Відповідальність за екологічні правопорушення 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Відповідальність за екологічні правопорушенняВідповідальність за порушення екологічного законодавства —це різновид юридичної відповідальності, яка полягає в покладенні на винну особу специфічного обов’язку зазнавати відповідних обмежень особистого чи майнового характеру за вчинене правопорушення відповідно до санкції порушеної норми права
Функції юридична відповідальність за порушення екологічного законодавства

Стимулююча   Компенсаційна   Превентивна   Каральна

Спрямована на дотримання норм екологічного законодавства та забезпечення екологічної безпеки   Спрямована на відшкодування збитків та втрат у сфері екології     Спрямована на попередження нових правопорушень   Спрямована на притягнення до відповідальності особи, винної у вчиненні екологічного правопорушення

 

  Екологічне правопорушення –винне, протиправне, екологічно небезпечне чи екологічно шкідливе діяння, яке зазіхає на встановлений порядок у сфері екологічної безпеки, природокористування, охорони навколишнього природного середовища  
Екологічне правопорушення характеризується такими рисами
Екологічна спрямованість   Екологічна небезпека   Екологічна протиправність

Полягає в тому, що поведінка конкретного правопорушника спрямована на негативну зміну стану навколишнього природного середовища, порушення відповідного правового режиму природних ресурсів   Включає порушення екологічних інтересів суспільства, підвищену небезпеку для існуючих екологічних зв’язків у самих екосистемах       Полягає в повному або частковому невиконанні вимог, ігноруванні правил, закріплених норма ми екологічного законодавства

 

Види екологічних правопорушень (з урахуванням суб’єктного складу)

  Вчинені власниками природних ресурсів     Вчинені природокористувачами       Вчинені особами, які не є власниками природних ресурсів або природо користувачами  
За предметом посягання виокремлюють такі узагальнені екологічні правопорушення
  Протиправне знищення і пошкодження природних ресурсів       Погіршення об’єктів навколишнього природного середовища       Порушення правил передачі у власність, надання в користування природних об’єктів, пов’язаних з можливим заподіянням шкоди довкіллю       Бездіяльність, невиконання правил       Використання природних ресурсів з корисливих мотивів
Види юридичної відповідальності за порушення екологічного законодавства (за характером конкретної санкції, яка застосовується за вчинення правопорушення)

  Кримінальна     Адміністративна     Цивільно-правова     Дисциплінарна

 

Відповідальність за порушення законодавства про охорону навколишнього природного середовища несуть особи, винні у:
Ø Порушенні прав громадян на екологічно безпечне навколишнє природне середовище
Ø Порушенні норм екологічної безпеки
Ø Порушенні вимог законодавства України при проведенні екологічної експертизи, в тому числі поданні завідомо неправдивого експертного висновку
Ø Невиконанні вимог державної екологічної експертизи
Ø Фінансуванні, будівництві і впровадженні у виробництво нових технологій і устаткування без позитивного висновку державної екологічної експертизи
Ø Порушенні екологічних вимог при проектуванні, розміщенні, будівництві, реконструкції, введенні в дію, експлуатації та ліквідації підприємств, споруд, пересувних засобів та інших об'єктів
Ø Допущенні наднормативних, аварійних і залпових викидів і скидів забруднюючих речовин та інших шкідливих впливів на навколишнє природне середовище
Ø Перевищенні лімітів та порушенні інших вимог використання природних ресурсів;
Ø Самовільному спеціальному використанні природних ресурсів
Ø Невжитті заходів щодо попередження та ліквідації екологічних наслідків аварій та іншого шкідливого впливу на навколишнє природне середовище
Ø Невиконанні розпоряджень органів, які здійснюють державний контроль у галузі охорони навколишнього природного середовища, та вчиненні опору їх представникам
Ø Порушенні природоохоронних вимог при зберіганні, транспортуванні, використанні, знешкодженні та захороненні хімічних засобів захисту рослин, мінеральних добрив, токсичних радіоактивних речовин та відходів
Ø Невиконанні вимог охорони територій та об'єктів природно-заповідного фонду та інших територій, що підлягають особливій охороні, видів тварин і рослин, занесених до Червоної книги України
Ø Відмові від надання своєчасної, повної та достовірної інформації про стан навколишнього природного середовища, а також про джерела забруднення, у приховуванні випадків аварійного забруднення навколишнього природного середовища або фальсифікації відомостей про стан екологічної обстановки чи захворюваності населення
Ø Приниженні честі і гідності працівників, які здійснюють контроль в галузі охорони навколишнього природного середовища, посяганні на їх життя і здоров'я
Ø Порушенні природоохоронних вимог під час провадження діяльності, пов'язаної з поводженням з генетично модифікованими організмами
  Законодавством України може бути встановлено відповідальність і за інші порушення законодавства про охорону навколишнього природного середовища  
  Кримінальна відповідальність за порушення законодав­ства про охорону навколишнього природного середовища —це передбачена чинним Кримінальним кодексом України відповідальність, яка застосовується тільки судами за вчинення суспільно небезпечних екологічних злочинів  
     

