Основи офісного програмування. 

Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Основи офісного програмування. 

· Графічна інтерпритація економічної інформації.

· Робота з елементами Clipard.

· Викоритання макросів.

 

Комп'ютерна графіка - галузь науки, пов'язана зі створенням і використанням засобів обробки графічних зображень.

Комп'ютерна графіка - це набір інструментів виконуючих:

· оформлення коротких текстів як малюнків;

· графічне оформлення документів;

· анімацію мальованих зображень в Інтернеті;

· графічну інтерпретацію понять.

Графіка в документах являється інструментом відображення і інтерпретації інформації, формою її існування, засобом виразу змісту і оформлення документів.

Мультімедіа це комбінація даних різного типу:

· анімація, синхронізована зі звуком (динамічна аудіографіка);

· статичне або динамічне відеозображення (відео-мультімедіа);

· гіпертекст із мультімедіа пакетами (гіпермультімедіа).

Анімація - пожвавлення зображення, у тому числі анімація шрифту і динамічні пакети.

Динамічна аудіографіка - анімація, синхронізована зі звуком.

Типи графіки, яка використовується в бізнесі:

ü зафарбування;

ü діаграми;

ü фігурне оформлення комерційних текстів.

Пожвавлення і озвучування комерційних ілюстрацій має на увазі створення мультімедіа-ілюстрацій для комп'ютерної підтримки пабліситі.

Засоби автоматизованого ілюстрування:

ü механізм виправлення зображень;

ü засоби зафарбування;

ü інформаційно-пошукова система мультімедіа-шаблонів Clip Gallery.

Графічні послуги локальних мереж:

ü колективна підготовка зображень;

ü колективне резензування і виправлення графіки;

ü спільне використання зображень.

Засоби мережної графіки дозволяють:

v розширити сферу обміну інформацією із потенційними інвесторами і іншими зацікавленими особами;

v забезпечити сприятливі умови для управління суспільною думкою.

Графічні послуги Інтернет можуть бути представлені:

v колективним виконанням графічних робіт у програмі Net Meeting;

v обміном зображення поштою в Outlook Express.

Засоби оформлення символів тексту:

v гарнітура,

v кольори,

v накреслення,

v щільність.

Гарнітури за рівнем використання графіки діляться на групи:

v прості (Arial, Times);

v спеціальні (Comic);

v тематичні набори малюнків (Wingdings).

Засобами оформлення тіла тексту є:

v візерунок,

v кольори візерунка,

v кольори тіла,

v границя навколо тексту.

Текст у документах може бути лінійним і нелінійним (таблиця, гіпертекст, база даних).

Можливості обрамлення тексту залежать від одиниці тексту.

Фігурне оформлення тексту (панель Малювання) це:

v керування контуром тексту, як малюнком, створення тіні або об'єму;

v включення зображення в текст із різними варіантами обтікання;

v включення до тексту контур зображення і обертання тексту.

Програма ділової графіки MS Graph дозволяє представити інформацію у вигляді діаграм.

Наявні види діаграм: гістограми; кругові; крапкові; поверхні.

Діаграми можуть бути 1-, 2- або 3-мірними (по числу координат).

Діаграма може містити в собі:

Ø ряди,

Ø числові осі,

Ø осі категорій,

Ø легенду,

Ø заголовки.

Легенда - система позначень елементів діаграми.

Якщо на діаграмі відкладається доля числа в загальній сумі, то її шкала являється нормованою.

Для представлення рядів показників на окремих осях варто вибрати пелюсткову діаграму.

Кругова і кільцева діаграма має один вимір і показник на них зображується у вигляді сектора.

Невірогідність комерційної інформації має джерела: погрішність, невизначеність.

Для виявлення комерційних тенденцій використовують різні способи згладжування рядів економічних показників: графічний і графоаналітичний.

При графічному згладжуванні одержуємо графік тренда. При графоаналітичному - графік тренда і статистичні оцінки тренда (коефіцієнти рівняння тренда й помилку згладжування).

У графоаналітичному методі використовується 3 способи згладжування: рівняння тренда: змінне середнє і експонентне середнє. Змінне середнє застосовується, якщо не потрібне рівняння тренда і припустиме виключення застаріваючих даних.

Програма - дані, призначені для управління конкретними компонентами системи обробки даних з метою реалізації певного алгоритму.

Алгоритм - точне розпорядження, що обумовлює обчислювальний процес, який веде від початкових даних до шуканого результату.

Алгоритм являє собою кінцевий набір правил, що однозначно розкривають зміст і послідовність виконання операцій для систематичного рішення певного класу задач за кінцеве число кроків.

Властивості алгоритму:

1. результативність - при будь-яких припустимих данных він повинен через кінцеве число кроків завершити роботу;

2. дискретність - можливість розбивки алгоритму на окремі елементарні дії;

3. масовість - придатність для розв'язання безлічі задач даного класу;

4. детермінованість - визначеність, однозначність розуміння операцій алгоритму будь-яким виконавцем.

Способи опису алгоритмів:

1. словесний,

2. формульно-словесний,

3. графічний,

4. операторний,

5. таблицями розв'язань.

