ТОП 10:

Зв’язне мовлення № 9. Контрольний письмовий докладний переказ розповідного тексту з елементами опису зовніш-ності людини. 

Зв’язне мовлення № 10. Контрольний письмовий докладний переказ розповідного тексту з елементами опису зовніш-ності людини.

 

Дієприкметниковий зворот. Відокремлення комами дієприкмет-никових зворотів.

 

Підготовка Зв’язне мовлення № 11.Аналіз контрольного переказу. Усний до усноготвір-опис зовнішності людини в художньому стилі. контроль-

ного твору.

 

Побудова речень з дієприкметниковими зворотами; синоніміка складних і простих речень з дієприкметниковими зворотами.

 

Безособові дієслівні форми на -но, -то. Уживання в мовленні без-особових форм на -но, -то.

 

Контрольний диктант. Контрольне читання мовчки наукового стилю.

 

Аналіз контрольного диктанту. Правопис голосних у закінченнях дієприкметників.

 

Написання -н- у дієприкметниках та -нн- у прикметниках дієприк-метникового походження. Не з дієприкметниками.

 

Зв’язне мовлення № 12.Письмовий твір-опис зовнішності лю-дини за картиною в художньому стилі за складним планом.

 

Правопис голосних і приголосних у суфіксах дієприкметників. Роз-бір дієприкметника як особливої форми дієслова.

 

Аналіз твору-опису. Узагальнення вивченого про дієприкметник як особливу форму дієслова.

 

Контрольна робота № 3. Тестування.

Повторення вивченого. Семестрове оцінювання.


 

ІІ с е м е с т р

 

Пор. Дата Зміст програмового матеріалу Примітки    
   
         
    Дієприслівник      
  Дієприслівник як особлива форма дієслова: загальне значення,      
  морфологічні ознаки, синтаксична роль.      
         
  Вид і час дієприслівників. Дієприслівники недоконаного і докона-      
  ного виду, їх творення.      
         
  Зв’язне мовлення № 13.Ділові папери. Розписка.      
  Дієприслівниковий зворот. Коми при дієприслівниковому звороті      
  й одиничному дієприслівникові.      
         
  Не з дієприслівниками.      
  Дієприслівники і дієприслівникові звороти в ролі другорядних членів      
  речення. Розбір дієприслівника як особливої форми дієслова.      
         

Зв’язне мовлення № 14.Відомості про мовлення. Особливості

 

55 побудови опису процесу праці. Усний твір-опис процесу праці за власними спостереженнями наукового стилю.

 

 

– 24 –

 


2014

 

  Правильне вживання дієприслівників у власному мовленні, дотри-    
  мання інтонації в реченнях з дієприслівниковим зворотом.    
       
  Контрольна робота № 4. Тестування.    
    Прислівник  
  Прислівник: загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична  
  роль.  
     

59 Розряди прислівників (практично).

Зв’язне мовлення № 15.Письмовий стислий переказ тексту з Підготовка

елементами опису процесу праці в художньому стилі за складним до усного

планом. контрольно-го переказу.

61 Ступені порівняння прислівників. Способи їх творення.

62 Букви -н- та -нн- у прислівниках.

Зв’язне мовлення № 16. Контрольний докладний переказ  
тексту-роздуму в художньому стилі.  
   
Зв’язне мовлення № 17. Контрольний докладний переказ  
тексту-роздуму в художньому стилі.  
   
Не і ні з прислівниками.  
Зв’язне мовлення № 18.Аналіз навчального та контрольного пе-  
реказів.  
   
И та і в кінці прислівників.  
Правопис прислівників на -о, -е, утворених від прикметників та  
дієприкметників.  
   
Написання прислівників разом і через дефіс.  
Написання прислівникових словосполучень типу раз у раз, з дня  
на день...  
   
  Прислівники – синоніми й антоніми; прислівники – омоніми до  

 

71 іменників з прийменниками. Фразеологізми й крилаті вислови з прислівниками.

Прислівник у ролі головних і другорядних членів речення. Розбір

прислівника як частини мови.

Правильне наголошування прислівників. Використання прислів-

 

73 ників як засобу зв’язку речень у тексті й засобу підсилення вираз-ності мовлення.

 

Використання прислівників у текстах художнього і публіцистичного  
стилів.  
   
Контрольна робота № 5. Тестування.  

Прийменник

Прийменник як службова частина мови. Прийменник як засіб

 

76 зв’язку у словосполученні. Прийменниково-іменникові конструкції в ролі членів речення.

 

77 Непохідні й похідні прийменники.

Написання похідних прийменників разом, окремо і через дефіс.

Розбір прийменника як частини мови.

Особливості вживання деяких прийменників з іменниками. При-

йменники-синоніми як засіб милозвучності мови (в – у, з – зі – із).Последнее изменение этой страницы: 2017-02-10; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 35.168.62.171 (0.012 с.)