ТОП 10:

Обов’язковим додатком є аркуші демонстраційного матеріалу (з титульним листом), які виносять на захист дипломної роботи.Для креслень, які ілюструють результати розробок проекту, специфікації виконують на окремих аркушах відповідно до вимог ЄСКД. В подальшому, спеціфікації оформлюються у вигляді додатків до дипломного проекту.

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Державний вищий навчальний заклад

“ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ”

 

 

Допущений до захисту ____фізико - металургійний___ факультет

 

кафедра “Обробка металів тиском”

 

3ав.кафедрою__________________ ____проф. О.А.Мінаєв___

(підпис, дата) (П.І.Б.)

 

 

ДИПЛОМНА РОБОТА _______________

(ознака)

 

Тема: :_Дослідження впливу нерівномірного обтиску по ширині слябу на зміну форми в плані

(назва)

під час чорнової прокатки на товстолистовому стані”_________________________________

 

Виконавець - студент_______________________ ____ О.О.Іванов

(підпис, дата) (П.І.Б.)

 

гр. _МОД-02а_____

 

Керівник: проф.Руденко Є.О. ___________________

(П.І.Б.) (підпис, дата)

 

Консультанти: проф.Руденко Є.О.___________________

(П.І.Б.) (підпис, дата)

доц.Кашаєв В.М._____ ___________________

(П.І.Б.) (підпис, дата)

доц. Темнохуд В.А.___ ___________________

(П.І.Б.) (підпис, дата)

доц. Бондар А.С.___ ___________________

(П.І.Б.) (підпис, дата)

ас. Ручко В.М._______ ___________________

(П.І.Б.) (підпис, дата)

ас. Снітко С.О._______ ___________________

(П.І.Б.) (підпис, дата)

 

Нормоконтролер: доц.Мітьєв А.П.__________ ____________________

(П.І.Б.) (підпис, дата)

 

Донецьк 2006
Додаток Б

Зразокзаповнення бланка завдання до дипломної роботи

 

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Державний вищий навчальний заклад

“ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ”

 

Факультет__фізико-металургійний__ Кафедра_”Обробка металів тиском”

 

Спеціальність_7.090404”Обробка металів тиском”

 

ЗАТВЕРДЖУЮ:

 

Зав. кафедрою_проф.Мінаєв О.А.

« __»____________ 2006 р.

 

Завдання

 

на дипломну роботу студента

 

Іванова Олексія Олеговича

(прізвище, ім’я ,по батькові)

 

1. Тема роботи:_Дослідження впливу нерівномірного обтиску по ширині слябу на зміну форми в плані під час чорнової прокатки на товстолистовому стані”____________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

затверджена наказом по університету від «» _____________ 2006 р._________

2. Термін здачі студентом закінченої роботи“_10_”__червня___2006 р.

3. Вихідні дані до роботи Науково-технічна та патентна література, ДСТУ, технологічні інструкції._________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

Зміст розрахунково-пояснювальної записки (перелік питань, що підлягають розробці)

1.Аналіз стану питання на підставі літературних даних._______________________________

2. Розробка плану експерименту.______________________________________________________

3. Методика виконання дослідження і т.д.______________________________________________

__________________________________________________________________________________

5.Перелік графічного матеріалу (з точною вказівкою обов'язкових слайдів або креслень)

Перелік слайдів:

1. Назва роботи____________________________________________________________________

2. Об’єкт дослідження і ціль_________________________________________________________

3-4. Задачі дослідження____________________________________________________________

5. План проведення експерименту і т.д.________________________________________________

_..._______________________________________________________________________________

14. Оцінка економічної ефективності __________________________________

15. Висновки______________________________________________________________________


Продовження додатка Б

 

Консультанти по окремих розділах

 

Розділ Консультант Підпис, дата  
    Завдання видав Завдання прийняв  
1.Охорона праці і навколишнього середовища Темнохуд В.А.      
2.Економіка Кашаєв В.М.      
         
