визначити - чи виконується для вибраного страховика вимога Закону України “Про страхування” про платоспроможність страховика.
ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

визначити - чи виконується для вибраного страховика вимога Закону України “Про страхування” про платоспроможність страховика.Показники діяльності страхової компанії за 1 півріччя 2007 р. для розрахунку обираються з таблиці 3.3 за номером варіанта контрольної роботи. При розрахунках показників нормативного запасу платоспроможності суми виплат, що компенсуються перестраховиками згідно з укладеними договорами перестрахування, вважати відсутніми (нульовими). Розрахунки робити з точністю до 100 грн. У відповіді вказати повний хід рішення та розміри розрахованих показників платоспроможності.


Таблиця 3.3.Показники діяльності страхових компаній «ризикового» типу за 1 півріччя 2007 р. (тис. грн.)

№ вар-та Назва страховика Загальна сума активів Статутний капітал (сплачений) Страхові платежі Перестра-хові платежі Страхові виплати Страхові резерви
ЛЕММА 1255169,4 550000,0 298822,5 273908,6 95514,9 207424,1
ОРАНТА 394568,7 44647,2 275879,1 26440,3 92023,1 174948,1
АВАНТЕ 1054641,3 21000,0 281888,7 0,0 87721,0 171642,4
ДЖЕНЕРАЛІ ГАРАНТ 318498,8 30172,0 217502,0 17970,6 81495,9 187923,0
ІНГО УКРАЇНА 213054,7 58438,0 187868,2 33384,2 70719,0 140889,2
ДОГМАТ-СТРАХУВАННЯ 142486,6 7500,0 87177,9 0,0 60197,4 52924,0
ПЗУ УКРАІНА 157915,7 156226,0 81767,6 9004,3 54949,9 121405,1
АО СК «УСА» 173530,3 32000,0 92187,0 3135,2 42815,9 98614,0
АСКА 241096,2 64584,9 131059,8 39419,4 42302,5 94229,3
УНІВЕРСАЛЬНА 251990,5 100000,0 109427,7 25399,2 34297,1 70260,3
СГ ТАС 295154,5 16200,0 106711,5 12899,9 34270,3 129945,2
ПРОСТО-СТРАХУВАННЯ 108614,6 7732,0 83239,7 10325,6 30572,4 60215,2
ВЕКСЕЛЬ 191309,5 33000,0 89762,8 4699,0 28790,8 72351,7
ПРОВІДНА 140935,2 113624,1 73195,9 23924,7 28426,0 51001,3
ЗАО СК «УСГ» 215727,3 100000,0 90731,0 5303,2 25324,4 89198,5
АО СК «ЕСА» 105503,7 55000,0 49344,8 5303,2 20784,8 35273,5
ВЕСКО 218673,7 10000,0 77429,9 23134,8 20420,2 78793,9
РОСНО УКРАЇНА 134913,4 96155,0 48009,5 8638,6 19831,0 64844,3
ІНВЕСТСЕРВІС 38455,2 21815,5 32399,0 3266,3 19824,7 20864,4
ЕТАЛОН 123242,0 180000,0 39360,7 5667,1 15502,2 47457,3
УПСК 172297,5 20000,0 139295,4 44761,3 15049,3 97196,3
ІЛЛІЧІВСЬКЕ 101664,6 19000,0 29157,2 5856,2 14530,8 23429,8
НОВА 67097,9 30000,0 31460,3 15838,1 14407,7 41253,0
ПРОВІТА 632781,3 281996,7 86816,4 13389,9 11518,5 61271,6
КРЕДО 71039,7 20000,0 43187,0 34593,8 11428,6 31590,1
АЛЬФА-ГАРАНТ 160999,0 99826,0 40501,4 5515,5 11081,7 45015,1
ВУСО 137902,0 60000,0 38758,9 2269,8 10846,4 36524,7
ІНКОМСТРАХ 86927,4 26576,0 17994,6 5565,7 10019,8 20403,9
АЛЬКОНА 42348,9 18000,0 20870,7 4567,9 9420,1 21994,1
UTICO 183000,1 133958,8 25938,0 5548,2 9059,5 20960,7

4. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ

 

Результати роботи студента протягом семестру оцінюються загальною рейтинговою оцінкою виконання студентом усіх передбачених навчальним планом видів семестрових робіт, для студентів заочної форми навчання – це оцінювання виконання письмової контрольної роботи і тестів, відвідування занять, повноти конспекту лекцій.

