ТОП 10:

Обов’язкова кількість видів контролюН. р.

 

З М І С Т

 

Клас

Українська мова . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2

Українська література . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

Клас

 

Українська мова . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 Українська література . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18

Клас

 

Українська мова . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 Українська література . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .27

Клас

 

Українська мова . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 Українська література . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35

Клас

 

Українська мова . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39 Українська література . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42

Клас

 

Українська мова (рівень стандарту) . . . . . . . . . . .47 Українська мова (академічний рівень) . . . . . . . . .50 Українська мова (профільний рівень) . . . . . . . . . 54

 

Українська література (рівень стандарту, академічний рівень) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63

Українська література (профільний рівень) . . . . 68

Клас

 

Українська мова (рівень стандарту) . . . . . . . . . . .76 Українська мова (академічний рівень) . . . . . . . . 79 Українська мова (профільний рівень) . . . . . . . . . 83

 

Українська література (рівень стандарту, академічний рівень) . . . . . . . . . . . . . . . . .91

 

Українська література (профільний рівень). . . . .97

 

Зразок заповнення журнальних сторінок з української мови та літератури

для 11 класу . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .107


К л а с Українська мова

(122 год, 3,5 год на тиждень)

 

(10 год – резерв годин для використання на розсуд учителя)

 

Календарно-тематичне планування для 5-го класу складено відповідно до Програми для загальноосвітніх навчальних закладів: Українська мова:

 

5–9 класи / Г.Т. Шелехова, Т.Д. Гнаткович, Н.Б. Коржова, В.І. Ново-сьолова, М.І. Пентилюк, А.С. Пономаренко, К.В. Таранік-Ткачук. – К.,2013.

 

 

Пор. Дата Тема уроку Примітки  
 
       
  Вступ. Значення мови в житті суспільства. Поняття державної    
    мови. Українська мова – державна мова України.    
         
  Урок мовленнєвого розвитку № 1. Загальне уявлення про    
    мовлення як діяльність. Види мовленнєвої діяльності (аудіюван-    
    ня, читання, говоріння, письмо), особливості їх. Навчальне    
    аудіювання.    
         
    Повторення вивченого в початкових класах    
  Частини мови; основні способи розпізнавання їх.    
         
  Іменник. Велика буква і лапки в іменниках. Голосні у відмінко-    
    вих закінченнях іменників.    
         
  Прикметник. Голосні у відмінкових закінченнях прикметників.    
         
  Урок мовленнєвого розвитку № 2. Спілкування як важливий    
    складник культури людини. Різновиди мовленнєвого спілку-    
    вання: усне й письмове, монологічне й діалогічне. Мета спілку-    
    вання й адресат мовлення, основні правила спілкування (пра-    
    ктично).    
         
  Числівник.    
         
  Займенник. Особові займенники.    
         

 

– 2 –


 

  Урок мовленнєвого розвитку № 3. Текст як продукт мовленнєвої  
    діяльності. Змістова й композиційна єдність, зв’язність тексту.  
    Тема, комунікативна спрямованість, основна думка тексту,  
    мікротема. Структура тексту (вступ, основна частина, кінцівка);  
    абзац. Ключові слова в тексті. Простий план готового тексту.  
       
  Урок мовленнєвого розвитку № 4. Усна й письмова форми  
    тексту (висловлювання). Усний докладний переказ художнього  
    тексту розповідного характеру.  
       
11–12   Дієслово. Голосні в особових закінченнях дієслів. Не з дієслова-  
    ми. Правопис -шся, -ться в кінці дієслів.  
       
  Прислівник. Правопис вивчених прислівників. Апостроф. Знак  
    м’якшення.  
       
  Урок мовленнєвого розвитку № 5. Належність тексту до пев-  
    ного стилю: розмовного, наукового, художнього, публіцистич-  
    ного, офіційно-ділового (загальне ознайомлення). Ознайом-  
    лення з розмовним, науковим і художнім стилями, сферою  
    використання їх.  
       
15–16   Прийменник. Написання прийменників з іншими частинами  
    мови. Сполучник. Використання прийменників та сполучників  
    і, й, та, а, аледля зв’язку слів у реченні.  
       
  Тематична контрольна робота № 1. Тестування. Повторення  
    вивченого в початкових класах. Текст.  
       
    Відомості з синтаксису й пунктуації  
18–19   Словосполучення. Відмінність словосполучення від слова, його  
    форми й речення. Головне й залежне слово у словосполученні.  
    Словосполучення лексичні і фразеологічні (практично). Грама-  
    тична помилка та її умовне позначення (практично).  
       
