ТОП 10:

Речення з відокремленими членами
Поняття про відокремлення. Відокремлені другорядні члени ре-

 

53 чення. Синоніміка простих речень з відокремленими членами і складних речень.

 

54 Аналіз твору-оповідання. Відокремлені прикладки.

55 Відокремлені означення і прикладки.

Зв’язне мовлення № 15. Контрольний твір-роздум на мо-  
рально-етичну чи суспільну теми в публіцистичному стилі.  
   
Зв’язне мовлення № 16. Контрольний твір-роздум на мо-  
рально-етичну чи суспільну теми в публіцистичному стилі.  
   
Відокремлені обставини. Правильна побудова речень з дієпри-  
слівниковими зворотами.  
   
Аналіз контрольного твору-роздуму. Відокремлені обставини.  
Дієприслівникові звороти як засіб зв’язку речень у тексті.  
   
Відокремлені додатки.  
Контрольний диктант. Контрольне аудіювання тексту худож-  
нього стилю.  
   
Аналіз контрольного диктанту. Відокремлені уточнювальні члени  
речення.  
   
Синоніміка простих речень з відокремленими членами і складних  
речень.  
   

64 Узагальнення й систематизація з теми.

65 Контрольна робота № 4.Тестування.

Зв’язне мовлення № 17.Повідомлення на тему про мову, що ви-

магає зіставлення й узагальнення матеріалу в науковому стилі.

Повторення в кінці року відомостей про просте речення

67 Словосполучення. Речення, його види.

68 Головні та другорядні члени речення.

69 Розділові знаки у простому ускладненому реченні.

70 Підсумковий урок. Семестрове та річне оцінювання.

 

 

– 34 –


 

Українська література (70год, 2 год на тиждень)

 

Календарно-тематичне планування для 8-го класу складено відповідно до Програми для загальноосвітніх навчальних закладів: Українська літе-

 

Ратура: 5–12 класи. Р.В. Мовчан, Н.В. Левчик, O.A. Камінчук, М.П. Бондар, О.Б. Поліщук, М.М. Сулима, Л.П. Шабельникова, В.М. Садівська; керівник про-екту М.Г. Жулинський; за заг. ред. Р.В. Мовчан. – К.; Ірпінь: Перун, 2005.

 

Обов’язкова кількість видів контролю

 

  І семестр II семестр
Контрольні роботиу формі:
• контрольного класного твору;
• виконання інших завдань (тестів, від-
повідей на запитання тощо)    
     
Уроки розвитку мовлення(РМ) 2 (у+п) 2 (у+п)
     
Уроки позакласного читання(ПЧ)
     
Перевірка зошитів
     

 

І с е м е с т р

Пор. Дата Зміст програмового матеріалу Примітки  
 
       
    Вступ    

Художня література як одна із форм духовної діяльності людини.

1 Функції художньої літератури. Аналіз художнього твору. ТЛ:поглиблення понять про художній образ, художній твір.

Усна народна творчість

Українські історичні пісні про звитяжну боротьбу козаків з турець-

 

2 ко-татарськими нападниками («Зажурилась Україна», «Та ой як крикнув же козак Сірко»).

Пісні про боротьбу проти соціального та національного гніту («Ой

3 Морозе, Морозенку», «Максим козак Залізняк», «Чи не той то Хміль», «За Сибіром сонце сходить»).

Образи історичних осіб, лицарів-оборонців рідної землі, їх харак-

теристика.

 

Вивчити Пісні Марусі Чурай «Засвіт встали козаченьки», «Віють вітри, віють напам’ять

5 буйні», «Ой не ходи, Грицю...». Трагічна історія життя легендарної «Засвіт

поетеси. встали ко-
  заченьки».

Українські народні думи. Різновиди дум. Кобзарі та лірники. Сучас-

6 ні виконавці дум. ТЛ:думи.

Проблема вибору, душевна роздвоєність Марусі Богуславки («Ма-

руся Богуславка»).

 

 

– 35 –


2014

 

  Символ гріхопадіння і порятунку через покаяння («Буря на Чорно-      
  му морі»).      
         
  Позакласне читання № 1.Народні думи «Самійло Кішка», «Дума      
  про козака Голоту».      
         
  Контрольна робота № 1. Розгорнуті відповіді на запитання.      
    З давньої української літератури    

«Слово про похід Ігорів» – давньоруська пам’ятка, перлина укра-

11 їнського ліро-епосу. Історична основа твору. Переклади і переспі-ви у ХІХ – ХХ ст. Питання авторства.

