ТЕМА 17: РЕГІОНАЛЬНА ЕКОНОМІЧНА ПОЛІТИКА ІМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

ТЕМА 17: РЕГІОНАЛЬНА ЕКОНОМІЧНА ПОЛІТИКА ІОСНОВНІ ЇЇ НАПРЯМКИ В УКРАЇНІ. УДОСКОНАЛЕННЯ УПРАВЛІННЯ РЕГІОНАМИ

Питання для обговорення на практичних заняттях:

Поняття про регіональну економічну політику, її об'єкти, пріоритети, цілі і задачі в Україні.

Причини децентралізації функцій влади. Органи управління регіоном. Органи державної і місцевої влади.

Планування соціально-економічного розвитку економіки регіонів. Фінансування регіонального соціально-економічного розвитку. Роль і значення місцевих бюджетів в соціально-економічному розвитку регіонів.

Основні напрямки регіональної політики України відповідно до Закону України "Про стимулювання розвитку регіонів" та "Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2015 р.".

Література:

 

1. Закон України "Про стимулювання розвитку регіонів"

2. Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2015 р. (Постанова КМУ № 1001 від 21.07.06 р.).

3. Програма "Донецька область – 2010". Донецька обласна рада, Донецька обласна державна адміністрація. – Донецьк, 1999. - 150 с.

4. Чернюк Л.Г., Клиновий Д.В. Економіка та розвиток регіонів (областей) України. Навчальний посібник. – Киів: ЦУЛ, 2002. – 644 с.

5. Олійник Я.Б., Запотоцький С.П., Кононенко О.Ю. та інш. Регіональна економіка: Навчальний посібник / за ред.. Я.Б. Олійника. – К.: КНТ, Видавець Фурса С.Я., 2008. – 444 с.

6. Розміщення продуктивних сил і регіональна економіка: Підручник / С.І. Дорогунцов, Т.А. Заяць, Ю.І. Пітюренко та ін..; За заг. ред. С.І. Дорогунцова. –К.: КНЕУ, 2008. – 992 с.

7. Региональная экономика: учебное пособие для ВУЗов / Я. Б. Олейник, С. П. Запотоцкий, О.Ю. Кононенко и др.. – К.: КНТ, 2007. - 444 с.

8. Варналий З. Региональное развитие Украины: проблемы и приоритеты // Экономист. - № 6. – 2005. – С. 25-27.

Питання, завдання, тести:

17.1. Що таке регіональна політика?

17.2.Які цілі і завдання національної регіональної політики України?

17.3.Визначить складові частини державної регіональної політики.

14.4.Охарактеризуйте регіон як об'єкт управління та назвіть органи державної і місцевої влади.

14.5.Яка роль місцевого самоврядування в розвитку територій?

14.6.Яка роль програмно-цільового метода планування в системі управління регіонами?

14.7.Як здійснюється фінансування регіонального соціально-економічного розвитку в Україні?

14.8.Розкрийте роль і значення місцевих бюджетів в соціально-економічному розвитку регіонів.

17.9. Які існують проблеми взаємовідношення між центром і регіонами в Україні?

14.10.Які основні напрями розвитку окремих регіонів України можливо виділити?

 

 

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО МОДУЛЬНИХ КОНТРОЛІВ

(для студентів денного відділення усіх спеціальностей)

Кожний білет модульного контролю складається з двох теоретичних і трьох тестових питань. Кожне теоретичне запитання оцінюється в 5 балів, а кожне тестове – в 1 бал.

Усі запитання і тести вибираються викладачем з даного методичного посібника. Тестові завдання можуть мати декілька вірних відповідей.

 

Критерії оцінки знань за підсумками модульного контролю:

· Оцінка "відмінно" (12-13 балів) виставляється за повну, грамотну, логічну і аргументовану відповідь з елементами творчого мислення на усі запитання і тестові завдання, яка свідчить, що матеріали засвоєні цілком.

· Оцінка "добре" (9-11 балів) виставляється також за грамотну і логічну відповідь, але в ній мають місто неточності, в тому числі в тестових завданнях.

· Оцінка "задовільно"(6-8 балів) виставляється за неточне викладання матеріалу, неповну відповідь і помилки у відповіді та тестових завданнях.

· Оцінка "незадовільно" (менш 1-5 балів) виставляється, коли слухач не знає значної частини програмного матеріалу і не вірно відповідає на тестові завдання.

 

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

ДО ВИКОНАННЯ

ІНДИВІДУАЛЬНИХ РОБІТ

(для студентів денного відділення

спеціальності "Економічна теорія")

 

З ціллю поглиблення комплексу знань з раціонального розміщення продуктивних сил Україна, сучасного стану та напрямків регіонального розвитку економіки, а також територіальних пропорцій суспільного виробництва в умовах подальшого розвитку ринкових методів господарювання для студентів спеціальності "Економічна теорія" передбачено виконання двох індивідуальних робіт у формі рефератів.

Теми індивідуальних робот вибираються студентами самостійно з приведених далі (при цьому теми не повинні повторюватися). Індивідуальна робота виконується з використанням запропонованої у методичному посібнику літератури, а також самостійно додатково знайденої студентом. Кожна індивідуальна робота повинна бути здана на перевірку за 10 днів до модульних тижнів.

Індивідуальні роботи повинні бути виконані на ПК. Редактор – Microsoft Word. Розмір паперу – А4. Поля: зверху – 2 см; знизу – 2 см; зліва – 3 см, справа – 1 см. Шрифт – Times New Roman, 14 пт. Міжрядковий інтервал – одинарний.

Індивідуальні роботи повинні містити:

· титульний лист;

· зміст;

· вступ (актуальність теми, мета і завдання роботи);

· основний текст (2-4 розділи);

· висновки (шляхи рішення проблеми);

· список використаних джерел.

