ТОП 10:

Банки даних, бази даних, ACCESSТипи моделей даних, заснованих на графічному поданні інформації: мережна і ієрархічна.

Тип моделі даних, які організують дані у вигляді деревоподібної структури і реалізуютьі відносини «ціле-частина» - ієрархічна.

Ознаки ієрархічної моделі:

Ø одне дерево має один корінь;

Ø вузол містить один або кілька атрибутів.

Найпоширеніша модель даних, заснована на табличному поданні даних - реляційна.

Основні достоїнства реляційної моделі даних: простота і доступність; можливість непроцедурних запитів.

Два основних аспекти розгляду питань, пов'язаних з інформаційним забезпеченням: інфологічний (інформаційно-логічний) і даталогічний.

Інфологічний аспект інформаційного забезпечення розглядає значеннєвий зміст даних незалежно від способів їх представлення в пам'яті системи; даталогічний - розглядає представлення інформації в системі за допомогою даних.

Етапи проектування бази даних:

1. дослідження предметної області,

2. аналіз даних,

3. встановлення взаємозв'язків між елементами,

4. визначення первинних і вторинних ключів відносин.

Фундаментальні властивості відносин у базі даних: відсутність кортежів-дублікатів; атомарность значень атрибутів.

Види схем опису даних: концептуальна, зовнішня, внутрішня.

Опис даних БД виконується на трьох рівнях, що породили відповідно три схеми: концептуальну, зовнішню і внутрішню.

Схема, що представляє собою опис логічної структури всій БД - концептуальна.

Вимоги до організації бази даних:

v багаторазове використання даних;

v таємність;

v простота внесення змін;

v гнучкість використання;

v продуктивність.

Банк даних - це система спеціальним образом організованих даних, технічних, програмних, язикових, організаційно-методичних засобів, призначених для централізованого нагромадження і колективного використання даних.

Банк даних повинен:

1. задовольняти актуальним інформаційним потребам зовнішніх користувачів, забезпечувати можливість зберігання і модифікації більших обсягів багатоаспектної інформації,

2. забезпечувати заданий рівень вірогідності збереженої інформації і її несуперечність,

3. забезпечувати можливість пошуку інформації із довільної групи ознак,

4. забезпечувати простоту і зручність звертання зовнішніх користувачів за інформацією,

Банк даних включає у свій состав два основних компоненти: базу даних і систему керування банком даних.

Ядром Банку даних являється база даних.

Програмний компонент Банку даних включає у свій склад:

· ядро СУБД,

· транслятори,

· утиліти.

Основу програмних засобів банку даних становить система керування базою даних (СУБД).

Об'єкти СУБД Access:

· таблиці,

· запити,

· форми,

· звіти,

· макроси,

· модулі.

Таблиця в Access це набір даних по конкретній темі або про конкретний об'єкт.

Форма - об'єкт бази даних, що представляє собою бланк, який підлягає заповненню, використовуються для вводу і перегляду даних.

Запит - об'єкт бази даних Microsoft Access, що дозволяє вибирати із БД тільки необхідну інформацію.

Макроси - об'єкти, що автоматизують виконання конкретної операції БД без програмування.

Модуль - послідовність інструкцій мовою програмування, оформлених як процедура SUB, призначена для автоматизації виконання типових операцій.

Контрольні питання

1. Що являється об'єктами бази даних.

2. Які нові можливості має Mіcrosoft Access 2000.

3. Основні поняття й термінологія банків даних..

4. Яким чином відбувається керування даними?

5. Що таке реляційні банки даних, для чого вони потрібні та де використовуються.

 

Література

1. Клименко О.Ф., Головко Н.Р., Шарапов О.Д. Інформатика та комп’ютерна техніка: Навч.-метод. посібник / За заг. Ред. О.Д. Шарапова. – К.: КНЕУ, 2002. – 534с.

2. Информатика. Базовый курс. 2-е издание / Под ред. С.В. Симоновича. – СПб.: Питер, 2003. – 640с.

3. Руденко В. Д., Макарчук О. М., Патланжоглу М. О. Практичний курс інформатики / За ред. В. М. – К.: Фенікс, 1997.

4. Евдокимов В. В. и др. Экономическая информатика. Учебник для ВУЗов. – СПб.: Питер, 1997.

5. Куправа Т.А. Создание и программирование баз данных средствами СУБД. – М.: Мир, 1991.

6. Лабораторний практикум з інформатики та комп’ютерних технологій /В.В. Браткевич, І.О. Золотарьова, В.Є. Климнюк, І.О. Пушкар/За ред. О.І. Пушкаря: Навчальний посібник.-Х.: Видавничий дім «ІНЖЕК», 2003. – 424с.

7. Методичні вказівки до проведення лабораторних робіт Обробка даних за допомогою системи управління базами даних ACCESS” з дисциплін для студентів усіх спеціальностей. Заняття №1 – “Створення і заповнення бази даних. Створення форм” / М. О. Дурман, С. В. Вишемирська, О. Є. Огнєва. – Херсон, ХДТУ, 2004.

 

Лекція 8. Системи управління базами даних. MS Access.

Зв’язки між таблицями. Запити, форми.

 

· Встановлення зв’язків між таблицями.

· Використання запитів для пошуку інформації.

· Створення та використання форм.

Створення форми

Для створення "Автоформы" за допомогою кнопки "Создать" треба:

Запити

Створити запити в Access можна вручну або за допомогою майстра запитів. Майстер запитів

1. У вікні БД відкрити вкладку Запросы.

2. Натиснути кнопку Создать.З'явиться діалогове вікно Новый запрос.

Створення запиту за допомогою конструктора

Сортування

Результати запиту можна сортувати за одним або декількома полями. За умовчанням дані відображаються в порядку, встановленому для ключового поля першої вибраної таблиці. Якщо ключового поля немає, дані відображаються в порядку відбору записів. Щоб задати порядок сортування даних, треба натиснути в рядку Сортировка,відкрити список і вибрати По возрастаниюабо По убыванию.Текстові дані сортуються за зростанням від А до Я, а числові - від 0 до 9. За спаданням дані сортуються в зворотному порядку: текстові від Я до А, а числові - від 9 до 0.

Порядок сортування за декількома полями визначає пріоритет полів. Крайнє зліва поле з увімкненим сортуванням має найвищий пріоритет, а крайнє справа - найнижчий.

Запити можна зберігати так, як і інші об'єкти Access.

Запит на вибірку

1. У рядку «Поле» клацніть у правій частині клітки на стрільці, що указує вниз, і виберіть ім'я полю, по якому буде здійснюватися запит. Якщо запит здійснюється по полях з різних таблиць, то спочатку клацніть у рядку«Таблиця» і вкажіть потрібну таблицю, що дозволить обмежити список полів у рядку «Поле». Якщо запит буде здійснюватися по декількох полях, відобразите їхні імена у вільних клітках рядка «Поле».

2. Простежте, щоб у рядку «Вывод на экран» прапорець відображався б галочкою.

3. У рядку «Условие отбора» введіть критерії вибору. (Для завдання діапазону значень у вікні Конструктора запитів можуть бути використані оператори: > (більше), >= (не менш), < (менше), <= (не більш) і Between (Вираження1),and (Вираження2) як з текстовими і числовими полями, так і з полями дат). Для введення умови вибірки можна використовувати вікно Построитель выражений (кнопка Построить панелі інструментів чи відповідна кнопка контекстного меню).Последнее изменение этой страницы: 2016-09-13; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 34.204.183.113 (0.012 с.)