         
         
         

 

7. Дата видачі завдання 23 березня 2006р.____________________________

 

Керівник______________________ Є.О.Руденко

(підпис)

 

Завдання прийняв до виконання ___________________ О.О._Іванов

(підпис)

 

КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН

Найменування етапів дипломної роботи Термін виконання етапів роботи Примітки
1. Вивчення науково-технічної та патентної літератури(переддипломна практика) 9.02-22.03  
2. Аналіз факторів, що впливають на зміну форми розкату при прокатці 23.03-07.04  
3. Дослідження впливу нерівномірного обтиску по ширині на параметри зміну форми розкату в плані 08.04-30.04  
4. Обробка результатів досліджень 01.05-20.05  
5. Охорона праці і навколишнього середовища 21.05-01.06  
6. Економіка 21.05 – 25.05  
7. Оформлення роботи 25.05 – 01.06  
   
     

 

Студент-дипломник______________________________(П.І.Б.)

(підпис)

 

Керівник проекту________________________________(П.І.Б.)

(підпис)


Додаток В

Зразок оформлення реферату до дипломної роботи

 

 

РЕФЕРАТ

 

Пояснювальна записка до дипломної роботи: 45 стор., 8 рис., 7 табл.,

2 додатки, 9 джерел.

Об'єкт дослідження - процес зміни форми розкату в плані під час прокатки в чорнової клеті товстолистового стану.

Ціль роботи - дослідження впливу нерівномірного обтиску по ширині сляба на зміну форми розкату в плані.

Методи дослідження і апаратура - фізичне моделювання на лабораторному стані, математична обробка результатів експерименту, матеріал моделювання - пластилін, вимірюючий інструмент.

Результати та їх новина - графічні і аналітичні залежності впливу параметрів зміни форми від нерівномірного обтиску по ширині, та умов прокатки.

Рекомендації щодо використання - для використання під час вибору профіліровки робочих валків чорнових клітей товстолистових станів.

Область використання – чорна металургія, чорнова прокатка на товстолистових станах.

Економічна ефективність – відповідно до умов товстолистового стану 2300 ВАТ “ДМЗ” використання результатів дослідження дозволяє одержати економію металу 19,4 кг/т під час прокатки листів 5х1400х10600 мм.

 

 

КЛІТЬ ЧОРНОВА, СТАН ТОВСТОЛИСТОВИЙ, РОЗКАТ, ОБТИСК НЕРІВНОМІРНИЙ, МОДЕЛЮВАННЯ, ФОРМОЗМІНЕННЯ, КОЕФІЦІЄНТ ВИТРАТ МЕТАЛУ, ПРОФІЛІРОВКА ВАЛКІВ

 

 

Додаток Д

Приклад оформлення змісту дипломної роботи

 

ЗМІСТ

Стор.

ВСТУП 6

1 Аналіз факторів, які впливають на формозмінення розкату під час

прокатки товстолистового прокату 7

1.1 Формозмінення розкату та головні фактори, які впливають на

формозмінення розкату під час прокатки в горизонтальних валках 7

1.2 Методи регулювання формозміненням 9

1.3 Висновки. Ціль і задачі дослідження 10

2 Дослідження впливу нерівномірного обтиску по ширині сляба на параметри

формозмінення розкату в плані під час чорнової прокатки товстих листів 12

2.1 Методи дослідження 12

2.1.1 Вибір методу дослідження 12

2.1.2 Характеристика лабораторного устаткування 13

2.1.3 Методика підготовки зразків 14

2.1.4 Реалізація експерименту 16

3. Результати досліду впливу нерівномірного обтиску по ширині сляба

на параметри формозмінення розкату в плані в чорновій кліті

товстолистового стану 17

3.1 Прокатка випуклих зразків 17

3.2 Прокатка зразків з увігнутим поперечним перерізом 23

4. Розробка математичної моделі прогнозування параметрів

формозмінення розкату в умовах прокатки зі змінним обтиском 28

4.1 Розрахунок параметрів формозмінення розкату при чорновій прокатці

товстих листів 34

5. Охорона праці і екологічна експертиза дипломної роботи 36

6. Техніко-економічна оцінка застосування прокатки зі змінним обтиском 40

ВИСНОВКИ 43

 

ПЕРЕЛІК ПОСИЛАНЬ 44

 

ДОДАТОК А - Демонстраційний матеріал 45

ДОДАТОК Б – Таблиця А.1 - Результати обробки даних 48

 

Додаток Е

 

Перелік демонстраційних слайдів щодо дипломної роботи

 

1. Назва роботи і автор.

