ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Тема 1. СУТНІСТЬ, ПРИНЦИПИ Й РОЛЬ СТРАХУВАННЯ1.1. Економічна сутність, необхідність і функції страхування.

¨ Визначення страхування. Страхування як гарантія безперервності процесу суспільного відтворення.

¨ Розподільче призначення страхування, його зв’язок з формуванням доданої вартості.

¨ Стабілізуюче призначення страхування, його вплив на соціально-економічний стан суспільства.

¨ Міжнародне фінансове призначення страхування. Його роль у посиленні процесів міжнародного експорту-імпорту капіталу й розвитку міжнародного ринку вільного капіталу.

¨ Страхування як інструмент захисту майнових інтересів фізичних та юридичних осіб і скорочення наслідків можливих збитків та втрат.

¨ Захисна (компенсаційна), накопичувальна, і заощаджувально- інвестиційна функції страхування.

¨ Звільнення матеріальних (грошових) ресурсів, пов'язаних страхом, участь у формуванні ринку вільного капіталу. Напрями інвестування страхового фонду.

1.2. Основні терміни та поняття страхування.

¨ Страховик і вимоги до нього. Особливості формування статутного фонду. Загальні вимоги до ліцензування страхової діяльності як особливого виду підприємництва.

¨ Страхувальник, його визначення й вимоги до нього. Особливості визначення страхувальника для різних видів страхових правовідносин. Основні обов'язки страхувальника: оплата страхової премії (внеску), сумлінність і дбайливість. Склад прав і обов'язків страхувальника.

¨ Застрахована особа, особливості її визначення для різних видів страхових правовідносин. Права й обов'язки застрахованої особи. Процедура заміни застрахованої особи іншою особою.

¨ Одержувач та вигодонабувач. Особливості вимог до них. Умови переходу прав і заміни вигодонабувача в договорі страхування. Особливості визначення потерпілої особи в якості одержувача.

¨ Об'єкт страхування, визначення і зв'язок із предметом договірних відношень при страхуванні. Зміст об'єкта страхування при здійсненні різних видів страхових правовідносин. Об'єкти страхування при особистому, майновому страхуванні і страхуванні відповідальності.

¨ Страховий інтерес і його визначення. Суб'єктивність, майновий характер і юридичне наповнення страхового інтересу.

¨ Страховий інтерес і його носії в особистому страхуванні.

¨ Особливості прояву страхового інтересу в майновому страхуванні, зв'язок із правами володіння, розпорядження, користування майном.

¨ Зміст, основні форми прояву й носії страхового інтересу при страхуванні відповідальності.

¨ Страхова вартість і страхова сума. Зміст і принципи визначення для різних видів страхування. Страхова виплата і страхове відшкодування. Особливості застосування терміна “страхова сума” для позначення суми страхової виплати при особистому страхуванні. Принципи встановлення обсягу і порядку страхових виплат для різних видів страхування.

¨ Плата за страхування. Страховий тариф, його визначення і види (базовий, реальний, конкретний). Страховий платіж, страховий внесок, страхова премія. Зміст і особливості застосування термінів.

¨ Шкода, втрата і страховий збиток. Визначення і класифікація. Прямі і непрямі збитки. Зв'язок розміру страхового збитку з обсягом страхової виплати.

¨ Франшиза. Сутність, призначення і чинники її виникнення. Види франшизи: умовна (невід’ємна, інтегральна) і безумовна (від’ємна, ексцедентна). Особливості встановлення й обчислення франшиз різного виду. Вплив франшизи на вартість й обсяг страхування.

1.3. Страховий фонд, способи і форми та історичні етапи розвитку форм його організації

¨ Поняття страхового фонду. Страховий фонд як матеріальне джерело страхового захисту. Форми організації фондів страхового захисту.

¨ Співстрахування. Джерела й умови формування страхового фонду. Оцінка економічної ефективності його створення і використання. Вплив на ринок вільного капіталу.

¨ Взаємне страхування. Історія виникнення і розвитку. Вимоги до учасників. Умови взаємного страхового інтересу і добровільності. Взаємний розподіл ризиків між учасниками й обсяг їхньої відповідальності. Принципи формування взаємного страхового фонду і його використання. Взаємне страхування у світовій страховій практиці й особливості його здійснення в Україні.

¨ Комерційне страхування. Історія виникнення і розвитку. Зв'язок із взаємним страхуванням. Особливості формування і використання страхового фонду, реалізації товарно-грошових відношень при формуванні страхового фонду.

¨ Державні страхові гарантії як складова частина загальнодержавних зобов'язань і гарантій. Джерела формування страхових фондів. Особливості їхнього створення й використання. Приклади реалізації в умовах України й інших країн світу.

¨ Зв'язки між різноманітними способами здійснення страхування і особливості їх реалізації в залежності від виду й рівня соціально-економічного розвитку суспільства. Принцип взаємної незалежності різних способів здійснення страхування.

1.4. Принципи страхування.

¨ Поняття і призначення ризику в страхуванні. Страховий ризик і його зміст. Ризиковий характер страхового договору. Юридичний зміст поняття “страховий ризик”. Якісні і кількісні характеристики страхового ризику. Страховий випадок і страхова подія як форми реалізації страхового ризику. Вимоги до визначення складу й змісту страхових ризиків при страхуванні.

¨ Принцип страхового інтересу і його основні компоненти. Визначення, зміст, вимоги до доказів його наявності для різних видів страхування. Відповідальність сторін за порушення принципу.

¨ Принцип граничної сумлінності. Визначення, зміст, особливості реалізації на різних етапах здійснення страхових правовідносин. Відповідальність сторін і можливі винятки.

¨ Принцип безпосередньої причини. Зв'язок із страховим ризиком. Обмовки (виключення) по страхових ризиках і їхнє використання.

¨ Принцип відшкодування і його зв'язок із компенсаційною функцією страхування. Особливості реалізації принципу при особистому, майновому страхуванні і страхуванні відповідальності.

¨ Принцип суброгації (регресного позову, зворотньої вимоги). Визначення, особливості застосування. Умови, необхідні для його реалізації.

¨ Принцип подвійного страхування, (сприяння, контрибуції). Історія виникнення. Зміст й особливості реалізації для різних видів страхових правовідносин і умов виникнення претензій. Зв'язок із принципом граничної сумлінності і принципом відшкодування.

1.5. Роль страхування в розвитку сучасних суспільних соціально-економічних відносин

¨ Основні етапи розвитку страхування в сучасних умовах. Місце страхування в системі економічних категорій. Сфери застосування страхування в міжнародній практиці.

¨ Роль страхування в активізації бізнесу, економії коштів, що резерву­ються на покриття можливих втрат від непередбачених обставин, та в ефек­тивнішому формуванні й використанні фондів соціального призначення, збільшенні обсягів інвестицій.

 

Рекомендована література [1-3, 6-8, 14, 16, 24, 25, 29-33, 35, 34-45, 50]

Последнее изменение этой страницы: 2017-02-10; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.234.247.75 (0.008 с.)