ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Тема 3. СТРАХОВІ РИЗИКИ І ЇХ ОЦІНЮВАННЯ3.1. Поняття, види, характеристика ризиків та їх класифікація

¨ Визначення ризику. Ризик як історична й економічна категорія. Зв'язок понять “ризик” і “шанс”. Зміст поняття ризику в страхуванні.

¨ Класифікація ризиків. Чистий і спекулятивний ризик. Страховий ризик. Аномальні і катастрофічні ризики. Технічні, транспортні, екологічні ризики. Фінансові, інвестиційні і комерційні ризики. Політичні і спеціальні ризики. Ризики, пов’язані з діяльністю осіб.

¨ Поняття ризикової обставини. Об'єктивні і суб'єктивні ризикові обставини. Зв'язок між ризиковою обставиною і небезпекою. Фізична і моральна небезпеки. Ризикова обставина як умова реалізації страхового ризику. Страховий випадок і його визначення. Страхова подія. Причинно-наслідковий зв'язок між ризиковими обставинами, страховим ризиком і страховим випадком.

¨ Загальна характеристика страхових ризиків. Ризики при особистому страхуванні. Ризики смерті і дожиття до визначеного віку. Ризик втрати працездатності. Ризики нещасних випадків. Ризик раптового захворювання і загострення хронічної хвороби. Ризик звертання за необхідною медичною допомогою.

¨ Ризики майнового страхування і страхування відповідальності. Стихійні лиха і катастрофи. Ризики протиправних дій і спеціальні ризики. Ризики тероризму. Транспортні, екологічні та інші техногенні аварії та катастрофи. Ризики фінансово-кредитної сфери діяльності.

3.2. Сутність оцінювання ризиків та зміст актуарних розрахунків в страхуванні

¨ Необхідність збору, систематизації і централізації даних про стан потенційних джерел небезпечних ризиків. Методи вивчення, оцінки і класифікації страхових ризиків.

¨ Поняття, зміст і призначення актуарних розрахунків у страхуванні. Актуарна калькуляція, її визначення, склад і зв'язок із мірою ризику, прийнятого на страхування. Поняття страхової сукупності.

¨ Урахування особливостей видів страхової діяльності при проведенні актуарних розрахунків. Оптимізація розміру страхових резервів. Урахування розміру облікової банківської ставки, відсотка за позику.

¨ Особливості розподілу можливих страхових збитків у часі та просторі. Дотримання принципу рівноваги між обсягами зібраних страхових премій і сукупної відповідальності страховика, вартістю страхової послуги і гарантованим обсягом страхової виплати.

¨ Обчислення математичних критеріїв ймовірності настання страхових випадків і обсягу можливих збитків по ризикових групах окремо й у цілому по всій страховій сукупності. Математичне обґрунтування необхідних витрат і обсягу резервних фондів страховика.

¨ Урахування параметрів платоспроможності і прибутковості страхової діяльності при визначенні розміру страхового тарифу.

3.3. Показники страхової статистики і їх місце в оцінці ризиків

¨ Джерела інформації для проведення актуарних розрахунків. Страхова статистика і відомчі статистичні дані, їхній вид, джерела надходження і особливості використання.

¨ Основні показники страхової статистики, їхнє призначення.

¨ Частота подій, коефіцієнти збитковості, кумуляції ризику, середні страхові суми, тяжкість ризику, нормативи збитковості, частота збитку, тяжкість збитку й охоплення збитку.

¨ Ризикова надбавка, сутність і методики обчислення.

3.4. Страхові тарифи і страхові премії, їх види та методики розрахунків для різних видів страхування.

¨ Поняття нетто і брутто-ставки, їх основні складові і принципи їх визначення. Поняття ймовірності страхового випадку і ймовірності збитку, їхнє співвідношення.

¨ Класифікація видів актуарних розрахунків. Розподіл розрахунків по галузях страхування, часовим параметрам, територіальним ознакам. Тарифна ставка і тарифне керівництво. Показник збитковості. Принцип замкнутості розкладки збитку.

