Еколого-економічні проблеми розвитку лісопромислового комплексу України. 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Еколого-економічні проблеми розвитку лісопромислового комплексу України. 

 

 


 

1.«агропромислова інтеграція» - поєднання сільськогосподарського виробництва з переробленою промисловістю та іншими галузями народного господарства.

2. «агропромисловий територіальний комплекс» - сукупність розташованих на певній території підприємств і організацій, діяльність яких тісно пов’язана з виробництвом, переробкою та збутом сільськогосподарської продукції.

3.«агропромисловий центр» - це складний комплекс, де економічно, технологічно та організаційно взаємопов'язані між собою багато галузей і виробництв. АПК має надто складну функціональну і галузеву структуру.

4.«адміністративно-територіальний устрій» - Спосіб територіальної організації держави, який характеризується певною формою конституційно-правових відносин між державою в цілому та її складовими частинами, виявляється в особливостях правового статусу адміністративних одиниць та розподілу владних повноважень між центральними і місцевими органами влади.

5.«акваторія» - Ділянка водної поверхні певної водойми у визначених межах.

6.«анклав» - Tериторія, або частина однієї держави, оточеної зі всіх сторін територією іншої держави або частина території однієї держави, яка не має спільних меж зі своєю материнською частиною і є оточеною територією іншої держави.

7.«безробіття» - Економічна категорія, яка відбиває економічні відносини щодо вимушеної незайнятості працездатного населення.

8.«валовий національний продукт» - Сукупність усіх вироблених у країні товарів та наданих послуг за рік незалежно від розташування національних підприємств.

9.«вантажообіг» - Основний показник роботи транспорту, обчислюється як добуток кількості(в одиницях ваги або об’єму) вантажів на відстань перевезення.Розрізняють вантажообіг: змінний, добовий, тижневий, місячний, річний

10.«вільна економічна зона» - Територія, де іноземні та вітчизняні фірми користуються податковими пільгами.

11.«галузь господарства» - це сукупність якісно однорідних груп господарських одиниць, що виробляють продукцію, надають послуги, та здійснюють інші види суспільної діяльності.

12. «геополітика» - наука, яка розглядає вплив географічних чинників на внутрішню й особливо зовнішню політику держав і націй. Однак таке тлумачення вже не є актуальним. На сьогодні є цілий ряд наукових шкіл, які по своєму трактують цей термін.

13.«геополітичне структурування світу» - «геополітичне структурування світу» - Геологічна структура:1)Регіональні лідери-Узбекістан, Індонезія, Чилі 2)Геостратегічні країни-активні(США, Росія,Нім,Фран,Китай)-пасивні(Великобританія,Японія, Індія)3)Геополітичні центри – (Україна, Азербайджан, Пд. Корея, Туреччина, Іран)

14.«господарський комплекс» - система виробництва, обміну, розподілу і споживання, що склалася на певній території

15.«демографічна криза» - Глибоке порушення відтворення населення, що загрожує самому його існуванню.

16. «демографічна політика» - цілеспрямована діяльність державних органів і інших соціальних інститутів у сфері регулювання процесів відтворення населення, покликана зберігати або змінювати тенденції динаміки чисельності, структури, розселення і якості населення.

17.«демографічний вибух» - означає явище прискореного збільшення кількості землян у XX ст. Власне, в усі часи люди прагнули відтворити себе у нащадках і піклуватися про них. Наші предки тільки тому й вижили, що робили це досить успішно.

18.«демографічний потенціал» - якість людності (населення),до якості людності в першу чергу належить потенція до самовідтворення

19.«депопуляція» - систематичне зменшення абсолютної чисельності населення будь-якої країни або території як наслідок звуженого відтворення населення, коли наступні покоління чисельно менше за попередніх

20.«екологізація регіону»-Стратегічний напрямок.підвищення його конкурентоспроможності.складова політики поліпшення якості життя.

21.«екологізація» - процес неухильного і послідовного впровадження систем технологічних, управлінських, юридичних та інших рішень, організації виробництва, що дозволяють підвищувати ефективність використання природних ресурсів з поліпшенням або хоча б збереженням якості довкілля

22.«екологічна катастрофа» - надзвичайно швидка і тому небезпечна деструкційна зміна умов навколишнього середовища глобального чи локального масштабу, яка пов'язана з нанесенням величезної шкоди навколишньому середовищу, загибеллю рослин, тварин і людей.

