ТОП 10:

Контрольна робота № 1. Літературний диктант і розлогі12 відповіді на запитання.Вступ. Міфи, легенди, перекази україн-ців. Народні казки.

 

13 Літературні казки. Іван Франко – казкар (збірка «Коли ще звірі гово-рили»). Дитинство письменника.

 

Зміст казки «Фарбований Лис». Особливості літературної казки, її

14 відмінність од народної. Головні та другорядні персонажі казки. ТЛ:літературна казка.

15 Образ Лиса, риси його характеру.

 

ТЛ:мова автора і мова персонажів (дійових осіб).

 

16 Література рідного краю № 1.Дмитро Павличко. «Золоторогийолень».

 

17 Василь Королів-Старий. Стислі відомості про письменника. Добро і зло в казці «Хуха-Моховинка».


2014

 

Образи фантастичних істот, створені уявою автора на основі укра-

 

18 їнського фольклору. Наскрізний гуманізм казки. Аналіз зовнішності казкових істот.

 

ТЛ:портрет.

 

Василь Симоненко. Цікава сторінка з життя митця. Казка «Цар

19 Плаксій та Лоскотон».

ТЛ:віршована мова (рима, строфа, ритм).

 

20 Різні життєві позиції персонажів (песимістична й оптимістична). Казкова історія і сучасне життя.

 

Виразне читання № 1.Урок-конкурс на найкращого декламато-

21 ра уривків казки «Цар Плаксій та Лоскотон», які найбільше сподо-балися.

 

22 Галина Малик. «Незвичайні пригоди Алі в країні Недоладії» – по-вість-казка сучасної дитячої письменниці. Жанрово-композиційна своєрідність повісті. Елементи незвичай-

 

23 ного в творі. Символіка країни Недоладії та її мешканців. Мораль-но-етичні проблеми в казці.

 

24 Характеристика образів повісті-казки. Особливості мови твору, роль діалогів у ньому.

 

25 Позакласне читання № 2.Галина Пагутяк. «Лялечка і Мацько».

 

  Загадка як вид усної народної творчості. Розгляд змісту й форми Вивчити на-  
загадок. пам’ять кілька  
ТЛ:загадка. загадок (на  
   
    вибір).  

 

27 Тематичні групи загадок (про людей, їхнє життя, про природу та її явища, про рослин, тварин).

 

  Прислів’я та приказки. Народне уявлення про навколишній світ та Вивчити на-  
його оцінка у прислів’ях та приказках. Краса і мудрість цього жанру пам’ять 20 при-  
усної народної творчості. слів’їв і прика-  
   
  ТЛ:прислів’я, приказка. зок (на вибір).  

 

29 Розвиток мовлення № 2.Складання оповідання (казки) за при-слів’ям (письмово).

 

30 Контрольна робота № 2. Тестування.Літературні казки. Загад-ки. Прислів’я.

 

31 Література рідного краю № 2.Марко Черемшина. «Сльоза»(Різдвяна казка).

 

32 Повторення та узагальнення вивченого за І семестр. Семестрове оцінювання.

 

ІІ с е м е с т р

 

Пор. Дата Зміст програмового матеріалу Примітки  
       
    Леонід Глібов. Відомий поет і байкар. «Химерний маленький…», «Що    
  за птиця?». Фольклорна основа творів. Життєствердний пафос.    
    ТЛ:акровірш, порівняння.    
  «Хто вона?», «Хто розмовляє?», «Хто сестра і брат?». Особливості    
  поетичної мови творів Л. Глібова.    
       
    Історичне минуле нашого народу    

 

– 10 –


2014

 

«Повість минулих літ» – найдавніший літопис нашого народу. Літописні оповіді: «Три брати – Кий, Щек, Хорив і сестра їхня Ли-

 

35 бідь», «Святослав укладає мир з греками і повертається до Києва. Смерть Святослава» (на основі «Повісті минулих літ» у переказі

 

В. Близнеця). ТЛ:літопис.

 

«Володимир вибирає віру», «Розгром Ярославом печенігів. Початок

 

36 великого будівництва в Києві. Похвала книгам». Любов руських кня-зів до своєї землі, риси їхніх характерів. Казкові та історичні мотиви літописних сюжетів. Значення літописання для нащадків.

 

Олександр Олесь (Кандиба). Коротко про поета. Поезії з книжки

37 «Княжа Україна», їх зв’язок із літописами. Поетична оповідь про минуле нашого народу, князів Київської Русі, їхню мудрість, благо-родство, хоробрість, любов до рідної землі.

 

38 «Ярослав Мудрий» (із кн. «Княжа Україна»). Зміст заповіту Яросла-ва Мудрого і його актуальність сьогодні.

 

«Микита Кожум’яка». Найнапруженіші епізоди у творі. Своєрідність

39 побудови драматичного твору.

ТЛ:драматичний твір і його побудова.

 

40 Зв’язок у драмі-казці історичного минулого з сучасністю. ТЛ:гіпербола.

 

Зірка Мензатюк. «Таємниця козацької шаблі». Пригодницька по-

41 вість сучасної письменниці. Фантастичне і реальне в ній. ТЛ:епічний твір, пригодницька повість.

 

42 Важливість знань про історичне минуле нашого народу в житті лю-дини. Твір про справжні життєві цінності.

 

43 Стосунки між дорослими й дітьми. Характеристика персонажів твору.

