної системи, створюваної на робочому місці фахівця управління. Вона виступає в ролі накопичувача знань.

Інтегровані ППП - це сукупність функціонально різних програмних модулів, здатних взаємодіяти між собою шляхом обміну даних через єдиний користувальницький інтерфейс.

Антивірусні програми (Dr. Web (Діалог-наука); Antiviral Toolkit Pro (Ками)) відносяться до утиліт і являються засобами активної комп'ютерної безпеки.

Засоби, що входять до складу систем технічного обслуговування, діляться на засоби діагностики ПК; тестового контролю; апаратного контролю й програмно-апаратного контролю.

Засоби систем технічного обслуговування, що забезпечують автоматичний пошук помилок і виявлення несправностей із певною локалізацією їх у ПК і його окремих модулях, називаються засобами діагностики ПК.

Апаратний контроль ведеться автоматично за допомогою вбудованого в ПК обладнання.

Тестовий контроль здійснюється за допомогою спеціальних тестів для перевірки ПК і його вузлів.

Елементні бази ЕОМ у порядку появи:

1. електронні лампи,

2. напівпровідники,

3. інтегральні схеми,

4. більші інтегральні схеми.

Перші лампові ЕОМ з'явилися в 40-х роках минулого століття.

Мультипрограмування - процес, при якому на одному процесорі поперемінно виконується кілька програм.

Розділ - це ділянка пам'яті, у яку завантажується кожна програма при мультипрограмуванні.

Спулінг - спосіб організації обчислювального процесу.

Програмно-інструментальні засоби - програмні продукти, призначені для розробки програмного забезпечення. Базуються на застосуванні певних мов програмування.

Мови програмування підрозділяються на машинно-залежні й машинно-незалежні.

Машинно- залежні мови: автокоди, мови символічного кодування, асемблери.

Машинно-незалежні мови діляться на процедурно-орієнтовані (Фортран, Бейсик, Паскаль, Ада, Кобол, ПЛ/1) і проблемно-орієнтовані (РПГ, Лисп, АПЛ).

Мова СИ займає проміжне положення між машинно-машинно-залежними і машинно-незалежними мовами.

 

Контрольні питання

1. Що є основними додатками Wіndows ?

2. Де розташована операційне середовище Wіndows ?

3. З яких основних складових складається типове вікно на прикладі папки "Мій комп'ютер"?

4. Основні операції з об'єктами в Wіndows? Привести приклади.

5. Які дії необхідно виконати для того щоб установити ширину колірного ряду?

6. Які дії необхідно виконати для того щоб підібрати розв'язну здатність монітора?

7. Які дії необхідно виконати для того щоб змінити розмір шрифту, колір вікна, колір рамки?

8. Які дії необхідно виконати для впорядкування розміщення значків на Робочому столі?

9. Які дії необхідно виконати для установки нових властивостей інтерфейсу Робочого стола?

10. Які дії необхідно виконати для керування параметрами клавіатури, а також доступними мовами?

11. Які дії необхідно виконати для налагодження клавіш перемикання мови клавіатури?

Література

1. С.В.Глушаков, А.С. Сурядный, Т.С. Хачиров. Учебный курс. Домашний ПК.-Харьков: Фолио, 2004.-495 с.

2. Лабораторний практикум з інформатики та комп’ютерних технологій /В.В. Браткевич, І.О. Золотарьова, В.Є. Климнюк, І.О. Пушкар/За ред. О.І. Пушкаря: Навчальний посібник.-Х.: Видавничий дім «ІНЖЕК», 2003. – 424с.

3. Евдокимов В. В. и др. Экономическая информатика. Учебник для ВУЗов. – СПб.: Питер, 1997.

4. Информатика. Базовый курс. 2-е издание / Под ред. С.В. Симоновича. – СПб.: Питер, 2003. – 640с.

5. Клименко О.Ф., Головко Н.Р., Шарапов О.Д. Інформатика та комп’ютерна техніка: Навч.-метод. посібник / За заг. Ред.О.Д. Шарапова. – К.: КНЕУ, 2002. – 534с.

6. Информатика. Учебник. – 3-е изд., перераб./ /Под ред. Н.В. Макаровой. –М.: Финансы и статистика, 2002. –256 с.

7. Руденко В. Д., Макарчук О. М., Патланжоглу М. О. Практичний курс інформатики / За ред. В. М. – К.: Фенікс, 1997.

8. Информатика / Курносов А.П., Кулев С.В., Улезько А.В. и др.; Под ред. А.П. Курносова. – М: КолосС, 2005. – 272 с. (Учебники и учеб. пособия для студентов высш. учеб. заведений).

9. Конюховский В., Колесов Д. Экономическая информатика. – СПб: Питер, 2002. – 560 с.

 

Последнее изменение этой страницы: 2016-09-13; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.238.107.166 (0.011 с.)