Тема 12. ФІНАНСОВА НАДІЙНІСТЬ СТРАХОВОЇ КОМПАНІЇ




ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Тема 12. ФІНАНСОВА НАДІЙНІСТЬ СТРАХОВОЇ КОМПАНІЇ



12.1. Поняття і зміст фінансової надійності страховика та засоби її забезпечення.

¨ Особливість діяльності страховика як гаранта фінансової стійкості інших суб'єктів економіки.

¨ Поняття та зміст фінансової надійності страховика.

¨ Напрямки забезпечення фінансової надійності страховика: достатній обсяг власних коштів, врівноважена тарифна політика, адекватні страхові резерви, збалансованість страхового портфелю та надійні програми перестрахування.

12.2. Пла­тоспроможність страховика та умови її забезпечення.

¨ Визначення та зміст показників платоспроможності.

¨ Узагальнені показники платоспроможності і фінансової стабільності, їхній зв'язок із структурою балансу страхової організації і способи обчислення.

¨ Вимоги українського законодавства до умов забезпечення платоспроможності страховика.

12.3 Власні кошти страхової організації, їх склад і джерела формування

¨ Фінансовий зміст власних коштів страховика.

¨ Активи страховика. Склад і джерела основних і оборотних коштів. Нематеріальні активи. Акціонерний капітал. Капітальні і поточні витрати.

¨ Статутний фонд страховика та вимоги українського законодавства до його складу, розміру і особливостей формування.

¨ Гарантійний фонд страховика та вільні резерви, шляхи їх формування.

12.4. Страхові резерви, умови їхнього формування і розміщення

¨ Визначення, склад і призначення страхових резервів. Види страхових резервів. Резерви по ризикових видах страхування і резерви по страхуванню життя. Умови окремого формування і використання резервів різних видів.

¨ Технічні резерви. Визначення, склад і призначення. Резерви премій і їх складові. Резерв незароблених премій, поняття, основні варіанти розрахунків. Розрахунок за принципом “pro rate temporis”, методи “1/24”, “фіксованого відсотка”, “плаваючих кварталів”. Резерви позовів, що не минули, катастроф, коливань збитковості. Їхнє призначення й особливості формування і використання.

¨ Резерви збитків. Визначення і призначення, джерела формування. Резерв заявлених, але неврегульованих збитків. Особливості створення й обліку. Резерв незаявлених збитків, нормативи для його створення.

¨ Резерви по страхуванню життя. Призначення й особливості створення. Резерви довгострокових зобов'язань (математичні резерви) і способи їхніх обчислень. Методика формування резервів по страхуванню життя. Резерви належних виплат страхових сум.

¨ Резерви упереджувальних заходів, вільні резерви. Їхнє призначення, джерела створення й умови використання.

¨ Принципи розміщення страхових резервів. Вимоги до надійності (повернення), ліквідності, диверсифікованості, рентабельності (прибутковості) розміщення. Способи кількісної і якісної оцінки напрямків розміщення. Структура розміщення резервів, припустимі норми їх територіальної й об'єктної концентрації. Положення про порядок формування, розміщення й обчислення страхових резервів по ризиковим видам страхування.

¨ Показник заробленої премії. Його визначення, склад і способи обчислення.

12.5 Фактич­ний і нормативний запас платоспроможності, порядок їх обчислення. Інші показники платоспроможності страховика.

¨ Фактичний запас платоспроможності (нетто-активи) страховика. Визначення, принцип обчислення. Нормативний запас платоспроможності, способи його обчислення.

¨ Коефіцієнт запасу платоспроможності і його визначення. Роль перестрахування в забезпеченні платоспроможності страховика.

¨ Вимоги до дотримання зазначених параметрів із боку законодавства.

Рекомендована література [1-9, 13-16, 23-27, 30-34, 39-43, 48-53]

 

2. контрольні Питання для підготовки до ЗАЛІКУ (ЕКЗАМЕНУ)

1. Основне призначення створення страхових фондів.

2. Функції страхування.

3. Сутність інвестиційної функції страхування.

4. Захисна функція страхування і її прояви.

5. Компенсаційна функція страхування.

6. Способи здійснення страхування.

7. Суб'єкти страхових правовідносин і їхньої характеристики.

8. Об'єкти страхування і страховий інтерес, зв'язок між ними.

9. Об'єктна класифікація видів страхування.

10. Склад і призначення основних страхових термінів.

11. Зв'язок між страховою вартістю і страховою сумою.

12. Призначення страхового тарифу. Страховий платіж і його види.

13. Поняття збитку і збитку в страхуванні.

14. Франшиза, її види і джерела походження.

15. Сутність понять “страховий ризик” і “страховий випадок”.

16. Зміст і призначення основних принципів страхування.

17. Форми страхових зобов'язань.