Обсяг роботи (до списку використаних джерел) – 10-12 с.

Критерії оцінки індивідуальної роботи:

Оцінка індивідуальної роботи проводиться за 10-бальною шкалою.

· Оцінка "відмінно" (9-10 балів): тема повністю розкрита (представлена її актуальність, проблеми в даній сфері і дорозі рішення). Автор використовує статистичні дані не пізніше, ніж за останніх 2 роки, публікації в періодичних і наукових виданнях, матеріали конференцій, наукові монографії і навчальні посібники.

· Оцінка "добре"(7-8 балів): тема розкрита, але є незначні недоліки: помилки в оформленні, автор використовує декілька застарілі статистичні дані (5-7 років), матеріали навчальних посібників і небагато періодичних наукових видань.

· Оцінка "задовільно"(5-6 балів): тема недостатньо розкрита, помилки в оформленні. Автор використовує явно застарілі статистичні дані, не використовує публікації в періодичних і наукових виданнях і ін., обмежуючись тільки навчальними посібниками.

· Оцінка "незадовільно"(3-4 бали): тема не розкрита, робота неправильно оформлена. Автор взагалі не використовує статистичні дані, публікації в періодичних і наукових виданнях і ін.

· Робота не зараховується (0-2 бали): тема не розкрита взагалі. Або тема розкрита, але є не самостійною роботою студента, а є готуємо рефератом, викачаним по мережі "Інтернет".

Індивідуальна робота №1

 

1. Галузева і територіальна структура розвитку господарства України.

2. Особливості і проблеми розвитку продуктивних сил України (її регіонів) в сучасних умовах.

3. Особливості і проблеми розвитку продуктивних сил Донецької області в сучасних умовах.

4. Особливості і проблеми розвитку шахтарських міст (на прикладі будь-якого міста).

5. Місце Донецької області в зовнішньоекономічній діяльності України.

6. Концепції економічного районування території України

7. Соціально-економічні і екологічні проблеми розвитку регіонів України

8. Диференціація регіонів України по рівню соціально-економічного розвитку

9. Проблеми депресивних територій України і напрями їх вирішення

10. Економічна оцінка природно-ресурсного потенціалу України.

11. Мінерально-сировинні ресурси як матеріальна основа розвитку регіону (на прикладі Донбасу).

12. Мінеральні ресурси України (її регіонів) і проблеми їх раціонального використання

13. Водні ресурси України (її регіонів) і проблеми їх раціонального використання

14. Лісові ресурси України і проблеми їх раціонального використання

15. Земельні ресурси України і проблеми їх раціонального використання

16. Рекреаційні ресурси України (її регіонів)

17. Екологічні проблеми України (її регіонів)

18. Ресурсозбереження як основний напрям раціонального використання природних ресурсів.

19. Сучасні демографічні проблеми України (її регіонів)

20. Проблеми розміщення і використання трудових ресурсів України

21. Стан і проблеми розвитку вугільної промисловості регіону.

22. Регіональні проблеми реструктуризації вугільної галузі

23. Сучасні проблеми і перспективи розвитку нафтогазової галузі України

24. Сучасні проблеми і перспективи розвитку теплоенергетики України

25. Сучасні проблеми і перспективи розвитку гідроенергетики України

26. Сучасні проблеми і перспективи розвитку атомної енергетики України

27. Альтернативні джерела енергії і можливості їх використання в Україні.

28. Роль металургійного комплексу в розвитку окремих регіонів України

29. Сучасний стан і проблеми розвитку галузей чорної металургії України

30. Сучасний стан| і проблеми розвитку галузей кольорової металургії України

Індивідуальна робота №2

 

1. Сучасний стан і перспективи розвитку ВПК України

2. Сучасний стан і перспективи розвитку авіаційної промисловості України

3. Сучасний стан і перспективи розвитку автомобільної промисловості України

4. Проблеми і перспективи фармацевтики України

5. Сучасний стан і проблеми розвитку будівельної індустрії України

6. Сучасний стан перспективи розвитку АПК України (її регіонів)

7. Сучасний стан і проблеми розвитку рослинництва України

8. Сучасний стан і проблеми розвитку тваринництва України

9. Розміщення і стан харчової промисловості України.

10. Стан і перспективи розвитку залізничного транспорту України

11. Стан і перспективи розвитку авіаційного транспорту України

12. Стан і перспективи розвитку водного транспорту України

13. Стан і перспективи розвитку трубопровідного транспорту України

14. Стані перспективи розвитку автомобільного транспорту України

15. Роль і значення міжнародних економічних зв'язків для розвитку економіки України (її регіонів)

16. Економічні зв'язки України із країнами світу

17. Іноземні інвестиції в економіці України.

18. СЕЗ як спосіб залучення іноземних інвестицій в економіку України.

19. Місце України в міжнародному розподілі праці.

20. Місце регіонів у формуванні експортного потенціалу України.

21. Сучасний стан і напрями розвитку Східного економічного району.

22. Сучасний стан і напрями розвитку Придніпровського економічного району.

23. Сучасний стан і напрями розвитку Північно-Східного економічного району.

24. Сучасний стан і напрями розвитку Центрального економічного району.

25. Сучасний стан і напрями розвитку Поліського економічного району.

26. Сучасний стан і напрями розвитку Подільського економічного району.

27. Сучасний стан і напрями розвитку Причорноморського економічного району.

28. Сучасний стан і напрями розвитку Карпатського економічного району.

29. Основні напрями регіональної політики України.

30. Роль місцевого самоврядування в розвитку території.

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇПоследнее изменение этой страницы: 2016-04-08; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.175.108 (0.015 с.)