ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Тема 7. ОСОБИСТЕ СТРАХУВАННЯ7.1. Страхування життя і його основні види.

¨ Класифікація видів особистого страхування. Критерії класифікації по видах ризиків, об'єктах страхування, кількості застрахованих осіб, тривалості дії страхування, формі виплати страхової суми і сплати страхових премій (внесків).

¨ Поняття страхування життя. Умови страхування життя і вимоги до них. Суб'єкти й об'єкти страхових правовідносин. Заява про укладання договору страхування і її склад. Вимоги медичного обстеження застрахованої особи та особливості його здійснення. Умови визначення розміру внесків і здійснення страхових виплат.

¨ Страхування на випадок смерті і його основні види. Страхові ризики. Довічне страхування і страхування на визначений строк.

¨ Страхування з виплатою капіталу. Страхові ризики і різновиди цього виду страхування. Страхування з виплатою ренти. Види ренти - довічна, житлова, пенсійна. Особливості страхування з виплатою ренти і його класифікація.

¨ Змішане страхування життя і його особливості. Склад зобов'язань страховика й умови виплати їм страхової суми. Різновиди змішаного страхування життя і їхній зміст. Страхування зі збільшеним захистом, із зростаючою страховою сумою, страхування на фіксований термін, страхування на факт дожиття застрахованої особи до визначеного віку або події (страхування до одруження, до повноліття, до призову в армію й ін.).

7.2. Страхування від нещасних випадків.

¨ Страхування від нещасних випадків. Поняття нещасного випадку і перелік страхових ризиків. Страхова сума і її визначення. Критерії добору ризиків і встановлення розміру страхової премії. Вплив на розмір тарифів професії, віку, стану здоров'я застрахованої особи.

¨ Умови здійснення й обсяг страхових виплат у залежності від виду страхового випадку. Виплати у випадку смерті, при настанні тимчасової, постійної або стійкої втрати працездатності.

7.3. Страхування здоров’я на випадок хвороби.

¨ Необхідність, сучасний стан і напрямки розвитку страхування здоров’я. Суб'єкти страхування і відносини між ними. Форми проведення страхування здоров’я та їх особливості.

¨ Добровільне страхування здоров'я на випадок хвороби. Страхові ризики і страхові випадки. Обсяг відповідальності страховика. Страхова сума. Порядок визначення розміру страхових премій і їх сплати. Права й обов'язки сторін договору страхування. Особливості здійснення страхової виплати.

7.4. Безперервне страхування здоров’я (медичне страхування).

¨ Добровільне медичне страхування (безперервне страхування здоров’я) . Договір страхування. Обсяг відповідальності страховика. Страхова сума. Порядок визначення розміру страхових премій і їх сплати. Строк страхування. Права й обов'язки сторін. Організація роботи страховика по здійсненню страхових виплат.

¨ Медичне страхування громадян, які виїздять за кордон тимчасово або на постійне мешкання. Організація роботи страховика. Послуги з міжнародного медичного асістансу та їх застосування. Особливості укладання договору страхування.

Рекомендована література [1-4, 8, 11, 14, 16-19, 24-33, 40, 42-45, 50-53]

Тема 8. МАЙНОВЕ СТРАХУВАННЯ

8.1. Страхування майна від вогню та ризиків стихійних явищ.

¨ Основні положення. Особливості визначення об'єкта страхування. Зміст і докази наявності страхового інтересу. Класифікація видів майнового страхування. Страхові ризики і їхня класифікація. Вимоги до умов страхування комплексних об'єктів. Поняття комбінованого майнового страхування.

¨ Вогневе майнове страхування. Історія виникнення. Страхові ризики, страхові випадки. Страхова вартість, умови встановлення страхової суми і зв'язок з обраною системою страхової відповідальності. Страховий збиток і умови його відшкодування. Винятки по страхових ризиках і завданих збитках. Страховий тариф і страхова премія при вогневому страхуванні. Особливості прав і обов'язків страховика і страхувальника.

