ТОП 10:

Програми для загальноосвітніх навчальних закладів: Українська мова: 5–12 класи / Г.Т. Шелехова, В.І. Тихоша, А.М. Корольчук, В.І. Новосьолова, Я.І. Ос-таф; за ред. Л.В. Скуратівського. – К., 2005. 

Мовленнєва змістова лінія – 25 год. Мовна змістова лінія – 76 год.

Резерв годин для використання на розсуд учителя – 4 год.

 

Фронтальні види контрольних робіт

 

Форми контролю І семестр II семестр
Перевірка мовної теми
     
Письмо:    
     
переказ
     
твір
     
Правопис:    
     
диктант
     
Аудіювання
     
Читання мовчки
     

 

І с е м е с т р

Пор.

Дата Зміст програмового матеріалу Примітки

1 Вступ. Мова – духовна скарбниця народу.

 

Зв’язне мовлення № 1.Відомості про мовлення. Повторення

 

2 вивченого про текст, його структурні особливості, мовні засоби міжфразного зв’язку в тексті.

 

Повторення й узагальнення вивченого в 6 класі

3 Розділові знаки у вивчених синтаксичних конструкціях.

4 Частини мови.

5 Вивчені групи орфограм.

Зв’язне мовлення № 2.Різновиди аудіювання. Навчальне аудію-

вання.

Морфологія. Дієслово

Дієслово: загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична

роль.

Форми дієслова: неозначена форма, особові форми, дієприкмет-

 

8 ник, дієприслівник, безособові форми на -но, -то (загальне озна-йомлення).

 

 

– 22 –


2014

 

Зв’язне мовлення № 3.Повторення вивченого про стилі мовлен-

 

9 ня. Поняття про публіцистичний стиль. Усний докладний переказ тексту публіцистичного стилю.


 


 

Зв’язне мовлення № 4.Складний план власного висловлюван-ня.


 

11 Неозначена форма (інфінітив) та особові форми дієслова.

 

12 Доконаний і недоконаний вид дієслова.

Зв’язне мовлення № 5.Усний стислий переказ тексту наукового

стилю.

14 Часи дієслова. Теперішній час.

15 Минулий час. Зміна дієслів у минулому часі.

16 Майбутній час.

Зв’язне мовлення № 6.Різновиди читання. Ознайомлювальне

читання (практично).

Дієслова І і II дієвідмін. Дієвідмінювання дієслів теперішнього і

 

18 майбутнього часу. Букви е, и в особових закінченнях дієслів І і II дієвідмін (повторення).

 

19 Контрольна робота № 1. Тестування.

Способи дієслів (дійсний, умовний, наказовий). Творення дієслів

умовного і наказового способу.

Буква ь у дієсловах наказового способу. Уживання одних способів

дієслів чи форм певного часу замість інших.

22 Безособові дієслова.

23 Способи творення дієслів.

 

24 Засвоєння дієслівних сполучень з керованим залежним словом. Зв’язне мовлення № 7.Повторення вивченого про типи мов-

лення. Особливості побудови опису зовнішності людини. Усний

докладний переказ розповідного тексту художнього стилю з еле-ментами опису зовнішності людини за простим планом.

 

Не з дієсловами (повторення).  
Правопис та вимова -ться, -шся в кінці дієслів (повторення). Чер-  
гування приголосних у дієсловах.  
   

Складання висловлювань у художньому стилі з дієсловами у 2-й

 

28 особі однини; ділових паперів (інструкція) з дієсловами у 3-й особі множини.

 

Розбір дієслова як частини мови. Узагальнення вивченого про  
дієслово.  
   
Контрольна робота № 2. Тестування.  
  Дієприкметник  
Дієприкметник як особлива форма дієслова: загальне значення,  
морфологічні ознаки, синтаксична роль.  
   

32 Активні та пасивні дієприкметники.

Зв’язне мовлення № 8.Створення власних висловлювань. Скла- Підготовка

дання діалогу, який доповнює почутий або прочитаний текст, його до усного  
розігрування відповідно до запропонованої ситуації спілкування, контрольно-  
   
  пов’язаної з характеристикою людей. го діалогу.  
Творення активних і пасивних дієприкметників теперішнього і ми-    
нулого часу. Синоніміка активних і пасивних дієприкметників.    
     

 

– 23 –


2014


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 Последнее изменение этой страницы: 2017-02-10; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 35.168.62.171 (0.006 с.)