2. Об’єкт дослідження. Ціль роботи.

3. Задачі дослідження.

4. Розміри та форма поперечного перерізу вихідних зразків.

5. План фізичного моделювання формозмінення розкатів.

6. Форма та схема вимірювання розкатів після прокатки.

7. Критерії процесу формозмінення розкатів.

8. Графіки зміни параметрів формозмінення увігнутих зразків.

9. Графіки зміни параметрів формозмінення випуклих зразків.

10. Техніко-економічна оцінка застосування роботи.

11. Висновки.

 

Перелік демонстраційних листів щодо дипломного проекту

 

1. План стану RT-2000S-11. (формат А1, креслення)

2. Схеми калібровки формувальних валків. (формат А1, креслення)

3. Схеми калібровки еджерних валків. (формат А1, креслення)

4. Загальних вид формувальної кліті. (формат А1, креслення)

5. Блок-схема телевізійного вимірювача розмірів ТАІР-1-5. (формат А1, плакат)

6. Принципова схема токовихрєвого методу контролю труб. (формат А1, плакат)

7. Техніко економічні показники. (формат А1, плакат)

 

 

Додаток Ж

 

ПЕРЕЛІК ЗАУВАЖЕНЬ НОРМОКОНТРОЛЕРА

 

до дипломного проекту (роботи)

студента________________________

групи__________________________

 

Ознака документу Документ Умовна позначка Зміст зауваження
           

 

Дата______________________ Підпис___________________________

 

Додаток И

Зразок оформлення титульного листа пояснювальної записки

до дипломного проекту

Завдання

 

на дипломний проект студента

 

Іванова Олексія Олеговича

(прізвище, ім’я, по батькові)

 

1. Тема проекту:_Розробити бізнес-план проекту реконструкції трубоелектрозварювального стану цеху тонкостінних труб ВАТ “ДМЗ” з метою підвищення якості продукції“_____________________________________________________

_______________________________________________________________________________

Спецчастина: Розробити технологію виробництва труб діаметром 35 і 18 мм відповідно до вимог ГОСТ і DIN__________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

затверджена наказом по університету від « _» ______________ 2006 р. № ________

2. Термін здачі студентом закінченого проекту“_10_”__червня___2006 р.

3. Вихідні дані до проекту Технічна та економічна документація підприємства, галузеві нормативні матеріали, ДСТУ, БНіП відповідно до темі проекту, науково-технічна література________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН

Найменуванння станів дипломного проекту Термін виконання етапів проекту Примітки
1. Збір технічних та економічних показників на практиці (переддипломна практика) 9.02-22.03  
2. Спеціальна частина 23.03-20.04  
3. Економіка 21.04-07.05  
4. Автоматизація 08.05-24.05  
5. Охорона праці та навколишнього середовища 25.05-01.05  
6. Написання пояснювальної записки, оформлення креслень 02.05-10.06  
     
     
     
     

 

Студент-дипломник_________________________________ О.О.Іванов

(підпис)

 

Керівник проекту ___________________________________ В.М.Кашаєв

(підпис)


Додаток Л

Зразок оформлення реферату дипломного проекту

 

 

РЕФЕРАТ

 

Пояснювальна записка до дипломного проекту: 60 стор., 8 рис., 19 табл.,

2 додатки, 11 джерел.

Об'єкт проектування - трубоелектрозварювальний стан RT-2000S-11 BAT “ДМЗ”.

Ціль роботи - підвищення якості електрозварювальних труб.

Методи дослідження та апаратура - аналітичні розрахунки, вимірюючий інструмент, програми розрахунку на ПЕОМ, режимів деформування.