 

Кримінальним кодексом України злочини у галузі екології об'єднані у Розділі VIII „Злочини проти довкілля", який містить 19 наступних складів злочинів:   Ø Порушення правил екологічної безпеки (ст. 236) Ø Невжиття заходів щодо ліквідації наслідків екологічного забруднення (ст. 237) Ø Приховування або пере­кручення відомостей про екологічний стан або захворюва­ність населення (ст. 238) Ø Забруднення або псування земель (ст. 239) Ø Порушення правил охорони надр (ст. 240) Ø Забруд­нення атмосферного повітря (ст. 241) Ø Порушення правил охо­рони вод (ст. 242) Ø Забруднення моря (ст. 243) Ø Порушення за­конодавства про континентальний шельф України (ст. 244) Ø Знищення або пошкодження лісових масивів (ст. 245) Ø Неза­конна порубка лісу (ст. 246) Ø Порушення законодавства про захист рослин (ст. 247), незаконне полювання (ст. 248) Ø Неза­конне зайняття рибним, звіриним або іншим водним добув­ним промислом (ст. 249) Ø Проведення вибухових робіт з по­рушенням правил охорони рибних запасів (ст. 250), порушен­ня ветеринарних правил (ст. 251) Ø Умисне знищення або по­шкодження територій, взятих під охорону держави, та об'єктів природно-заповідного фонду (ст. 252) Ø Проектування чи експлуатація споруд без систем захисту довкілля (ст. 253) Ø Безгосподарське використання земель (ст. 254)
До екологічних злочинів за наявності заподіяння екологічної шкоди можна віднести:   Ø Незаконне поводжен­ня з радіоактивними матеріалами (ст. 265) Ø Погроза вчинити ви­крадання або використати радіоактивні матеріали (ст. 266) Ø По­рушення правил поводження з вибуховими, легкозаймистими та їдкими речовинами або радіоактивними матеріалами (ст. 267) Ø Порушення встановлених законодавством вимог пожежної без­пеки (ст. 270) Ø Порушення правил безпеки під час виконання ро­біт з підвищеною небезпекою (ст. 272) Ø Порушення правил ядер­ної та радіаційної безпеки (ст. 274) Ø Жорстоке поводження з тва­ринами (ст. 299) Ø Порушення правил поводження з мікробіологі­чними або іншими біологічними агентами чи токсинами (ст. 326) Ø Екоцид (ст. 441)

 

Адміністративно-правова відповідальність у галузі охоро­ни навколишнього природного середовища –це застосування уповноваженими органами й посадовими особами адміністративних стягнень до суб’єктів, винних у вчиненні адміністративного проступку в галузі охорони навколишнього природного середовища, природокористування

 

 


 