23.«екологічна криза» - термін для позначення важкого перехідного стану екологічних систем і біосфери в цілому.

24.«екологічна регіональна політика» - система цілей і дій, що реалізуються органами державної влади і місцевого самоврядування, спрямованих на збереження довкілля та забезпечення еколого-безпечних умов життєдіяльності населення за допомогою методів, що враховують специфіку територій.

25. «екологічна рівновага» - це баланс природних та антропогенних процесів, що забезпечує максимальний еколого-соціально-економічний ефект

26.«екологічна система» - складна ієрархічна структура організованої матерії, в якій при об'єднанні компонентів в більші функціональні одиниці виникають нові якості, що відсутні на попередньому рівні

27.«екологічний моніторинг» - система спостережень, збору, обробки, передачі, збереження та аналізу інформації про стан навколишнього природного середовища, прогнозування його змін та розроблення науково обґрунтованих рекомендацій для винесення управлінських рішень.

28.«економічне активне населення» - частина населення обох статей, яка протягом певного періоду забезпечує пропозицію своєї робочої сили для виробництва товарів і надання послуг.

 

29. «економічний потенціал» - сукупність наявних та придатних до мобілізації основних джерел, засобів країни, елементів потенціалу цілісної економічної системи, що використовуються і можуть бути використані для економічного зростання й соціально-економічного прогресу.

30.«економічний простір» - це складна, динамічна, поліструктурна система реально існуючих економічних відносин, які постійно розвиваються, забезпечуючи економічну доцільність сукупності господарських структур, та, окреслених в територіальному вимірі, потоків усіх наявних ресурсів розвитку (виробничих, трудових, фінансових, інформаційних), каналів їх руху та локальних центрів управління цими потоками

31.«економічний район» - територіально цілісна частина народного господарства країни

32.«експорт» - вивіз із митної території країни за кордон товарів і послуг без зобов'язання їхнього зворотного повернення.

33.«зелена революція» - комплекс змін в сільському господарстві країн, що розвиваються, мали місце в 1940-х — 1970-х роках і привели до значного збільшення світової сільськогосподарської продукції. Включав активне виведення продуктивніших сортів рослин, розширення іригації, вживання добрив, пестицидів, сучасної техніки.

34. «земельна рента» - дохід, який отримують землевласники, реалізуючи власність на землю

35. «земельний кадастр» - упорядкована інформаційна система про правове, природне, господарське, економічне та просторове положення об'єктів, що підлягають обліку в системі відповідного рівня управління.

36.«імпорт» - ввезення товарів, послуг (іноді може вживатися стосовно капіталу, знань, технологій)

37.«індекс людського розвитку» - це індекс для порівняльної оцінки рівня життя, писемності, освіти, середньої тривалості життя та інших показників країни.

38. «інноваційний потенціал» - сукупність науково-технологічних, фінансово-економічних, виробничих, соціальних та культурно-освітніх можливостей країни (галузі, регіону, підприємства тощо), необхідних для забезпечення інноваційного розвитку економіки.

39.«каботаж» - прибережне плавання між портами однієї держави, без входу в іноземні порти.

40.«кластер» - це галузеве, територіальне та добровільне об'єднання підприємницьких структур, які тісно співпрацюють із науковими (освітніми) установами, громадськими організаціями та органами місцевої влади з метою підвищення конкурентноздатності власної продукції і сприяння економічному розвитку регіону.

41.«комбінування» - прогресивна форма організації суспільного виробництва, заснована на технологічному і організаційному з'єднанні в одному підприємстві різних виробництв.Сприяє підвищенню ефективності виробництва, раціональному розміщенню продуктивних сил і розвитку територіальних промислових комплексів.

42.«кооперування» - виробничі зв'язки між підприємствами, які спільно виготовлять кінцеву продукцію.

43.«латифундія» - велике приватне земельне володіння, помістя. Панування латифундизму породжувало безземелля основної маси селянства, сприяло орієнтації національної економіки не на внутрішній, а на зовнішній ринок.

