ТОП 10:

Зв’язне мовлення № 19. Контрольний твір-опис процесу пра-Ці за власними спостереженнями в художньому стилі.

 

– 25 –


2014

 

Зв’язне мовлення № 20. Контрольний твір-опис процесу пра-

Ці за власними спостереженнями в художньому стилі.

Сполучник


 

 

 

 

 


 

Сполучник як службова частина мови. Вживання сполучників у про-стому і складному реченнях: сполучники сурядності й підрядності.

 

Зв’язне мовлення № 21.Аналіз контрольного твору. Особли-вості побудови роздуму дискусійного характеру.

 

Правопис сполучників. Написання сполучників разом і окремо.

 

Сполучник як засіб зв’язку однорідних членів речення, частин складносурядного і складнопідрядного речення.

 

Сполучники-синоніми і сполучники-антоніми. Використання в мов-ленні сполучників-синонімів.

 

Частка


Частка як службова частина мови. Розряди часток за значенням.  
Зв’язне мовлення № 22.Усний твір-роздум дискусійного харак-  
теру публіцистичного стилю за простим планом.  
   

89 Правопис часток. Написання часток -бо, -но, -то, -от, -таки.

90 Не і ні з різними частинами мови (узагальнення).

Частки-синоніми й частки-антоніми. Частка у спонукальних і ок-

личних реченнях. Розбір частки як частини мови.

Зв’язне мовлення № 23.Замітка дискусійного характеру в газе-

ту в публіцистичному стилі.

Використання часток для підсилення виразності мовлення. Вираз-

 

93 не читання речень із частками. Фразеологізми і крилаті вислови з частками.

 

Вигук

  Зв’язне мовлення № 24.Письмовий твір-оповідання за поданим    
  сюжетом.    
       
  Зв’язне мовлення № 25.Письмовий твір-оповідання за поданим    
  сюжетом.    
       
  Вигук як особлива частина мови. Вигук у ролі головних і другоряд-    
  них членів речення.    
       
  Аналіз твору-оповідання. Правопис вигуків. Дефіс у вигуках. Кома і    
  знак оклику при вигуках. Виразне читання речень з вигуками.    
       
  Контрольний диктант. Контрольне аудіювання розмовного    
  стилю.    
       
  Аналіз контрольного диктанту. Узагальнення вивченого про служ-    
  бові частини мови, вигук.    
       
  Контрольна робота № 6. Тестування.    
    Узагальнення й систематизація вивченого  

101 Частини мови, їх значення, граматичні ознаки.

102 Найскладніші орфограми.

103 Основні правила правопису.

104 Використання частин мови в мовленні.

105 Підсумковий урок. Семестрове та річне оцінювання.

 

 

– 26 –


 

Українська література (70 год, 2 год на тиждень)

 

Календарно-тематичне планування для 7-го класу складено відповідно до Програми для загальноосвітніх навчальних закладів: Українська літе-

 

Ратура: 5–12 класи. Р.В. Мовчан, Н.В. Левчик, O.A. Камінчук, М.П. Бондар, О.Б. Поліщук, М.М. Сулима, Л.П. Шабельникова, В.М. Садівська; керівник про-екту М.Г. Жулинський; за заг. ред. Р.В. Мовчан. – К.; Ірпінь: Перун, 2005.

 

Обов’язкова кількість видів контролю

 

  І семестр II семестр
Контрольні роботиу формі:
• контрольного класного твору;
• виконання інших завдань (тестів, від-
повідей на запитання тощо)    
     
Уроки розвитку мовлення(РМ) 2 (у+п) 2 (у+п)
     
Уроки позакласного читання(ПЧ)
     
Перевірка зошитів
     

 

І с е м е с т р

Пор. Дата Зміст програмового матеріалу Примітки  
 
       
    Вступ    

Художній твір як явище мистецтва, новий ірреальний світ, створе-

 

1 ний письменником, його особливість і значення. Функції мистец-тва.

 

Із пісенних скарбів

Суспільно-побутові пісні «Ой на горі та женці жнуть», «Стоїть явір

2 над водою», «Гомін, гомін по діброві», «Ой у степу криниченька» Вивчити

  Висловлювання про пісні. Їхнє ідейно-художнє багатство. напам’ять  
  Жанрово-тематичне розмаїття пісень. Трагічний і героїчний пафос дві пісні (на  
козацьких і чумацьких пісень. вибір).  
  ТЛ:пафос твору.    
  Коломийки. «Дозвілля молоді», «Жартівливі коломийки» – «перли    
розсипаного намиста» Особливість жанру і його життєвість. Побу-    
дова, ритм. Життєствердний, гумористичний пафос.    
     
