ТОП 10:

МІнІстерство оСВІТИ і науки украЇниДержавний вищий навчальний заклад

“ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ”

 

Допущений до захисту ____фізико - металургійний___ факультет

 

кафедра “Обробка металів тиском”

 

3ав.кафедрою__________________ ____проф.О.А.Мінаєв____

(підпис, дата) (П.І.Б.)

 

 

ДИПЛОМНИЙ ПРОЕКТ _______________

(ознака)

 

Тема: Розробити бізнес-план проекту реконструкції трубоелектрозварювального стану цеху

(назва)

тонкостінних труб ВАТ “ДМЗ” з метою підвищення якості продукції “____________________

 

Спецчастина проектуРозробити технологію виробництва труб діаметром 35 і 18 мм відповідно до вимог ГОСТ і DIN_______________________________________________________

 

Виконавець - студент_______________________ ____ О.О.Іванов _____

(підпис, дата) (П.І.Б.)

гр. _МОД-02а___

 

Керівник: доц.Кашаєв В.М. ___________________

(П.І.Б.) (підпис, дата)

 

Консультанти:доц. Кашаєв В.М.___________________

(П.І.Б.) (підпис, дата)

доц. Темнохуд В.А.___ ___________________

(П.І.Б.) (підпис, дата)

доц. Бондар А.С.___ ___________________

(П.І.Б.) (підпис, дата)

ас. Ручко В.М._______ ___________________

(П.І.Б.) (підпис, дата)

ас. Снітко С.О._______ ___________________

(П.І.Б.) (підпис, дата)

 

Нормоконтролер: доц.Мітьєв А.П.__________ ____________________

(П.І.Б.) (підпис, дата)

 

 

Донецьк 2006
Додаток К

Зразокзаповнення бланка завдання до дипломного проекту

 

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ і науки УКРАЇНИ

Державний вищий навчальний заклад

“ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ”

 

Факультет__фізико-металургійний__ Кафедра_”Обробка металів тиском”

 

Спеціальність_7.090404”Обробка металів тиском”

 

ЗАТВЕРДЖУЮ:

Зав. кафедрою_проф.Мінаєв О.А.

« »_______________ 2006 р.

 

Завдання

 

на дипломний проект студента

 

Іванова Олексія Олеговича

(прізвище, ім’я, по батькові)

 

1. Тема проекту:_Розробити бізнес-план проекту реконструкції трубоелектрозварювального стану цеху тонкостінних труб ВАТ “ДМЗ” з метою підвищення якості продукції“_____________________________________________________

_______________________________________________________________________________

Спецчастина: Розробити технологію виробництва труб діаметром 35 і 18 мм відповідно до вимог ГОСТ і DIN__________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

затверджена наказом по університету від « _» ______________ 2006 р. № ________

2. Термін здачі студентом закінченого проекту“_10_”__червня___2006 р.

3. Вихідні дані до проекту Технічна та економічна документація підприємства, галузеві нормативні матеріали, ДСТУ, БНіП відповідно до темі проекту, науково-технічна література________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

Зміст розрахунково-пояснювальної записки (перелік питань, що підлягають розробці)

1. Аналіз роботи підприємств-конкурентів____________________________________________

2. План маркетингової діяльності.___________________________________________________

3. Аналіз стану існуючого устаткування і технології виробництва труб.___________________

4. Розрахунок режимів формування труб і калібровка валків і т.д. _____________________

__________________________________________________________________________________

5. Перелік графічного матеріалу (з точною вказівкою обов'язкових креслюнків)

1. План цеху______________________________________________________________________

2. Каліброка валків і режим формування труб діаметром 38 мм відповідно умов ГОСТ____________________________________________________________________________

3.Калібровка валків і режим формування труб діаметром 18 мм відповідно до умов DIN_і т.д. ________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

Продовження додатка К

 

Консультанти по проекту з указівкою розділів, які відносяться до їх компетенції

 

Розділ Консультант Підпис, дата  
    Завдання видав Завдання прийняв  
1.Охорона праці Темнохуд В.А.      
2.Економіка Кашаєв В.М.      
3.Охорона навколишнього середовища Ростовський В.І.      
4.Автоматизація Кашаєв В.М.      
         
