Правовий режим земель в Україні 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Правовий режим земель в УкраїніЗемельні відносини - це суспільні відносини щодо володіння, користування і розпорядження землею  
Об'єкти земельних відносин

  Землі в межах території України       Земельні ділянки та права на них, у тому числі на земельні частки (паї)  
Принципи земельного законодавства

 

Поєднання особливостей використання землі як територіального базису, природного ресурсу і основного засобу виробництва

 

 
 


Забезпечення рівності права власності на землю громадян, юридичних осіб, територіальних громад та держави
Невтручання держави в здійснення громадянами, юридичними особами та територіальними громадами своїх прав щодо володіння, користування і розпорядження землею, крім випадків, передбачених законом
Забезпечення раціонального використання та охорони земель

Забезпечення гарантій прав на землю

Пріоритету вимог екологічної безпеки

 

Склад земель – це усі землі в межах її території, в тому числі острови та землі, зайняті водними об'єктами, які за основним цільовим призначенням поділяються на категорії
Категорії земель
Землі сільськогосподарського призначення     Землі, надані для виробництва сільськогосподарської продукції, здійснення сільськогосподарської науково-дослідної та навчальної діяльності, розміщення відповідної виробничої інфраструктури, у тому числі інфраструктури оптових ринків сільськогосподарської продукції, або призначені для цих цілей  
Землі житлової та громадської забудови     Земельні ділянки в межах населених пунктів, які використовуються для розміщення житлової забудови, громадських будівель і споруд, інших об'єктів загального користування  
Землі природно-заповідного та іншого природоохоронного призначення   Природні території та об'єкти (природні заповідники, національні природні парки, біосферні заповідники, регіональні ландшафтні парки, заказники, пам'ятки природи, заповідні урочища), а також штучно створені об'єкти (ботанічні сади, дендрологічні парки, зоологічні парки, парки-пам'ятки садово-паркового мистецтва)  
Землі оздоровчого призначення   Землі, що мають природні лікувальні властивості, які використовуються або можуть використовуватися для профілактики захворювань і лікування людей  
Землі рекреаційного призначення   Землі, які використовуються для організації відпочинку населення, туризму та проведення спортивних заходів  
Землі історико-культурного призначення   Землі, на яких розташовані пам'ятки культурної спадщини, їх комплекси (ансамблі), історико-культурні заповідники, історико-культурні заповідні території, охоронювані археологічні території, музеї просто неба, меморіальні музеї-садиби
Землі лісогосподарського призначення   Землі, вкриті лісовою рослинністю, а також не вкриті лісовою рослинністю, нелісові землі, які надані та використовуються для потреб лісового господарства  
Землі водного фонду   Землі, зайняті: Ø Морями, річками, озерами, водосховищами, іншими водними об'єктами, болотами, а також островами, не зайнятими лісами Ø Прибережними захисними смугами вздовж морів, річок та навколо водойм, крім земель, зайнятих лісами Ø Гідротехнічними, іншими водогосподарськими спорудами та каналами, а також землі, виділені під смуги відведення для них Ø Береговими смугами водних шляхів  
Землі промисловості, транспорту, зв'язку, енергетики, оборони та іншого призначення   Земельні ділянки, надані в установленому порядку підприємствам, установам та організаціям для здійснення відповідної діяльності  
Право власності на землю -це право володіти, користуватися і розпоряджатися земельними ділянками
Суб'єкти права власності на землю
  Громадяни та юридичні особи     Територіальні громади, які реалізують це право безпосередньо або через органи місцевого самоврядування     Держава, яка реалізує це право через відповідні органи державної влади
  На землі приватної власності     На землі комунальної власності     На землі державної власності  

 

Права власників земельних ділянок
Ø Продавати або іншим шляхом відчужувати земельну ділянку, передавати її в оренду, заставу, спадщину
Ø Самостійно господарювати на землі
Ø Власності на посіви і насадження сільськогосподарських та інших культур, на вироблену продукцію
Ø Використовувати у встановленому порядку для власних потреб наявні на земельній ділянці загальнопоширені корисні копалини, торф, лісові насадження, водні об'єкти, а також інші корисні властивості землі
Ø На відшкодування збитків у випадках, передбачених законом
Ø Споруджувати жилі будинки, виробничі та інші будівлі і споруди

 