44.«макрорегіон» - велика економічна зона країни з характерними природними та економічними умовами розвитку продуктивних сил, що залежать від поєднання і концентрації природних ресурсів, історичних факторів господарського розвитку та регіонального розподілу населення

45.«механічний рух населення» - це переміщення людей через кордони регіона, яке пов’язано зі зміною їх місця проживання.

46.«міграція» - переміщення людей через кордони тих чи інших територій зі зміною місця проживання назавжди або на більш-менш тривалий час

47.«місія регіону» виражає вищий сенс, мету існування громади в майбутньому.

48.«місто» - тип поселення, зазвичай значного за чисельністю й густотою населення, жителі якого зайняті, як правило, поза сільським господарством.

49.«міська агломерація» - територіальне утворення, в основі якого лежить певне місто, а також певна сукупність селищ міського типу, сільських та інших поселень, які об'єктивно об'єднані в єдине ціле (складну багатокомпонентну динамічну систему) інтенсивними економічними, у тому числі трудовими та соціальними, культурно-побутовими, рекреаційними та іншими звя'зками, а також екологічними інтересами.

50«паливно-енергетичний баланс» - система показників, яка відображає кількісну рівність між прибутком і витратою енергії та характеризує структуру виробництва і використання енергії в економіці, співвідношення між потребою в паливі у межах відповідної територіальної чи виробничої одиниці (країни, району, галузі, підприємства тощо) за певний період.

51 «послуга» - дія або діяльність когось на користь іншої особи. В комерції - трудова доцільна діяльність, результати якої відображаються у корисному ефекті, особливій споживній вартості. Особливістю послуги є збіг у часі та в просторі процесів виробництва, реалізації і споживання її споживної вартості.

52.«природний приріст населення» - це перевищення народжуваності над смертністю (обчислюється на 1000 жителів на рік). Він може бути додатним у разі перевищення народжуваності над смертністю і від'ємним, коли смертність більша від народжуваності, або нульовим, коли ці показники мають однакове значення.

53. «природні ресурси» - це однорідні складові природи, що є елементами екосистеми і придатні для задоволення певних потреб людини. Природні ресурси поділяються на ресурси неживої природи і ресурси живої природи.

54 «природні умови» - сукупність живих організмів, тіл і явищ природи, які впливають на життєдіяльність і господарську роботу суспільства, але не залучені в матеріальне і виробниче використання, виробничу і невиробничу діяльність людей (клімат).

55.«природно-ресурсний потенціал» - сукупна продуктивність природних ресурсів території як засобів виробництва і предметів споживання, яка виражається в їх суспільній споживчій вартості.

56.«природокористування» - сфера виробничої та наукової діяльності, спрямованої на комплексне вивчення, освоєння, використання, відновлення, поліпшення й охорону природного середовища та природних ресурсів з метою розвитку продуктивних сил, забезпечення сприятливих умов життєдіяльності людини.

57. «продовольча проблема» - Голод як крайній її прояв і величезне соціальне лихо знекровлював людей і в давнину, і в середні віки, і в нові, й навіть у новітні часи.

58. «продовольчий комплекс» - це сукупність взаємопов'язаних підприємств з виробництва продовольчої сировини, її заготівлі, переробки, зберігання і реалізації через торговельно-розподільчу мережу і ринок.

59. «продуктивні сили» - засоби виробництва (знаряддя праці та предмети праці), за допомогою яких виробляють матеріальні блага (здійснюють матеріальне виробництво), а також люди, що здатні до праці, мають певні навички й знання і приводять у дію ці засоби та вдосконалюють їх.

60. «промислова агломерація» - територіальне зосередження галузевих і багатогалузевих промислових центрів, промислових вузлів на порівняно невеликій території.

61.«промислова політика» - цілісна система заходів, інвестиційно-структурних перетворень, які здійснюються з допомогою певних механізмів, спрямованих на розв´язання стратегічних і тактичних завдань розвитку країни, - зростання промислового виробництва та окремих галузей, підвищення конкурентоспроможності вітчизняних промислових товарів.

62.«промислова революція» - перехід від ручного, ремісничо-мануфактурного до великого машинного фабрично-заводського виробництва, який розпочався в Англії у другій половині XVIII ст.

