ТОП 10:

Повторення, узагальнення й поглиблення вивченого 

3 Словосполучення й речення. Головні і другорядні члени речення. Просте речення.

 

4–5 Звертання, вставні слова, однорідні члени у простому реченні.
  Розділові знаки у простому реченні.

 

6 Урок мовленнєвого розвитку № 2. Структура тексту. Тема й ос-новна думка тексту, мікротема, тематичне речення. Види зв’язку речень у тексті: послідовний, паралельний (практично). Типи і стилі тексту. Навчальне читання мовчки.

 

7 Урок мовленнєвого розвитку № 3. Поняття про офіційно-діловийстиль мовлення. Ділові папери. План роботи. Оголошення.

 

8–9 Складне речення. Пряма мова. Діалог. Розділові знаки у складно-
  му реченні та при прямій мові й діалозі.

 

10 Орфограми в коренях, префіксах, суфіксах і на межі значущих частин слова та основ.

 

11 Тематична контрольна робота № 1. Тестування. Повторення.

 

  Лексикологія. Фразеологія
12–13 Групи слів за походженням їх: власне українські і запозичені (ін-
  шомовного походження) слова. Тлумачний словник української
  мови. Словник іншомовних слів.
14–15 Активна і пасивна лексика української мови: застарілі слова (ар-
  хаїзми й історизми), неологізми.

 

16 Групи слів за вживанням. Діалектизми.

 

17 Урок мовленнєвого розвитку № 4. Особливості опису приміщен-ня. Усний докладний переказ тексту розповідного характеру з елементами опису приміщення.

 

18 Групи слів за вживанням. Професійні слова і терміни.

 

 

– 13 –


 

19–20   Уроки мовленнєвого розвитку № 5–6. Письмовий докладний пе-    
    реказ тексту розповідного характеру з елементами опису примі-    
    щення.    
  Загальновживані і стилістично забарвлені слова.    
  Урок мовленнєвого розвитку № 7. Аналіз переказу. Вибірковий    
    переказ тексту наукового стилю (усно).    
  Просторічні слова. Офіційно-ділова лексика.    
           
  Урок мовленнєвого розвитку № 8. Підготовка до написання тво-    
    ру-опису приміщення на основі особистих вражень.    
25–27   Фразеологізми. Поняття про фразеологізм, його лексичне зна-    
    чення. Джерела українських фразеологізмів. Прислів’я, при-    
    казки, крилаті вирази, афоризми як різновиди фразеологізмів.    
    Фразеологізми в ролі членів речення. Ознайомлення з фразео-    
    логічним словником. Використання фразеологізмів у художньому    
    творі.    
  Удосконалення вмінь і навичок використовувати різні лексичні    
    групи та фразеологізми, здійснювати лексичний розбір слова.    
  Тематична контрольна робота № 2. Тестування. Лексикологія.    
    Фразеологія.    
    Словотвір. Орфографія    
30–32   Змінювання і творення слів. Твірне слово – основа творення ін-    
    шого слова. Основні способи словотворення: префіксальний,    
    суфіксальний, префіксально-суфіксальний, безафіксний, скла-    
    дання основ, абревіатури, перехід слів із однієї частини мови в    
    іншу. Словотвірний ланцюжок. Словотвірний розбір слова. Сло-    
    вотвірний словник.    
  Урок мовленнєвого розвитку № 9. Усний докладний переказ    
    художнього тексту розповідного характеру з елементами опису    
    природи.    
  Зміни приголосних при творенні слів: іменників із суфіксом    
    -ин(а)від прикметників на-ський,-цький; буквосполучен-    
    ням -чн- (-шн-).    
35–36   Зміни приголосних при творенні відносних прикметників      
    із суфіксами -ськ-, -цьк-, -зьк- та іменників із суфіксами    
    -ств(о),-зтв(о),-цтв(о).    
37–38   Складні слова. Сполучні о, е у складних словах. Правопис      
    складних слів разом і через дефіс.    
  Написання слів із пів-. Контрольний диктант № 1.      
  Творення складноскорочених слів. Правопис складноскороче-      
    них слів.    
  Тематична контрольна робота № 3. Тестування. Словотвір.      
    Морфологія. Орфографія. Іменник      
  Загальна характеристика частин мови. Іменник як частина      
    мови: загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична    
    роль.    
  Іменники – назви істот і неістот (повторення). Іменники за-      
    гальні та власні, конкретні й абстрактні­. Збірні іменники. Ве-    
    лика буква й лапки у власних назвах.    

 


 

  Рід іменників (повторення). Іменники спільного роду.  
  Число іменників (повторення). Іменники, що мають форму  
    тільки однини або тільки множини.  
46–47   Контрольний докладний переказ тексту розповідного харак-  
    теру з елементами опису природи.  
  Відмінки іменників, значення їх. Поділ іменників на відміни і  
    групи.  
  Урок мовленнєвого розвитку № 10. Аналіз переказу. Повідом-  
    лення на лінгвістичну тему.  
50–51   Відмінювання іменників І відміни. Особливості написання  
    іменників у кличному відмінку.  
  Відмінювання іменників ІІ відміни.  
53–54   Особливості відмінювання іменників чоловічого роду ІІ від-  
    міни в родовому відмінку. Букви -а(-я), -у(-ю) в закінченнях  
    іменників чоловічого роду ІІ відміни.  
  Відмінювання іменників ІІІ відміни.  
  Відмінювання іменників ІV відміни.  
  Відмінювання іменників, що мають лише форму множини.  
  Незмінювані іменники. Рід незмінюваних іменників.  
59–60   Букви е, и, і в суфіксах -ечок-, -ечк-, -ичок-, -ичк-, -інн(я),  
    -енн(я),-инн(я),-ив(о),-ев(о).  
  Написання не з іменниками.  
  Написання й відмінювання чоловічих і жіночих прізвищ, імен  
    по батькові.  
  Особливості творення іменників. Правопис складних імен-  
    ників.  
  Тематична контрольна робота № 4. Тестування. Іменник. Від-  
    мінювання іменників. Контрольне читання мовчки.  
    Прикметник  
       