Залік з дисципліни “Страхування" виставляється за результатами роботи студента у семестрі, якщо він отримав загальну рейтингову оцінку не менше 70 балів. Ця оцінка складається з оцінки виконання індивідуальної залікової контрольної тестової роботи (≤30 балів), оцінки відповідей на 6 поточних тестів (≤5 балів за кожний тест) і оцінки відповідей на 1 заліковий тест (≤30 балів). Якщо студент не отримав залік за рейтингом, залік виставляється за результатами індивідуальної співбесіди. В останньому випадку студент допускається до заліку, якщо він виконав усі види семестрових робіт, передбачених робочим навчальним планом з цієї дисципліни.

 

5. СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

 

1. Закон України "Про внесення змін до Закону України "Про страхування" від 4 жовтня 2001р. № 2745-ІІІ.

2. Законодавство України про страхування//Бюлетень законодавства і юридичної практики України.- К.: ЮРІНКОМ, 1997, вип 4.- 368 с.

3. Законодавство України про страхування: Збірник нормативних актів / За редакцією П.Д.Біленчука, О.Ф.Філонюка, І.В.Яковенка. - К.: Атіка, 1999. - 464 с.

4. Александров А.А. Страхование. – М.: ПРИОР,1998. – 192с.

5. Алтынникова И. Формирование страховых резервов. — М.: Агентство финансового маркетинга, 1995. — 208 с.

6. Біленчук Д.П., Біленчук П.Д., Залетов О.М., Клименко Н.І. Страхове право України: Підручник для вищих навчальних закладів. - Київ: Атіка, 1999. - 368с.

7. Балабанов И.Т. Риск-менеджмент. - М.: ФиС, 1996. - 192с.

8. Бланд Д. Страхование:принципы и практика - М.:ФиС, 1998. – 414 с.

9. Бурроу К. Основы страховой статистики. - М.: Анкил, 1996. - 96 с.

10. Вітлінський В.В., Наконечний С.І. Ризик у менеджменті. — К.: Борисфен, 1996. - 336 с.

11. Воблый К.Г. Основы экономии страхования. - М.: Анкил, 1995. - 228 с.

12. Ефимов С.Л. Деловая практика страхового агента и брокера: Учеб. пос. - М.: ЮНИТИ, 1996. - 416 с.

13. Ефимов С.Л. Организация управления страховой компанией: теория, практика, зарубежный опыт. - М.: Российский юридический издательский дом. 1995. — 150 с.

14. Ефимов С.Л. Энциклопедический словарь: Экономика и страхование. — М.: Церих—ПЭЛ, 1996. — 528 с.

15. Журавлев Ю.М., Секерж И.Г. Страхование и перестрахование. — М.: Анкил, 1993. — 184 с.

16. Заруба О.Д. Страхова справа. - К.: Знання, 1998. - 321с.

17. Зубец А.Н. Страховой маркетинг. – М.: Анкил, 1997. – 256 с.

18. Зубец А.Н. Страховой маркетинг в России. - М.: Центр экономики и маркетинга, 1999. - 344с.

19. Кагаловская Э.Т., Левант Н.А. Справочное пособие по личному страхованию. — М.: ЮКИС, 1993. — 133 с.

20. Касимов Ю.Ф. Начала актуарной математики. — Зелено­град, НТФ НИТ, 1994. - 184 с.

21. Лапуста М.Г., Шаршукова Л.Г. Риски в предпринимательской деятельности. - М.: ИНФРА-М, 1996. - 224с.

22. Огляд міжнародного страхового ринку: кожна країна - своя історія, традиції та щляхи становления//Страхова справа. - 2002.- №3. - с.40-45

23. Орланюк-Малицкая Л.А. Платежеспособность страховой организации. — М.: Анкил, 1994. — 152 с.

24. Основы страховой деятельности: Учебник/Отв. ред. проф. Т.А. Федоровой. - М.:БЕК, 2001. - 768с.

25. Ротова Т.А., Руденко Л.С. Страхування: Навч. посібник. - К.: Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2001. - 400с.

26. Рябикин В.И. Актуарные расчеты. — М.: Финстатинформ, 1996. - 89 с.

27. Слюсаренко О. Региональные рынки страхования в Украине: проблемы и перспективы развития//Финансовые услуги. - 2002. - №7-8. - с.6-11.

