Визначення кількості та коефіцієнтів завантаження основного технологічного устаткування 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Визначення кількості та коефіцієнтів завантаження основного технологічного устаткування4. Розрахунок коефіцієнтів завантаження кожного виду устаткування та їх середнього коефіцієнта завантаження

Розрахунок коефіцієнта завантаження і-тої групи устаткування (К) виконуємо за формулою:

Середній коефіцієнт завантаження Кзс визначаємо за формулою:

 

 

 

5.Розрахунок необхідної чисельності усіх категорій персоналу підприємст ва

 

Розрахунок необхідної чисельності працівників виконуємо окремо для кожної з нижчеперелічених категорій персоналу підприємства:

- основні робітники;

- допоміжні робітники;

- керівники та спеціалісти;

- службовці;

Необхідну кількість основних робітників підприємства розраховуємо для їх кожної професії зокрема, а сам розрахунок провадимо за формулою:

Необхідну чисельність допоміжних робітників розраховуємо для кожної професії зокрема. Для розрахунків використовуємо передбачені для допоміжних робітників укрупнені норми обслуговування різних виробничих об'єктів одним допоміжним робітником.

При розрахунках враховуємо і те, що основні об'єкти, обслуговувані допоміжними робітниками, поділяються на дві окремі категорії:

1) технологічне устаткування;

2) основні робітники.

Для тих категорій допоміжних робітників, об'єктом обслуговування яких є тільки основні робітники, розрахунок виконуємо за формулою:

 

Для тих категорій допоміжних робітників, які займаються обслуговуванням устаткування та робочих місць, розрахунок виконуємо за формулою:

Де прийнята кількість верстатів.

Розрахунок загальної чисельності керівників, спеціалістів та службовців в даній курсовій роботі здійснювався без розподілу цих працівників за конкретними категоріями і професіями. Загальна чисельність (парний варіант) керівників і спеціалістів складає 10% від кількості основних робітників, а чисельність службовців - 3%.

В розрахунковій формі №7 також проводимо розрахунок відсоткового співвідношення різних категорій працюючих до їх загальної чисельності (взятої за 100%)

 

 

Розрахункова форма № 7

Чисельність промислово-виробничого персоналу

6.Розрахунок витрат ос новн их м атеріа лів

Усі розрахунки витрат основних матеріалів проводимо за двома напрямками на одну деталь кожного найменування та на річну виробничу програму підприємства в цілому.

Витрати основних матеріалів на деталь j-го найменування (СMj) визначалися за формулою:

Витрати основних матеріалів на річну виробничу програму деталей j-го найменування () визначалися за формулою:

 

7. Визначення вартості зворотних відходів

 

Усі розрахунки вартості зворотних витрат проводимо за двома напрямами - на одну деталь кожного найменування та на річну виробничу програму підприємства в цілому.

Величину зворотних відходів на деталь j-го найменування (C3BJ) визначаємо з урахуванням можливості одержання (виходу) зворотних відходів при виготовленні деталей кожного найменування, а сам розрахунок виконуємо за формулою:

Зворотні відходи на річну виробничу програму випуску деталей j-го найменування () розраховуємо за формулою:

 

 

8. Розрахунок витрат на заробітну плату основних робітників

8. 1. Розрахунок розцінок за деталь

Розцінка за деталь певного найменування представляє собою загальну суму основної заробітної плати, яку одержують ті основні робітники, які безпосередньо займаються виготовленням цієї деталі.

Розцінка за деталь j-го найменування (Рj) розраховувалася за формулою:

 

 

8.2. Визначення загального фонду основн ої заробітної плати робі тників

Загальний фонд основної зарплати основних робітників на річний випуску j-го виду деталей (ОЗПj) визначається за формулою:

Загальний річний фонд основної зарплати усіх основних робітників, зайнятих виконанням річної виробничої програми підприємства (ОЗПР), становить:

 

9. В изначення розмірупрямих витрат

За способом віднесення на собівартість продукції усі витрати підприємства поділяються на прямі і непрямі.

Прямі витрати безпосередньо включаються в калькуляцію собівартості виробів, оскільки їх розмір нормується в залежності від виду виготовленої продукції, виконаної роботи чи наданої, послуги. До прямих витрат на виріб j-го найменування (ПВj) відносяться:

-витрати основних матеріалів;

-вартість зворотних відходів;

-основна заробітна плата основних виробничих робітників;

-додаткова заробітна плата основних робітників;

-відрахування у спеціальні фонди (з заробітної плати основних робітників).

Прямі витрати на деталь і -го найменування визначалися за формулою:

ПВj=Cмj - Cзвj j +ДЗПj +Bідj

ПВА = 19,75 – 0,01 + 17,39 + 5,22+8,36 = 50,71

ПВБ = 33,34 – 0,24 + 8,33 + 2,5 +4,01 = 47,94 де ДЗПj – додаткова заробітна плата основних робітників на виріб j –го найменування, грн. ДЗПj розраховується як відсоток від основної зарплати основних робітників (розцінки) - 30% від розцінки (для парного номера варіанту).

Відj - відрахування у спеціальні фонди (на соціальні заходи) на виріб j-гo найменування, гри. Відрахування у спеціальні фонди розраховуємо як відсоток від загальної суми основної та додаткової зарплати основних робітників і, згідно чинного в Україні законодавства, укрупнено складають 37% від цієї суми.

Прямі витрати на річну виробничу програму випуску деталей, j –го найменування () розраховуємо за формулою:

 

= ПВj*Nj

Розрахункова форма № 8

Визначення розміру прямих витрат

10. Визначення загального розміру непрямих витр ат п ідприємства та їх р озподіл між виробами різних найменувань

Загальний розмір усіх непрямих витрат підприємства за рік (НВΣ ) розраховуємо за формулою:

НВΣ = ЗВВΣ + АдмВΣ + ІнВΣ + ЗбBΣ

НВΣ =111295+1035351+2655048+294251=5101646

10.1. Розрахунок річних загальновиробничих витрат

В даній курсовій роботі загальновиробничі витрати розраховувалися у спрощеному вигляді за формулою:

ЗВВΣ = Амуст + Амбуд + + + +

ЗВВΣ = 200200+21757,736+416250+104063+192516+178208=1112995

Розрахунок вартості річних амортизаційних відрахувань устаткування та будівель проводимо за лінійним (рівномірним) методом нарахування амортизації.

Вартість річних амортизаційних відрахувань устаткування визначаємо за формулою:

Річна норма амортизації для устаткування і -ої групи за лінійного (рівномірного) методу нарахування амортизації розраховуємо за формулою:

НАі =

НАток=

НАскл=

НАзвар=

НАслюс=

Первинна вартість устаткування і-ої групи обчислювалась за формулою:

Ві = Вli *

Вток =18500*59 = 1091500

Вскл =2000*40 = 80000

Взвар =20000*18 = 360000

Вслюс =45000* 13 = 58500

 

Розрахункова форма №9

Розрахунок вартості річних амортизаційних відрахувань устаткування

 

Вартість річних амортизаційних відрахувань будівель визначається за формулою:

де – річна норма амортизації будівель, (розраховується за оптимального строку служби будівель років):

– загальна площа будівель, яка розраховується за формулою:

Розрахункова форма №10Поделиться:


Последнее изменение этой страницы: 2016-04-06; просмотров: 504; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.238.116.201 (0.041 с.)