ТОП 10:

Під час медичного огляду населення виявлялися та реєструвалися хронічні захворювання, різні патологічні стани, відхилення. Який вид захворюваності вивчався в даному випадку?A. Поширеність.

 

B. Первинна захворюваність.

C. Загальна захворюваність.

D. Захворюваність з тимчасовою втратою працездатності.

E. *Патологічна ураженість.

 

У місті з населенням 40 000 чоловік за рік зареєстровано 560 випадків смертей від хвороб системи кровообігу, 73 – від новоутворень. Який показник дозволить охарактеризувати смертність від хвороб системи кровообігу в місті?

A. Показник наочності.

B. Показник відносної інтенсивності.

C. Показник співвідношення.

 

D. Екстенсивний показник.

E. *Інтенсивний показник.

 

У дитини дошкільного віку встановлено гармонійний фізичний розвиток та відповідність біологіч-ного віку календарному. Хронічних захворювань немає. Протягом року 5 разів хворів на гострі захворю-вання. До якої групи здоров’я слід віднести цю дитину?

 

A. III Б B. III А C. I D. III В E. * II

 

На диспансерному лікарському обліку в дільничного лікаря-терапевта знаходяться реконвалес-центи після інфекційних захворювань, часто та тривало хворіючи, особи з хронічною патологією. Хто з наведених хворих, має бути віднесений до III групи здоров’я?

 

A Часто та тривало хворіючи.

B *Усі категорії хворих, що наведені в умовах.

C Особи, що страждають на хронічні захворювання.

D Реконвалісценти після інфекційних захворювань та особи з хронічною патологією.

 

E Хронічна патологія у часто та тривало хворіючих.

 

ВIЛ знешкоджується при кипятiннi протягом

A. *10 хв. B. 8 хв. C. 2 хв. D. 4 хв. E. 25 хв.

 

264. Серед причин смертності населення на території обслуговування лікарем загальної практики в останньому році перше місце займають серцево-судинні захворювання (60%), друге – новоутворення (18%), потім травми (8,3%) та інші (13,7%). Які діаграми найбільш інформативно ілюструють структуру явищ, що вивчаються?

 

A. Радіальна. B. Лінійна C. Картограма D. *Секторна E. Стовпчикова

 

У районі Н. поширеність захворювань серед населення становила 1 156 випадків на 1 000 насе-лення. Який з приведених нижче показників характеризує поширеність захворювання?

A. Співвідношення. B. Наочності.

C. *Інтенсивний.

D. Стандартизований. E. Екстенсивний.

За результатами п’ятирічного моніторингу оцінювали міру впливу чинників навколишнього сере-довища на показники здоров’я населення. Який статистичний метод треба обрати для цього?

A. Обчислення коефіцієнту регресії.

 

B. *Обчислення коефіцієнту кореляції.

C. Обчислення показників динамічного ряду.

 

D. Обчислення коефіцієнту відповідності.

E. Обчислення коефіцієнту вірогідності відмінностей.

 

Водій таксі 46-ти років переніс інсульт, після якого залишився правобічний геміпарез. Водія ви-знано інвалідом I групи. Визначте, до якої групи здоров’я належить вказана особа.

 

A. *III Б B. III А C. I D. III В E. II

 

Дитина 2-х років протягом року хворіла на Гостру респіраторно-вірусну інфекцію верхніх дихаль-них шляхів у лютому, квітні та жовтні. Минулого року такий самий діагноз виставлявся їй у вересні та в грудні. Як зареєструвати вказані випадки захворювань в даному році?

A. Заповнити один Статистичний талон для реєстрації заключних (уточнених) діагнозів (ф. № 025-2/о) зі знаком “+” та два Статистичні талони для реєстрації заключних (уточнених) діагнозів (ф. № 025-2/о) зі знаком “-“.

B. Заповнити один Статистичний талон для реєстрації заключних (уточнених) діагнозів (ф. № 025-2/о) зі знаком “-“ C. Заповнити один Статистичний талон для реєстрації заключних (уточнених) діагнозів (ф. № 025-2/о) зі знаком “+” D. Заповнити три Статистичні талони для реєстрації заключних (уточнених) діагнозів (ф. № 025-2/о) зі знаком “-“

E. *Заповнити три Статистичні талони для реєстрації заключних (уточнених) діагнозів (ф. № 025-2/о) зі знаком “+”.

269. Народження життєздатних плодів на 1 000 жінок у віці 15-ть до 49-ти років у популяції визначає:

 

A.* Репродуктивний рівень.

 

B. Перинатальний рівень. C. Акушерський рівень. D. Рівень народжуваності. E. Показник дітородності.

 Последнее изменение этой страницы: 2017-02-08; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 34.236.245.255 (0.004 с.)