  ТЛ:коломийки.    
Література рідного краю № 1.Пісенне багатство рідного краю.    
«Як зачую коломийку, зачую, зачую…».    
     
  Про далекі минулі часи    
Іван Франко. Короткі відомості про митця і його багатогранну твор-    
чість.    
     

«Захар Беркут» (скорочено). Змалювання героїчної боротьби ру-

 

7 сичів проти монголо-татарських нападників у повісті. ТЛ:історична повість, сюжет.

 

 

– 27 –


2014

 

Виразне читання № 1.Читання окремих фрагментів повісті «За-

 

8 хар Беркут», що потребують історичного чи мовознавчого комен-таря.

 

Патріотичний мотив, його зв’язок із розгортанням сюжету. Образи  
Захара Беркута, Максима, Мирослави.  
   
Порівняльна характеристика Захара Беркута і Тугара Вовка. Ху-  
дожні засоби, особливості мови повісті.  
   
Позакласне читання № 1.Іван Франко. «Під оборогом».  
Контрольна робота № 1. Розгорнуті відповіді на запитання.  

 

Тарас Шевченко. Повторення життєпису поета. Вірш «Мені три-надцятий минало». Мотив усеперемагаючого життєлюбства, доб-

 

13 роти, любові. Зміна емоційного стану незахищеної дитячої душі у великому і складному світі.

 

ТЛ:мотив у художньому творі, прийоми контрасту.

«Тополя». Романтична ідея незнищенності справжнього кохання,

14 краси, вірності.

ТЛ:балада, метаморфози.

«Заповіт» – твір, що єднає минуле, теперішнє і майбутнє. Історія

його написання. Ідея єднання з рідною землею. Мрія про щасливе Вивчити

майбутнє свого народу, віра в нього. напам’ять. ТЛ:ідея.

 

Андрій Чайковський. Коротко про митця. «За сестрою» (скороче-16 но). Відтворення історичних подій з позицій гуманізму.

ТЛ:героїко-романтична повість, композиція.

 

17 Напружений динамічний сюжет героїко-романтичної повісті. Використання фольклорних мотивів. Гіпербола. Благородство,

відповідальність, мужність, вірність, життєлюбство запорозьких

козаків. Характеристика Павлуся. ТЛ:романтичний герой.

 

Позакласне читання № 2.Андрій Чайковський. «Богданко».
Контрольна робота № 2. Тестування.

Михайло Стельмах. «Гуси-лебеді летять» (фрагменти) – авто-

 

21 біографічна повість про дитинство. ТЛ:автобіографічна повість.

Єдність світу природи і світу дитячої душі. Звичаї, традиції україн-

 

22 ців. Символ образу гусей-лебедів. ТЛ:символ.

 

23 Образ чутливого до краси хлопчика Михайлика.

Характеристика інших образів (діда, батьків, подружки Люби).  
Мова повісті. Роль художніх засобів та елементів фольклору.  
   
Зв’язне мовлення № 1.Усний переказ епізоду повісті М.Стель-  
маха «Гуси-лебеді летять».  
   
Григір Тютюнник. Цікавий епізод з дитинства письменника. Повість  
«Климко». Робота з текстом повісті.  
   
Воєнне дитинство у творі. Ідея самопожертви.  
Морально-етичні уроки доброти, чуйності, турботи про рідних. Ха-  
рактеристика образу Климка.  
   
Зв’язне мовлення № 2.Складання вітального слова на честь лі-  
тературного героя.  
   
  – 28 –  

2014

 

Художні особливості твору.

ТЛ:художня деталь.

Контрольна робота № 3.Письмовий твір на одну з тем: «Шаноб-

 

31 ливе ставлення до природи у повісті «Гуси-лебеді летять», «Мо-рально-етичні уроки доброти у повісті «Климко».

32 Повторення вивченого. Семестрове оцінювання.

 

ІІ с е м е с т р

Пор.Последнее изменение этой страницы: 2017-02-10; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 34.201.9.19 (0.011 с.)