Міждисциплінарні зв'язки дисципліни
ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Міждисциплінарні зв'язки дисципліниМіждисциплінарні зв'язки дисципліни

Методична основа дисципліни “Страхування” своєю основою має сучасні економічні теорії та концепції страхування, фінансового менеджменту і теорії економічних ризиків, світовий досвід з теорії та практики організації страхування та надання страхових послуг, розробки провідних вчених і працівників страхового бізнесу країн з сталою ринковою економікою, які максимально адаптовані до реальних умов розвитку національної економіки, а також теоретичні і практичні досягнення практики страхування на національному страховому ринку.

Вимоги до студентів, що вивчають дисципліну

Для досягнення мети та завдань вивчення дисципліни, студенти повинні виконати запланований учбовим планом обсяг аудиторних занять (прослухати лекції та прийняти участь у семінарських та/або практичних заняттях), пройти рубіжний контроль у вигляді відповідей на контрольні рубіжні тестові завдання, а також самостійних (позааудиторних) занять у формі виконання (якщо вони передбачені учбовим планом) письмових рефератів або контрольних робіт. Кожна контрольна робота (реферат) повинна дати вичерпну та аргументовану відповідь на визначені в ній питання.

При виконанні письмових рефератів (контрольних робіт) студентам денної форми навчання необхідно проконсультуватися з викладачем (лектором) і узгодити з ним тематику, зміст реферату (контрольної роботи) у вигляді розгорнутого плану та обов'язкові для використання літературні джерела.

При виконанні письмових контрольних робіт студентам заочної форми навчання необхідно користуватися вимогами, викладеними у розділі 6 цих матеріалів.

Для виконання рефератів (контрольних робіт) студенти повинні використовувати рекомендовану літературу, наведену в списку, та інші заздалегідь погоджені з лектором джерела інформації (інтернет- та періодичні видання, матеріали страхових компаній з тематики рефератів або контрольних робіт тощо).

Необхідною умовою позитивного оцінювання письмової роботи є наявність у відповідях на завдання, які потребують розгорнутої відповіді (для заочної форми навчання – це перше завдання роботи), оригінальних матеріалів, результатів власних аналітичних досліджень та висновків автора.

При оформленні реферату (контрольної роботи) необхідно користуватися вказівками, наведеними у розділі 3. Робота захищається студентом після її надання в письмовому вигляді, перевірки та співбесіди з викладачем (лектором).

Тема 4. СТРАХОВИЙ РИНОК

4.1. Поняття та основні категорії страхового ринку.

¨ Визначення страхового ринку. Територіальна і галузева ознаки страхового ринку. Внутрішній, зовнішній і міжнародний ринки, їхнє визначення, характеристики й особливості.

¨ Основні економічні закони страхового ринку: вартості, попиту і пропозиції, їхня роль у розвитку ринку.

¨ Страхова послуга як ринкова категорія. Конкурентна боротьба на страховому ринку і її особливості. Особливості формування ринкової ціни для страхової послуги.

4.2. Страхова послуга як специфічний ринковий продукт. Особливості реалізації страхової послуги та застосування маркетингу у страхуванні.

¨ Особливості страхової послуги як товару. Роль просування страхової послуги в розвитку страхової діяльності. Поняття й основні принципи здійснення аквізиції страхової послуги.

¨ Загальні закономірності й основні напрямки аквізиції страхових послуг. Пряма аквізиція і її різновиди. Офісна аквізиція. Адресна авкізиція. Аквізиція шляхом прямого поштового розсилання й особливості реалізації. Використання “Інтернету”.

¨ Аквізиція через страхових посередників. Агенти - фізичні особи. Агенти - юридичні особи. Аквізиція за допомогою супутніх продаж і продаж “із прилавка”. Продаж через незалежних страхових брокерів і професійних фінансових консультантів. Вимоги до їхнього юридичного статусу і професійного рівня.

¨ Переваги і недоліки різних напрямків аквізиції, їхній порівняльний аналіз і напрямки використання по видах страхових послуг. Досвід використання напрямків аквізиції на світовому страховому ринку.

4.3. Договір страхування як форма страхового зобов’язання та умова реалізації страхової послуги. Укладання, виконання та припинення договору страхування.

¨ Особливості змісту страхової послуги. Визначення страхового зобов'язання. Зв'язок між страховими правовідносинами і страховим зобов'язанням.

¨ Страхове зобов'язання на користь третьої особи. Майновий інтерес третьої особи і його прояви. Особливості правового положення вигодонабувача при різних видах страхових правовідносин.

¨ Договір страхування як носій страхового зобов'язання. Істотні і неістотні умови договору страхування. Вимоги законодавства до змісту договору і процедури його укладання. Особливості укладання договорів обов'язкового страхування. Умови укладання договору страхування на користь третьої особи при майновому, особистому страхуванні і страхуванні відповідальності.

4.4. Поняття комплексного страхового ринку і його компоненти.

¨ Поняття комплексного ринку. Загальна структура і компоненти комплексного ринку, їхній взаємозв'язок.