Етапи технологічного процесу написання програми:

I. постановка задачі;

II. економіко-математичний опис;

III. розробка алгоритму;

IV. програмування;

V. тестування й налагодження;

VI. приймально-здавальні випробування;

VII. експериментальна експлуатація;

VIII. промислова експлуатація.

Вид реквізиту по його ролі в процесі розв'язання задачі: вихідний, нормативний, розрахунковий.

Під програмно-інструментальними засобами розуміють програмне забезпечення, що дозволяє програмувати розв'язання задач управління.

Система програмування містить у собі вихідну мову; транслятор, бібліотеку підпрограм.

Робота транслятора може будуватися по принципах: інтерпретації, компіляції.

Програма, отримана в результаті трансляції методом компіляції - об'єктний модуль.

Мови програмування по специфіці організаційної структури язикових конструкцій діляться на операторні і функціональні.

Мови програмування із урахуванням залежності від ЕОМ підрозділяються на групи машинно-залежні і машинно-незалежні.

Мова Си використовується головним чином для створення системних і прикладних програмних продуктів, у яких вирішальне значення приділяється факторам швидкодії і мінімізації об'ємів пам'яті.

Мови маніпулювання даними - SQL використовуються як мови запитів до баз даних.

Помилки в програмах за своїм характером діляться на: логічні, синтаксичні.

Редактор VBA активізується з додатка MS Office комбінацією клавіш [ALT]+[F11].

Компоненти, що включають в інтерфейс редактори VBA:

Ø вікно проекту;

Ø панелі інструментів;

Ø вікно редагування форм.

Головним в ієрархії об'єктів Excel являється об'єкт: Application.

Лексема - одиниця тексту програми, що має певний сенс для компілятора і яка не може бути розбита надалі.

Состав алфавіту VBA:

Ø прописні і малі літери латинського алфавіту;

Ø всі цифри;

Ø символ підкреслення «_».

Вимоги до складання імен у програмуванні:

Ø повинне бути змістовним і відображати призначення змінної;

Ø ім'я бажано починати із префікса, що позначає тип;

Ø повинне бути унікальним.

Обмеження, що накладають на імена в VBA:

Ø ім'я повинне починатися із букви; ім'я повинне бути унікальним;

Ø воно не повинне збігатися із зарезервованими словами VBA або із іншими іменами;

Ø довжина імені не повинна перевищувати 255 символів.

Об'єкти, які не можуть міститися в імені VBA:

Ø крапка,

Ø пробіл,

Ø знак “+”.

Неправильно задане ім'я - 2Week Номер.1

Змінні - об'єкти в VBA, призначені для зберігання даних.

Суфікс, застосовуваний при декларації базових типів змінних Visual Basic і відповідному типу змінної Integer, це %

Суфікс, що відповідає змінної «Double», це #

Константи - об'єкти, значення яких залишаються постійними і не можуть бути змінені під час виконання програми.

Типи констант в VBA - восьмеричні цілі, десяткові цілі, шістнадцятеричні цілі.

Програмний оператор - будь-яка комбінація ключових слів, властивостей, функцій, операцій і символів, сукупність яких являє собою конструкцію, розпізнавану компілятором.

Програмний оператор в VBA: рядок із кодом, розпізнавана компілятором.

Операції, які можливо здійснювати в VBA: операція присвоювання; математичні операції; операції відносини; операції конкатенації; логічні операції.

Операторами керування являється: оператор вибору ;оператор циклу; оператор переходу.

Форми, що мають синтаксичну конструкцію лінійного оператора умови: безальтернативна, альтернативна.

Основні види циклів: цикли з умовою; цикли із лічильником.

Тип циклів, у яких початок і кінець визначаються операторами For і Next - цикли із лічильником.

Коментар - пояснення у вихідному тексті програми.

Функція VBA, що перетворить числове вираження або рядок у дату - CDate (вираження).

 

Контрольні питання

1. Що означає поняття «Комп'ютерна графіка»?

2. Мультімедіа. Як використовуються засоби мультімедії в бізнесі?

3. Дайте визначення поняття анімації.

4. Які типи графіки використовуються в бізнесі?

5. Назвіть засоби автоматизованого ілюстрування.

6. Перелічите графічні послуги локальних мереж.

7. Як можуть бути представлені графічні послуги Інтернет?

8. Яким може бути текст у документі?

9. Що означає термін «Програма»?

10. Властивості алгоритму

11. Які існують етапи технологічного процесу написання програми?

12. Які існують способи опису алгоритмів?

13. Перелічите основні компоненти, що включаються в інтерфейс редактора VBA.

14. Типи констант в VBA.

15. Дайте визначення поняття програмного оператору.

 

Література

7. Бабушкин М., Иваненко С., Коростелев В. Web-сервер в действии. СПб.: Питер, 1997.

8. Кенцл Т. Форматы файлов Internet. СПб.: Питер, 1997.

9. Олифер В. Г., Олифер Н. А. Компьютерные сети. Принципы, технологии, протоколы. СПб.: Питер, 2000.

10. Павлов А. CGI-программирование: учебный курс. СПб.: Питер, 2000.

11. Холзнер С. Perl: Специальный справочник. СПб.: Питер, 2000.

12. Хеслоп Б., Бадник Л. HTML с самого начала. СПб.: Питер, 1997.

 

Последнее изменение этой страницы: 2016-09-13; просмотров: 142; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 54.161.98.96 (0.008 с.)