¨ Принципи розрахунку страхових тарифів для страхування життя і пенсійного страхування. Страхова премія і страховий внесок для накопичувальних (довгострокових) видів особистого страхування. Структура нетто-ставки і страхового внеску. Ризиковий і ощадний внески. Гарантійна надбавка. Таблиці смертності, історія створення, склад, призначення параметрів, особливості застосування.

¨ Принципи розрахунку тарифів для ризикових видів страхування. Склад тарифу і структура страхової премії. Нетто-премія, її структура. Індивідуальні знижки і надбавки за ризик, їхнє призначення. Ризикова частина премії і гарантійної надбавки. Використання різних видів франшизи. Брутто-премія і її структура. Навантаження і її склад. Витрати на ведення справи. Відрахування в запасні фонди. Витрати на превентивні (попереджувальні) заходи. Плановий прибуток (прибуток у тарифах).

¨ Види страхових премій і внесків. Класифікація внесків за формою сплати (одноразовий, поточний, річний, розстрочений, постійний). Класифікація внесків за часом оплати (авансовий і попередній). Класифікація по способах відображення в балансі (перехідна премія, результативний і ефективний внесок, цильмерівська і перестрахувальна премії). Класифікація премій і внесків за розміром і способом обчислення (необхідна, конкурентна, основна, додаткова премії, середній й індивідуальний внески).

3.5. Принципи управління страховими ризиками. Зміст ризик-менеджменту у страхуванні.

¨ Визначення поняття “менеджмент ризиків”, його мета і зміст.

¨ Типові процедури менеджменту ризиків. Ідентифікація й оцінка ризиків. Способи ідентифікації ризиків, небезпек і страхових обставин. Якісні і кількісні методи оцінки ризику. Експертна оцінка, статистичне і відносне оцінювання, використання аналогів. Критерії фінансового стану страхувальника і їх зв'язок із розміром ризику.

¨ Організаційно-технічні способи керування ризиками. Запобігання і скорочення ризиків. Особливості реалізації і обмеження. Розподіл, об'єднання, диверсифікація ризиків. Використання технічних способів. Навчання і тренаж персоналу.

¨ Фінансово-договірні способи керування ризиками. Самостійне протистояння. Самострахування, створення кептивної страхової компанії, фінансування ризику з оборотних коштів або прибутку. Передача ризику шляхом укладання договорів оренди, зберігання, перевезення, продажу, обслуговування, поруки, факторингу, біржових угод тощо. Страхування і перестрахування ризиків як різновид оплаченого трансфера ризику іншій особі.

¨ Повний цикл керування ризиком і особливості основних етапів його застосування. Вибір способів керування ризиками. Оцінка результатів, зміна процедури керування і коригування ійого моделі.

Рекомендована література [1-3, 7-10, 14, 19, 21, 24-26, 30-33, 40-43, 46, 51-53].

Тема 4. СТРАХОВИЙ РИНОК

4.1. Поняття та основні категорії страхового ринку.

¨ Визначення страхового ринку. Територіальна і галузева ознаки страхового ринку. Внутрішній, зовнішній і міжнародний ринки, їхнє визначення, характеристики й особливості.

¨ Основні економічні закони страхового ринку: вартості, попиту і пропозиції, їхня роль у розвитку ринку.

¨ Страхова послуга як ринкова категорія. Конкурентна боротьба на страховому ринку і її особливості. Особливості формування ринкової ціни для страхової послуги.

4.2. Страхова послуга як специфічний ринковий продукт. Особливості реалізації страхової послуги та застосування маркетингу у страхуванні.

¨ Особливості страхової послуги як товару. Роль просування страхової послуги в розвитку страхової діяльності. Поняття й основні принципи здійснення аквізиції страхової послуги.

¨ Загальні закономірності й основні напрямки аквізиції страхових послуг. Пряма аквізиція і її різновиди. Офісна аквізиція. Адресна авкізиція. Аквізиція шляхом прямого поштового розсилання й особливості реалізації. Використання “Інтернету”.

