ТЕМА 10: РЕГІОНАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ МАШИНОБУДІВНОГО КОМПЛЕКСУ УКРАЇНИ. 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

ТЕМА 10: РЕГІОНАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ МАШИНОБУДІВНОГО КОМПЛЕКСУ УКРАЇНИ.Питання для обговорення на практичних заняттях:

Роль машинобудівного комплексу в економіці України.

Умови і чинники розміщення машинобудівних підприємств.

Технологія виробництва машин, спеціалізація і кооперація в машинобудуванні.

Галузева структура машинобудівного комплексу. Найважливіші галузі: важке машинобудування, точне, транспортне, сільськогосподарське машинобудування, авіа- і ракетобудування і т.д.

ВПК і його місце в машинобудівному комплексі. Основні райони і центри машинобудування.

Місце і спеціалізація машинобудівних підприємств Донецької області в машинобудівному комплексі України.

Сучасний стан, проблеми і перспективи розвитку машинобудівного комплексу України.

 

Література:

1. Програма розвитку машинобудування до 2010 р.

2. Ковалевский В. В., Михайлюк Е. Л., Семенов В. Ф. Размещение производительных сил: Курс лекций. – К.: Знання-Прес, 2002. – С. 186-202.

3. Голиков А. П., Дейнека А. Г., Казакова Н. А. Размещение производительных сил и регионалистика. Учебное пособие. – Харьков: ООО "Олант", 2002. – С. 126-143.

4. Розміщення продуктивних сил України: Навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц. / С.І. Дорогунцов, Ю.І. Пітюренко, Я.Б. Олійник та ін. – К.: КНЕУ, 2000. – С. 181-198.

5. Липець Ю.Г., Пулярки В.А., Шлихтер С.Б. География мирового хозяйства: Учеб. пособие для студентов. – М.: Гуманит изд. центр ВЛАДОС, 1999. – С. 237-253.

6. Усачев Н.А., Окушко Я.Г., Черниченко Г.А., Черноиванова Е.Н. Размещение производительных сил Донбасса: Учебное пособие. – Донецк: Издательство "Истоки", 1999. – С. 91-94.

7. Указ Президента України "Про Концепцію структурної перебудови оборонно-промислового комплексу України" № 219 від 05.03.02 р.

8. Брикун Е.В. Формування ринку машинобудівної продукції // Вісник Інституту економічного прогнозування. – 2002. – № 2. – С. 50-53.

9. Хлистов Р.П. Проблеми розвитку ринку наукомісткої продукції машинобудування // Актуальні проблеми економіки. 2004. - № 5. – С.129-139.

10. Савлук А.В. Машиностроение Украины: современное состояние и факторы инновационного развития // Экономика промышленности. – 2004. – № 3. – С. 32-43.

11. Соколов В. О некоторых тенденциях торговки машинами и оборудованием // Мировая экономика и международные отношения. – 2004. – №11. – С. 106-112.

12. Невідома Н.І. Проблеми конверсії оборонно-промислового комплексу України // Актуальні проблеми економіки. – 2003. – № 8. – С. 47-54.

13. Барановський О.І. Напрями оптимізації державного регулювання Оборонно-промислового комплексу // Актуальні проблеми економіки. – 2003. – № 8. – С. 26-30.

14. Бондарчук Р. Оборонно-промышленный комплекс Украины: причины неудач и перспективы развития // Экономика Украины. – 2002. – № 10. – С. 25-30.

15. Саломатина Л.Н. Формирование экономического потенциала предприятий оборонно-промышленного комплекса Украины // Экономика промышленности. – 2004. – № 3. – С. 44-49.

16. Солдатов Н. Резервы судостроения // Экономика Украины. – 2002. – № 5. – С. 84-85.

17. Полеты на одном крыле: оранжевая революция добила российскую оборонку // "МК" в Украине. – 2005. – 9-16 февраля. – С. 9.

 

Самостійна робота (реферати і виступи):

1. Світовий ринок транспортних засобів і розміщення транспортного машинобудування.

2. Автомобільна промисловість України: сучасні тенденції розвитку.

3.Проблеми і перспективи розвитку ВПК України.

Питання, завдання, тести:

10.1. Обґрунтуйте роль машинобудівного комплексу в розвитку продуктивних сил України.

10.2. Покажіть роль спеціалізації і кооперації в розвитку машинобудівного комплексу.

10.3. Які види спеціалізації характерні для машинобудівного комплексу?

10.4.Що позначає в машинобудуванні форма розміщення взаємозв'язаних між собою виробництв:

a. спеціалізація;

b. кооперація;

c. диверсифікація.

10.5. Які значення, стан і проблеми розвитку спеціалізації і кооперації машинобудівників України і країн СНД?

