ТЕМА 15: РЕГІОНАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УКРАЇНИ.Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

ТЕМА 15: РЕГІОНАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УКРАЇНИ.Питання для обговорення на практичних заняттях:

Місце України в міжнародному розподілі праці. Конкурентні переваги економіки України та її окремих регіонів.

Основні форми ЗЕД України.

Зовнішня торгівля: сучасний стан і основні тенденції в розвитку. Експортний потенціал України та її регіонів. Структура експорту і імпорту України.

Інвестування. Галузева і регіональна структура іноземних інвестицій в економіку України. Проблеми іноземного інвестування і функціонування вільних економічних зон в Україні. Роль ВЕЗ і ТПР в залученні іноземних інвестицій в економіку країни і її регіонів.

Місце Донецької області в зовнішньоекономічній діяльності України.

Транзитний потенціал та його використання в Україні.

Основні вектори і напрямки розвитку економіки України в сучасних умовах.

Література:

1. Закон України "Про зовнішньоекономічну діяльність"

2. Ковалевский В. В., Михайлюк Е. Л., Семенов В. Ф. Размещение производительных сил: Курс лекций. – К.: Знання-Прес, 2002. – С. 304-337.

3. Розміщення продуктивних сил України: Підручник / За ред. Е.П. Качана. – К.: "Юридична книга", 2001. – С. 516-546.

4. Розміщення продуктивних сил України: Навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц. / С.І. Дорогунцов, Ю.І. Пітюренко, Я.Б. Олійник та ін. – К.: КНЕУ, 2000. – С. 163-180.

5. Стеченко Д.М. Розміщення продуктивних сил і регіоналістика: Навч. посіб. – К.: Вікар, 2001. – С. 231-239, 288-306.

6. Україна і світове господарство: взаємодія на межі тисячоліть / А.С.Філіпенко, В.С.Будкін, А.С.Гальчинський, В.М.Геєць та ін. – К.: Либідь, 2002. – С.76-463.

7. Смитиенко Б.М. Внешнеэкономическая деятельность: учебник для ВУЗов. – 2004. – 304 с.

8. Управління зовнішньоекономічною діяльністю: Навчальний посібник: 2 вид., випр. і доп.: За заг. ред. А.І. Кредісова. – К.: ВІРА-Р, 2002. – 552 с.

9. Усачев Н.А., Окушко Я.Г., Черниченко Г.А., Черноиванова Е.Н. Размещение производительных сил Донбасса: Учебное пособие. – Донецк: Издательство "Истоки", 1999. – С. 231-256 .

10. Чумаченко М.Г., Аптекар С.С., Білопольський М.Г. Інвестиційна політика в Україні: досвід, проблеми, перспективи: Монографія / Відпов. ред. М.Г. Чумаченко; АЕН України, ІЕП НАН України. – Донецьк: ТОВ "Юго-Восток, Лтд", 2003. – 292 с.

11. Янукович В.Ф., Долішній М.І., Рибак В.В., Алупко С.М. Національна економіка і регіональна політика. – Львів: ІРД НАНУ, 2004. – С. 259-278.

12. Зельдина Е.Р. Специальный режим хозяйствования: проблемы и пути их решения: Монография / НАН Украины. Ин-т экономико-правовых исследований. – Донецк: ООО "Юго-Восток, Лтд", 2004. – 247 с.

13. Федоренко В.Г. Іноземне інвестування економіки України. 2004: Навч. посібник: МАУП, 2004. – 272 с.

14. Внешнеэкономическая деятельность: организация, управление, прогнозирование / Макогон Ю.В., Кравченко В.А., Кравцова В.В., Марченко М.Ю. / Под общ. ред. проф. Макогона Ю.В. – Донецк, 2001. – 305 с.

15. СЭЗ стран с переходной экономикой. – Тернопіль-Львів: Економічна думка, Діло ЛТД, 1998. – 168 с.

16. Донецкая область. Территории приоритетного развития и специальные экономические зоны. - Донецк: ВТФ "ИНТЕРДОНБАСС", 2003. – 440 с.

17. Кізима Т.О. Іноземне інвестування в умовах інтеграції України у світову економіку // Фінанси України. – 2001. – №10. – С.118-125.

18. Лазебник Л. Противоречия использования иностранного капитала в Украине // Экономика Украины. – 1997. – № 1. – С. 37-42.

19.

Самостійна робота (реферати і виступи):

1.Роль іноземних інвестицій в розвитку регіонів.

2. Значення СЭЗ в розвитку країн і територій.

3. Ефективність функціонування СЭЗ в Донецькій області.

4. Використання зарубіжного досвіду в розвитку туристичного бізнесу в Україні.

Питання, завдання, тести:

15.1. Які передумови має в своєму розпорядженні Україна для розвитку зовнішньоекономічної діяльності?

15.2. Яке місце займає України в міжнародному розподілі праці?

15.3. Основні форми зовнішньоекономічної діяльності України:

a. зовнішня торгівля;

b. еміграція;

c. створення спільних підприємств;

d. обмін науково-технічною документацією;

e. міжнародні поїздки;

f. вивіз капіталу;

g. міжнародний туризм;

h. сумісні наукові дослідження.