  Прикметник: загальне значення, морфологічні ознаки, синтак-  
    сична роль.  
66–67   Групи прикметників за значенням: якісні, відносні, присвійні.  
    Перехід прикметників з однієї групи в іншу.  
68–69   Ступені порівняння якісних прикметників, творення їх. Пра-  
    вильне вживання в мовленні вищого й найвищого ступенів  
    порівняння прикметників.  
70–71   Уроки мовленнєвого розвитку № 11–12. Докладний переказ  
    тексту художнього стилю із творчим завданням (опис приро-  
    ди).  
  Повні й короткі форми прикметників.  
       
  Урок мовленнєвого розвитку № 13. Створення і розігрування  
    діалогів відповідно до запропонованої ситуації спілкування,  
    пов’язаної з особистими враженнями від певних подій, спо-  
    стереженнями, обміном думками, життєвим досвідом учнів.  

 

 


14

 

74–75 Прикметники твердої і м’якої груп. Відмінювання прикмет-
  ників.

 

76 Творення прикметників. Перехід прикметників в іменники.

 

77 Тематична контрольна робота № 5. Тестування. Прикметник.

 

Правопис прикметників

 

78 Написання прикметників із суфіксами -еньк-, -есеньк-,

 

-ісіньк-,-юсіньк-, -ськ-,-цьк-,-зьк-.

 

79–80 Уроки мовленнєвого розвитку № 14–15. Твір-опис природи за
  картиною в художньому стилі.
81–82 Букви е, и, о в прикметникових суфіксах -ев- (-єв-), -ов-
  (-йов-, -ьов-),-ин-,-ін-,-ичн-. Зміни приголосних при тво-
  ренні відносних прикметників. Аналіз творів.

 

83 Написання не з прикметниками.

 

84 Написання -н- і -нн- у прикметниках.

 

85–86 Написання складних прикметників разом і через дефіс. Кон-
  трольний диктант № 2.

 

87 Написання прізвищ прикметникової форми.

 

88 Тематична контрольна робота № 6. Тестування. Прикметник.

 

Числівник

 

89 Числівник: загальне значення, морфологічні ознаки, синтак-сична роль.

 

90–91 Числівники кількісні (на означення цілих чисел, дробові, збір-
  ні) і порядкові. Числівники прості, складні і складені. Розділь-
  не написання складених числівників.

 

92 Урок мовленнєвого розвитку № 16. Замітка в газету типу роз-думу про вчинки людей.

 

93–95 Відмінювання кількісних числівників. Буква ь на кінці числів-
  ників і перед закінченням у непрямих відмінках.

 

96 Відмінювання порядкових числівників. Написання разом по-рядкових числівників з -тисячний.

 

97–98 Контрольний переказ тексту-роздуму.

 

99 Правильне вживання кількісних числівників з іменниками в усіх відмінках. Уживання числівників для позначення дат, часу (годин).

 

100 Аналіз контрольного переказу. Творення числівників.

 

101 Узагальнення вивченого про числівник. Засвоєння числівників на позначення дат і годин. Числівники у фразеологізмах. Ви-користання числівників у відповідях на уроках.

 

102 Тематична контрольна робота № 7. Тестування. Числівник.

 

Займенник

 

103 Займенник: загальне значення, морфологічні ознаки, синтак-сична роль.

 

 


 

  Розряди займенників за значенням (ознайомлення). Відмінюван-  
    ня особових і зворотного займенників. Приставний н у формах  
    особових займенників.  
  Урок мовленнєвого розвитку № 17. Усний твір-оповідання за  
    жанровою картинкою.  
  Питальні й відносні займенники. Уживання займенників для  
    зв’язку речень у тексті.  
  Заперечні займенники. Правопис заперечних займенників.  
108–   Неозначені займенники. Написання разом і через дефіс не-  
  означених займенників.  
110–   Уроки мовленнєвого розвитку № 18–19. Твір-оповідання на  
  основі побаченого.  
  Відмінювання присвійних займенників.  
  Відмінювання вказівних займенників.  
  Відмінювання означальних займенників.  
  Тематична контрольна робота № 8. Тестування. Займенник.  
    Повторення наприкінці року  
  Повторення основних відомостей з лексикології та фразеоло-  
    гії.  
117–   Контрольний твір-роздум про вчинки людей на основі власних  
  спостережень і вражень у художньому стилі.  
  Повторення словотвору й орфографії. Аналіз контрольного  
    твору.  
  Повторення морфології й орфографії.  
  Тематична контрольна робота № 9. Тестування. Повторення.  
  Підсумково-узагальнювальний урок.  

 

– 17 –


 

Українська література

 

(70 год, 2 год на тиждень)

Календарно-тематичне планування для 6-го класу складено відповідно до

 

Програми для загальноосвітніх навчальних закладів: Українська література. 5 – 9 класи. К. В. Таранік-Ткачук, М. П. Бондар, О. М. Івасюк, С. А. Кочерга, Л. І. Кавун, О. І. Неживий, Н. В. Михайлова, Р. В. Мовчан (керівник групи).

 Последнее изменение этой страницы: 2017-02-10; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 35.168.62.171 (0.011 с.)