ТОП 10:

В зв’язку з тим, що розділ 6 містить професійно-спрямовану частину дипломного проекту, його обсяг повинен складати від 1/2 до 2/3 загального обсягу пояснювальної записки. 

Розділ 7 ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ПЛАН

Складовими частинами розділу слід вважати:

7.1 Опис існуючої організаційної структури ділянки та розробка пропозицій щодо її змін.

7.2 Розрахунок продуктивності технологічної лінії.

7.3 Обґрунтування штату трудящих технологічного відділення (ділянки) цеху.

7.4 Розрахунок фонду заробітної плати працюючих відділення (ділянки) цеху.

Обсяг розділу 5-6 сторінок.

 

Розділ 8 ОХОРОНА ПРАЦІ І НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА

8.1 Охорона праці

Наведені нижче вимоги щодо змісту цього підрозділу виконуються з узгодженням з керівником проекту тільки у випадку істотного впливу на умови праці прийнятих у дипломному проекті технологічних або технічних рішень, а також під час організації нових робочих місць.

Для виконання цього підрозділу студенти отримують індивідуальне завдання на відповідній кафедрі. В подальшому, викладач цієї кафедри, якого призначено консультантом, здійснює контроль за ходом виконання завдання, поточні консультації та узгоджує на титульному листі пояснювальної записки завершеність роботи.

1. Аналіз шкідливих та небезпечних факторів на робочих місцях.

Наводиться поопераційний аналіз нового технологічного процесу з визначенням потенційних небезпек та шкоди, що можуть виникнути під час реалізації технологічних процесів і експлуатації обладнання. Визначають джерела виникнення шкоди та небезпечні місця. Наводяться фактичні рівні шкідливих та небезпечних факторів, а також ПДК та ПДУ відповідно до діючих норм. На підставі результатів аналізу робиться висновок про те, які фактори та на яких робочих місцях не відповідають санітарним нормам.

2. Заходи, щодо усунення шкоди та небезпек виробництва, що розглядається.

Розробляються конкретні інженерні рішення, які мають спрямованість на усунення або зниження рівня обумовлених проектом нових небезпечних шкідливих факторів до необхідного рівня. У пояснювальній записці повинні бути запропоновані заходи щодо всіх шкідливих та небезпечних факторів, але детально розробляються (із розрахунками, схемами та інше) тільки найбільш важливі питання (за узгодженням із консультантом).

3. Засоби індивідуального захисту.

Надається перелік засобів індивідуального захисту, спецодягу, спецвзуття та запобіжних пристосувань, що передбачені нормами споживання.

4. Побутові та допоміжні приміщення.

У залежності від санітарно-гігієнічної характеристики процесів, що розглядаються в дипломному проекті, встановлюють склад побутових та допоміжних приміщень (при необхідності виробляється їх розрахунок відповідно до норм).

5. Пожеже- та вибухонебезпечність виробництва.

Наводиться характеристика матеріалів, що використовуються у виробництві, з точки зору пожежної та вибухової небезпеки, а також параметри небезпечного, в пожежному відношенні, обладнання. Влаштовується категорія виробничого цеху з пожежної небезпеки. Вказуються причини, що можуть призвести до пожежі. Перераховуються профілактичні заходи, які спрямовані на попередження пожеж та вибухів, запобігання поширення вогню, влаштування шляхів евакуації людей та матеріальних цінностей, а також створення умов для швидкої ліквідації пожежі. Надається опис та розрахунок прийнятої системи пожежегасіння та пожежної сигналізації, а також здійснюється розрахунок кількості первинних засобів пожежегасіння згідно до умов виробництва, розглядається.

8.2 Охорона навколишнього середовища

В цьому підрозділі виконується оцінка впливу на навколишнє середовище (ОВНС) прийнятих проектних рішень.

Під час розробки проекту реконструкції діючого цеху (ділянки) виконується оцінка впливу на навколишнє середовище тільки прийнятих технологічних або технічних рішень.

ОВНС - це визначення характеру та ступеня небезпеки всіх потенційних видів впливу втілення технологічних рішень на навколишнє середовище і стан здоров'я населення, а також оцінка екологічних і зв'язаних із ними соціальних і економічних наслідків реалізації нових технологій виробництва (удосконалення).

Зміст ОВНС

1. Збір і аналіз інформації щодо цілей створення технології (виробництва, потужності) та наступних способах здійснення діяльності (реконструкція, нове будівництво), включаючи характеристики технічних і технологічних рішень, їх відповідності світовому рівню, джерел природних ресурсів, сировини та енергії (в т.ч. їх питомі витрати), необхідної виробничої інфраструктури.

2. Визначаються нові джерела, види, характеристики та об'єкти впливу на навколишнє середовище. Джерела впливу розглядаються, головним чином, як елементи технології, функціонування яких може призвести до змін в навколишньому середовищі. Наводиться перелік якісних та кількісних характеристик первинних викидів, скидань, відходів (рідких, газоподібних, твердих) і вторинних відходів (пил, шлами, окалина, шлаки, відпрацьовані сорбенти очищення стічних вод і газових викидів, та тощо).