63.«промисловий пункт» це населеній пункт в якому є тільке одне промислове підприємство

64.«промислово-територіальний комплекс»- це поєднання підприємств і закладів, для яких територіальна цілісність компонентів є додатковим фактором підвищення економічної ефективності за рахунок: − значній стійкості взаємних зв’язків і ритмічності виробничого процесу; − скорочення транспортних витрат; − раціонального використання всіх видів ресурсів; − створення оптимальних умов для поєднання галузевого і територіального планування і управління.

65.«радіус торговельного обслуговування»- це відстань на яку споживач згоден пересуватися для задоволення власних потреб.

66.«районологія» - це наукове пізнання процесів районоутворення і районування.

67.«районування» - це процес поділу території на відносно цілісні частини району.

68.«регіон як квазідержава» - регіон являє собою відносно відособлену підсистему національної економіки та враховує світову тенденцію передачі на регіональний рівень більших функцій і фінансових ресурсів.Міжрегіональні економічні відносини здійснюються в рамках асоціацій економічної взаємодії.

69.«регіон як квазікорпорація» - регіон як великий суб’єкт економічної діяльності активно конкурує з іншими регіонами та транснаціональними компаніями на ринках виробництва товарів та послуг.

70.«регіон як соціум» - орієнтація на підвищення якості життя населення на основі відтворення освіти, охорони здоров’я, культурних цінностей та навколишнього середовища.

71. «регіон» - визначена територія, що має цілісність та взаємозв’язки складових елементів

72.«регіональна економіка» - це галузь наукових знань про економіку регіонів, закономірності економічного розвитку і функціонування суб’єктів господарювання на конкретній території.

73.«регіональна політика» - сфера діяльності держави щодо управління економічним, соціальним і політичним розвитком країни в просторовому (регіональному) аспекті, тобто пов'язана з взаємовідносинами між державою і регіонами, а також регіонів між собою. Є складовою частиною національної стратегії соціально-економічного розвитку.

74. «регіонознавство»- галузь наукових знань, яка вивчає територіальну організацію господарства і життєдіяльності населення.

75.«ресурсозбереження» - це прогресивний напрям використання природно-ресурсного потенціалу, що забезпечує економію природних ресурсів та зростання виробництва продукції при тій самій кількості використаної сировини, палива, основних і допоміжних матеріалів.

76.«ринок праці» - сфера формування попиту і пропозиції на робочу силу. Через ринок праці здійснюється продаж робочої сили на визначений термін. Ринок впливає на всi сфери економiки

77.«розміщення продуктивних сил» - це динамічний стан, що характеризує їх розподіл за територією відповідно до природних, соціальних і економічних умов та факторів, який визначається особливостями територіального поділу праці певної соціально-економічної фармації.

78.«собівартість виробництва» - Вартість факторів виробництва, які необхідно витратити на виробництво продукції, та її збут.

79.«соціальна сфера» - одна з найважливіших сфер життя суспільства, в якій реалізуються соціальні інтереси всіх верств населення, відносини суспільства і особи, умови праці й побуту, здоров’я, відпочинку.

80. «сталий розвиток» - загальна концепція стосовно необхідності встановлення балансу між задоволенням сучасних потреб людства і захистом інтересів майбутніх поколінь, включаючи їх потребу в безпечному і здоровому довкіллі.

81.«статева структура населення» - є одним з важливих демографічних показників. Він дозволяє зробити певні висновки щодо демографічних тенденцій та визначити можливі зміни динаміки чисельності населення в майбутньому. Сама ж статево-вікова структура населення є результатом особливостей народжуваності і смертності населення в конкретних історичних умовах відтворення.

82.«стійкий розвиток» - означає задоволення потреб людей сьогодні за допомогою продуктів та технологій компанії, та як для роботодавця – надання рівних можливостей розвитку для наступних поколінь

83.«територіальна організація продуктивних сил» - це ди-намічний і багатоплановий процес, який залежить від різних факторів. Кожен з них характеризується особливостями і мас-штабами впливу як на розвиток і розміщення продуктивних сил, так і результативність їх функціонування.