18. Вимоги до договору страхування.

19. Системи страхової відповідальності й особливості їх застосування.

20. Структура страхового законодавства в Україні.

21. Державний нагляд за страхуванням в Україні.

22. Процедура ліцензування страхової діяльності.

23. Комплексний страховий ринок і його характеристики.

24. Склад структури й інфраструктури страхового ринку.

25. Прямі страхові посередники, їхній права й обов'язку.

26. Приклади ринкових регуляторів і ринкових інструментів.

27. Особливості страхової послуги як товару в умовах ринку.

28. Основні напрямки реалізації страхових послуг.

29. Тенденції розвитку страхових ринків.

30. Актуарні розрахунки, їхня задача й основні функції.

31. Таблиця смертності, її склад і призначення.

32. Класифікація видів актуарних розрахунків.

33. Зміст понять “нетто-ставка” і “брутто-ставка”.

34. Основні показники страхової статистики і їхнє застосування.

35. Рівняння збитковісті страхової суми, частоти і ваги збитку.

36. Структура страхової премії для ризикових видів страхування.

37. Структура страхової премії для страхування життя.

38. Види страхових премій і внесків.

39. Склад активів страхової організації.

40. Особливості грошового обігу в страховій компанії.

41. Види доходів страхової організації.

42. Види витрат страхової компанії.

43. Джерела прибутку для комерційної страхової компанії.

44. Особливості оподатковування страхової діяльності.

45. Основні фінансові показники страхової компанії.

46. Види, склад і призначення страхових резервів.

47. Методика визначення резервів при страхуванні життя.

48. Принципи і напрямки розміщення страхових резервів.

49. Параметри платоспроможності страховика і їхнє визначення.

50. Класифікація й основні види особистого страхування.

51. Страхові ризики і страхові випадки для особистого страхування.

52. Класифікація видів майнового страхування.

53. Вогневе страхування і його особливості.

54. Страхування від технічних ризиків і ризиків протиправних дій.

55. Визначення об'єктів страхування для страхування відповідальності.

56. Особливості страхування цивільної відповідальності.

57. Призначення співстрахування і перестрахування.

58. Вимоги до договорів перестрахування.

59. Відмінності факультативного й облігаторного перестрахування.

60. Договір пропорційного перестрахування і його особливості.

61. Сутність непропорційного перестрахування.

62. Особливості регулювання перестрахувальної діяльності в Україні.

63. Класифікація ризиків по основних напрямках страхування.

64. Ризикові обставини і небезпеки. Їхній зв'язок із страховим ризиком.

65. Визначення, призначення й основні задачі менеджменту ризиків.

66. Процедура ідентифікації ризиків і способи її здійснення.

67. Способи якісної і кількісної оцінки ризиків.

68. Способи керування ризиками. Визначення, оцінка їхньої придатності.

 


3. МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ, ВАРІАНТИ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ ДЛЯ СТУДЕНТІВ ЗАОЧНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ

3.1. Загальні вимоги до контрольної роботи

Контрольна робота повинна відображати окремі теоретико-практичні проблеми страхування і виконуватися студентом після вибору ним відповідних питань (завдань). Виходячи з специфічних особливостей навчальних дисциплін, контрольна робота виконується письмово у формі реферату, в якому розв'язуються конкретні ситуації.

3.1.1. Алгоритм виконання контрольної роботи включає:

1) уточнення завдання, виявлення необхідних джерел для роботи над ним;

2) виявлення тенденцій розвитку процесів, що випливають із завдання, їх теоретичне обґрунтування та оцінка;

3) здійснення конкретного вирішення завдання (власний варіант), його пояснення та інтерпретація;

4) формулювання заключних висновків з викладанням прогнозу розвитку процесу (явища) у перспективі.

3.1.2. Номер N потрібного питання або номер варіанту задач студент вибирає по двох останніх цифрах у номері його залікової книжки згідно таких умов:

1) якщо дві останні цифри залікової книжки в межах від 01 до 33, то варіант N відповідає двом останнім цифрам залікової книжки;

2) якщо дві останні цифри залікової книжки знаходяться між 34 та 66, то варіант N відповідає двом останнім цифрам залікової книжки за вирахуванням 33 (наприклад, якщо дві останні цифри залікової книжки 64, то номер питання контрольної роботи буде 31).

3) якщо дві останні цифри залікової книжки знаходяться між 67 та 99, то варіант N відповідає двом останнім цифрам залікової книжки за вирахуванням 66 (наприклад, якщо дві останні цифри залікової книжки 74, то номер питання контрольної роботи буде 8).

4) якщо дві останні цифри залікової книжки є цифри 00, то варіант N дорівнює “1”.





Последнее изменение этой страницы: 2017-02-10; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.239.40.250 (0.013 с.)