28. Социальное и личное страхование. Опыт страхового рынка ФРГ. - М.: Анкил, 1996. - 122 с.

29. Страхование от А до Я. Книга для страхователей./ Под ред. Л.И. Корчевской, К.Е. Турбиной. — М.: ИНФРА-М, 1996. - 624 с.

30. Страховое дело. Учебник / Под ред. проф. Рейтмана Л.И. - М.: РоСТо, 1992. - 526 с.

31. Страховой портфель (Книга предпринимателя. Книга страховщика. Книга страхового менеджера.)/ Отв. ред. Рубин Ю.Б., Солдаткин В.И. - М.: СОМИНТЭК, 1994. - 640 с.

32. Страховий ринок України 1993-2001рр.//Финансовые услуги. - 2001. - №6.

33. Страхування: Підручник / Керівник авт. кол. і наук. ред. С.С. Осадець, д-р. екон. наук, проф.- К.: КНЕУ, 1998. - 528 с.

34. Сухов В.А. Государственное регулирование финансовой устойчивости страховщиков. — М.: Анкил, 1995. — 112 с.

35. Турбина К.Е. Общества взаимного страхования. - М.:Анкил, 1993. - 56с.

36. Фалин Г.И. Математический анализ рисков в страховании. — М.: Российский юридический издательский дом, 1994. - 130 с.

37. Филонюк А. Современные тенденции развития страхования// Страхова справа. - 2002.- №3. - с.6-9

38. Харченко Н.В. Використання прибутку в страхових компаніях зарубіжних країн//Фінанси України. - 1999. - №9. - с.115-120.

39. Хемптон Д. Финансовое управление в страховых компаниях. — М.: Анкил, 1995. — 263 с.

40. Шахов В.В. Страхование: Учебник. - М.: ЮНИТИ, 1997. - 311с.

41. Шахов В.В., Миллерман А.С., Медведев В.Г. Теория и управление рисками в страховании. - М.: Финансы и статистика, 2002. - 224с.

42. Шелехов К.В., Бигдаш В.Д. Страхование: Учебное пособие. - К.: МАУП, 1998. - 424 с.

43. Шелехов К.В., Бігдаш В.Д. Страхування. Страхові послуги: Навч.-метод. посіб. - К.: ІЕУГП, 2000. - 268 с.

44. Шиминова М.Я. Основы страхового права России. — М.: Анкил, 1993.—178 с.

45. Шихов А.К. Страхование: Учеб. пос. для вузов. - М.: ЮНИТИ, 2000. - 431 с.

46. Штрауб Э. Актуарная математика имущественного страхования. — М.: 1994. — 148 с.

47. Шумелда Я.П., Санговський Тадеуш. Організаційні схеми страхування// Фінанси України. – 2001. - №12. –с.135 –141.

48. Экономика страхования и перестрахования. — М.: АНКИЛ, 1996. - с.224.

49. Юрченко Л.А. Финансовый менеджмент страховщика. Учебное пособие для вузов. — М.:ЮНИТИ-ДАНА, 2001. —199с.

50. Юлдашев Р. Российское страхование. Системный анализ понятий. — М.: Анкил, 2000. — 448с.

51. www.allinsurance.ru

52. www.insurance.com.ua

53. www.uainsur.com

54. www.protecta.kiev.ua

55. www.oranta.com.ua

57. www.insurancetop.com

58. Интернет-магазин по страховой литературе - http://beezone.com.ua

59. www.forinsurer.com

60. www.ins-pub.com

61. http://magazine.uainsur.com

62. http://www.fsc.kiev.ua

Періодичні видання України:

63. Журнал “Страхова справа”.

64. Журнал “Финансовые услуги».

Нові видання:

65. Залетов А.Н. Страхование в Украине.- К.: Логос,2002. – 452 с.

66.Залетов О.М., Соболєв О.М., Бондар О.В. Страхування від нещасних випадків. – К.: Міжнародна агенція “BeeZone”, 2003. – 352 с.

67.Залетов О.М., Слюсаренко О.О. Основи страхового права України. – К.: Міжнародна агенція “BeeZone”, 2003. – 384 с.

68.Залетов О.М. СтрахуванняUA. – К.: “BeeZone”, 2003. – 320 с.

Последнее изменение этой страницы: 2017-02-10; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.239.236.140 (0.009 с.)