¨ Законодавче ядро і його склад. Фундаментальні закони ринку і державні закони ринкових відносин, їхній зв'язок.

¨ Структура страхового ринку. Страхова компанія як надавач страхової послуги. Основні види страхових компаній, їх особливості.

¨ Інфраструктура страхового ринку. Визначення і склад інфраструктури. Страхові і нестрахові посередники. Прямі страхові посередники і їхні функції. Страховий агент, страховий брокер. Вимоги до них. Права й обов'язки страхових посередників. Непрямі страхові посередники. Їхні функції, права й обов'язки. Актуарій, аварійний комісар, сюрвейєр, диспашер, аджастер.

¨ Ринкові господарські форми. Ринкові інструменти, їхні роль і місце в керуванні ринковою ситуацією на мікроекономічному рівні. Договір страхування як основний ринковий інструмент. Ринкові регулятори, їхнє місце, функції і призначення. Податки, обов'язкові збори, платежі, страхова біржа і міжнародний страховий ринок як макроекономічні регулятори ціни страхової послуги.

4.5. Страховий ринок України.

¨ Етапи розвитку страхового ринку України. Вплив на розвиток ринку його законодавчо-нормативної та організаційної складових.

¨ Основні економічні показники діяльності страхових організацій та динаміка їх зміни у часі.

¨ Учасники страхового ринку – страховики та їхні об`єднання. Стан та тенденції змін на страховому ринку.

¨ Склад та структура послуг, що надаються українськими страховиками, та тенденції їх розвитку.

¨ Основні проблеми та прогноз напрямків розвитку страхового ринку України.

4.6. Тенденції розвитку страхових ринків інших країн світу.

¨ Основні проблеми в розвитку міжнародних страхових ринків. Інтернаціональний характер страхового бізнесу.

¨ Тенденції створення міжнародних страхових об'єднань.

¨ Процеси горизонтальної і вертикальної інтеграції у страхуванні. Диверсифікація і розширення сфери діяльності страховиків.

¨ Зв'язок із необхідністю збільшення обсягу інвестицій у фондові ринки і ростом вимог із боку страхувальників. Зростання ролі страхування як джерела вільного капіталу в процедурі довгострокового кредитування.

¨ Розвиток нових інформаційних технологій у страхуванні.

¨ Вплив політичних чинників і міжнародного фінансового шахрайства на розвиток страхових ринків.

Рекомендована література [1-4, 8, 12-18, 22, 24, 27, 30-35, 37, 40-43, 45, 48, 51-53]

Тема 8. МАЙНОВЕ СТРАХУВАННЯ

8.1. Страхування майна від вогню та ризиків стихійних явищ.

¨ Основні положення. Особливості визначення об'єкта страхування. Зміст і докази наявності страхового інтересу. Класифікація видів майнового страхування. Страхові ризики і їхня класифікація. Вимоги до умов страхування комплексних об'єктів. Поняття комбінованого майнового страхування.

¨ Вогневе майнове страхування. Історія виникнення. Страхові ризики, страхові випадки. Страхова вартість, умови встановлення страхової суми і зв'язок з обраною системою страхової відповідальності. Страховий збиток і умови його відшкодування. Винятки по страхових ризиках і завданих збитках. Страховий тариф і страхова премія при вогневому страхуванні. Особливості прав і обов'язків страховика і страхувальника.

¨ Страхування майна від ризиків стихійних лих і інших ризиків. Перелік ризиків, страхових випадків і можливих страхових подій.

8.2. Страхування майна від технічних ризиків та ризиків протиправних дій.

¨ Майнове страхування від техногенних ризиків. Страхування від майнових збитків при аваріях котлів, газосховищ, машин і апаратів. Страхування збитків при аваріях систем водопостачання. Прямі і додаткові збитки, умови їх відшкодування. Особливості страхування електронного устаткування, майна в камерах із контрольованою атмосферою та температурою.

¨ Протиправні дії третіх осіб. Страхування ризиків хуліганських дій, крадіжки, пограбування, розбою, терористичних актів.

8.3. Страхування транспортних засобів та вантажів.

¨ Необхідність і значення страхування транспортних ризиків. По­няття транспортного страхування, його сутність. Об'єкти страхування. Сучасний стан і перспективи розвитку системи автотранспортного страхування в Україні.

¨ Майнове страхування транспорту (КАСКО-страхування). Характеристика об'єктів страхування. Ва­ріанти страхування. Обсяг страхової відповідальності. Страхова сума. Страхові ризики, випадки і події. Стра­ховий тариф і фактори, що впливають на його розмір. Строк страхування. Франшиза. Оцінка збитків. Страхове відшкодування і його виплата.

¨ Транспортні страхові бюро України (Моторне, Авіаційне, Морське, Ядерне), їх функції, права і обов'язки страховиків - членів цих бюро.

¨ Страхування вантажів, що перевозяться автотранспортом. Об'єкти страхування. Обсяг страхової відповідальності. Строк страхування. Страхова сума. Страховий тариф. Визначення обсягу й порядок відшкодування збитків. Застосування генерального договору страхування.

