ТОП 10:

Графу «Номер один за одним» у таблицю включати не дозволяється. 

Приклад оформлення таблиці:

 

Сортамент продукції, що випускається, представлений у таблиці 3.1.

 

Таблиця 3.1 - Сортамент продукції, що випускається

 

Назва Стандарт Діаметр, мм Область застосування
Дріт сталевий пру-жинний   ГОСТ 9389-75   0,26-5,0   Для пружин, що виготовля-ються в холодному стані без термообробки.
Дріт сталевий канат-ний   ГОСТ 7372-79   0,26-4,0   Для виготовлення сталевих канатів (виробляються з цинковим покриттям і без нього).

Продовження таблиці 3.1

         
Дріт сталевий лату-нований   ГОСТ 26366-84   1,0   Для бортових кілець автомобільних шин.  
Дріт сталевий латунований ТУ 14-4-1474-87       Для виготовлення рукавів високого тиску.
Дріт сталевий низько вуглецевий загально-го призначення ГОСТ 3282-74   0,8-6,0   Для виготовлення цвяхів, сіток типу "Рабица", арматурних сіток, фібри й ін.
Дріт сталевий канатний   DIN 2078 BS 2763 0,20-5,0   Для виготовлення сталевих канатів (виробляються з цинковим покриттям і без покриття).  
           

 

Формули та рівняння розташовують безпосередньо після згадування в тексті посередині сторінки. Вище або нижче кожної формули повинне бути залишено не менш одного вільного рядка. Формули або рівняння в тексті записки варто нумерувати порядковою нумерацією в межах розділу. Номер формули або рівняння вказують на рівні формули або рівняння в дужках, у крайньому правому положенні на рядку. Пояснення суті символів і числових коефіцієнтів варто надавати безпосередньо під формулою в тій же послідовності, у якій вони згадані в формулі або рівнянні. Пояснення кожного символу або коефіцієнту варто надавати з нового рядку. Першу строку пояснень варто починати з абзацу словом “де” без двокрапки. Вище і нижче кожної формули або рівняння повинне бути залишено не менш одного вільного рядка.

 

Приклад оформлення формули:

 

Повна енергія, що витрачається на деформацію:

(1.1)

де – міцність внутрішніх опірів.

 

Формули, які розташовані одна за однією, і не розділені текстом, слід відокремлювати комами.

Під час аналітичних розрахунків необхідно, щоб формули були написані спочатку в буквених вираженнях, а ділі з підстановкою відповідних чисельних даних та результатів обчислень. Проміжні обчислення не обов'язкові. Усі букви, що надходять до формул, повинні мати пояснення в тексті. Розрахунки повинні мати текст, який пояснює їх, а також необхідні посилання на літературні або інші джерела. Схеми та ескізи до розрахунків, а також рисунки, що пояснюють текст, повинні бути виконані акуратно та чітко, з наданням усіх необхідних розмірів і позначень. У випадку наявності великої кількості однотипних розрахунків дозволяється наводити в таблицях тільки результати цих розрахунків з обов’язковим попереднім описом методики (у загальному виді або на прикладі).

Посилання на бібліографію (літературу) позначаються арабськими цифрами та у тексті включаються у квадратні дужки. Наприклад: "Технічна характеристика кільцепрокатного стану [3] наведена …".

Приклади оформлення бібліографії у списку джерел:

- монографії:

один, два або три автори:

Афанасьев В.В., Василевский О.Н. Расчеты электрических цепей на программируемых микрокалькуляторах. – М.: Энергоиздат, 1992. – 190 с.

чотири автори:

Основы создания гибких атоматизированных производств / Л.А.Пономаренко, Л.В.Адамович, В.Т.Музычук, А.Е.Гридасов. – К.: Техніка, 1986. – 144 с.

п'ять та більше авторів:

Системный анализ инфраструктуры как элемент народного хозяйства / Белоусова Н.И., Вишняк Е.И., Левит В.Ю. и др. – М.: Экономика, 1981. – 62 с.

- колективний автор:

Составление библиографического описания: Краткие правила / Междувед. каталогизац. комис. при Гос. б–ке СССР им. В.И. Ленина. – 2–е изд., доп. – М.: Изд–во "Кн. палата", 1991. – 224 с.