¨ Аквізиція через страхових посередників. Агенти - фізичні особи. Агенти - юридичні особи. Аквізиція за допомогою супутніх продаж і продаж “із прилавка”. Продаж через незалежних страхових брокерів і професійних фінансових консультантів. Вимоги до їхнього юридичного статусу і професійного рівня.

¨ Переваги і недоліки різних напрямків аквізиції, їхній порівняльний аналіз і напрямки використання по видах страхових послуг. Досвід використання напрямків аквізиції на світовому страховому ринку.

4.3. Договір страхування як форма страхового зобов’язання та умова реалізації страхової послуги. Укладання, виконання та припинення договору страхування.

¨ Особливості змісту страхової послуги. Визначення страхового зобов'язання. Зв'язок між страховими правовідносинами і страховим зобов'язанням.

¨ Страхове зобов'язання на користь третьої особи. Майновий інтерес третьої особи і його прояви. Особливості правового положення вигодонабувача при різних видах страхових правовідносин.

¨ Договір страхування як носій страхового зобов'язання. Істотні і неістотні умови договору страхування. Вимоги законодавства до змісту договору і процедури його укладання. Особливості укладання договорів обов'язкового страхування. Умови укладання договору страхування на користь третьої особи при майновому, особистому страхуванні і страхуванні відповідальності.

4.4. Поняття комплексного страхового ринку і його компоненти.

¨ Поняття комплексного ринку. Загальна структура і компоненти комплексного ринку, їхній взаємозв'язок.

¨ Законодавче ядро і його склад. Фундаментальні закони ринку і державні закони ринкових відносин, їхній зв'язок.

¨ Структура страхового ринку. Страхова компанія як надавач страхової послуги. Основні види страхових компаній, їх особливості.

¨ Інфраструктура страхового ринку. Визначення і склад інфраструктури. Страхові і нестрахові посередники. Прямі страхові посередники і їхні функції. Страховий агент, страховий брокер. Вимоги до них. Права й обов'язки страхових посередників. Непрямі страхові посередники. Їхні функції, права й обов'язки. Актуарій, аварійний комісар, сюрвейєр, диспашер, аджастер.

¨ Ринкові господарські форми. Ринкові інструменти, їхні роль і місце в керуванні ринковою ситуацією на мікроекономічному рівні. Договір страхування як основний ринковий інструмент. Ринкові регулятори, їхнє місце, функції і призначення. Податки, обов'язкові збори, платежі, страхова біржа і міжнародний страховий ринок як макроекономічні регулятори ціни страхової послуги.

4.5. Страховий ринок України.

¨ Етапи розвитку страхового ринку України. Вплив на розвиток ринку його законодавчо-нормативної та організаційної складових.

¨ Основні економічні показники діяльності страхових організацій та динаміка їх зміни у часі.

¨ Учасники страхового ринку – страховики та їхні об`єднання. Стан та тенденції змін на страховому ринку.

¨ Склад та структура послуг, що надаються українськими страховиками, та тенденції їх розвитку.

¨ Основні проблеми та прогноз напрямків розвитку страхового ринку України.

4.6. Тенденції розвитку страхових ринків інших країн світу.

¨ Основні проблеми в розвитку міжнародних страхових ринків. Інтернаціональний характер страхового бізнесу.

¨ Тенденції створення міжнародних страхових об'єднань.

¨ Процеси горизонтальної і вертикальної інтеграції у страхуванні. Диверсифікація і розширення сфери діяльності страховиків.

¨ Зв'язок із необхідністю збільшення обсягу інвестицій у фондові ринки і ростом вимог із боку страхувальників. Зростання ролі страхування як джерела вільного капіталу в процедурі довгострокового кредитування.

¨ Розвиток нових інформаційних технологій у страхуванні.

¨ Вплив політичних чинників і міжнародного фінансового шахрайства на розвиток страхових ринків.

Рекомендована література [1-4, 8, 12-18, 22, 24, 27, 30-35, 37, 40-43, 45, 48, 51-53]

Последнее изменение этой страницы: 2017-02-10; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.232.96.22 (0.009 с.)