Результати і їх новина - визначені параметри виробництва труб діаметру 35 та 18 мм.

Рекомендації щодо використання - розроблені наступні технічні заходи: запропоновано встановити вимірювач діаметру труби в потоці стану; здійснювати подальше гальванічне покриття труб нікелем та хромом.

Область застосування - виробництво електрозварювальних труб для водо- та газопроводів.

Економічна ефективність - виробництво нікельованих труб дозволяє підвищити їх конкурентоспроможність та знайти нові ринки збиту продукції.

 

 

ТРУБА, ЗВАРЮВАННЯ, СТАН ТРУБОЕЛЕКТРОЗВАРЮВАЛЬНИЙ, КАЛІБРОВКА, ФОРМУВАННЯ, ЯКІСТЬ, ПОКРИТТЯ ГАЛЬВАНІЧНЕ, ВИМІРЮВАЧ ДІАМЕТРУ

 

 

Додаток М

Приклад оформлення змісту дипломного проекту

 

ЗМІСТ

Стор.

ВСТУП 6

1 Юридичний статус підприємства 7

2 Стисла юридична довідка про діяльність ВАТ “Донецький

металургійний завод” 9

3 Характеристика продукції, яка виробляється цехом тонкостіних труб,

металовиробів та метизів (ЦТТМіМ) ВАТ “ДМЗ”, та ринків збуту 11

3.1 Опис виробничої програми та сортаменту продукції 11

3.2 Характеристика ринків 13

4 Характеристика конкурентного середовища 15

5 План маркетингової діяльності 17

6 Виробничо-технологічна частина проекту реконструкції ЦТТМіМ

ВАТ “ДМЗ” 19

6.1 Опис виробничого процесу та пропозиції, що до його вдосконалення 19

6.1.1 Аналіз існуючої технології та головного і допоміжного

обладнання трубоелектрозварювального стану RT-2000S-11 19

6.1.2 Тенденції розвитку виробництва виду продукції,

який визначено в завданні 21

6.1.3 Розробка заходів щодо реконструкції трубозварювального стану 24

6.2 Розробка технології виробництва труб після реконструкції

трубозварювального стану 29

6.2.1 Визначення ширини вихідної стрічки 29

6.2.2 Розрахунок калібровки валків формувальної групи 31

6.2.3 Обгрунтування методу зварювання 33

6.2.4 Розрахунок енергосилових параметрів формовки труб 34

6.2.5 Розрахунок продуктивності трубоелектрозварювального

стану RT-2000S-11 36

6.3 Автоматизація процесу виробництва зварних прямошовних труб 38

6.3.1 Контроль якості зварного шва 38

6.3.2 Автоматизація виробничих процесів 39

7 Організаційний план 42

7.1 Опис існуючої організаційної структури цеху тонкостіних труб

та його виробничої програми до і після реконструкції 42

7.2 Розрахунок продуктивності трубоелектрозварювального стану 44

7.3 Обгрунтування штату працюючих на ділянці трубоелектрозварю-

вального стану 47

7.4 Розрахунок фонду заробітної платні працюючих 49

8 Охорона праці та навколишнього середовища 51

8.1 Охорона праці 51

8.1.1 Аналіз небезпечних та шкідливих факторів на ділянці трубо-

електрозварювального стану 51

Продовження додатка М

 

8.1.2 Заходи щодо усунення шкідливих та небезпечних факторів 52

8.1.3 Засоби індивідуального захисту 53

8.1.4 Протипожежна безпека виробництва 54

8.1.5 Охорона праці на гальванічній ділянці 54

8.2 Охорона навколишнього середовища 55

8.2.1 Характеристика будівельного майданчика 55

8.2.2 Заходи щодо захисту повітряного простору 56

8.2.3 Заходи щодо захисту водного басейну 56

9 Фінансова оцінка проекту 57

10 Техніко-економічна ефективність проекту 57

11 Аналіз можливих ризиків 58

ВИСНОВКИ 60

 

ПЕРЕЛІК ПОСИЛАНЬ 61

 

