ТОП 10:

Робітник К. оформляючись на роботу, пройшов медичний огляд. Визнаний придатний до роботи в умовах даного виробництва. Який вид медичного огляду пройшов робітник? 

A. Періодичний. B. Цільовий.

 

C. Комплексний.

D. *Попередній.

 

E. Плановий.

 

Проведено клініко-статистичне дослідження щодо вивчення дії нового фармакологічного препа-рату для хворих з ішемічною хворобою серця. Який параметричний критерій / коефіцієнт може бути ви-користано для оцінки вірогідності результатів?

A. Коефіцієнт відповідності.

B. Критерій знаків.

C. Т-критерій Вілкоксона.

D. Критерій Колмогорова- Смирнова.

 

E. *Коефіцієнт Стьюдента (t).

Інформаційно-аналітичний відділ ЦРЛ повинен проаналізувати демографічну ситуацію на території району обслуговування. Поміж працівниками відділу були розподіленні відповідні завдання. Зокрема одному із них було доручено вивчити народжуваність населення. Які облікові документи повинні слугу-вати йому джерелом інформації?

 

A. *Історія пологів (ф. № 096/о).

B. Свідоцтво про народження.

 

C. Обмінна карта пологового будинку, пологового відділення лікарні: відомість про новонародженого (ф. № 113/о).

 

D. Медичне свідоцтво про народження (ф. № 103/о).

E. Історія розвитку новонародженого (ф. № 112/о).

 

Вивчався рівень захворюваності на Грип та ГРВІ за останні 5 років. Який вид графічного зобра-ження найбільш доцільно використати для наочного відображення цих даних?

A. Секторна діаграма. B. Картограма.

C. *Стовпчикова діаграма. D. Картодіаграма.

E. Радіальна діаграма.

Медична сестра знаходилася на обліку в жіночій консультації з приводу фізіологічної вагітності. По-логи були вчасними і нормальними. Яка тривалість основної відпустки по вагітності і майбутніх пологах?

A. 56 днів до пологів і 56 після пологів. B. 90 днів до пологів і 90 після пологів. C. 56 днів до пологів і 70 після пологів. D. 70 днів до пологів і 70 після пологів. E. *70 днів до пологів і 56 після пологів.

275. При вивченні загальної захворюваності у місті N було встановлено, що населення різних адмініс-тративних районів різниться за своїм віковим складом. Який із статистичних методів дозволяє виключи-ти вплив цього чинника на показники загальної захворюваності:

A. *Стандартизація.

B. Т- критерій Вілкоксона. C. Спірографія.

D. Бронхографія.

E. Томографія легенів.

До статистичних показників, що характеризують здоров’я населення відносяться демографічні показники. Що з нижче наведеного є середовищем для розрахунку цих показників?

A.*Чисельність населення. B. Число госпіталізованих. C. Кількість хворих.

D. Кількість працюючих.

E. Кількість населення, що підлягає профоглядам.

Хворий 37-ми років, який внаслідок загострення хронічного обструктивного бронхіту впродовж останніх 12 місяців був тимчасово непрацездатним 120 днів, в черговий раз звернувся до сімейного ліка-ря для продовження амбулаторного лікування . Визначте юридично вірну тактику сімейного лікаря у ви-падку продовження тимчасової непрацездатності у даному випадку

A. Видача трудового (доплатного) листка непрацездатності.

B. Направлення на ЛКК для продовження листка непрацездатності. C. *Хворий підлягає направленню на МСЕК.

D. Направлення хворого на санаторно-курортне лікування. E. Продовження листка непрацездатності терапевтом.

Для оцінки стану здоров’я населення складено та проаналізовано Звіт про число захворювань, зареєстрованих у хворих, які проживають в районі обслуговування ЛПЗ за рік (ф. № 12). Який з показни-ків розраховують на основі цього звіту?

A. Показник патологічної ураженості.

B. Показник госпіталізованої захворюваності.

C. Показник захворюваності з тимчасовою втратою працездатності.

D. Показник основної неепідемічної захворюваності.

 

E. *Показник загальної захворюваності.

 

На сільській лікарській дільниці зростає захворюваність на рак шийки матки. Прийнято рішення провести обстеження жінок. Який вид медичних оглядів буде використаний у даному випадку?

 

1 Попередній.

2 Скринінговий.

3 Комплексний.

4 Поточний.

 

5 *Цільовий.

 

Завідувач гастроентерологічним відділенням стаціонару проводить експертну оцінку виконання лікарями-ординаторами медико-технологічних стандартів обслуговування пацієнтів за поточний рік. Яку документацію він повинен вивчити з цією метою?

 

A. Журнал запису оперативних втручань в стаціонарі (ф. № 008/о).

B. *Медичні карти стаціонарних хворих (ф. № 003/о).

 

C. Звіт лікувально-профілактичного закладу за рік (ф. № 20).

D. Статистичні картки хворого, який вибув зі стаціонару (ф. № 066/о).

E. Листки лікарських призначень (ф. № 003-4/о).

 

281. Серед службовців закладу в поточному році не хворіло ні разу – 10%, один раз – 30%, два рази – 15%, чотири рази хворіло – 5%, всі інші 5 та більше разів. Яка питома вага службовців, що віднесені до I-ї групи здоров’я?

 

A. 22% B. *10% C. 60% D. 40% E. 55%

 Последнее изменение этой страницы: 2017-02-08; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 54.237.183.249 (0.006 с.)