         

 

7. Дата видачі завдання 23 березня 2006 р.____________________________

 

Керівник___________________________ В.М.Кашаев

(підпис)

 

Завдання прийняв до виконання________________________ О.О. Іванов

(підпис)

 

КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН

Найменуванння станів дипломного проекту Термін виконання етапів проекту Примітки
1. Збір технічних та економічних показників на практиці (переддипломна практика) 9.02-22.03  
2. Спеціальна частина 23.03-20.04  
3. Економіка 21.04-07.05  
4. Автоматизація 08.05-24.05  
5. Охорона праці та навколишнього середовища 25.05-01.05  
6. Написання пояснювальної записки, оформлення креслень 02.05-10.06  
     
     
     
     

 

Студент-дипломник_________________________________ О.О.Іванов

(підпис)

 

Керівник проекту ___________________________________ В.М.Кашаєв

(підпис)


Додаток Л

Зразок оформлення реферату дипломного проекту

 

 

РЕФЕРАТ

 

Пояснювальна записка до дипломного проекту: 60 стор., 8 рис., 19 табл.,

2 додатки, 11 джерел.

Об'єкт проектування - трубоелектрозварювальний стан RT-2000S-11 BAT “ДМЗ”.

Ціль роботи - підвищення якості електрозварювальних труб.

Методи дослідження та апаратура - аналітичні розрахунки, вимірюючий інструмент, програми розрахунку на ПЕОМ, режимів деформування.

Результати і їх новина - визначені параметри виробництва труб діаметру 35 та 18 мм.

Рекомендації щодо використання - розроблені наступні технічні заходи: запропоновано встановити вимірювач діаметру труби в потоці стану; здійснювати подальше гальванічне покриття труб нікелем та хромом.

Область застосування - виробництво електрозварювальних труб для водо- та газопроводів.

Економічна ефективність - виробництво нікельованих труб дозволяє підвищити їх конкурентоспроможність та знайти нові ринки збиту продукції.

 

 

ТРУБА, ЗВАРЮВАННЯ, СТАН ТРУБОЕЛЕКТРОЗВАРЮВАЛЬНИЙ, КАЛІБРОВКА, ФОРМУВАННЯ, ЯКІСТЬ, ПОКРИТТЯ ГАЛЬВАНІЧНЕ, ВИМІРЮВАЧ ДІАМЕТРУ

 

 

Додаток М

Приклад оформлення змісту дипломного проекту

 

ЗМІСТ

Стор.