ДОДАТОК А - Демонстраційний матеріал 64

ДОДАТОК Б – Таблиця А.1 - Сортамент продукції, яка виробляється

трубозварювальним станом 66

 


Додаток Н

Приклад оформлення специфікації до креслень

 

Форм Зона Позиц.   Ознака   Найменування Кільк. Примітки
             
        Документація    
             
А1     КП.ХХХХХ.01.00.000 СК Складальне креслення 57 220 кг
             
        Складальні одиниці    
             
      КП.ХХХХХ.01.01.000 Вузол подушки нижньої правої  
      КП.ХХХХХ.01.02.000 Вузол подушки нижньої лівої  
      КП.ХХХХХ.01.03.000 Вузол подушки верхньої правої  
      КП.ХХХХХ.01.04.000 Вузол подушки верхньої лівої  
      КП.ХХХХХ.01.05.000 Піддон  
      КП.ХХХХХ.01.06.000 Повзун  
      КП.ХХХХХ.01.07.000 Проставка  
      КП.ХХХХХ.01.08.000 Клин  
      КП.ХХХХХ.01.09.000 Клин  
      КП.ХХХХХ.01.10.000 Вузол касети лівої  
      КП.ХХХХХ.01.11.000 Вузол касети правої  
             
             
             
            КП.ХХХХХ.01.00.000 СК
         
Ізм Арк № докум Підп Дата
Розробив       Вузол подушок з валками (Складальне креслення) Литер. Лист Листів
Перевірив       н
Нормоконтролер       ДонНТУ, кафедра ОМТ, група ОМТ – 06 а „c”
Затвердив      
       
                         

 

Продовження додатка Н

 

Форм Зона Позиц.   Ознака   Найменування Кільк. Примітки
             
        Деталі    
             
      КП.ХХХХХ.01.00.001 Валок робочій  
      КП.ХХХХХ.01.00.002 Валик  
      КП.ХХХХХ.01.00.003 Шпонка  
      КП.ХХХХХ.01.00.004 Крюк  
      КП.ХХХХХ.01.00.005 Крюк  
      КП.ХХХХХ.01.00.006 Прокладка  
             
        Стандартні вироби    
             
        Болт М20 – 90 – 010  
        ГОСТ 7795 – 70    
        Шайба пружинна 20Н  
        ГОСТ 6402 - 61    
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
Ізм Арк № докум Підп Дата КП.ХХХХХ.01.00.000 СК Лист
         
         
                     

 


Додаток П

Оформлення листа графічної частини


Додаток Р

 

Рекомендації

рецензенту дипломного проекту

 

Наявність зовнішньої рецензії є обов’язковим елементом, для захисту дипломного проекту перед Державною екзаменаційною комісією.

Рецензент під час складання рецензії повинен відобразити наступні питання:

1. Відмітити актуальність теми проекта. Реальність проекта.

2. Оцінити технологічну частину проекту з точки зору застосування прогресивної технології, устаткування, режимів, інструментів і пристосуваннь.

3. Дати оцінку конструктивним розробкам і графічній частині проекту.

4. Оцінити якість і обставиності розробки економічної і організаційної частин проекту. Особливо відмітити заходи з техніки безпеки і протипожежної техніки, які передбачені у проекті.

5. Надати зауваження щодо змісту проекту, прийнятих технологічних рішень, стилю викладення і грамотності розрахунково-пояснювальної записки. Обов’язкова кількість зауважень 3-4 штуки.

6. Дати загальну оцінку виконаного дипломником завдання. Відмітити позитивні і негативні сторони проекту. Охаратеризувати проект, що рецензується зі сторони повноти і обставиності розробки завдання.

7. Необхідно вказати, чи задовольняє виконана робота вимогам, що пред’являють до дипломного проекту, для захисту на кваліфікаційний рівень: 7.090404 – “Спеціаліст”, напрям підготовки: 0904 – Металургія

 

Рецензент обов’язково повинен виказати свою точку зору щодо можливої оцінки виконаної роботи за 4-бальною ситстемою (відмінно, добре, задовільно, незадовільно).