10.6. Розкрійте галузеву структуру машинобудівного комплексу.

10.7.Визначте чинники, що впливають на галузеву структуру машинобудування:

a. НТП;

b. рівень спеціалізації і кооперації;

c. місце країни в міжнародному розподілі праці;

d. зростання матеріального добробуту і культурного рівня населення;

e. всі відповіді вірні.

10.8. Чи можна по галузевій структурі машинобудівного комплексу характеризувати Україну як розвинену країну?

10.9. Визначте ступінь впливу основних чинників на розміщення основних галузей машинобудування. Умовні позначення: +++ вирішальне вплив ++ значне + слабке, – - відсутність впливу.

 

Галузь Сировинний чинник Паливно-енергетичний Трудовий НТП Споживчий
Важке машинобудування          
Суднобудування          
Будування локомотивів          
Автомобілебудування          
Верстатобудування          
Сільськогосподарське машинобудування          

 

10.10. Охарактеризуйте машинобудівний комплекс Донецької області: галузевий склад, основні центри і стан галузі.

10.11. Які галузі відносяться до групи важкого машинобудування:

a. виробництво трамваїв;

b. виробництво гірничошахтного устаткування;

c. виробництво цистерн;

d. виробництво прокатних станів;

e. виробництво ткацьких верстатів для легкої промисловості;

f. все сказане вірно.

10.12. Які галузі відносяться до наукоємних:

a. вагонобудування;

b. авіабудування;

c. суднобудування;

d. приладобудування;

e. все сказане вірно.

10.13. Як стан і перспективи розвитку ВПК України?

10.14. Як стан і перспективи розвитку авіакосмічного комплексу України?

10.15. Проаналізуйте стан і перспективи виробництва побутової техніки в Україні.

10.16. Охарактеризуйте транспортне машинобудування України.

10.17.Назвіть центри транспортного машинобудування:

a. Кременчук;

b. Житомир;

c. Запоріжжя;

d. Луцьк;

e. всі відповіді вірні.

10.18.Визначте центри суднобудування:

a. Миколаїв;

b. Херсон;

c. Київ;

d. Черкаси;

e. Запоріжжя;

f. Керч;

g. всі відповіді вірні.

10.19. Як стан і перспективи розвитку автомобільної промисловості в Україні?

10.20. Охарактеризуйте сільськогосподарське машинобудування України: особливості розміщення, сучасний стан, проблеми і перспективи розвитку.

10.21.Які з названих виробництв розміщені в Дніпропетровську і Тернополі:

a. бурякозбиральних комбайнів;

b. кукурудзозбиральних комбайнів;

c. хлібозбиральних комбайнів.

10.22. Охарактеризуйте стан і проблеми розвитку машинобудівного комплексу України.

10.23. Визначте галузі машинобудування, для розвитку яких Україна має якнайкращі передумови і регіони, де доцільно розміщувати нові підприємства машинобудування.

10.24. Розкрійте основні напрями розвитку машинобудівного комплексу України.

 

 

ТЕМА 11: РЕГІОНАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ ХІМІЧНОГО

КОМПЛЕКСУ УКРАЇНИ.

Питання для обговорення на практичних заняттях:

Значення хімічного комплексу в господарстві України.

Чинники розміщення і передумови розвитку хімічної галузі в Україні. Економічна оцінка сировинної бази.

Галузева структура галузі і основні центри розміщення.

Хімічний комплекс Донецької області.

Сучасний стан, проблеми і перспективи розвитку хімічного комплексу в Україні.

Література:

1. Програма розвитку хімічної галузі до 2010 р.

2. Ковалевский В. В., Михайлюк Е. Л., Семенов В. Ф. Размещение производительных сил: Курс лекций. – К.: Знання-Прес, 2002. – С. 203-213.

3. Голиков А. П., Дейнека А. Г., Казакова Н. А. Размещение производительных сил и регионалистика. Учебное пособие. – Харьков: ООО "Олант", 2002. – С. 144-157.

4. Розміщення продуктивних сил України: Навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц. / С.І. Дорогунцов, Ю.І. Пітюренко, Я.Б. Олійник та ін. – К.: КНЕУ, 2000. – С. 286-298.

5. Липець Ю.Г., Пулярки В.А., Шлихтер С.Б. География мирового хозяйства: Учеб. пособие для студентов. – М.: Гуманит изд. центр ВЛАДОС, 1999. – С. 253-258.

6. Усачев Н.А., Окушко Я.Г., Черниченко Г.А., Черноиванова Е.Н. Размещение производительных сил Донбасса: Учебное пособие. – Донецк: Издательство "Истоки", 1999. – С. 95-101.