- багатотомні видання:

История русской литературы: В 4 т. / АН СССР. Ин–т рус.лит. (Пушкин. дом). – М., 1982. – Т.3: Расцвет реализма. – 876 с.

- перекладні видання:

Гроссе Э., Вайсмангель Х. Химия для любознательных: Пер. с нем. – М.: Химия, 1980. – 392 с.

- стандарти:

ГОСТ 7.1.–84. Библиографическое описание документа. Общие требования и правила составления. – Взамен ГОСТ 7.1.–76; Введ. 01.01.86. – М.: Изд–во стандартов, 1984. – 78 с.

- збірники наукових праць:

Обчислювальна й прикладна математика: Зб. наук. пр. – К.: Либідь, 1993. – 99 с.

- словники:

Библиотечное дело: Терминол. словарь / Сост. И.М. Суслова, Л.Н. Уланова. – 2–е изд. – М.: Книга, 1986. – 224 с.

- депоновані наукові праці:

Обзор аналитических методов расчета и оптимизации мультиресурсных систем обслуживания / Меликов А.З., Константинов С.Н.; Науч. произв. корпорация "Киев. ин–т автоматики". – Киев, 1996. – 44 с. – Рус. – Деп. в ГНТБ Украины 11.11.96, N 2210 – Ук96 // Анот. в ж. Автоматизация производственных процессов, N 2, 1996.

Пономаренко Л.А., Меликов А.З. Алгоритмы управления в неполнодоступных марковских сетях со сложными механизмами обслуживания и очередями // Ред. ж. Автоматика и вычислительная техника. – Рига, 1989. – 11 с. Деп. в ВИНИТИ 8.12.89 г., N 7305–В89.

- складові частини книги:

Пономаренко Л.А. Организующая система // Автоматизация технологических процессов в прокатном производстве. – М.: Металлургия, 1979. – С.141–148.

- складові частини збірника:

Пономаренко Л.А. Структура системы прерывания с ситуационными приоритетами в АСУТП станов горячей прокатки // Разработка автоматизированных систем управления технологическими процессами. – Тбилиси: Сабчота Сакартвело. – 1976. – С.3–16.

- складові частини журналу:

Меликов А.З., Пономаренко Л.А. Оптимизация цифровой сети интегрального обслуживания с конечным числом пользователей и блокировками // Автоматика и телемеханика. – 1992. – N 6. – С.34–38.

- складові частини енциклопедії:

Долматовский Ю.А. Электромобиль // БСЭ. – 3–е изд. – М., 1988. – Т.30. – С.72.

- тези доповідей:

Пономаренко Л.А., Жучкова И.В. Оптимальное назначение приоритетов при организации доступа в локальных вычислительных сетях АСУТП // Труды Междунар. конф. "Локальные вычислительные сети" (ЛОКСЕТЬ 88). – Том 1. – Рига: ИЭВТ АН Латвии. – 1988. – С.149–153.

Melikov A.Z., Ponomarenko L.A. On the approach to optimal control of queuing systems with multiple classes of customers // Proc. International Conf. on Syst. Sci. XII. – Wroclaw (Poland). – 1995. – P.507–515.

- дисертації:

Луус Р.А. Исследование оборудования с пневмовакуумным приводом для захвата, перемещения и фиксации при обработке пористых и легкоповреждаемых строительных изделий: Дис... канд. техн. наук: 05.05.04. – М., 1982. – 212 с.

- автореферати дисертацій:

Поликарпов В.С. Философский анализ роли символов в научном познании: Автореф.дис.. д–ра филос. наук: 09.00.08 / Моск. гос. пед. ин–т. – М., 1985.

– 35 с.

- препринти:

Пономаренко Л.А., Буадзе В.В. Математические модели и алгоритмы сбора и обработки информации в АСУТП непрерывных станов горячей прокатки. – К.: 1976. – 37 с. (Препр./ АН Украины. Ин–т кибернетики; 76–76).

