Правовий режим вод в Україні 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Правовий режим вод в УкраїніВоди (водні об'єкти) є виключно власністю народу України і надаються тільки у користування

 

Народ України здійснює право власності на води (водні об'єкти) через:
Верховну Раду України   Верховну Раду Автономної Республіки Крим   Місцеві Ради   Органи державної виконавчої влади
       
   


Водний фонду України

Поверхневі води: Ø Природні водойми (озера) Ø Водотоки (річки, струмки) Ø Штучні водойми (водосховища, ставки) і канали Ø Інші водні об'єкти   Підземні води та джерела   Внутрішні морські води та територіальне море
До земель водного фонду належать землі, зайняті:

Морями, річками, озерами, водосховищами, іншими водоймами, болотами, а також островами   Прибережними захисними смугами вздовж морів, річок та навколо водойм     Гідротехнічними, іншими водогосподарськими спорудами та каналами, а також землі, виділені під смуги відведення для них   Береговими смугами водних шляхів
Види водних об'єктів
Загальнодержавного значення     Місцевого значення

 

 

Ø Внутрішні морські води та територіальне море Ø Підземні води, які є джерелом централізованого водопостачання Ø Поверхневі води (озера, водосховища, річки, канали), що знаходяться і використовуються на території більш як однієї області, а також їх притоки всіх порядків Ø Водні об'єкти в межах територій природно-заповідного фонду загальнодержавного значення, а також віднесені до категорії лікувальних     Ø Поверхневі води, що знаходяться і використовуються в межах однієї області і які не віднесені до водних об'єктів загальнодержавного значення Ø Підземні води, які не можуть бути джерелом централізованого водопостачання    
Водокористувачами в Україні можуть бути:

  Підприємства, установи, організації     Громадяни України     Іноземні юридичні і фізичні особи та особи без громадянства  

Водокористувачі

  Первинні       Вторинні  

  Це ті, що мають власні водозабірні споруди і відповідне обладнання для забору води           Це ті, що не мають власних водозабірних споруд і отримують воду з водозабірних споруд первинних водокористувачів та скидають стічні води в їх системи на умовах, що встановлюються між ними  

 

 

Права водокористувачів  
Ø Здійснювати загальне та спеціальне водокористування
Ø Використовувати водні об'єкти на умовах оренди
Ø Вимагати від власника водного об'єкта або водопровідної системи підтримання належної якості води за умовами водокористування
Ø Споруджувати гідротехнічні та інші водогосподарські об'єкти, здійснювати їх реконструкцію і ремонт
Ø Передавати для використання воду іншим водокористувачам на визначених умовах
Ø Здійснювати й інші функції щодо водокористування в порядку, встановленому законодавством
Обов’язки водокористувачів
Ø Економно використовувати водні ресурси, дбати про їх відтворення і поліпшення якості вод
Ø Використовувати воду (водні об'єкти) відповідно до цілей та умов їх надання
Ø Дотримуватись встановлених нормативів гранично допустимого скидання забруднюючих речовин та встановлених лімітів забору води, лімітів використання води та лімітів скидання забруднюючих речовин, а також санітарних та інших вимог щодо впорядкування своєї території
Ø Використовувати ефективні сучасні технічні засоби і технології для утримання своєї території в належному стані, а також здійснювати заходи щодо запобігання забрудненню водних об'єктів стічними (дощовими, сніговими) водами, що відводяться з неї
Ø Не допускати порушення прав, наданих іншим водокористувачам, а також заподіяння шкоди господарським об'єктам та об'єктам навколишнього природного середовища
Ø Утримувати в належному стані зони санітарної охорони джерел питного та господарсько-побутового водопостачання, прибережні захисні смуги, смуги відведення, берегові смуги водних шляхів, очисні та інші водогосподарські споруди та технічні пристрої
Ø Здійснювати облік забору та використання вод, вести контроль за якістю і кількістю скинутих у водні об'єкти зворотних вод і забруднюючих речовин та за якістю води водних об'єктів у контрольних створах, а також подавати відповідним органам звіти в порядку, визначеному цим Кодексом та іншими законодавчими актами
Ø Здійснювати погоджені у встановленому порядку технологічні, лісомеліоративні, агротехнічні, гідротехнічні, санітарні та інші заходи щодо охорони вод від вичерпання, поліпшення їх стану, а також припинення скидання забруднених стічних вод
Ø Здійснювати спеціальне водокористування лише за наявності дозволу
Ø Безперешкодно допускати на свої об'єкти державних інспекторів спеціально уповноважених державних органів у галузі використання, охорони та відтворення водних ресурсів, а також громадських інспекторів з охорони навколишнього природного середовища, які здійснюють перевірку додержання вимог водного законодавства, і надавати їм безкоштовно необхідну інформацію
Ø Своєчасно сплачувати збори за спеціальне водокористування та інші збори відповідно до законодавства
Ø Своєчасно інформувати місцеві Ради, державні органи охорони навколишнього природного середовища та санітарного нагляду про виникнення аварійних забруднень
Ø Здійснювати невідкладні роботи, пов'язані з ліквідацією наслідків аварій, які можуть спричинити погіршення якості води, та надавати необхідні технічні засоби для ліквідації аварій на об'єктах інших водокористувачів у порядку, встановленому законодавством
Ø Виконувати інші обов'язки щодо використання і охорони вод та відтворення водних ресурсів згідно з законодавством
Види водокористування
  Загальне водокористування         Спеціальне водокористування