  Урок мовленнєвого розвитку № 6. Типи мовлення (різновиди  
    текстів): розповідь, опис, роздум. Особливості побудови роз-  
    повіді на основі власного досвіду, опису окремих предметів і  
    тварин, елементарного роздуму.  
       
  Урок мовленнєвого розвитку № 7. Письмовий докладний пере-  
    каз художнього тексту розповідного характеру з елементами  
    опису тварини.  
       
  Урок мовленнєвого розвитку № 8. Ознайомлення з вимогами  
    до мовлення (змістовність, логічна послідовність, багатство,  
    точність, виразність, доречність, правильність). Помилки в  
    змісті й побудові висловлення (практично). Аналіз переказу.  
       
23–24   Речення, його граматична основа (підмет і присудок). Речення  
    з одним головним членом (загальне ознайомлення).  
       
  Видиреченьзаметоювисловлення:розповідні,питальні,спону-  
    кальні (повторення). Окличні речення (повторення). Розділові  
    знаки в кінці речень (повторення). Пунктуаційна помилка та її  
    практичне позначення (практично).  
       
    – 3 –

  Другорядні члени речення: додаток, означення, обставина.  
    Способи вираження другорядних членів речення.  
       
  Урок мовленнєвого розвитку № 9. Усний докладний переказ  
    тексту наукового стилю.  
       
  Другорядні члени речення. Означення. Способи вираження  
    означень.  
       
  Другорядні члени речення. Додаток. Способи вираження  
    додатків. Засвоєння складних випадків слововживання.  
       
30–31   Другорядні члени речення. Обставини. Способи вираження  
    обставин. Тренувальні вправи на визначення другорядних  
    членів речення.  
       
  Урок мовленнєвого розвитку № 10. Відповідь на уроках  
    української мови та інших предметів (за поданим планом або таб-  
    лицею) у науковому стилі. Відгук про висловлення товариша.  
       
  Тематична контрольна робота № 2. Тестування. Словосполу-  
    чення і речення.  
       
  Речення з однорідними членами (без сполучників і зі сполучни-  
    ками а, але, і). Кома між однорідними членами речення.  
       
35–36   Узагальнювальне слово при однорідних членах речення. Дво-  
    крапка й тире при узагальнювальних словах у реченнях з  
    однорідними членами.  
       
  Звертання. Роль звертань у реченні (практично). Розділові зна-  
    ки при звертанні (повторення).  
       
38–39   Уроки мовленнєвого розвитку № 11–12. Контрольний переказ  
    тексту.  
       
40–41   Ознайомлення з найбільш уживаними вставними словами (пра-  
    ктично). Виділення вставних слів на письмі. Аналіз контрольно-  
    го переказу.  
       
  Тематична контрольна робота № 3. Тестування. Просте усклад-  
    нене речення. Контрольне аудіювання.  
       
43–44   Складні речення зі сполучниковим і безсполучниковим зв’яз-  
    ком. Кома між частинами складного речення, з’єднаними без-  
    сполучниковим і сполучниковим зв’язком.  
       
    Пряма мова. Діалог  
45–46   Пряма мова. Розділові знаки при прямій мові.  
       
  Синонімічність речень із прямою і непрямою мовою.  
       
48–49   Діалог. Розділові знаки при діалозі. Контрольний диктант № 1.  
       
  Урок мовленнєвого розвитку № 13. Розігрування діалогів відпо-  
    відно до запропонованої ситуації спілкування, пов’язаної з  
    життєвим досвідом учнів.  
       

 

    Фонетика. Графіка. Орфоепія. Орфографія  
51–52   Звуки мови й звуки мовлення. Голосні і приголосні звуки. При-  
    голосні дзвінкі і глухі; вимова звуків, що позначаються буквами  
    гіґ.  
       
  Приголосні тверді і м’які. Удосконалення вміння правильної  
    вимови голосних і приголосних звуків.  
       
  Урок мовленнєвого розвитку № 14. Лист рідним, друзям.  
    Адреса.  
       
55–56   Позначення звуків мовлення на письмі. Алфавіт (абетка, азбу-  
    ка). Співвідношення звуків і букв. Звукове значення букв я, ю,  
    є, їтащ. Фонетична транскрипція.  
       
  Склад. Основні правила переносу.  
       
58–59   Уроки мовленнєвого розвитку № 15–16. Письмовий твір-опис  
    тварини в художньому стилі.  
       
60–61   Наголос. Орфоепічний словник і словник наголосів. Орфо-  
    епічна помилка (практично). Використання логічного наголо-  
    су для виділення у вимові смислового навантаження. Аналіз  
    твору.  
       