ВСТУП 6

1 Юридичний статус підприємства 7

2 Стисла юридична довідка про діяльність ВАТ “Донецький

металургійний завод” 9

3 Характеристика продукції, яка виробляється цехом тонкостіних труб,

металовиробів та метизів (ЦТТМіМ) ВАТ “ДМЗ”, та ринків збуту 11

3.1 Опис виробничої програми та сортаменту продукції 11

3.2 Характеристика ринків 13

4 Характеристика конкурентного середовища 15

5 План маркетингової діяльності 17

6 Виробничо-технологічна частина проекту реконструкції ЦТТМіМ

ВАТ “ДМЗ” 19

6.1 Опис виробничого процесу та пропозиції, що до його вдосконалення 19

6.1.1 Аналіз існуючої технології та головного і допоміжного

обладнання трубоелектрозварювального стану RT-2000S-11 19

6.1.2 Тенденції розвитку виробництва виду продукції,

який визначено в завданні 21

6.1.3 Розробка заходів щодо реконструкції трубозварювального стану 24

6.2 Розробка технології виробництва труб після реконструкції

трубозварювального стану 29

6.2.1 Визначення ширини вихідної стрічки 29

6.2.2 Розрахунок калібровки валків формувальної групи 31

6.2.3 Обгрунтування методу зварювання 33

6.2.4 Розрахунок енергосилових параметрів формовки труб 34

6.2.5 Розрахунок продуктивності трубоелектрозварювального

стану RT-2000S-11 36

6.3 Автоматизація процесу виробництва зварних прямошовних труб 38

6.3.1 Контроль якості зварного шва 38

6.3.2 Автоматизація виробничих процесів 39

7 Організаційний план 42

7.1 Опис існуючої організаційної структури цеху тонкостіних труб

та його виробничої програми до і після реконструкції 42

7.2 Розрахунок продуктивності трубоелектрозварювального стану 44

7.3 Обгрунтування штату працюючих на ділянці трубоелектрозварю-

вального стану 47

7.4 Розрахунок фонду заробітної платні працюючих 49

8 Охорона праці та навколишнього середовища 51

8.1 Охорона праці 51

8.1.1 Аналіз небезпечних та шкідливих факторів на ділянці трубо-

електрозварювального стану 51

Продовження додатка М

 

8.1.2 Заходи щодо усунення шкідливих та небезпечних факторів 52

8.1.3 Засоби індивідуального захисту 53

8.1.4 Протипожежна безпека виробництва 54

8.1.5 Охорона праці на гальванічній ділянці 54

8.2 Охорона навколишнього середовища 55

8.2.1 Характеристика будівельного майданчика 55

8.2.2 Заходи щодо захисту повітряного простору 56

8.2.3 Заходи щодо захисту водного басейну 56

9 Фінансова оцінка проекту 57

10 Техніко-економічна ефективність проекту 57

11 Аналіз можливих ризиків 58

ВИСНОВКИ 60

 

ПЕРЕЛІК ПОСИЛАНЬ 61

 

ДОДАТОК А - Демонстраційний матеріал 64

ДОДАТОК Б – Таблиця А.1 - Сортамент продукції, яка виробляється

трубозварювальним станом 66

 


Додаток Н

Приклад оформлення специфікації до креслень

 

Форм Зона Позиц.   Ознака   Найменування Кільк. Примітки
             
        Документація    
             
А1     КП.ХХХХХ.01.00.000 СК Складальне креслення 57 220 кг
             
        Складальні одиниці    
             
      КП.ХХХХХ.01.01.000 Вузол подушки нижньої правої  
      КП.ХХХХХ.01.02.000 Вузол подушки нижньої лівої  
      КП.ХХХХХ.01.03.000 Вузол подушки верхньої правої  
      КП.ХХХХХ.01.04.000 Вузол подушки верхньої лівої  
      КП.ХХХХХ.01.05.000 Піддон  
      КП.ХХХХХ.01.06.000 Повзун  
      КП.ХХХХХ.01.07.000 Проставка  
      КП.ХХХХХ.01.08.000 Клин  
      КП.ХХХХХ.01.09.000 Клин  
      КП.ХХХХХ.01.10.000 Вузол касети лівої  
      КП.ХХХХХ.01.11.000 Вузол касети правої  
             
             
             
            КП.ХХХХХ.01.00.000 СК
         
Ізм Арк № докум Підп Дата
Розробив       Вузол подушок з валками (Складальне креслення) Литер. Лист Листів
Перевірив       н
Нормоконтролер       ДонНТУ, кафедра ОМТ, група ОМТ – 06 а „c”
Затвердив      
       
                         

 

Продовження додатка Н

 

Форм Зона Позиц.   Ознака   Найменування Кільк. Примітки
             
        Деталі    
             
      КП.ХХХХХ.01.00.001 Валок робочій  
      КП.ХХХХХ.01.00.002 Валик  
      КП.ХХХХХ.01.00.003 Шпонка  
      КП.ХХХХХ.01.00.004 Крюк  
      КП.ХХХХХ.01.00.005 Крюк  
      КП.ХХХХХ.01.00.006 Прокладка  
             
        Стандартні вироби    
             
        Болт М20 – 90 – 010  
        ГОСТ 7795 – 70    
        Шайба пружинна 20Н  
        ГОСТ 6402 - 61    
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
Ізм Арк № докум Підп Дата КП.ХХХХХ.01.00.000 СК Лист
         
         
                     

 


Додаток П

Оформлення листа графічної частини


Додаток Р

 

Рекомендації

рецензенту дипломного проекту

 

Наявність зовнішньої рецензії є обов’язковим елементом, для захисту дипломного проекту перед Державною екзаменаційною комісією.