 

44 Література рідного краю № 3.Костянтина Малицька. Оповідан-ня зі збірки «Малі герої».

45 Контрольна робота № 3. Розлогі відповіді на запитання.

 

Леонід Глібов, літописні оповіді, Олександр Олесь, Зірка Мензатюк.

 

46 Позакласне читання № 3.Марина Павленко. «Миколчині істо-рії».

 

Рідна Україна. Світ природи

 

Тарас Шевченко. Розповідь про письменника. Україна часів Т. Шев-

 

47 ченка. «В бур’янах» С. Васильченка – один з найкращих художніх творів про дитинство Тараса Шевченка.

 

  Картини довколишнього світу, природи в поезіях Т. Шевченка –    
інша, художня реальність, створена уявою митця за допомогою Вивчити на-  
засобів образної мови. «За сонцем хмаронька пливе». пам’ять.  
   
  ТЛ:епітет, персоніфікація, ліричний твір.    
«Садок вишневий коло хати...» – перлина української та світової Вивчити на-  
ліричної поезії. пам’ять.  
   
  Павло Тичина. Коротко про поета і край, де він народився. Май-    
  стерне відтворення краси природи, вираження життєрадісності, Вивчити на-  
патріотичних почуттів засобами художнього слова. «Не бував ти у  
пам’ять одну  
  наших краях!».  
  поезію (на ви-  
  ТЛ:поглиблення поняття про метафору.  
  бір).  
«Гаї шумлять...», «Блакить мою душу обвіяла…». Мелодійність вір-  
   
шів П. Тичини.    
     

2014

 

Євген Гуцало. Основні відомості про письменника. Порушення

 

52 теми вічного протистояння добра і зла в оповіданні «Лось». ТЛ:оповідання.

 

53 Образи хлопчиків, їхня невідступність у захисті гуманних переко-нань.

 

54 Розвиток мовлення № 3.Усний твір-розповідь про вигадані подіїна основі прочитаного. Складання власної версії закінчення твору.

 

55 Контрольна робота № 4. Тестування.Тарас Шевченко, ПавлоТичина, Євген Гуцало.

 

  Максим Рильський. Основні відомості про поета. Його вміння ба-  
чити красу рідної природи і створювати красу засобами поетичної Вивчити на-
  мови. «Дощ» («Благодатний, довгожданий…»). пам’ять одну
  Єдність людини і природи, зв’язок між станом людської душі та до- поезію (на ви-

57 вкіллям. «Осінь-маляр із палітрою пишною…», «Люби природу не як бір). символ…».

 

58 Розвиток мовлення № 4.Художній етюд про природу (письмово).

 

  Григір Тютюнник. Стисло про письменника. «Дивак». Ідея непов- Вивчити на-  
  торності й багатства внутрішнього світу людини. Паралельність і пам’ять уривок  
єдність двох світів – природи і людини, зображених в оповіданні. від слів «В бору  
Точність і лаконізм описів природи. снігу мало» до  
   
    слів «…дятел  
    порається».  

 

60 Хлопчик Олесь, його жага пізнавати загадковий світ природи. Гідна поведінка Олеся як позиція особистості.

 

61 Виразне читання № 2.Читання напам’ять прозового уривка зоповідання «Дивак».

 

Микола Вінграновський. Основні відомості про письменника. Ви-словлення поетичною мовою любові до дитини і турботи про неї,

62 батьківського заповіту. «Перша колискова». Художні описи природи як вияв патріотичних почуттів автора. «Бабунин дощ», «Сама собою річка ця тече…».

 

63 «Сіроманець». Захоплююча і драматична історія про хлопчика й вовка як приклад гармонії людини й природи. Гуманізм повісті.

 

64 Доброта, вигадливість, рішучість Сашка, його здатність на само-стійні вчинки, особливо у відстоюванні своєї позиції.

 

65 Позакласне читання № 4.Валентин Чемерис. «Аравійська пус-теля».

 

66 Контрольна робота № 5. Письмовий твір «Мій улюблений літературний герой».

 

67 Література рідного краю № 4.Уляна Кравченко. Поезії зі збірки«Шелести нам, барвіночку».

 

68 Повторення й узагальнення вивченого впродовж року з теорії літе-ратури.

 

69 Бесіда про твори, що вивчалися упродовж року й викликали най-більше роздумів, суперечок, зацікавлення.

 

70 Підсумковий урок. Семестрове та річне оцінювання.

 


 

К л а с Українська мова

 

(122 год, 3,5 год на тиждень)

 

Календарно-тематичне планування для 6-го класу складено відповідно

 

до Програми для загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою

 

Навчання. Українська мова: 5–9 класи / уклад. Г. Т. Шелехова, Т. Д. Гнатко-вич, Н. Б. Коржова, В. І. Новосьолова, М. І. Пентилюк, А. С. Пономаренко, К. В. Таранік-Ткачук. – К.: Вид. дім «Освіта», 2013.

 

Пор. Дата Зміст програмового матеріалу Примітки  
 
       
    Вступ    

 

1 Краса і багатство української мови.

 

2 Урок мовленнєвого розвитку № 1. Повторення вивченого про мов-лення. Загальне уявлення про ситуацію спілкування та її складни-ки: адресат мовлення, адресант мовлення, тема та основна думка висловлювання, мета і місце спілкування (практично).

 Последнее изменение этой страницы: 2017-02-10; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 35.168.62.171 (0.011 с.)