ТОП 10:

КОНТРОЛІНГ В АНТИКРИЗОВОМУ УПРАВЛІННІ ПІДПРИЄМСТВОММета заняття – вивчити сутність фінансового контролінгу; з’ясувати його функції та завдання; зрозуміти особливості стратегічного і оперативного контролінгу; навчити студентів розробляти план антикризових заходів.

 

План практичного заняття

1. Сутність фінансового контролінгу.

2. Функції та завдання контролінгу.

3. Антикризовий фінансовий контролінг.

4. Система раннього попередження та реагування.

5. План антикризових заходів.

Огляд ключових понять

Контролінг – сукупність методів та процедур з координації планування, обліку, контролю та ризик-менеджменту, а також інформаційного, методичного та консультаційного забезпечення управлінських рішень.

Стратегічний контролінг – комплекс функціональних завдань, інструментів та методів з координації стратегічного планування та контролю для забезпечення довгострокового управління фінансами, вартістю та ризиками.

Система збалансованих показників – система інтегрованих показників, які характеризують: фінансово-економічні параметри підприємства; виробничий процес;перспективи підприємства на ринку та його інноваційні можливості. Вона передбачає збалансування:

- фінансових та не фінансових оціночних показників та цільових орієнтирів;

- стратегічних та оперативних цілей;

- інформації звітного та планового періодів;

- внутрішніх та зовнішніх факторів діяльності підприємства;

- індикаторів пізнього та раннього попередження.

Оперативний контролінг – підтримання системи управління досягненням поточних фінансових цілей підприємства. На нього покладено виконання таких функцій та завдань:

- забезпечення розроблення системи річних, квартальних, місячних бюджетів;

- організація управлінського обліку;

- бюджетний контроль;

- внутрішній консалтинг та методичне забезпечення;

- підготовка рапортів.

Бюджетний контроль – порівняння фактичних показників фінансово-господарської діяльності з плановими ( бюджетними) з метою перевірки їх узгодженості за величиною і термінами, а також аналіз причин відхилень для вироблення пропозицій щодо корекції бюджетів чи фінансово-господарської діяльності підприємства.

Внутрішній аудит – незалежна та об’єктивна діяльність зі здійснення перевірок і консультування, спрямована на забезпечення створення доданої вартості та вдосконалення роботи організації.

Діяльність внутрішнього аудиту сфокусована на трьох основних напрямах:

- сприяння ризик-менеджменту;

- перевірка системи внутрішнього контролю;

- підтримання корпоративного управління.

Концепція антикризового фінансового контролінгу – основоположна модель функціонального підтримання антикризового фінансового менеджменту, яка включає комплекс цілей та завдань контролінгу, а також необхідний для її досягнення набір інструментів.

Система раннього попередження та реагування – особлива інформаційна система, яка сигналізує керівництву про потенційні загрози та ризики, яких може зазнати підприємство, а також про додаткові шанси щодо поліпшення ефективності фінансово-господарської діяльності.

Організація системи раннього попередження включає такі етапи:

- формування інформаційних каналів;

- визначення сфер спостереження;

- формування конкретних аналітичних завдань для аналітичних центрів;

- вибір індикаторів раннього попередження;

- розрахунок планових та граничних значень індикаторів, а також безпечних інтервалів їх зміни.

 

Тестові завдання

3.1.Найпоширенішою є концепція контролінгу, згідно з якою пріоритет надається функції:

а) контролю;

б) інформаційній;

в) координації;

г) планування.

 

3.2.Контролінг – це системний інноваційний ресурс, орієнтований на:

а) минуле;

б) майбутнє;

в) поточний період;

г) минуле і майбутнє.

3.3.Залежно від цілей, виконуваних функцій та інструментарію фінансовий контролінг поділяють на:

а) стратегічний;

б) оперативний;

в) поточний і оперативний;

г) стратегічний і оперативний.

 

3.4.До функції контролінгу не належить:

а) координація;

б) бюджетування;

в) внутрішній контроль;

г) зовнішній контроль.