15.4.Які показники характеризують міжнародну торгівлю?

15.5. Назвіть напрями вдосконалення структуру товарного експорту України.

15.6. Які основні статті експорту України:

a. взуття, головні убори;

b. руда, чорні метали;

c. пластмаси, каучук;

d. продукція хімічної промисловості;

e. машини, устаткування.

15.7. Проаналізуйте структуру товарного імпорту України і назвіть напрями її вдосконалення.

15.8. Які основні статті імпорту України:

a. продукція харчової промисловості;

b. енергоносії;

c. машини, устаткування;

d. шкіра, хутра;

e. продукція хімічної промисловості.

15.9.За підсумками минулого року Україна має торгове сальдо:

a. позитивне;

b. негативне.

15.10. Охарактеризуйте інвестування як форму зовнішньоекономічної діяльності.

15.11. Що таке інвестиційний клімат? Якими показниками визначається його наявність в країні?

15.12. Проаналізуйте галузеву і територіальну структуру іноземних інвестицій в економіку України.

15.13. Значення вільних економічних зон (СЭЗ) і територій пріоритетного розвитку (ТПР) в економічному розвитку України.

15.14. Оцініть переваги і недоліки функціонування СЭЗ.

15.15. Дайте оцінку впливу СЭЗ і ТПР на становлення економіки Донецької області.

15.16. Дайте характеристику Донецькій області як суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності.

15.17. Як, на ваш погляд, може впливати вступ України до світових економічних організацій на її економічний розвиток?

15.18. Визначте значення країн СНД в зовнішньоекономічних зв'язках України.

15.19. Визначте основні напрями розвитку зовнішньоекономічних зв'язків України.

 

ТЕМА 16: ХАРАКТЕРИСТИКА ЕКОНОМІЧНИХ РАЙОНІВ

УКРАЇНИ

Питання для обговорення на практичних заняттях:

Характеристика Східного економічного району.

Характеристика Придніпровського економічного району.

Характеристика Північно-Східного економічного району.

Характеристика Центрального економічного району.

Характеристика Поліського економічного району.

Характеристика Подільського економічного району.

Характеристика Причорноморського економічного району.

Характеристика Карпатського економічного району.

Література:

1. Державна стратегія регіонального розвитку на період до 2015 р. (Постанова КМУ № 1001 від 21.07.06 р.).

2. Олійник Я.Б., Запотоцький С.П., Кононенко О.Ю. та інш. Регіональна економіка: Навчальний посібник / за ред.. Я.Б. Олійника. – К.: КНТ, Видавець Фурса С.Я., 2008. – 444 с.

3. Розміщення продуктивних сил і регіональна економіка: Підручник / С.І. Дорогунцов, Т.А. Заяць, Ю.І. Пітюренко та ін..; За заг. ред. С.І. Дорогунцова. –К.: КНЕУ, 2008. – 992 с.

4. Тарасенко Н. Г. Экономические районы Украины. Пособие для школьников, абитуриентов, студентов, учителей. – Донецк: Академия, 1997. – 56 с.

5. Продуктивні сили економічних районів України / Данилишин Б. М., Чернюк Л. Г., Горська О. В. та інш. – К.: "НІЧЛАВА", 2000. – 520 с.

6. Чернюк Л.Г., Клиновий Д.В. Економіка та розвиток регіонів (областей) України. Навчальний посібник. – Киів: ЦУЛ, 2002. – 644 с.

 

Питання, завдання, тести:

16.1.Охарактеризуйте потенціал, проблеми і перспективи розвитку Карпатського економічного району (Львівська, Івано-франківська, Чернівецька, Закарпатська області) та його роль в економіці України.

16.2.Охарактеризуйте потенціал, проблеми і перспективи розвитку Причорноморського економічного району (АР Крим, Миколаївська, Одеська, Херсонська області і м. Севастополь) та його роль в економіці України.

16.3.Охарактеризуйте потенціал, проблеми і перспективи розвитку Подільського економічного району (Хмельницька, Вінницька, Тернопільська області) та його роль в економіці України.

16.4.Охарактеризуйте потенціал, проблеми і перспективи розвитку Придніпровського економічного району (Запорізька, Дніпропетровська і Кировоградська області) та його роль в економіці України.

16.5.Охарактеризуйте потенціал, проблеми і перспективи розвитку Східного регіону економічного району (Донецька і Луганська області) та його роль в економіці України.

16.6.Охарактеризуйте потенціал, проблеми і перспективи розвитку Поліського економічного району (Волинська, Рівненська, Житомирська і Хмельницька області) та його роль в економіці України.

16.7.Охарактеризуйте потенціал, проблеми і перспективи розвитку Центрального економічного району регіону (Київська, Чернігівська області, Черкаська і м. Київ) та його роль в економіці України.

16.8.Охарактеризуйте потенціал, проблеми і перспективи розвитку Північно-Східного економічного району (Полтавська, Сумська, Харківська області) та його роль в економіці України.

 Последнее изменение этой страницы: 2016-04-08; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.235.108.188 (0.008 с.)