Кодекс України про адміністративні правопорушення визначає, які органи уповноважені розглядати справи про адміністративні правопорушення в галузі екології
Органи (посадові особи) Статті, передбачені Кодексом України про адміністративні правопорушення
Ø Судді районних (міських) судів розглядають справи про адміністративні екологічні правопорушення Ø Ст.ст. 85, 85-1, 88-88-2, 90, 91
Ø Органи державного геологічного контролю Ø Ст.ст. 57, 58 (ст. 231-1)
Ø Органи, установи та заклади державної санітарно- епідеміологічної служби Ø Ст.ст. 42, 78, 80-83, 90-1, 95, 167 (ст. 236)  
Ø Органи земельних ресурсів Ø Ст.ст. 52, 53, 53-1, 53-2, 54, 55, 56 (ст. 238-1)
Ø Спеціально уповноважені органи виконавчої влади у галузях водного господарства, геології і використання надр Ø Ст.ст. 48, 59, 60,61 (ст. 239)
Ø Органи рибоохорони Ø Ст.ст. 50, 86-1, 91-2 (ст. 240)
Ø Органи лісового господарства Ø Ст.ст. 49, 63-70, 73, 75, 77 (ст. 241)
Ø Органи мисливського господарства Ø Ст.ст. 50, 94-2 (ст. 242)
Ø Органи Міністерства охорони навколишнього природного середовища Ø Ст.ст. 47-50, 52-55, 57-74, 76-77-1, 78, 78-1-79-1, Ø 80-83, 90-1,91-1-91-4, 95 (ст. 242-1)  

 


 

Склад адміністративних правопорушень у галузі охорони природи та використання природних ресурсів конкретизовані стосовно практично кожного об'єкта природи:
Правопорушення в галузі охорони і використання земель: Ø Псування і забруднення сільськогосподарських та інших земель (ст. 52) Ø Порушення правил використання земель (ст. 53) Ø Самовільне зайняття земельної ділянки (ст. 53-1) Ø Приховування або перекручення даних земельного кадастру (ст. 53-2) Ø Несвоє­часне повернення тимчасово займаних земель або неприведення їх у стан, придатний для використання за призначенням (ст. 54)
Правопорушення в галузі охорони і використання надр:   Ø Порушення права державної власності на надра (ст. 47) Ø Порушення вимог щодо охорони надр (ст. 57) Ø Порушення правил і вимог проведення робіт по геологічному вивченню надр (ст. 58)
Правопорушення в галузі охорони і використання вод:   Ø Порушення права державної власності на води (ст. 48) Ø Порушення правші охорони водних ресурсів (ст. 59) Ø Порушення вимог щодо охорони територіальних і внутрішніх морських вод від забруднення і засмічення (ст. 59-1) Ø Порушення правил водоко­ристування (ст.60) Ø Пошкодження водогосподарських споруд і пристроїв (ст.61) Ø Невиконання обов'язків по реєстрації в суднових документах операцій із шкідливими речовинами і сумішами (ст. 62)

 