Рецензія має бути написана чорнилами або надрукована на компьютері. Рецензія надається в ДЕК спеціальності особисто або через студента в запечатаному конверті.

Надати рецензію в ДЕК спеціальності необхідно не пізніше 2 діб до дати захисту.


Додаток С

 

Рекомендації

рецензенту дипломної роботи

 

Наявність зовнішньої рецензії є обов’язковим елементом, для захисту дипломної роботи перед Державною екзаменаційною комісією.

Рецензент під час складання рецензії повинен відобразити наступні питання:

1. Відмітити актуальність теми роботи і її реальність.

2. Оцінити глибину аналізу сучасного стану питання, обгрунтування цілі і задач дослідження.

3. Оцінити аргументованність вибору методів аналітичного чи експериментального дослідження.

4. Оцінити оригінальність та наукову новизну отриманих результатів, ступень впровадження ПЕВМ.

5. Оцінити наявність існуючих розрахунків економічного ефекту. Окремо підкреслюється питання наявності публікацій та їх рівень (перелік журналів ДАК, патенти, тощо).

6. Надати зауваження щодо змісту роботи, прийнятих технологічних рішень, стилю викладення і грамотності розрахунково-пояснювальної записки. Обов’язкова кількість зауважень 3-4 штуки.

7. Дати загальну оцінку виконаного дипломником завдання. Відмітити позитивні і негативні сторони роботи. Охаратеризувати роботу, що рецензується зі сторони повноти і обставиності розробки завдання.

8. Необхідно вказати, чи задовольняє виконана робота вимогам, що пред’являють до дипломної роботи, для захисту на кваліфікаційний рівень: 7.090404 – “Спеціаліст”, напрям підготовки: 0904 – Металургія

 

Рецензент обов’язково повинен виказати свою точку зору щодо можливої оцінки виконаної роботи за 4-бальною ситстемою (відмінно, добре, задовільно, незадовільно).

Рецензія має бути написана чорнилами або надрукована на компьютері. Рецензія надається в ДЕК спеціальності особисто або через студента в запечатаному конверті.

Надати рецензію в ДЕК спеціальності необхідно не пізніше 2 діб до дати захисту.


Додаток Т

Приклад оформлення титульного листа демонстраційного матеріалу

до дипломної роботи

 

Схема лабораторного пресу

 

 

1 – підстава; 2 – напрямні; 3 – супорт; 4 – пуансон, що плаває; 5 – моделюючі вставки; 6 – моделюючий прозорий зразок; 7 – натискні гвинти; 8 – верхня планка.


Обов’язковим додатком є аркуші демонстраційного матеріалу (з титульним листом), які виносять на захист дипломної роботи.

ПЕРЕЛІК ЗАУВАЖЕНЬ НОРМОКОНТРОЛЕРА повинний відповідати встановленій в ДонНТУ формі (додаток Ж).

 

5 СКЛАД ДИПЛОМНОГО ПРОЕКТУ

 

Дипломний проект складається з пояснювальної записки та графічної частини.

У загальному випадку, пояснювальна записка дипломного проекту у формі бізнес-плану з урахуванням основних вимог "Положення про типовий бізнес-план", який затверджено Фондом державного майна України 26.05.94 р., повинна містити:

- ТИТУЛЬНИЙ ЛИСТ

- ЗАВДАННЯ

- РЕФЕРАТ

- ЗМІСТ

- ВСТУП

- 1 ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС ПІДПРИЄМСТВА

- 2 СТИСЛА ІСТОРИЧНА ДОВІДКА РОЗВИТКУ ТА ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

- 3 ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОДУКЦІЇ, ЩО ВИРОБЛЯЄТЬСЯ ПІДПРИЄМСТВОМ ТА РИНКІВ ЇЇ ЗБУТУ

- 4 ХАРАКТЕРИСТИКА КОНКУРЕНТНОГО СЕРЕДОВИЩА

- 5 ПЛАН МАРКЕТИНГОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

- 6 ВИРОБНИЧО-ТЕХНОЛОГІЧНА ЧАСТИНА ПРОЕКТУ (СПЕЦЧАСТИНА)

