Правові основи управління в галузі екології 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Правові основи управління в галузі екології 

Управління у галузі охорони навколишнього природного середовища - це врегульований нормами екологічного права вид діяльності державних органів, органів місцевого самоврядування й об'єднань громадян, спрямований на забезпечення суспільних відносин по використанню та охороні об'єктів екологічного права, дотримання державними органами, юридичними та фізичними особами та органами місцевого самоврядування встановлених еколого-правових норм  

 

  Органи управління в галузі екології - це уповноважені на те органи державної виконавчої влади, органи місцевого самоврядування та громадських об'єднань, які виконують (здійснюють) екологічні функції в галузі використання природних ресурсів, охорони екологічного середовища та забезпечення екологічної безпеки  
Система державних органів виконавчої влади в Україні в галузі екології
Центральні органи   Регіональні органи   Місцеві органи

Кабінет Міністрів України, міністерства і державні комітети     Рада міністрів Автономної республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації     Районні, районні у містах Києві і Севастополі державні адміністрації

 

Принципи діяльності органів управління в галузі охорони навколишнього природного середовища – це відображення вихідних положень щодо організації управління в даній сфері, що визначені в законах та інших нормативно-правових актах, які регулюють відносини у сфері взаємодії суспільства та природи
Принципи діяльності органів управління в галузі охорони навколишнього природного середовища

  Принцип законності при здійсненні державного управління в галузі охорони навколиш-нього природного середовища     Принцип поєднання комплексного та диференційова-ного підходів в управлінні охороною навколишнього природного середовища       ринцип поєднання державного управління із самоврядним і громадським управлінням у галузі охорони навколишнього природного середовища     Принцип басейно-вого управління     Принцип програмно-цільового забезпечення розробки та реалізації заходів у галузі охорони довкілля, забезпечення екологічної безпеки, раціонального використання природних ресурсів

 

 

За характером компетенції органи виконавчої влади у галузі екології поділяють на:
Органи загального державного управління   Органи спеціального державного управління

  Це уповноважені нормативно-правовими актами державні органи виконавчої влади, на які покладені, поряд із загальними, повноваження в галузі соціально-культурного розвитку, у тому числі функції щодо забезпечення екологічної безпеки, ефективного використання природних ресурсів і охорони навколишнього природного середовища   Це спеціально уповноважені органи виконавчої влади, що реалізують функції управління в галузі використання природних ресурсів, охорони навколишнього природного середовища і забезпечення екологічної безпеки
  Ø Кабінет Міністрів України   Ø Рада Міністрів Автономної Республіки Крим   Ø місцеві органи виконавчої влади     Ø Органи надвідомчого управління і контролю в галузі екології Ø Органи спеціального поресурсового управління в галузі екології Ø Органи спеціалізованого функціонального управління в галузі екології Ø Органи спеціалізованого галузевого управління в галузі екології

 


Функції державного управління в галузі екології- це основні напрямки діяльності державних органів в галузі екології  
Функції державного управління в галузі екології

Загальні функції державного управління   Спеціальні функції державного управління

Ø Екологічне планування Ø Екологічне програмування Ø Екологічне прогнозування Ø Координаційна діяльність Ø Організаційна діяльність Ø Екологічний контроль і нагляд   Ø Екологічна стандартизація і нормування Ø Ліцензування діяльності, що здійснює вплив на стан навколишнього природного середовища Ø Екологічний моніторинг Ø Екологічна експертиза Ø Ведення кадастрів природних ресурсів Ø Розподіл і перерозподіл природних ресурсів

 

Екологічне планування, програмування і прогнозування – це цілеспрямована діяльність спеціально уповноважених органів з розробки й визначення показників і їх можливих змін у процесі використання природних ресурсів та охорони навколишнього природного середовища і забезпечення екологічної безпеки    

 


 

  Види екологічного прогнозування

 

  За часом, на який здійснюється     За організаційно-правовими формами

 

  Ø Довгострокове   Ø Короткострокове     Ø Екологічні програми (державні, регіональні, міждержавні, місцеві)   Ø Передпроектні документи (схеми розселення, схеми розміщення і розвитку виробничих сил, територіальні комплексні схеми охорони навколишнього природного середовища)   Ø Територіально-планувальні документи (схеми і проекти районного планування, проект планування і забудови територій, генеральні плани населених пунктів)   Ø Цільові комплексні програми (екологічні, соціальні, економічні та ін.)   Ø

 

Екологічний моніторинг - це система спостережень, збирання, обробки, передачі, збереження та аналізу інформації про стан навколишнього природного середовища, прогнозування його змін і розробка науково обгрунтованих рекомендацій  

 

 