Правопорушення в галузі охорони і використання лісів: Ø Порушення права державної власності на ліси (ст. 49) Ø Незакон­не використання земель державного лісового фонду (ст. 63) Ø Порушення встановленого порядку використання лісосічного фонду, заготівлі і вивезення деревини, заготівлі живиці (ст. 64) Ø Незаконна порубка лісу, пошкодження та знищення лісових культур і молодняка (ст. 65) Ø Знищення або пошкодження поле­захисних лісових смуг та захисних лісових насаджень (ст. 65-1) Ø Здійснення лісових користувань не у відповідності із метою та вимогами, передбаченими у лісорубному квитку (ордері) або лі­совому квитку (ст. 67) Ø Порушення правил відновлення і поліп­шення лісів, використання ресурсів спілої деревини (ст. 68) Ø По­шкодження сінокосів і пасовищних угідь на землях державного лісового фонду (ст. 69) Ø Самовільне сінокосіння і випасання ху­доби, самовільне збирання дикорослих плодів, горіхів, грибів, ягід (ст. 70) Ø Введення в експлуатацію виробничих об'єктів без обла­днання, що запобігає шкідливому впливу на ліси (ст. 71) Ø Пошко­дження лісу стічними водами, хімічними речовинами, нафтою і нафтопродуктами, шкідливими викидами, відходами і покидь­ками (ст. 72) Ø Засмічення лісу відходами (ст. 73) Ø Знищення або пошкодження лісоосушувальних канав, дренажних систем і шляхів на землях державного лісового фонду (ст. 74) Ø Знищення або пошкодження відмежувальних знаків у лісах (ст. 75) Ø Зни­щення корисної для лісу фауни (ст. 76) Ø Порушення вимог по­жежної безпеки в лісах (ст. 77) Самовільне випалювання сухої рослинності або її залишків (ст. 77-1)
Правопорушення в галузі охорони атмосферного повіт­ря: Ø Порушення порядку здійснення викиду забруднюючих речовин в атмосферу або впливу на неї фізичних та біологічних факто­рів (ст. 78) Ø Порушення порядку здійснення діяльності, спрямо­ваної на штучні зміни стану атмосфери і атмосферних явищ (ст. 78-1) Ø Недодержання вимог щодо охорони атмосферного повітря при введенні в експлуатацію і експлуатації підприємств і споруд (ст. 79) Ø Випуск в експлуатацію транспортних та ін­ших пересувних засобів з перевищенням нормативів вмісту за­бруднюючих речовин у відпрацьованих газах (ст.80) Ø Експлуата­ція автомототранспортних та інших пересувних засобів з пе­ревищенням нормативів вмісту забруднюючих речовин у відпра­цьованих газах (ст. 81)  
  Правопорушення в галузі охорони і використання тва­ринного та рослинного світу: Ø Порушення правил використання об'єктів тваринного світу (ст. 85) Ø Виготовлення та збут за­боронених знарядь добування об'єктів тваринного або рослин­ного світу (ст. 85-1) Ø Експлуатація на водних об'єктах водозабі­рних споруд, не обладнаних рибозахисним обладнанням (ст. 86- 1) Ø Порушення вимог щодо охорони середовища перебування і шляхів міграції, переселення, акліматизації та схрещування ди­ких тварин (ст. 87); Ø Незаконне вивезення з України і ввезення на її територію об'єктів тваринного і рослинного світу (ст. 88) Ø Порушення порядку придбання чи збуту об'єктів тваринного або рослинного світу, правил утримання диких тварин у неволі або в напіввільних умовах (ст. 88-1)    
  Правопорушення в галузі екологічної безпеки: Ø Допу­щення наднормативних викидів і скидів забруднюючих речовин (ст.ст. 59-1, 78) Ø Створення, виробництво, зберігання, транспо­ртування, використання, знешкодження, ліквідація, захоронення мікроорганізмів, біологічно активних речовин та інших про­дуктів біотехнологій (ст. 90-1) Ø Впровадження відкриттів, ви­находів, корисних моделей, промислових зразків, раціоналіза­торських пропозицій, нової техніки, технологій і систем, речо­вин і матеріалів (ст. 91-1) Ø Відмова від надання чи несвоєчасне надання екологічної інформації (ст. 91-4) Ø Порушення правил і норм з ядерної та радіаційної безпеки при використанні джерел іонізуючого випромінювання (ст. 95)    
         

  Види адміністративних стягнень

 

Попередження     Штраф     Оплатне вилучення предмета, який став знаряддям вчинення або безпосереднім об'єктом адміністративного правопорушення   Конфіскація: предмета, який став знаряддям вчинення або безпосереднім об'єктом адміністративного правопорушення; грошей, одержаних внаслідок вчинення адміністративного правопорушення

 