84.«територіальна структура» - одне з поширених понять в економіко-ге-ографічній літературі останніх років. У його тлумаченні немає однозначності. діапазон значень, що вкладають у це поняття різні автори, досить широкий.

85.«територіальний виробничий комплекс» - це поєднання підприємств і закладів, для яких територіальна цілісність компонентів є додатковим фактором підвищення економічної ефективності за рахунок: − значній стійкості взаємних зв’язків і ритмічності виробничого процесу; − скорочення транспортних витрат; − раціонального використання всіх видів ресурсів; − створення оптимальних умов для поєднання галузевого і територіального планування і управління.

86.«територіальний поділ праці» - це об'єктивний процес розвитку продуктивних сил, при якому відбувається відокремлення різних видів трудової діяльності, спеціалізація окремих виробничих одиниць, обмін між ними продуктами своєї діяльності.

87.«технопарк» - найбільш масштабні інноваційно-технологічні центри, в яких забезпечуються умови, максимально сприятливі для науково-технічних інноваційних проектів, виконуваних спільними зусиллями наукових центрів і промисловості.

88.«товарооборот» - це виручка від продажу безпосередньо населенню споживчих товарів як за готівку, так і за розрахункові чеки установ банків, через організований споживчий ринок, тобто спеціально організовану торгову мережу (магазини, аптеки, палатки, кіоски, автозаправні станції, розвізну і розносну мережу) і мережу громадського харчування (їдальні, кав'ярні, ресторани тощо) усіма підприємствами незалежно від відомчої підпорядкованості, форм власності і господарювання.

89.«торгівля» - процес обміну товарами, послугами, цінностями і грошима. У широкому значенні — вид підприємницької діяльності, пов'язаний з купівлею-продажем товарів.

90.«торговельна доступність» -це міра відповідності асортименту товару потребам у них.

91.«транспортна мережа»- загальна мережа шляхів сполучення.Характеризується довжиною, густотою, складом, пропускною спроможністю, потужністю вантажопотоків, паса жирообігом та іншими показниками

92.«транспортна система» - територіальне поєднання шляхів сполучення, рухомого складу і засобів транспорту, служб перевезень та іншої транспортної інфраструктури

93.«транспортний вузол» - Транспортним вузлом називається комплекс транспортних пристроїв у пункті стику декількох видів транспорту, що спільно виконують операції з обслуговування транзитних, місцевих і міських перевезень вантажів і пасажирів. Транспортний вузол як система — сукупність транспортних процесів і засобів для їхньої реалізації в місцях стикування двох або декількох магістральних видів транспорту.

94.«трудові ресурси» - поняття «марксистсько-ленінської» (комуністичної, сталінської або так званої «лагерної») «політичної економії». За дегуманізацію і інструменталізацію людини та методологічну необгрунтованість це поняття багаторазово піддавалося критиці суспільствознавцями. В вітчизняній економічній науці під цим терміном розуміється працездатне населення (дійсне і потенціальне) на території країни, адміністративної територіальної одиниці або підприємства.

95.«умовне паливо» - одиниця обліку органічного палива, яка використовується для співвідношення ефективності різних видів палива та їх сумарного обліку. За одиницю умовного палива використовується 1 кг палива з питомою теплотою згоряння у 7000 ккал/кг. В нафтогазовій геології для підрахунку запасів родовища в умовнному паливі прийнято 1 млрд. м3 природнього газу переводити в 1 млн. т умовного палива.

96.«фактори регіонального розвитку» - фактори поділяються на природні, екологогічні, соц.- екон.Природні в свою чергу поділяються на: сировинний, земельний, водний, паливний,енергетичний. Екологічн: фактор ЕГП та суспільно-політичні фактори: історичний,геополітичний, внутр. політики держави. Соц- економічні:загальноекономічні: (рівень економічного розвитку, транспортний, НТП, кон’юнктури ринку),соціально-демографічні: населення☹споживчий, людські ресурси), розселення населення.

97.«функціонально-територіальна структура» - відображає внутрішню територіальну будову комплексу, а також спосіб дії його компонентів, зв’язки між ними

 Поделиться:


Последнее изменение этой страницы: 2016-04-07; просмотров: 392; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.239.95.36 (0.051 с.)