Рецензент під час складання рецензії повинен відобразити наступні питання:

1. Відмітити актуальність теми проекта. Реальність проекта.

2. Оцінити технологічну частину проекту з точки зору застосування прогресивної технології, устаткування, режимів, інструментів і пристосуваннь.

3. Дати оцінку конструктивним розробкам і графічній частині проекту.

4. Оцінити якість і обставиності розробки економічної і організаційної частин проекту. Особливо відмітити заходи з техніки безпеки і протипожежної техніки, які передбачені у проекті.

5. Надати зауваження щодо змісту проекту, прийнятих технологічних рішень, стилю викладення і грамотності розрахунково-пояснювальної записки. Обов’язкова кількість зауважень 3-4 штуки.

6. Дати загальну оцінку виконаного дипломником завдання. Відмітити позитивні і негативні сторони проекту. Охаратеризувати проект, що рецензується зі сторони повноти і обставиності розробки завдання.

7. Необхідно вказати, чи задовольняє виконана робота вимогам, що пред’являють до дипломного проекту, для захисту на кваліфікаційний рівень: 7.090404 – “Спеціаліст”, напрям підготовки: 0904 – Металургія

 

Рецензент обов’язково повинен виказати свою точку зору щодо можливої оцінки виконаної роботи за 4-бальною ситстемою (відмінно, добре, задовільно, незадовільно).

Рецензія має бути написана чорнилами або надрукована на компьютері. Рецензія надається в ДЕК спеціальності особисто або через студента в запечатаному конверті.

Надати рецензію в ДЕК спеціальності необхідно не пізніше 2 діб до дати захисту.


Додаток С

 

Рекомендації

рецензенту дипломної роботи

 

Наявність зовнішньої рецензії є обов’язковим елементом, для захисту дипломної роботи перед Державною екзаменаційною комісією.

Рецензент під час складання рецензії повинен відобразити наступні питання:

1. Відмітити актуальність теми роботи і її реальність.

2. Оцінити глибину аналізу сучасного стану питання, обгрунтування цілі і задач дослідження.

3. Оцінити аргументованність вибору методів аналітичного чи експериментального дослідження.

4. Оцінити оригінальність та наукову новизну отриманих результатів, ступень впровадження ПЕВМ.

5. Оцінити наявність існуючих розрахунків економічного ефекту. Окремо підкреслюється питання наявності публікацій та їх рівень (перелік журналів ДАК, патенти, тощо).

6. Надати зауваження щодо змісту роботи, прийнятих технологічних рішень, стилю викладення і грамотності розрахунково-пояснювальної записки. Обов’язкова кількість зауважень 3-4 штуки.

7. Дати загальну оцінку виконаного дипломником завдання. Відмітити позитивні і негативні сторони роботи. Охаратеризувати роботу, що рецензується зі сторони повноти і обставиності розробки завдання.

8. Необхідно вказати, чи задовольняє виконана робота вимогам, що пред’являють до дипломної роботи, для захисту на кваліфікаційний рівень: 7.090404 – “Спеціаліст”, напрям підготовки: 0904 – Металургія

 

Рецензент обов’язково повинен виказати свою точку зору щодо можливої оцінки виконаної роботи за 4-бальною ситстемою (відмінно, добре, задовільно, незадовільно).

Рецензія має бути написана чорнилами або надрукована на компьютері. Рецензія надається в ДЕК спеціальності особисто або через студента в запечатаному конверті.

Надати рецензію в ДЕК спеціальності необхідно не пізніше 2 діб до дати захисту.


Додаток Т

Приклад оформлення титульного листа демонстраційного матеріалу

до дипломної роботи

 Последнее изменение этой страницы: 2017-02-16; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.215.33.158 (0.027 с.)