Правовий режим надр в Україні 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Правовий режим надр в Україні 

  Надра є виключною власністю народу України і надаються тільки у користування  
Народ України здійснює право власності на надра через:

  Верховну Раду України     Верховну Раду Автономної Республіки Крим       Місцеві Ради
Державний фонд надр включає:

  Ділянки надр, що використовуються       Ділянки надр, не залучені до використання, в тому числі континентального шельфу і виключної (морської) економічної зони  
Види корисних копалин

  Загальнодержавного значення         Місцевого значення
Користувачі надр

Підприємства, установи, організації   Громадяни України   Іноземні юридичні особи та громадяни
Види користування надрами
Геологічне вивчення, в тому числі дослідно-промислова розробка родовищ корисних копалин загально-державного значення     Видобуван-ня корисних копалин       Будівництво та експлуатація підземних споруд, не пов'язаних з видобуванням корисних копалин, у тому числі споруд для підземного зберігання нафти, газу та інших речовин і матеріалів, захоронення шкідливих речовин і відходів виробництва, скидання стічних вод     Створення геологічних територій та об'єктів, що мають важливе наукове, культурне, санітарно-оздоровче значення     Виконання робіт (здійснення діяльності), передбачених угодою про розподіл продукції; задоволення інших потреб  

 

Строки користування надрами

  Постійне користування       Тимчасове користування
  Користування надрами без заздалегідь встановленого строку           Користування надрами може бути: Ø Короткостроковим (до 5 років) Ø Довгостроковим (до 50 років)  
У разі необхідності строки тимчасового користування надрами може бути продовжено

 

 

Гірничий відвід - це частина надр, надана користувачам для промислової розробки родовищ корисних копалин та цілей, не пов'язаних з видобуванням корисних копалин
Права користувачів надр  
Ø Здійснювати на наданій їм ділянці надр геологічне вивчення, комплексну розробку родовищ корисних копалин та інші роботи згідно з умовами спеціального дозволу або угоди про розподіл продукції
Ø Розпоряджатися видобутими корисними копалинами, якщо інше не передбачено законодавством або умовами спеціального дозволу
Ø Здійснювати на умовах спеціального дозволу консервацію наданого в користування родовища корисних копалин або його частини
Ø На першочергове продовження строку тимчасового користування надрами
Ø Користуватися додатковими правами, передбаченими угодою про розподіл продукції

 

Обов'язки користувачів надр  
Ø Використовувати надра відповідно до цілей, для яких їх було надано
Ø Забезпечувати повноту геологічного вивчення, раціональне, комплексне використання та охорону надр
Ø Забезпечувати безпеку людей, майна та навколишнього природного середовища
Ø Приводити земельні ділянки, порушені при користуванні надрами, в стан, придатний для подальшого їх використання у суспільному виробництві
Ø Виконувати інші вимоги щодо користування надрами, встановлені законодавством України та угодою про розподіл продукції

 

 

Припинення права користування надрами  
Ø Якщо відпала потреба у користуванні надрами
Ø Закінчення встановленого строку користування надрами
Ø Припинення діяльності користувачів надр, яким їх було надано у користування;
Ø Користування надрами з застосуванням методів і способів, що негативно впливають на стан надр, призводять до забруднення навколишнього природного середовища або шкідливих наслідків для здоров'я населення
Ø Використання надр не для тієї мети, для якої їх було надано, порушення інших вимог, передбачених спеціальним дозволом на користування ділянкою надр
Ø Якщо користувач без поважних причин протягом двох років, а для нафтогазоперспективних площ та родовищ нафти та газу - 180 календарних днів не приступив до користування надрами
Ø Вилучення у встановленому законодавством порядку наданої у користування ділянки надр

 


 

Плата за користування надрами

  Плати за користування надрами для видобування корисних копалин         Плати за користування надрами в цілях, не пов'язаних з видобуванням корисних копалин  
Основні вимоги в галузі охорони надр  
Ø Забезпечення повного і комплексного геологічного вивчення надр
Ø Додержання встановленого законодавством порядку надання надр у користування і недопущення самовільного користування надрами
Ø Раціональне вилучення і використання запасів корисних копалин і наявних у них компонентів
Ø Недопущення шкідливого впливу робіт, пов'язаних з користуванням надрами, на збереження запасів корисних копалин, гірничих виробок і свердловин, що експлуатуються чи законсервовані, а також підземних споруд
Ø Охорона родовищ корисних копалин від затоплення, обводнення, пожеж та інших факторів, що впливають на якість корисних копалин і промислову цінність родовищ або ускладнюють їх розробку
Ø Запобігання необгрунтованій та самовільній забудові площ залягання корисних копалин і додержання встановленого законодавством порядку використання цих площ для інших цілей
Ø Запобігання забрудненню надр при підземному зберіганні нафти, газу та інших речовин і матеріалів, захороненні шкідливих речовин і відходів виробництва, скиданні стічних вод
Ø Додержання інших вимог, передбачених законодавством про охорону навколишнього природного середовища

 


 

Відповідальність за порушення законодавства про надра

  Кримінальна     Адміністративна     Цивільно-правова       Дисциплінарна
Відповідальність за порушення законодавства про надра несуть особи, винні у:  
Ø Самовільному користуванні надрами
Ø Порушенні норм, правил і вимог щодо проведення робіт по геологічному вивченню надр
Ø Вибірковому виробленні багатих ділянок родовищ, що призводить до наднормативних втрат запасів корисних копалин
Ø Наднормативних втратах і погіршенні якості корисних копалин при їх видобуванні
Ø Пошкодженнях родовищ корисних копалин, які виключають повністю або суттєво обмежують можливість їх подальшої експлуатації
Ø Порушенні встановленого порядку забудови площ залягання корисних копалин
Ø Невиконанні правил охорони надр та вимог щодо безпеки людей, майна і навколишнього природного середовища від шкідливого впливу робіт, пов'язаних з користуванням надрами
Ø Знищенні або пошкодженні геологічних об'єктів, що становлять особливу наукову і культурну цінність, спостережних режимних свердловин, а також маркшейдерських і геодезичних знаків
Ø Незаконному знищенні маркшейдерської або геологічної документації, а також дублікатів проб корисних копалин, необхідних при подальшому геологічному вивченні надр і розробці родовищ
Ø Невиконанні вимог щодо приведення гірничих виробок і свердловин, які ліквідовано або законсервовано, в стан, який гарантує безпеку людей, а також вимог щодо збереження родовищ, гірничих виробок і свердловин на час консервації

 

 

Контрольні запитання для повторення,

закріплення та самостійного опрацювання теми:

1. Які підстави виникнення та припинення гірничих правовідносин?

2. Визначте суб'єкти та об'єкти гірничих правовідносин та розкрийте зміст останніх.

3. У чому полягають особливості державного управління в сфері використання і охорони надр?

4. Наведіть юридичну класифікацію права користування надрами.

5. Який порядок надання гірничого відводу?

6. Які заходи відповідальності передбачені за порушення законодавства про надра?

7. Як розмежовуються корисні копалини загальнодержавного та місцевого значення?

8. Розкрийте порядок отримання спеціального дозволу на користування надрами та отримання гірничого відводу.

9. В яких випадках можливе обмеження, зупинення (тимчасова заборона) та припинення користування надрами?

 


ТЕМА 8.Поделиться:


Последнее изменение этой страницы: 2017-02-21; просмотров: 283; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 34.239.151.124 (0.015 с.)