  Здійснюється громадянами для задоволення їх потреб (купання, плавання на човнах, любительське і спортивне рибальство, водопій тварин, забір води з водних об'єктів без застосування споруд або технічних пристроїв та з криниць) безкоштовно, без закріплення водних об'єктів за окремими особами та без надання відповідних дозволів         Забір води з водних об'єктів із застосуванням споруд або технічних пристроїв, використання води та скидання забруднюючих речовин у водні об'єкти, включаючи забір води та скидання забруднюючих речовин із зворотними водами із застосуванням каналів  

 

 

Відповідальність за порушення законодавства про надра

  Кримінальна     Адміністративна     Цивільно-правова       Дисциплінарна

 

Відповідальність за порушення водного законодавства несуть особи, винні у:
Ø Самовільному захопленні водних об'єктів
Ø Забрудненні та засміченні вод
Ø Порушенні режиму господарської діяльності у водоохоронних зонах та на землях водного фонду
Ø Руйнуванні русел річок, струмків та водотоків або порушенні природних умов поверхневого стоку під час будівництва і експлуатації автошляхів, залізниць та інших інженерних комунікацій
Ø Введенні в експлуатацію підприємств, комунальних та інших об'єктів без очисних споруд чи пристроїв належної потужності
Ø Недотриманні умов дозволу або порушенні правил спеціального водокористування
Ø Самовільному проведенні гідротехнічних робіт (будівництво ставків, дамб, каналів, свердловин)
Ø Порушенні правил ведення державного обліку вод або перекрученні чи внесенні недостовірних відомостей в документи державної статистичної звітності
Ø Пошкодженні водогосподарських та гідрометричних споруд і пристроїв, порушенні правил експлуатації та встановлених режимів їх роботи
Ø Незаконному створенні систем скидання зворотних вод у водні об'єкти, міську каналізаційну мережу або зливну каналізацію та несанкціонованому скиданні зворотних вод
Ø Використанні земель водного фонду не за призначенням
Ø Неповідомленні (приховуванні) відомостей про аварійні ситуації на водних об'єктах
Ø Відмові від надання (приховуванні) проектної документації та висновків щодо якості проектів підприємств, споруд та інших об'єктів, що можуть впливати на стан вод, а також актів і висновків комісій, які приймали об'єкт в експлуатацію
Ø Порушенні правил охорони внутрішніх морських вод та територіального моря від забруднення та засмічення

 


 

Контрольні запитання для повторення, закріплення

та самостійного опрацювання теми:

1. Назвіть юридичні ознаки вод.

2. Які особливості права власності на води в Україні?

3. Хто є суб'єктами договорів оренди водних об'єктів?

4. Дайте визначення поняття «водокористування».

5. Які нормативи встановлені у галузі використання і охорони вод?

6. Наведіть правову класифікацію водних об’єктів.

7. Ким видається дозвіл на спеціальне водокористування?

8. Які правові форми охорони вод передбачено законодавством України?


ТЕМА 9.Поделиться:


Читайте также:
Последнее изменение этой страницы: 2017-02-21; просмотров: 288; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 100.28.2.72 (0.014 с.)