 

Особливості композиції та стилістичних засобів у «Слові про похід      
Ігорів».      
       
Образи руських князів. Ідея патріотизму.      
Символічно-міфологічні образи. Фольклорні мотиви. Роль пейза-      
жу. Поетичність образу Ярославни.      
       
Зв’язне мовлення № 1.Усний переказ епізоду «Слова про похід      
Ігорів».      
       
  Світ української поезії      
    Вивчити    
  Тарас Шевченко. «Думи мої, думи мої...»; «Ой три шляхи широкії...», напам’ять    
Викуп поета з неволі, причини його покарання царем, арешт, пе- «Думи    
  ребування в казематі, заслання. мої, думи    
    мої...».    
    Вивчити    
  Усвідомлення власної місії поета. «Мені однаково, чи буду...» напам’ять    
«Мені од-    
  (з циклу «В казематі»). наково, чи    
       
    буду…».    

«Минають дні, минають ночі...». Роздуми автора про плинність,

18 скороминущість життя людини на землі, про її долю. ТЛ:філософська лірика, силабо-тонічне віршування.

19 Ідейно-художній аналіз поезій Т.Шевченка.

20 Виразне читання № 1.Читання творів Тараса Шевченка.

21 Контрольна робота № 2. Літературний диктант.

Іван Франко. Короткі відомості про письменника. «Іван Вишенсь-

22 кий» (оглядово). Історична правда і художній вимисел. ТЛ:історична поема.

Зв’язне мовлення № 2.Письмовий твір-характеристика голов-

ного персонажа поеми «Іван Вишенський».

Леся Українка. Розповідь про життя поетеси, її мужність і силу духу.

 

24 Потужне ліричне начало, романтичність, волелюбність, оптимізм, мрія і дійсність як провідні мотиви. «Ви щасливі, пречистії зорі».

25 Тема гармонійного єднання людини з природою («Давня весна»).

«Хотіла б я піснею стати...» – зразок ліричної мініатюри, романтич- Вивчити  
ний спосіб вираження мрій та сподівань ліричної героїні. напам’ять.  
   
    Вивчити  
  Ідея вільної творчості, вільнолюбства людини. Проблеми і мотиви: напам’ять  
роль митця в суспільстві, служіння музі й народові, суть людського уривок з  
  щастя, вдячності (поема «Давня казка»). поеми (на  
    вибір).  
Порівняльна характеристика Поета і Бертольда, складання плану    
порівняльної характеристики.    
     

 

– 36 –


2014

 

Контрольна робота № 3.Письмовий твір на одну з тем: «Поема

 

29 «Давня казка» як поетичний маніфест Лесі Українки», «Актуальність вибору Івана Вишенського в наш час».

 

30 Позакласне читання № 2.Іван Сенченко. «Діамантовий берег».

Література рідного краю № 1.Творчість письменників-земля-  
ків.  
   
Повторення вивченого. Семестрове оцінювання.  

 

II с е м е с т р

Пор. Дата Зміст програмового матеріалу Примітки  
 
       
  Володимир Сосюра. Патріотичні та інтимні мотиви творів поета. Вивчити  
  Патріотичний пафос поезії «Любіть Україну!». напам’ять.  
     
    Образ України, ідея нерозривної єдності людини з рідною землею,    
  алегоричність образів поезії «Сад». «Васильки» — взірець інтимної    
  лірики.    
       
    ТЛ:інтимна лірика, віршові розміри.    
  Борис Олійник. Народне визнання сучасного українського поета.    
  «Вибір», «Ринг». Вічна проблема життєвого вибору, стоїчної позиції.    
       
  Філософія чину і мудрості у творах поета.    
  Володимир Підпалий. Щирість патріотичних почуттів ліричного ге-    
  роя у вірші «Тиха елегія».    
       
  Оптимізм, упевненість у правильності обраного шляху («Запроси-    
  ни»).    
       
  Іван Малкович. «Свічечка букви Ї», «Музика, що пішла». Глибокі    
  роздуми сучасного поета про те, якою повинна бути людина.    
       
  «3 янголом на плечі». Оптимістичний пафос, віра в перемогу доб- Вивчити  
  ра. напам’ять.  
     