62–63   Вимова наголошених і ненаголошених голосних. Ненаголошені  
    голосні [е], [и], [о] в коренях слів.  
       
  Позначення на письмі ненаголошених голосних [е], [и] та  
    [о] перед складом з наголошеним [у] в коренях слів. Орфо-  
    графічна помилка (практично).  
       
  Ненаголошені голосні, що не перевіряються наголосом. Орфо-  
    графічний словник.  
       
  Тренувальні вправи. Удосконалення вмінь записувати слова у  
    фонетичній транскрипції. Фонетичний розбір слова.  
       
  Тематична контрольна робота № 4. Тестування. Фонетика.  
    Графіка. Орфоепія. Орфографія.  
       
68–69   Уподібнення приголосних звуків.  
       
  Спрощення у групах приголосних.  
       
  Урок мовленнєвого розвитку № 17. Усний докладний переказ  
    тексту з елементами роздуму.  
       
  Урок мовленнєвого розвитку № 18. Письмовий докладний  
    переказ тексту з елементами роздуму.  
       
  Основні випадки чергування у – в, і – й. Аналіз переказу.  
       
74–75   Найпоширеніші випадки чергування голосних і приголосних  
    звуків (практично). Чергування [о] – [а], [е] – [і], [е] – [и]; [о], [е]  
    з [і]; [е] – [о] після [ж], [ч], [ш]; [и], [і] після [ж], [ч], [ш], [шч]; [г],  
    [к], [х] – [ж], [ч], [ш] – [з ], [ц ], [с ] у коренях слів.  
       
76–77   Позначення м’якості приголосних на письмі буквами ь, і, є, ю,  
    я. Сполученняьо, йо. Правила вживання знака м’якшення.  
       
    – 5 –

 

78–79   Правила вживання апострофа. Правильна вимова та написан-  
    ня слів з апострофом.  
       
  Контрольний диктант № 2. Навчальне читання мовчки.  
       
81–82   Подвоєння букв на позначення подовжених м’яких приголос-  
    них та збігу однакових приголосних звуків.  
       
  Урок мовленнєвого розвитку № 19. Замітка в газету (із шкільного  
    життя) інформаційного характеру.  
       
84–85   Написання слів, що увійшли в українську мову з інших мов  
    (слова іншомовного походження): букви и, і; правопис знака  
    м’якшення й апострофа; подвоєння букв у загальних і власних  
    назвах. Словник іншомовних слів.  
       
  Тематична контрольна робота № 5. Тестування. Орфографія.  
    Орфоепія.  
       
    Лексикологія  
87–88   Лексичне значення слова. Однозначні й багатозначні слова  
    (повторення). Використання багатозначних слів у прямому  
    й переносному значеннях (повторення). Лексична помилка  
    (практично). Ознайомлення з тлумачним і перекладним слов-  
    никами.  
       
  Урок мовленнєвого розвитку № 20. Докладний переказ худож-  
    нього тексту розповідного характеру з елементами опису пред-  
    мета.  
       
  Урок мовленнєвого розвитку № 21. Робота з книжкою: способи  
    виділення частин змісту в тексті. Зміст книжки, журналу. Слов-  
    никові статті в словниках різних типів. Виразне читання вголос  
    художніх, науково-популярних текстів різних типів мовлення.  
       
  Загальновживані (нейтральні) і стилістично забарвлені слова.  
       
  Групи слів за значенням. Синоніми. Ознайомлення зі словни-  
    ком синонімів.  
       
93–94   Уроки мовленнєвого розвитку № 22–23. Контрольний переказ  
    тексту.  
       
  Групи слів за значенням. Антоніми. Ознайомлення зі словни-  
    ком антонімів.  
       
96–97   Групи слів за значенням. Омоніми. Використання слів відповідно  
    до значення їх. Аналіз переказу.  
       
  Походження (етимологія) слова. Етимологічний словник  
    української мови.  
       
  Тематична контрольна робота № 6. Тестування. Лексикологія.  
       
    Будова слова. Орфографія  
100–101   Основа слова (корінь, суфікс, префікс) і закінчення – значущі  
    частини слова (повторення і поглиблення відомостей). Конт-  
    рольне читання мовчки.  
       
  Спільнокореневі слова й форми слова. Незмінні і змінні слова.  
       

 

103–104   Вивчені орфограми у значущих частинах слова (повторення).  
    Написання префіксів з- (зі-, с-).  
       
105–106   Вивчені орфограми у значущих частинах слова (повторення).  
    Написання префіксів роз-, без-.  
       