- 7 ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ПЛАН

- 8 ОХОРОНА ПРАЦІ ТА НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА

- 9 ФІНАНСОВА ОЦІНКА ПРОЕКТУ

- 10 ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ ПРОЕКТУ

- 11 АНАЛІЗ МОЖЛИВИХ РИЗИКІВ ТА СТРАХУВАННЯ

- ВИСНОВКИ

- ПЕРЕЛІК ПОСИЛАНЬ

- ДОДАТКИ

- ПЕРЕЛІК ЗАУВАЖЕНЬ НОРМОКОНТРОЛЕРА

 

6 ЗМІСТ РОЗДІЛІВ ПОЯСНЮВАЛЬНОЇ ЗАПИСКИ ДО ДИПЛОМНОГО ПРОЕКТУ

 

ТИТУЛЬНИЙ ЛИСТ дипломного проекту є першою сторінкою пояснювальної записки та основним джерелом бібліографічної інформації, необхідної для обробки та пошуку документів. Він повинен мати встановлену в ДонНТУ форму (додаток И).

Зразок листа ЗАВДАННЯ на дипломний проект, який встановлений у ДонНТУ, наведено у додатку К.

Вимоги, щодо оформлення РЕФЕРАТУ до дипломного проекту, за формою та змістом аналогічні вимогам до реферату на дипломну роботу з тією різницею, що об'єктом дослідження є об'єкт проектування.

Приклад оформлення реферату до дипломного проекту наведено у додатку Л.

Вимоги до ЗМІСТУ дипломного проекту аналогічні вимогам до змісту дипломної роботи.

Приклад оформлення змісту дипломного проекту наведено у додатку М.

У ВСТУПІ обгрунтовується актуальність виробничих задач, які розв'язуються в проекті, у напрямку підвищення ефективності виробництва, удосконалення його організаційної структури, технічного та технологічного переозброєння та інше.

Матеріал вступу слід викладати невеликими абзацами, без докладних та розгорнутих пояснень, бо надалі це буде зроблено в наступних розділах проекту. В останньому абзаці вступу надається мета дипломного проекту.

Обсяг вступу - 1-2 сторінки.

 

Розділ 1 ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС ПІДПРИЄМСТВА

У розділі надається повна та скорочена назва підприємства, його юридична адреса, код із загального класифікатора підприємств та організацій (ЗКПО), номер та дата державної реєстрації, форма власності та правовий статус, перелік засновників та розмір їх часток в статутному капіталі, банки, що обслуговують розрахункові рахунки.

Обсяг розділу 1-3 сторінки.

 

Розділ 2 Стисла історична довідка розвитку та діяльності підприємтва

У розділі в стислій формі перелічуються основні етапи розвитку підприємства, надається інформація щодо його спеціалізації, вказуються загальні обсяги виробництва, тенденції в зміні обсягів виробництва продукції за останні роки, надається опис земельної ділянки та виробничих площ, вказується місце, яке займає в структурі підприємства об'єкт, що розглядається в дипломному проекті та його частка в загальному обсязі виробництва продукції.

На підставі перерахованих даних необхідно дати попередній висновок зі стану підприємства на момент початку проектування.

Обсяг розділу - 2-4 сторінки.

 

Розділ 3 ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОДУКЦІЇ, що виробляється ПІДПРИЄМСТВОМ ТА РИНКІВ ЗБУТУ

Розділ містить наступні підрозділи:

3.1 Опис виробничої програми та сортаменту продукції, що виготовляється (з посиланням на вимоги стандартів) та пропозиції щодо раціоналізації структури її випуску.

3.2 Характеристика ринків.

У цьому підрозділі наводяться зведення: про сучасний розподіл ринків збуту продукції та перспективи його змін; реалізація продукції підприємства на ринках збуту та пропозиції щодо оптимізації системи продажу.

Обсяг розділу - 2-4 сторінки.

