ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Тема 2. КЛАСИФІКАЦІЯ СТРАХУВАННЯ2.1. Поняття класифікації, значення та критерії класифікації.

¨ Класифікація страхування по сферах діяльності страхових компаній, засобах забезпе­чення страхового захисту майнових інтересів фізичних та юри­дичних осіб, об'єктах страхування, обсягах страхової відповідальності, формах проведення страхування тощо.

¨ Найбільш важливі ознаки критеріїв класифікації: 1) історична ознака; 2) економічна ознака - за спеці­алізацією страховика; за об'єктами страхування; за родом небез­пек; за статусом страхувальника; за статусом страховика; 3) законодавча ознака (за вимогами міжнародних угод і внутрішнього законодавства; за формою проведення) тощо.

2.2. Класифікація за формою проведення. Обов’язкове та добровільне страхування.

¨ Форми страхування - добровільна й обов'язкова. Основні відмінності змісту цих форм.

¨ Принцип добровільності й особливості його реалізації у страхуванні. Види добровільного страхування.

¨ Призначення і функції правил страхування. Вимоги до змісту правил. Умови ліцензування правил страхування. Вимоги законодавства до процедури внесення змін у правила страхування. Поняття комбінованих правил. Особливості використання правил при укладанні комбінованих договорів страхування.

¨ Види обов'язкового страхування. Вимоги до умов страхування. Особливості здійснення різних видів обов'язкового страхування.

2.3. Класифікація за об’єктом страхування і родом небезпеки. Галузі страхування.

¨ Класифікація за об'єктами страхування та три галузі страхування:

• особисте страхування (об'єкти — життя, здоров'я і праце­здатність страхувальників або застрахованих);

• майнове страхування (об'єкти — майно в різних його ви­дах: рухомі та нерухомі матеріальні цінності, грошові кошти, до­ходи);

• страхування відповідальності (об'єкт — відповідальність за шкоду, завдану страхувальником життю, здоров'ю, майну третьої особи).

¨ Поділ галузей на підгалузі та ви­ди і використання цієї класифікації в практиці страхування. Вплив об'єкту страхування на характер договору страхування та його основні умови: страхову суму, страхові випадки (обсяг страхової відповідальнос­ті), страхову премію, франшизу, термін дії, виключення тощо.

¨ Комплексний страховий захист різних видів майнових інтересів страхувальника єдиним договором страхування та особливості класифікації страхування за родом небезпеки. Визначення небез­пек як набору специфічних страхових подій (страхових ризиків), які супроводжують конкретну діяльність страхувальника. Зміст страхування автотранспортного, морського та авіаційного, ядерних, космічних, фінансових ризиків тощо.

¨ Співстрахування й перестрахування як особливі форми реалізації страхових правовідносин. Визначення, призначення й особливості застосування співстрахування і перестрахування.

2.4. Класифікація за статусом страхувальника, спеціалізацією страховика.

¨ Страхувальники – фізичні і юридичні особи. Страхування інтересів громадян і суб'єктів підприємницької діяльності. Відмінність страхових інтересів цих груп страхувальників і підходів страховиків до їхнього страхування.

¨ Класифікація за юридичною формою створення страховика і особливості її використання при здійсненні державного регулювання страхової діяльності, контролю за страховиками, аналізу розвитку страхового ринку в інституційному і територіальному плані.

¨ Класифікація за спеціалізацією страхо­вика по страхуванню життя та по загальних видах страхування. Міжнародна практика поділу страхових компаній за їхньою спеціалізацією, відмінності в організації діяльності страхових компаній та в оподаткуванні результатів цієї діяльності.

2.5. Класифікація за способом розрахунку страхової виплати. Системи страхової відповідальності.

¨ Поняття системи страхової відповідальності. Зв'язок між змістом страхового зобов'язання і застосуванням принципів страхування.

¨ Система дійсної вартості. Порядок визначення страхової суми і страхового відшкодування. Урахування франшизи.

¨ Система “першого ризику”. Особливості встановлення страхової суми і обчислення обсягу виплати. Умови застосування й урахування виду франшизи.

¨ Система пропорційної відповідальності. Поняття пвноти страхового покриття і коефіцієнту покриття збитку. Особливості застосування цієї системи з урахуванням франшизи.

¨ Система дробової частини. Показана вартість і її зв'язок із страховою сумою. Умови застосування й особливості визначення суми страхового відшкодування.

¨ Система граничної відповідальності. Особливості визначення страхової суми і використання франшизи. Умови застосування.

¨ Система відновлювальної вартості. Особливості визначення страхової суми і використання франшизи. Умови застосування.

¨ Система “нове за старе”. Особливості визначення обсягу страхового відшкодування і здійснення виплат. Умови застосування системи.

Рекомендована література [1-3, 6, 8, 14, 24, 25, 27, 29-33, 40-45, 47, 50]

Последнее изменение этой страницы: 2017-02-10; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.238.70.175 (0.006 с.)