  Урок мовленнєвого розвитку № 24. Усний твір-оповідання про  
    випадок із життя.  
       
  Урок мовленнєвого розвитку № 25. Письмовий твір-розповідь  
    на основі власного досвіду в художньому стилі.  
       
109–110   Вимова і написання префіксів пре-, при-, прі-.  
       
  Тематична контрольна робота № 7. Тестування. Будова слова.  
    Орфографія.  
       
    Повторення й узагальнення в кінці року  
112–113   Синтаксис і пунктуація.  
       
114–115   Уроки мовленнєвого розвитку № 26–27. Контрольний твір.  
       
  Урок мовленнєвого розвитку № 28. Аналіз твору. Робота над  
    виправленням помилок і вдосконаленням написаного.  
       
117–118   Лексикологія.  
       
119–120   Тематична контрольна робота № 8. Тестування. Узагальнення  
    вивченого за рік.  
       
  Фонетика й графіка. Орфоепія й орфографія.  
       
  Підсумково-узагальнювальний урок.  
       

 


 

 

Українська література (70 год, 2 год на тиждень)

 

Календарно-тематичне планування для 5-го класу складено відповідно до

 

Програми для загальноосвітніх навчальних закладів: Українська література. 5 – 9 класи. К. В. Таранік-Ткачук, М. П. Бондар, О. М. Івасюк, С. А. Кочерга, Л. І. Кавун, О. І. Неживий, Н. В. Михайлова, Р. В. Мовчан (керівник групи).

 

І с е м е с т р

Пор. Дата Зміст програмового матеріалу Примітки
     
    Вступ  

 

Слово в житті людини. Краса світу і людської душі в художньому слові. Образне слово – першоелемент літератури. Початок словес-

 

1 ного мистецтва: фольклор і літописи. Художня література як мисте-цтво слова. Види мистецтва.

 

ТЛ:образне слово, фольклор.

 

Світ фантазії і мудрості

 

Міфи й легенди давніх українців. Міфи як первісні уявлення про всесвіт і людину, реальні та фантастичні елементи людської пове-

 

2 дінки. Добро і зло, їхня роль у житті. «Про зоряний Віз», «Чому пес живе коло людини?», «Берегиня», «Дажбог».

 

ТЛ:міф, легенда.

 

3 Легенди: «Неопалима купина», «Як виникли Карпати», «Чому в морі є перли і мушлі».

 

Народні перекази: «Білгородський кисіль», «Прийом у запорожці».

4 Лицарство та відвага запорозьких козаків. ТЛ:переказ.

 

5 Переказ «Ой Морозе, Морозенку». Нестор Морозенко – мужній герой-оборонець рідної землі.

 

Позакласне читання № 1.Народні перекази: «Звідки пішло пріз-

6 вище Богдана Хмельницького», «Як Сірко переміг татар», «Олекса Довбуш».

 

Народні казки, тематика, різновиди, побудова їх. Казка «Про прав-

7 ду і кривду». Народне уявлення про добро і зло у казці. Аналіз фан-тастичного і реального.

 

ТЛ:народна казка.

 

8 Казка «Мудра дівчина». Яскравий національний колорит твору.

 

9 Казка «Ох». Міфологічна основа твору.

 

10 Казка «Летючий корабель». Непереборна життєствердність та лю-динолюбство у творі.

 

11 Розвиток мовлення № 1.Конкурс на найкращу інсценізацію ури-вків казок.

 

Рідна Україна. Світ природи

 

Тарас Шевченко. Розповідь про письменника. Україна часів Т. Шев-

 

47 ченка. «В бур’янах» С. Васильченка – один з найкращих художніх творів про дитинство Тараса Шевченка.

 

  Картини довколишнього світу, природи в поезіях Т. Шевченка –    
інша, художня реальність, створена уявою митця за допомогою Вивчити на-  
засобів образної мови. «За сонцем хмаронька пливе». пам’ять.  
   
  ТЛ:епітет, персоніфікація, ліричний твір.    
«Садок вишневий коло хати...» – перлина української та світової Вивчити на-  
ліричної поезії. пам’ять.  
   
  Павло Тичина. Коротко про поета і край, де він народився. Май-    
  стерне відтворення краси природи, вираження життєрадісності, Вивчити на-  
патріотичних почуттів засобами художнього слова. «Не бував ти у  
пам’ять одну  
  наших краях!».  
  поезію (на ви-  
  ТЛ:поглиблення поняття про метафору.  
  бір).  
«Гаї шумлять...», «Блакить мою душу обвіяла…». Мелодійність вір-  
   
шів П. Тичини.    
     