 

Розділ 4 ХАРАКТЕРИСТИКА КОНКУРЕНТНОГО СЕРЕДОВИЩА

Розділ містить наступні підрозділи:

4.1 Характеристика конкурентів (надається інформація щодо підприємств, які виготовляють аналогічну продукцію та здійснюють її збут на тих самих ринках).

4.2 Загальна характеристика якісних та кількісних показників продукції, що виготовляється підприємствами-конкурентами.

4.3 Особливості продукції, що виробляється підприємством та пропозиції з підвищення її конкурентоспроможності.

В наслідок аналізу матеріалів даного розділу повинні бути обґрунтовані та чітко сформульовані напрямки удосконалення технологічного процесу (технологічні задачі проекту), втілення яких забезпечить підвищення конкурентоспроможності продукції даного підприємства.

Обсяг розділу 2-4 сторінок.

 

Розділ 5 ПЛАН МАРКЕТИНГОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Розділ містить наступні підрозділи:

5.1 Характеристика та організація роботи існуючих на підприємстві маркетингових служб (служб збуту).

5.2 Характеристика існуючих каналів збуту продукції (послуг) підприємства та пропозиції щодо їх удосконалення.

Пропозиції щодо удосконалення збуту можуть передбачати, наприклад, постачання безкоштовних зразків, транспортне обслуговування, зміна механізмів розрахунку із замовником та інше.

Інформацію можливо надати за зразком, який наведений в таблиці 6.1.

 

Таблиця 6.1 - Існуючі канали збуту продукції (послуг)

 

  Кількість реалізованої продукції
Перелік каналів збуту за звітний рік прогноз на наступні періоди (роки)
1. Підприємства-замовники 2. Відповідні торгові організації 3. Власні фірмові магазини 4. Закордонний ринок 5. Інші канали збуту    

 

Обсяг розділу 3-6 сторінок.

 

Розділ 6 ВИРОБНИЧО-ТЕХНОЛОГІЧНА ЧАСТИНА ПРОЕКТУ (СПЕЦЧАСТИНА)

Розділ включає наступні підрозділи:

6.1 Опис виробничого процесу та пропозиції щодо його удосконалення.

6.1.1 Аналіз існуючої технології та обладнання цеху (ділянки).

У цьому підрозділі записки під час реконструкції агрегату (цеху або ділянки) надається: опис технологічного процесу та обладнання агрегату до реконструкції; стисла характеристика обладнання агрегату та його розташування; стислий опис технологічних потоків; температурний режим нагрівання; режими обтиску; калібровка інструменту; режими термічної обробки.

Матеріал розділу не повинен бути простим відтворенням пунктів технологічної інструкції з ділянки або агрегату, а повинен містити аналіз існуючого стану (положення). Для цього технологічний процес в цілому необхідно розподілити на окремі технологічні операції та проаналізувати їх, з погляду можливості використання без зміни під час рішення задач дипломного проекту (тобто, чи може дана технологічна операція і обладнання, на якому вона виконується без зміни, забезпечити досягнення цілі, яка передбачена у дипломному проекті – подальше підвищення якості продукції, розширення сортаменту, зниження енергоємності та інше). Для зручності наступної розробки заходів щодо реконструкції, усі виявлені недоліки існуючої технології доцільно навести за формою таблиці 6.2.

До числа технічних недоліків, як правило, відносять фізичний знос, вузький діапазон регулювання параметрів, недосконалість конструкцій застосованого в потоці стану основного та допоміжного обладнання.


Таблиця 6.2 - Аналіз недоліків існуючої технології виробництва прокату на стані 250 ВАТ "ЄМЗ"

 

Технологічна операція Недоліки  
  технічні технологічні організаційні
       

 

До переліку організаційних недоліків варто відносити застосування застарілих методів організації основних та допоміжних операцій під час виробництва прокату та обслуговування обладнання, недосконалість транспортних операцій та перехрещення вантажопотоків у межах цеху, відсутність необхідних систем спостереження, контролю та оперативного керування технологічним процесом або інше.

6.1.2 Тенденції розвитку виробництва заданоПоследнее изменение этой страницы: 2017-02-16; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.234.254.115 (0.086 с.)