8.4. Страхування майна сільськогосподарських підприємств.

¨ Економічні завдання страхування в сільському господарстві. Розвиток, сучасний стан, форми і види страхування майна суб’єктів - виробників сільськогоспо­дарської продукції.

¨ Страхування врожаїв сільськогосподарських культур і багаторічних насаджень. Обсяг страхової відповідальності. Характеристика страхових випадків. Визна­чення вартості врожаю, обчислення й порядок сплати страхових премій. Оцінка збитків при загибелі (пошкодженні) врожаю сільськогосподарських культур і багаторічних насаджень, умови виплати страхових відшкодувань.

¨ Страхування сільськогосподарських тварин, будівель та іншого майна сільськогосподарських під­приємств. Визна­чення вартості об’єктів, обчислення й порядок сплати страхових премій. Особливості оцінки збитків і умов виплати страхових відшкодувань.

8.5. Страхування фінансово-кредитних ризиків.

¨ Необхідність, зміст і призначення страхування ризиків у фінансово-кредитній сфері.

¨ Сутність, економічний зміст і види страхування кредитів. Форми забезпечення кредитів: матеріальна або правова. Характеристика основних організаційних форм страхування кредитів. Страхування товарних кредитів. Страхування кредитів під інвестиційні проекти. Страхування споживчих кредитів. Страхування матеріальних цін­ностей, що передаються в заставу. Страхування експортних кредитів.

¨ Страхування відповідальності позичальника за неповернення кредиту. Об'єкт страхування. Обсяг страхової відповідальності. Страхова сума. Строк страхування. Страховий тариф. Визначення збитків. Страхове відшкодування і особливості його виплати.

¨ Страхування ризику неповернення фінансового або товарного кредиту. Страхування банківських портфельних кредитів, порук і гарантій по кредитах.

¨ Сутність, економічний зміст і характеристика окремих видів страхування фінансових ризиків: втрати прибутку, неплатежу; депозитів; інших видів фінансових ризиків. Умови страхування та їхні головні особливості.

Рекомендована література [1-4, 7-8, 14-18, 24-27, 29-33, 40-48, 50-53]

Таблиця 3.1. Умови задач по розрахунку величини страхового збитку

Значення заданих параметрів для задач 1 - 3, 6 - 8
S0 Wс Dп Dk Fb(%) Fy(%) X(%) Y(%)
Значення заданих параметрів для задачі 6
S0-інв S0-см немає Sв-ТНП Не використовуються
Значення заданих параметрів для задач 4 і 5
Sпок Sд2 Sд1 D4 Fb(%) Не використовуються
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

 

Міждисциплінарні зв'язки дисципліни

Методична основа дисципліни “Страхування” своєю основою має сучасні економічні теорії та концепції страхування, фінансового менеджменту і теорії економічних ризиків, світовий досвід з теорії та практики організації страхування та надання страхових послуг, розробки провідних вчених і працівників страхового бізнесу країн з сталою ринковою економікою, які максимально адаптовані до реальних умов розвитку національної економіки, а також теоретичні і практичні досягнення практики страхування на національному страховому ринку.

Вимоги до студентів, що вивчають дисципліну

Для досягнення мети та завдань вивчення дисципліни, студенти повинні виконати запланований учбовим планом обсяг аудиторних занять (прослухати лекції та прийняти участь у семінарських та/або практичних заняттях), пройти рубіжний контроль у вигляді відповідей на контрольні рубіжні тестові завдання, а також самостійних (позааудиторних) занять у формі виконання (якщо вони передбачені учбовим планом) письмових рефератів або контрольних робіт. Кожна контрольна робота (реферат) повинна дати вичерпну та аргументовану відповідь на визначені в ній питання.

При виконанні письмових рефератів (контрольних робіт) студентам денної форми навчання необхідно проконсультуватися з викладачем (лектором) і узгодити з ним тематику, зміст реферату (контрольної роботи) у вигляді розгорнутого плану та обов'язкові для використання літературні джерела.

При виконанні письмових контрольних робіт студентам заочної форми навчання необхідно користуватися вимогами, викладеними у розділі 6 цих матеріалів.

Для виконання рефератів (контрольних робіт) студенти повинні використовувати рекомендовану літературу, наведену в списку, та інші заздалегідь погоджені з лектором джерела інформації (інтернет- та періодичні видання, матеріали страхових компаній з тематики рефератів або контрольних робіт тощо).

Необхідною умовою позитивного оцінювання письмової роботи є наявність у відповідях на завдання, які потребують розгорнутої відповіді (для заочної форми навчання – це перше завдання роботи), оригінальних матеріалів, результатів власних аналітичних досліджень та висновків автора.

При оформленні реферату (контрольної роботи) необхідно користуватися вказівками, наведеними у розділі 3. Робота захищається студентом після її надання в письмовому вигляді, перевірки та співбесіди з викладачем (лектором).

Последнее изменение этой страницы: 2017-02-10; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.215.185.97 (0.011 с.)