¨ Страхування майна від ризиків стихійних лих і інших ризиків. Перелік ризиків, страхових випадків і можливих страхових подій.

8.2. Страхування майна від технічних ризиків та ризиків протиправних дій.

¨ Майнове страхування від техногенних ризиків. Страхування від майнових збитків при аваріях котлів, газосховищ, машин і апаратів. Страхування збитків при аваріях систем водопостачання. Прямі і додаткові збитки, умови їх відшкодування. Особливості страхування електронного устаткування, майна в камерах із контрольованою атмосферою та температурою.

¨ Протиправні дії третіх осіб. Страхування ризиків хуліганських дій, крадіжки, пограбування, розбою, терористичних актів.

8.3. Страхування транспортних засобів та вантажів.

¨ Необхідність і значення страхування транспортних ризиків. По­няття транспортного страхування, його сутність. Об'єкти страхування. Сучасний стан і перспективи розвитку системи автотранспортного страхування в Україні.

¨ Майнове страхування транспорту (КАСКО-страхування). Характеристика об'єктів страхування. Ва­ріанти страхування. Обсяг страхової відповідальності. Страхова сума. Страхові ризики, випадки і події. Стра­ховий тариф і фактори, що впливають на його розмір. Строк страхування. Франшиза. Оцінка збитків. Страхове відшкодування і його виплата.

¨ Транспортні страхові бюро України (Моторне, Авіаційне, Морське, Ядерне), їх функції, права і обов'язки страховиків - членів цих бюро.

¨ Страхування вантажів, що перевозяться автотранспортом. Об'єкти страхування. Обсяг страхової відповідальності. Строк страхування. Страхова сума. Страховий тариф. Визначення обсягу й порядок відшкодування збитків. Застосування генерального договору страхування.

8.4. Страхування майна сільськогосподарських підприємств.

¨ Економічні завдання страхування в сільському господарстві. Розвиток, сучасний стан, форми і види страхування майна суб’єктів - виробників сільськогоспо­дарської продукції.

¨ Страхування врожаїв сільськогосподарських культур і багаторічних насаджень. Обсяг страхової відповідальності. Характеристика страхових випадків. Визна­чення вартості врожаю, обчислення й порядок сплати страхових премій. Оцінка збитків при загибелі (пошкодженні) врожаю сільськогосподарських культур і багаторічних насаджень, умови виплати страхових відшкодувань.

¨ Страхування сільськогосподарських тварин, будівель та іншого майна сільськогосподарських під­приємств. Визна­чення вартості об’єктів, обчислення й порядок сплати страхових премій. Особливості оцінки збитків і умов виплати страхових відшкодувань.

8.5. Страхування фінансово-кредитних ризиків.

¨ Необхідність, зміст і призначення страхування ризиків у фінансово-кредитній сфері.

¨ Сутність, економічний зміст і види страхування кредитів. Форми забезпечення кредитів: матеріальна або правова. Характеристика основних організаційних форм страхування кредитів. Страхування товарних кредитів. Страхування кредитів під інвестиційні проекти. Страхування споживчих кредитів. Страхування матеріальних цін­ностей, що передаються в заставу. Страхування експортних кредитів.

¨ Страхування відповідальності позичальника за неповернення кредиту. Об'єкт страхування. Обсяг страхової відповідальності. Страхова сума. Строк страхування. Страховий тариф. Визначення збитків. Страхове відшкодування і особливості його виплати.

¨ Страхування ризику неповернення фінансового або товарного кредиту. Страхування банківських портфельних кредитів, порук і гарантій по кредитах.

¨ Сутність, економічний зміст і характеристика окремих видів страхування фінансових ризиків: втрати прибутку, неплатежу; депозитів; інших видів фінансових ризиків. Умови страхування та їхні головні особливості.

Рекомендована література [1-4, 7-8, 14-18, 24-27, 29-33, 40-48, 50-53]

Последнее изменение этой страницы: 2017-02-10; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.232.96.22 (0.005 с.)