  Контрольна робота № 4.Тестування.    
    Національна драма    
  Іван Карпенко-Карий. Короткі відомості про життя і творчість ви-    
  датного українського драматурга ХІХ ст., про «театр корифеїв».    
       
    Трагікомедія «Сто тисяч» (скорочено) – класичний взірець україн-    

43 ського «театру корифеїв».

ТЛ:драматичний твір(поглиблено), комедія, трагікомедія.Проблема бездуховності людини, засліпленої прагненням до на-

 

44 живи. Проблема влади грошей – наскрізна і «вічна» у світовому мистецтві.

 

45 Засоби сатиричного змалювання Герасима Калитки.

Зв’язне мовлення № 3.Усний твір-роздум за п’єсою І.Карпенка-

Карого «Сто тисяч». «Вплив грошей на людську особистість».

З української прози

Михайло Коцюбинський. «Дорогою ціною» (скорочено). Пригод-

 

47 ницький, романтичний сюжет повісті. Протест Остапа і Соломії проти будь-якого насильства над людиною.

 

Кохання Остапа і Соломії як центральний мотив у творі. Його непе-  
реможна сила, що рухає вчинками героїв.  
   
Час і вічність у повісті, символічні образи. Романтичність, мужність  
і сила волі української жінки Соломії.  
   

 

 

– 37 –


2014

 

Осип Назарук. «Роксоляна» (скорочено). Події історичної доби  
XVI ст.  
   
Проблема кохання і служіння народові в історичній повісті.  
Незалежна вдача, щирість у стосунках з людьми, природний ро-  
зум і врода Роксоляни.  
   
Зв’язне мовлення № 4.Складання анкети головного героя  
(письмово).  
   
Особливості сюжету повісті, роль позасюжетних елементів (автор-  
ські відступи, описи, епіграфи, пісні).  
   
Позакласне читання № 3.Валентин Чемерис. «Ольвія».  
  Контрольна робота № 5. Письмовий твір на одну з тем: «П’єса  
“Сто тисяч” як викриття користолюбства», «Відображення воле-  
любного духу українського народу в повісті “Дорогою ціною”»,  
   
  «Роксоляна – найбільша любов і найтяжча прикрість Сулеймана».  

Володимир Дрозд. Іронічна, алегорично-химерна проза сучасно-

57 го прозаїка. «Ирій» – химерна повість про неповторний світ юності, про вічне і швидкоплинне в житті людини.

 

Стилістичні прийоми художнього письма, поєднання уявного з ре-

58 альним, їх роль у сюжеті, в донесенні основних ідей, мотивів повісті «Ирій».

 

Проблеми людини в суспільстві, її знеособленні, свободи і неволі,

59 особистості й натовпу, дійсності та мрії у творі В.Дрозда «Білий кінь Шептало».

Алегоричність образу коня Шептала, його характеристика, оцінка

його поведінки.

Позакласне читання №4.Володимир Дрозд. «Білий кінь Шепта-

ло на молочарні».

Український гумор і сатира

Володимир Самійленко. Коротко про митця. «На печі». Гумор і са-

 

62 тира поета як поштовх до роздумів про справжній патріотизм, чес-ність, самовідданість людини. «Не вмре поезія».

Засоби творення гумору та сатири. Сатирична іронія вірша.

ТЛ:гумор і сатира(поглиблено), антитеза, іронія.

Олег Чорногуз. Аналіз змісту гуморески «Як вибирати ім’я». Ти-

 

64 повість життєвих ситуацій та психологія поведінки людей у найріз-номанітніших комічних ситуаціях.

 

Гумореска «Як поводитись у кіно». Невихованість і нечемність крізь  
призму бачення гумориста. Мовні засоби комічного.  
   
Виразне читання № 2.Урок-конкурс на кращого виконавця гумо-  
ристичних творів.  
   
Контрольна робота № 6. Тестування.  
Література рідного краю № 2.Гумористичні твори письменни-  
ків-земляків.  
   
Урок-підсумок. Бесіда про твори, що вивчалися впродовж року й  
викликали найбільше зацікавлення.  
   

70 Підсумковий урок. Семестрове та річне оцінювання.

 

 

– 38 –


2014

 

К л а с Українська мова

(70 год, 2 год на тиждень)

Календарно-тематичне планування для 9-го класу складено відповідно до

 Последнее изменение этой страницы: 2017-02-10; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 35.168.62.171 (0.017 с.)