Адміністративний арешт   Виправні роботи     Позбавлення спеціального права, наданого даному громадянинові (права керування транспортними засобами, права полювання)
Цивільно-правова відповідальність за порушення екологічного законодавства –це різновид юридичної відповідальності, яка полягає в покладенні на особу, винну у вчиненні екологічного правопорушення, несприятливих майнових наслідків (санкцій)  

 

Необхідна умова цивільно-правової відповідальності в галузі екології

Неправомірність дій громадянина або юридичної особи, наслідком яких є майнова шкода

 

 

Специфічна риса цивільно-правової відповідальності

Порядок визначення розміру шкоди, завданої порушенням екологічного законодавства, який встановлено спеціальними нормативними актами

 

 

  Моральні збитки —це фізичні або моральні страждання, завдані неправомірними діями  
Види цивільно-правової відповідальності

Відшкодування майнових збитків   Відшкодування моральних збитків

 

  Дисциплінарна відповідальність за порушення законодав­ства про охорону навколишнього природного середовища засто­совується до винних осіб за наявності в їх діях складу дисциплі­нарного правопорушення  

 

 

Підставою дисциплінарної відповіда­льності в галузі екології є невиконання або неналежне виконан­ня працівником своїх обов'язків, результатом яких є порушення вимог екологічної безпеки та раціонального використання при­родних ресурсів, заподіяння шкоди навколишньому природному середовищу  

 

 

Ознаки, які характерні для застосування дисциплінарної відповіда­льності в галузі екології

  Дисциплінарна відповідальність у галузі екології настає лише за екологічні правопорушення, вчинені працівником у процесі виконання ним своїх трудових обов'язків, встановлених службовими правилами, статутами, положеннями, правила вну­трішнього трудового розпорядку  

  Дисциплінарна відповідальність за екологічні правопору­шення може бути застосована до правопорушника лише адміні­страцією підприємства або керівництвом фірм, крім керівників структурних підрозділів і головних спеціалістів, які не належать до адміністрації  

  Дисциплінарне стягнення може накладатися на правопо­рушника незалежно від настання екологічних наслідків, лише за формальним складом, за одним лише фактом вчинення право­порушення  
  Для дисциплінарної відповідальності, в тому числі й у га­лузі екології, характерна спрощена процедура її застосування, тобто адміністрація підприємства, де працює працівник-суб'єкт правопорушення, має право застосовувати дисциплінарне стяг­нення до нього лише на підставі його пояснення, без наявності обов'язкових, наприклад, для застосування кримінальної чи ад­міністративної відповідальності в галузі екології протоколів, складених за участю понятих, речових доказів тощо  

 

Види дисциплінарних стягнень
Догана   Звільнення з посади

Контрольні запитання для повторення закріплення

та самостійного опрацювання теми:

1. Чи можна виділити такий окремий вид юридичної відповідальності як еколого-правова відповідальність?

2. У чому полягає комплексний характер юридичної відповідальності за екологічні правопорушення?

3. Які функції юридичної відповідальності за екологічні правопорушення?

4. Розкрийте зміст суспільної небезпеки екологічного правопорушення.

5. Виділіть загальний та спеціальний об'єкти екологічного правопорушення.

6. Охарактеризуйте кримінальну відповідальність за порушення законодав­ства про охорону навколишнього природного середовища.

7. Охарактеризуйте адміністративну відповідальність за порушення законодав­ства про охорону навколишнього природного середовища.

8. Охарактеризуйте цивільно-правову відповідальність за порушення законодавства про охорону навколишнього природного середовища.

9. Охарактеризуйте дисциплінарну відповідальність за порушення законодавства про охорону навколишнього природного середовища.

 


РОЗДІЛ ІІ

ОСОБЛИВА ЧАСТИНА

ТЕМА 6.Поделиться:


Последнее изменение этой страницы: 2017-02-21; просмотров: 312; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.215.186.30 (0.032 с.)