7. Пособие по географии для поступающих в вузы / Сост.: Черниченко Г. А., Черноиванова Е. Н., Дубель В. М., Шевченко Г. Г. – Донецк.: ДонНУ, 2003. –С. 112-113.

8. Шубін О.О. Хімічна промисловість України: генезис, перспективи, стратегія: Монографія. – К.: Наук. думка, 2003. – 514 с.

9. Тарасова Н.В. Хімічний комплекс України: тенденції, проблеми, перспективи розвитку. К.: "Наук. світ", 2001. – 253 с.

10. Шевченко О.Л. Фармацевтичний ринок України, його стан та розвиток / Стратегія економічного розвитку України: Наук. зб. – Віп. 7/ Голов. ред. О.П. Степанов. – К.: КНЕУ, 2001. – С. 281-290.

11. Тарасова Н. Н. Тенденции и проблемы развития химического комплекса // Экономика Украины. – 2002 г. – № 8. – с. 40-45.

12. Фролова В. Деньги из пробирки – 2003 // Бизнес. - № 6.- 2003. – 10 февраля. – С. 56-61.

Самостійна робота (реферати і виступи):

1.Світовий ринок хімічної промисловості.

2. Виробництво мінеральних добрив в Україні.

3.Виробництво лікарських препаратів в Україні.

 

Питання, завдання, тести:

11.1. Покажіть місце хімічної промисловості в економіці України. Який вплив робить хімічна галузь на розміщення і розвиток продуктивних сил?

11.2. Які передумови (природні і економічні) створення і розвитку хімічної галузі на території України?

11.3. Визначте ступінь впливу основних чинників на розміщення галузей хімічної промисловості. Умовні позначення: +++ вирішальне вплив ++ значне + слабке, – - відсутність впливу.

 

Галузь Сировинний чинник Паливно-енергетичний Трудовий Споживчий
Гірничо-хімічна        
Смол і пластмас        
Хімічних волокон        
Азотних добрив        
Сірчаної кислоти        
Содова        

11.4. Охарактеризуйте сировинну базу хімічної промисловості України.

11.5.Що входить в сферу діяльності гірничо-хімічної промисловості:

a. здобич нафти;

b. калійних солей;

c. газу;

d. кам'яної солі;

e. саморідної сірки;

f. глинозему;

g. все сказане вірно.

11.6.Родовища калійних солей розташовані:

a. Придніпров'я;

b. Закарпаття;

c. Передкарпаття;

d. Карпати.

11.7. Охарактеризуйте галузеву структуру хімічного комплексу України.

11.8.Які виробництва хімічної промисловості характеризуються сировинною орієнтацією:

a. кальцинованої соди;

b. хімічних волокон і ниток;

c. калійних добрив;

d. все сказане вірно.

11.9. Охарактеризуйте склад і принципи розміщення галузей основної (неорганічної) хімії.

11.10.Назвіть галузі основної хімії України:

a. сірко-кислотна;

b. содова;

c. виробництво пластмас;

d. виробництво хімічних волокон;

e. виробництво мінеральних добрив;

f. все сказане вірно.

11.11.Виробництво соди зосереджене в містах:

a. Слов'янськ;

b. Вінниця;

c. Лисичанськ;

d. Черкаси;

e. всі відповіді вірні.

11.12. Покажіть стан і перспективи розвитку виробництва мінеральних добрив в Україні.

11.13. У структурі виробництва мінеральних добрив основна роль належить випуску:

a. комбінованих;

b. азотних;

c. фосфатних;

d. калійних.

11.14.Виробництво фосфатних добрив зосереджене в містах:

a. Одеса;

b. Донецьк;

c. Вінниця;

d. всі відповіді вірні.

11.15.Виробництво азотних добрив вимагає наявність:

a. центрів виробництва коксу і природного газу;

b. районів споживання;

c. все сказане вірно.

11.16. Охарактеризуйте розміщення хімії органічного синтезу в Україні.

11.17. Автомобільні шини випускають хімзаводи, що знаходяться в містах:

a. Суми, Черкаси;

b. Кременчук, Одеса;

c. Дніпропетровськ, Біла Церква.

11.18. Охарактеризуйте проблеми і перспективи розвитку фармацевтичної промисловості в Україні.

11.19. Охарактеризуйте хімічний комплекс Донецької області.

11.20. Яка роль підприємств Донецької області в хімічному виробництві України?

11.21. Охарактеризуйте вплив хімічної галузі на екологічний стан регіонів.

11.22. Які основні напрями вдосконалення розвитку хімічної галузі?
Последнее изменение этой страницы: 2016-04-08; просмотров: 174; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 35.172.224.102 (0.005 с.)