Обов'язки власників земельних ділянок
Ø Забезпечувати використання їх за цільовим призначенням
Ø Додержуватися вимог законодавства про охорону довкілля
Ø Своєчасно сплачувати земельний податок
Ø Не порушувати прав власників суміжних земельних ділянок та землекористувачів
Ø Підвищувати родючість ґрунтів та зберігати інші корисні властивості землі
Ø Своєчасно надавати відповідним органам виконавчої влади та органам місцевого самоврядування дані про стан і використання земель та інших природних ресурсів у порядку, встановленому законом
Ø Дотримуватися правил добросусідства та обмежень, пов'язаних з встановленням земельних сервітутів та охоронних зон
Ø Зберігати геодезичні знаки, протиерозійні споруди, мережі зрошувальних і осушувальних систем
Ø За свій рахунок привести земельну ділянку у попередній стан у разі незаконної зміни її рельєфу, за винятком здійснення такої зміни не власником земельної ділянки, коли приведення у попередній стан здійснюється за рахунок особи, яка незаконно змінила рельєф
Право оренди земельної ділянки -це засноване на договорі строкове платне володіння і користування земельною ділянкою, необхідною орендареві для провадження підприємницької та іншої діяльності  
Права землекористувачів
Ø Самостійно господарювати на землі
Ø Власності на посіви і насадження сільськогосподарських та інших культур, на вироблену продукцію
Ø Використовувати у встановленому порядку для власних потреб наявні на земельній ділянці загальнопоширені корисні копалини, торф, ліси, водні об'єкти, а також інші корисні властивості землі
Ø На відшкодування збитків у випадках, передбачених законом
Ø Споруджувати жилі будинки, виробничі та інші будівлі і споруди
Обов'язки землекористувачів
Ø Забезпечувати використання землі за цільовим призначенням та за свій рахунок приводити її у попередній стан у разі незаконної зміни її рельєфу, за винятком випадків незаконної зміни рельєфу не власником такої земельної ділянки
Ø Додержуватися вимог законодавства про охорону довкілля
Ø Своєчасно сплачувати земельний податок або орендну плату
Ø Не порушувати прав власників суміжних земельних ділянок та землекористувачів
Ø Підвищувати родючість ґрунтів та зберігати інші корисні властивості землі
Ø Своєчасно надавати відповідним органам виконавчої влади та органам місцевого самоврядування дані про стан і використання земель та інших природних ресурсів у порядку, встановленому законом
Ø Дотримуватися правил добросусідства та обмежень, пов'язаних з встановленням земельних сервітутів та охоронних зон
Ø Зберігати геодезичні знаки, протиерозійні споруди, мережі зрошувальних і осушувальних систем

 

 

Підстави припинення права власності на земельну ділянку  
Ø Добровільна відмова власника від права на земельну ділянку
Ø Смерть власника земельної ділянки за відсутності спадкоємця
Ø Відчуження земельної ділянки за рішенням власника
Ø Звернення стягнення на земельну ділянку на вимогу кредитора
Ø Відчуження земельної ділянки з мотивів суспільної необхідності та для суспільних потреб
Ø Конфіскація за рішенням суду
Ø Невідчуження земельної ділянки іноземними особами та особами без громадянства у встановлений строк

Органи, що вирішують земельні спори

  Суди     Органи місцевого самоврядування     Органи виконавчої влади з питань земельних ресурсів  
Державний земельний кадастр -це єдина державна система земельно-кадастрових робіт, яка встановлює процедуру визнання факту виникнення або припинення права власності і права користування земельними ділянками та містить сукупність відомостей і документів про місце розташування та правовий режим цих ділянок, їх оцінку, класифікацію земель, кількісну та якісну характеристику, розподіл серед власників землі та землекористувачів
  Завдання ведення державного земельного кадастру
  Забезпечення повноти відомостей про всі земельні ділянки     Застосування єдиної системи просторових координат та системи ідентифікації земельних ділянок       Запровадження єдиної системи земельно-кадастрової інформації та її достовірності

  Складові частини державного земельного кадастру

  Кадастрове зонування     Кадастрові зйомки       Бонітування ґрунтів     Економічна оцінка земель

 

  Грошова оцінка земельних ділянок       Державна реєстрація земельних ділянок       Облік кількості та якості земель

 

Відповідальність за порушення земельного законодавства
  Кримінальна     Адміністративна     Цивільно-правова  

Відповідальність за порушення земельного законодавства несуть особи, винні у:  
Ø Укладенні угод з порушенням земельного законодавства
Ø Самовільному зайняттю земельних ділянок
Ø Псуванні сільськогосподарських угідь та інших земель, їх забруднення хімічними та радіоактивними речовинами і стічними водами, засмічення промисловими, побутовими та іншими відходами
Ø Розміщенні, проектуванні, будівництві, введенні в дію об'єктів, що негативно впливають на стан земель
Ø Невиконанні вимог щодо використання земель за цільовим призначенням
Ø Порушенні строків повернення тимчасово займаних земель або невиконання обов'язків щодо приведення їх у стан, придатний для використання за призначенням
Ø Знищенні межових знаків
Ø Приховуваннівід обліку і реєстрації та перекручення даних про стан земель, розміри та кількість земельних ділянок
Ø Непроведенні рекультивації порушених земель
Ø Знищенні або пошкодженні протиерозійних і гідротехнічних споруд, захисних насаджень
Ø Невиконанні умов знімання, збереження і нанесення родючого шару ґрунту
Ø Відхиленні від затверджених в установленому порядку проектів землеустрою;
Ø Використанні земельних ділянок сільськогосподарського призначення для ведення товарного сільськогосподарського виробництва без затверджених у випадках, визначених законом, проектів землеустрою, що забезпечують еколого-економічне обґрунтування сівозміни та впорядкування угідь
Ø Ухиленні від державної реєстрації земельних ділянок та подання недостовірної інформації щодо них
Ø Порушенні строків розгляду заяв щодо відведення земельних ділянок

 


 

Контрольні запитання для повторення, закріплення

та самостійного опрацювання теми:

 

1. Дайте визначення поняттю «земельні відносини»?

2. Охарактеризуйте суб’єкти та об’єкти земельних відносин.

3. Назвіть принципи земельного законодавства.

4. Дайте загальну характеристику складу та категорії земель.

5. Дайте визначення поняття «державний земельний кадастр».

6. Які права та обов’язки несуть землекористувачі?

7. Охарактеризуйте завдання ведення державного земельного кадастру.

8. Назвіть види відповідальності за порушення земельного законодавства.


 

ТЕМА 7.Поделиться:


Последнее изменение этой страницы: 2017-02-21; просмотров: 217; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 100.28.2.72 (0.013 с.)