Види впливу характеризуються тим, "що" при цьому додатково вноситься в навколишнє середовище в результаті реалізації проекту, та "що" вилучається. Під час аналізу розглядаються:

- хімічне та біологічне забруднення (викиди і скидання забруднюючих та інших речовин у газоподібному, рідкому або твердому стані);

- фізичний вплив (шум, електромагнітне, радіоактивне та інше іонізуюче випромінювання);

- тепловий вплив;

- вилучення природних ресурсів (води на технологічні нестатки, площі для розміщення об'єктів та інше).

3. Вплив на середовище оцінюється за:

- характером (пряме, непряме, кумулятивне);

- інтенсивністю (надходження в одиницю часу);

- тривалістю (зміна в часі);

- динамікою (короткочасне, безупинне, періодичне, аварійне, дискретне);

- масштабом (вплив по площі та глибині).

4. З виявлених екологічних позиціях оцінюються можливі зміни в навколишньому середовищі від впливів нової технології (об'єкта) за наступними аспектами:

- зміна кількісних співвідношень речовин у повітрі, воді та на ґрунті;

- зміна надр від використання природних ресурсів.

Враховуються очікувані зміни загальних викидів (скидань), в порівняні з існуючим, і наводиться організація системи контролю за станом навколишнього середовища.

Розглядаються організаційно-технічні та технологічні заходи щодо зниження (ліквідації) викидів, їх знешкодження, або наступній утилізації в власному виробництві або суміжних переділах (галузях) виробництва. При цьому повинні бути проаналізовані заходи:

- щодо охорони атмосферного повітря (уловлювання і подальшого очищення газів від пилу та інших шкідливих виділень);

- щодо охорони водоймищ (якісній підготовці води для споживання, поглибленому очищенню стічних вод із використанням новітніх методів доочищення, стабілізаційній обробці цих вод та виключенню скидань забруднених вод до водойму, в т.ч. в аварійних випадках);

- щодо охорони надр (характеристика рівня використання первинних мінеральних та енергетичних ресурсів, вторинних твердих відходів виробництва, а також вторинних енергетичних ресурсів (ВЕР).

6. Наводиться еколого-економічна оцінки заходів щодо підвищення рівня екологічної безпеки пропонованої технології або об'єкту (розглядаються суспільні витрати на здійснення пропонованої розробки з обліком усіх з’ясованих наслідків, у т.ч. на стан здоров'я населення, госпрозрахункові вигоди, що включають також компенсаційні виплати, витрати на ліквідацію пом'якшення впливу окремих негативних наслідків та інше).

Результати еколого-економічної оцінки коментуються відповідно до обліку суспільних та галузевих інтересів, в т.ч. з використанням показників, що не мають вартісних параметрів.

Обсяг розділу – повинен бути до 6–8 сторінок.

 

Розділ 9 ФІНАНСОВА ОЦІНКА ПРОЕКТУ

В цьому розділі повинна бути наведена наступна інформація:

9.1 Визначення вартості основних фондів та розрахунок амортизаційних відрахувань.

9.2 Розробка планової калькуляції собівартості одиниці продукції.

9.3 Розмір та обґрунтування обсягу необхідних інвестиційних внесків.

9.4 Фінансові показники, що прогнозуються, після втілення проекту.

Розділ виконується за умовами консультацій викладача кафедри, якого призначено наказом.

Обсяг розділу - до 5-7 сторінок.

 

Розділ 10 Оцінка ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНої ЕФЕКТИВНоСТі ПРОЕКТУ

В цьому розділі надається розрахунок основних техніко-економічних показників впровадження в виробництво розроблених в дипломному проекті технічних та технологічних рішень. Розділ закінчується підсумковою таблицею розрахункових економічних показників, яка обов’язково виноситься на захист у вигляді демонстраційного плакату.

Обсяг розділу - до 3-4 сторінок.

 

Розділ 11 АНАЛІЗ МОЖЛИВИХ РИЗИКІВ ТА СТРАХУВАННЯ

В розділі надаються зведення щодо оцінки можливих ризиків (скорочення обсягів виробництва, дії конкурентів, складність матеріально-технічного постачання та інше), заходів щодо їх попередження і можливого страхування.

Обсяг розділу 1-2 сторінки.

 

ВИСНОВКИ

В стислій (тезовій формі) надаються підсумки виконаного у всіх розділах дипломного проекту, переконливо влаштовується обраний варіант подальшого розвитку підприємства.

 

ПЕРЕЛІК ПОСИЛАНЬ

Оформляється відповідно до вимог ДСТ 7.1-84 "Бібліографічний опис документа. Загальні вимоги та правила складання" та ДСТ 7.32-91.

Консультацію, щодо оформлення переліку джерел, які були використані можливо отримати у нормоконтролера кафедри.

 

Вимоги до змісту ДОДАТКІВ аналогічні вимогам до додатків пояснювальної записки дипломної роботи. Крім специфікації креслень, додатково надається специфікація позицій до кожного креслення, якщо вони є (додаток Н).Последнее изменение этой страницы: 2017-02-16; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.230.1.126 (0.008 с.)