  Екологічна експертиза - вид науково-практичної діяльності спеціально уповноважених державних органів, еколого-експертних формувань та об'єднань громадян, що грунтується на міжгалузевому екологічному дослідженні, аналізі і оцінці передпроектних, проектних та інших матеріалів чи об'єктів, реалізація чи дія яких може негативно впливати або впливає на стан навколишнього природного середовища, і спрямована на підготовку висновків про відповідність запланованої чи здійснюваної діяльності нормам і вимогам законодавства про охорону навколишнього природного середовища, раціональне використання та відтворення природних ресурсів, забезпечення екологічної безпеки  
Метою екологічної експертизи є запобігання негативному впливу антропогенної діяльності на стан навколишнього природного середовища та здоров'я людей, а також оцінка ступеня екологічної безпеки господарської діяльності та екологічної ситуації на окремих територіях та об'єктах
Об'єкти екологічної експертизи
  Проекти законодавчих та інших нормативно-правових актів     Передпроектні, проектні матеріали       Документація по впровадженню нової техніки, технологій, матеріалів, речовин, продукції, реалізація яких може призвести до порушення екологічних нормативів, негативного впливу на стан навколишнього природного середовища    
  Види екологічної експертизи  
Державна   Громадська

  Суб'єкти екологічної експертизи

  Спеціально уповноваже-ний центральний орган виконавчої влади з питань екології та природних ресурсів, його органи на місцях, створювані ними спеціалізо-вані установи, організації та еколого-експертні підрозділи чи комісії       Органи та установи спеціального уповноваже-ного центрального органу виконавчої влади з питань охорони здоров'я - в частині, що стосується експертизи об'єктів, які можуть негативно впливати чи впливають на здоров'я людей         Інші державні органи, місцеві Ради і органи виконавчої влади на місцях відповідно до законодавства       Громадські організації екологічного спрямування чи створювані ними спеціалізовані формування  
    Інші установи, організації та підприємства, в тому числі іноземні юридичні і фізичні особи, які залучаються до проведення екологічної експертизи       Окремі громадяни в порядку, передбаченому чинним законодавством України    
  Екологічна стандартизація і нормування — врегульована екологічним правом, діяльність спеціально уповноважених органів та їх організацій щодо розробки й встановлення комплексу обов'язкових правил, вимог і норм, нормативів в галузі використання природних ресурсів, охорони навколишнього природного середовища та забезпечення екологічної безпеки  
         
  Екологічний контроль і нагляд — регламентована законодавством діяльність державних органів і спеціалізованих формувань екологічних громадських об'єднань, яка спрямована на спостереження та перевірку дотримання юридичними і фізичними особами вимог екологічного законодавства та застосування заходів попередження екологічних правопорушень  
Форми здійснення екологічного контролю

Попереджувальний контроль   Поточний контроль.     Інформаційний контроль

  Проводиться на стадії планування заходів по охороні навколишнього природного середовища і використанню природних ресурсів при проектуванні і будівництві виробничих, будівельних, комунальних та інших підприємств і введенні їх в експлуатацію       Здійснюється на стадії експлуатації господарських об'єктів, у процесі використання природних ресурсів       Полягає у розробці і узагальненні інформації з метою наступної її передачі відповідним державним органам для прийняття відповідних заходів  

 

  Ведення кадастрів природних ресурсів - діяльність спеціально уповноважених органів, що спрямована на облік кількісних, якісних, ін. характеристик природних ресурсів, обсяг, характер, та режим їх використання, оцінку території і об'єктів природно-заповідного фонду та видів рослин і тварин, що перебувають під загрозою знищення  
Кадастр- систематизований банк кількісних і якісних даних щодо певного об’єкта  
Правові форми кадастрових документів

Державні кадастри природних ресурсів   Державний кадастр територій та об'єктів природно-заповідного фонду   Червона книга
Екологічно і юридично значимі документи, що містять сукупність необхідних і об'єктивних відомостей про кількісний та якісний стан природних ресурсів, реєстрацію власників і користувачів природних ресурсів, дані про природні, екологічні та юридичні властивості щодо земель, надр, вод тощо (державна земельно-кадастрова книга району)   Система достовірних і необхідних відомостей про природні, наукові, правові та ін. характеристики територій і об'єктів, що входять до складу природно-заповідного фонду     Офіційний державний документ, який містить перелік рідкісних і таких, що перебувають під загрозою зникнення видів рослинного і тваринного світу у межах території України, її континентального шельфу та виключної (морської) економічної зони, а також узагальнені відомості про сучасний стан цих видів тваринного і рослинного світу та заходи щодо їх збереження і відтворення

 

Органи, на які покладається ведення Червоної Книги

Державний комітет по земельних ресурсах   Державний комітет по водному господарству     Державний комітет лісового господарства   Мінекоресурсів

 

Земельний кадастр       Водний кадастр     Лісовий кадастр     Червона книга, державний кадастр територій та об'єктів природно-заповідного фонду

 

Контрольні запитання для повторення закріплення

та самостійного опрацювання теми:

1. Дайте визначення поняттю «управління в галузі охорони навколишнього природного середовища».

2. На яких засадах здійснюється управління в галузі охорони навколишнього природного середовища?

3. Які існують методологічні підходи до управління в галузі екології?

4. Назвіть принципи управління в галузі екології.

5. Висвітліть систему органів виконавчої влади в галузі екології.

6. Назвіть основні функції управління в галузі екології.

7. У яких формах здійснюється екологічний контроль?

8. Дайте визначення поняттю «екологічна експертиза».

9. Чим відрізняється юридичне значення висновків державної та громадської екологічних експертиз?


 

ТЕМА 5.Поделиться:


Последнее изменение этой страницы: 2017-02-21; просмотров: 231; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 34.239.151.124 (0.032 с.)