2014

 

Євген Гуцало. Основні відомості про письменника. Порушення

 

52 теми вічного протистояння добра і зла в оповіданні «Лось». ТЛ:оповідання.

 

53 Образи хлопчиків, їхня невідступність у захисті гуманних переко-нань.

 

54 Розвиток мовлення № 3.Усний твір-розповідь про вигадані подіїна основі прочитаного. Складання власної версії закінчення твору.

 

55 Контрольна робота № 4. Тестування.Тарас Шевченко, ПавлоТичина, Євген Гуцало.

 

  Максим Рильський. Основні відомості про поета. Його вміння ба-  
чити красу рідної природи і створювати красу засобами поетичної Вивчити на-
  мови. «Дощ» («Благодатний, довгожданий…»). пам’ять одну
  Єдність людини і природи, зв’язок між станом людської душі та до- поезію (на ви-

57 вкіллям. «Осінь-маляр із палітрою пишною…», «Люби природу не як бір). символ…».

 

58 Розвиток мовлення № 4.Художній етюд про природу (письмово).

 

  Григір Тютюнник. Стисло про письменника. «Дивак». Ідея непов- Вивчити на-  
  торності й багатства внутрішнього світу людини. Паралельність і пам’ять уривок  
єдність двох світів – природи і людини, зображених в оповіданні. від слів «В бору  
Точність і лаконізм описів природи. снігу мало» до  
   
    слів «…дятел  
    порається».  

 

60 Хлопчик Олесь, його жага пізнавати загадковий світ природи. Гідна поведінка Олеся як позиція особистості.

 

61 Виразне читання № 2.Читання напам’ять прозового уривка зоповідання «Дивак».

 

Микола Вінграновський. Основні відомості про письменника. Ви-словлення поетичною мовою любові до дитини і турботи про неї,

62 батьківського заповіту. «Перша колискова». Художні описи природи як вияв патріотичних почуттів автора. «Бабунин дощ», «Сама собою річка ця тече…».

 

63 «Сіроманець». Захоплююча і драматична історія про хлопчика й вовка як приклад гармонії людини й природи. Гуманізм повісті.

 

64 Доброта, вигадливість, рішучість Сашка, його здатність на само-стійні вчинки, особливо у відстоюванні своєї позиції.

 

65 Позакласне читання № 4.Валентин Чемерис. «Аравійська пус-теля».

 

66 Контрольна робота № 5. Письмовий твір «Мій улюблений літературний герой».

 

67 Література рідного краю № 4.Уляна Кравченко. Поезії зі збірки«Шелести нам, барвіночку».

 

68 Повторення й узагальнення вивченого впродовж року з теорії літе-ратури.

 

69 Бесіда про твори, що вивчалися упродовж року й викликали най-більше роздумів, суперечок, зацікавлення.

 

70 Підсумковий урок. Семестрове та річне оцінювання.

 


 

К л а с Українська мова

 

(122 год, 3,5 год на тиждень)

 

Календарно-тематичне планування для 6-го класу складено відповідно

 

до Програми для загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою

 

Навчання. Українська мова: 5–9 класи / уклад. Г. Т. Шелехова, Т. Д. Гнатко-вич, Н. Б. Коржова, В. І. Новосьолова, М. І. Пентилюк, А. С. Пономаренко, К. В. Таранік-Ткачук. – К.: Вид. дім «Освіта», 2013.

 

Пор. Дата Зміст програмового матеріалу Примітки  
 
       
    Вступ    

 

1 Краса і багатство української мови.

 

2 Урок мовленнєвого розвитку № 1. Повторення вивченого про мов-лення. Загальне уявлення про ситуацію спілкування та її складни-ки: адресат мовлення, адресант мовлення, тема та основна думка висловлювання, мета і місце спілкування (практично).

 

Правопис прикметників

 

78 Написання прикметників із суфіксами -еньк-, -есеньк-,

 

-ісіньк-,-юсіньк-, -ськ-,-цьк-,-зьк-.

 

79–80 Уроки мовленнєвого розвитку № 14–15. Твір-опис природи за
  картиною в художньому стилі.
81–82 Букви е, и, о в прикметникових суфіксах -ев- (-єв-), -ов-
  (-йов-, -ьов-),-ин-,-ін-,-ичн-. Зміни приголосних при тво-
  ренні відносних прикметників. Аналіз творів.

 

83 Написання не з прикметниками.

 

84 Написання -н- і -нн- у прикметниках.

 Последнее изменение этой страницы: 2017-02-10; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 35.168.62.171 (0.039 с.)