- звіт про науково–дослідну роботу:

Проведение испытаний и исследований теплотехнических свойств камер КХС–2–12–ВЗ и КХС–2–12–КЗІО: Отчет о НИР (промежуточн.) / Всесоюзн. заочн. ин–т пищ. пром–ти. – ОЦО 102ТЭ; N ГР 800571; Инв. N В119692. – М., 1981. – 90 с.

- авторські свідоцтва:

А.с. 1007970 СССР, МКИ В 25 J 15/00. Устройство для захвата неориентированных деталей типа валов / В.С.Батулин, В.Г.Кемайкин (СССР). – N 330585/25; Заявлено 23.11.81; Опубл.30.08.83, Бюл. N 12. – 2 с.

А.с. N 1626362. Украина. Линейный импульсный модулятор / В.Г.Петров (Украина). – 4 с. ил.; Опубл. 30.03.93, Бюл. N 13.

- патенти:

Пат. 4601572 США, МКИ G 03 В 27/74. Microfilming system with zone controlled adaptive lighting / Wise David'S. (США); McGraw–Hill Inc. – N 721205; Заявл. 09.04.85; Опубл.22.06.86; НКИ 355/68. – 3 с.

- каталоги:

Каталог млекопитающих СССР. Плиоцен – современность / АН СССР, Зоол. ин–т; Под ред. И.М. Громова, Г.И. Барановой. – Л.: Наука, Ленинг. отд–ние, 1981. – 456 с.

- інструкції:

Типовая инструкция по эксплуатации топливоотдачи тепловых электростанций: ТИ 34–70– 044–85: Утв.Гл. техн.упр. по эксплуатации энергосистем 01.10.85: Срок действия установлен с 01.01.86 до 01.01.95 / М–во энергетики и электрификации СССР. – М., 1986. – 43 с.

 

На всі додатки повинні бути дані посилання в тексті пояснювальної записки. Розташовуються вони як продовження записки на наступних аркушах у порядку посилань на них у тексті. Додатки повинні мати загальну, з іншою частиною, наскрізну нумерацію сторінок. Кожен додаток варто починати з нової сторінки з вказівкою нагорі посередині сторінки слова "Додаток" і його відповідного позначення. Додатки позначають буквами українського алфавіту, починаючи з А, за винятком букв Г, Є, 3, І, Ї, Й, О, Ч, Ь після слова "Додаток". Додаток, мусить мати заголовок, який розташовують посередині з великої букви окремим рядком.

Приклад оформлення додатку:

 

Додаток А

Форма титульного листа на дипломну роботу

 

Усі додатки повинні бути перераховані в змісті пояснювальної записки з відповідною вказівкою їх номерів і заголовків.

Пояснювальні записки, які оформлені без дотримання попередньо наведених вимог, не підлягають затвердженню нормоконтролем, і завідуючим кафедрою, а студентові не надається змога для його захисту.

 


10 ВИМОГИ щоДО ОФОРМЛЕННЯ ІЛЮСТРАЦІЙНОЇ ЧАСТИНИ

ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ та проекту

 

10.1 Ілюстраційна частина дипломного проекту

 

Ілюстраційна частина дипломного проекту надається у комплексному вигляді:

- креслення на ватмані стандартного формату А1 (план цеху, калібровки валків, та різне механічне обладнання);

- слайди формату А4 (формули та текстові пояснення, режими обтиску, охорона праці і навколишнього середовища і тощо), які оформлені відповідно до усіх вимог пункту 10.2.

Демонстраційні матеріали повинні містити: графіки, креслення, формули та текстові пояснення, технічні рисунки, натурні фотографії, темплети, зразки та інше, тоб то демонстрації підлягають тільки матеріали роботи, які істотно пояснюють та доповнюють те, що викладається та обговорюється під час захисту роботи. Усі ілюстраційні матеріали виконуються чітко, красиво. Крім того, вони повинні відбивати головну сутність виконаної роботи.

Для креслень, які ілюструють результати розробок проекту, специфікації виконують на окремих аркушах відповідно до вимог ЄСКД. В подальшому, спеціфікації оформлюються у вигляді додатків до дипломного проекту.Последнее изменение этой страницы: 2017-02-16; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.215.62.41 (0.011 с.)