 

3.5.Найважливішим цільовим орієнтиром стратегічного контролінгу є забезпечення:

а) життєздатності підприємства у короткостроковому періоді;

б) життєздатності підприємства у довгостроковому періоді;

в) високих фінансових результатів;

г) ефективного планування.

 

3.6.До інструментів стратегічного контролінгу не належить:

а) аналіз сильних та слабких сторін;

б) портфельний аналіз;

в) інвестиційний аналіз;

г) система раннього попередження та реагування;

д) бенчмаркінг.

3.7.Система збалансованих показників віддає перевагу дослідженню:

а) фінансової сфери;

б) виробничої сфери;

в) ринкового середовища;

г) персоналу;

д) усі відповіді неправильні.

 

3.8.Інтегрована система показників передбачає збалансування:

а) фінансових та не фінансових оціночних показників;

б) стратегічних та оперативних цілей;

в) інформації звітного та планового періодів;

г) внутрішніх та зовнішніх факторів діяльності підприємства;

д) усі відповіді правильні;

е) усі відповіді неправильні.

 

3.9.До елементів оперативного контролінгу не належить:

а) бенчмаркінг;

б) організація управлінського обліку;

в) бюджетний контроль;

г) внутрішній консалтинг.

 

3.10. До функціональних обов’язків служби контролінгу не належить:

а) перевірка якості ризик-менеджменту;

б) інформаційне та методичне забезпечення;

в) організація довгострокового планування;

г) координація.

 

3.11.До напрямів діяльності внутрішнього аудиту не належить:

а) сприяння ризик-менеджменту;

б) перевірка системи внутрішнього контролю;

в) підтримання корпоративного управління;

г) підтримання на належному рівні системи ризик-менеджменту.

 

 

3.12.Основна мета внутрішнього аудиту – це:

а) аналіз фінансового стану підприємства;

б) управління ризиками;

в) управління фінансовою стійкістю;

г) управління витратами.

 

3.13.До критеріїв оцінки ефективності антикризових заходів не належать такі показники:

а) ліквідності та платоспроможності;

б) прибутковості;

в) ділової активності;

г) фінансової стійкості.

 

3.14.Мета системи раннього попередження та реагування – це:

а) ідентифікація потенційних загроз та ризиків;

б) дослідження фінансового стану підприємства;

в) виявлення додаткових шансів;

г) інформаційне забезпечення менеджерів;

д) правильна відповідь а), б), г);

е) правильна відповідь а), в).

 

3.15.Успішне подолання фінансової кризи на підприємстві визначається наявністю:

а) реального плану антикризових заходів;

б) потенційного санатора;

в) фінансового забезпечення антикризового управління;

г) правильна відповідь а), в);

д) усі правильні відповіді.

 

3.16.До основних параметрів, які визначають антикризовий план, не належать:

а) обсяг потреби в капіталі;

б) наявність антикризових менеджерів;

в) джерела фінансування антикризових заходів;

г) фактор ризику.

 

3.17.Виявлення симптомів кризи на підприємстві робиться на основі аналізу:

а) слабких місць;

б) сильних сторін;

в) шансів;

г) можливостей.

Фінансові кросворди

Фінансовий кросворд №1

Розв’язок фінансового кросворда полягає в тому, що правильно написавши слова за горизонталлю, ви прочитаєте за вертикаллю зашифрований термін, виділений жирними лініями.

За горизонталлю:

1. Напрям контролінгу.

2. Вид антикризової стратегії.

3. Функція контролінгу.

4. Вид аудиту.

5. Функція контролінгу.

6. Типовий «продукт» контролінгу.

7. Незалежна експертиза публічної бухгалтерської та фінансової звітності, іншої інформації щодо фінансово-господарської діяльності підприємства.

8. Вид аудиту.

9. Домінанта в японській концепції контролінгу.

 

                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   

 

10. Вид антикризової стратегії.

11. Напрям контролінгу.

12. Вид фінансової кризи.

13. Збільшення економічних вигод протягом звітного періоду у формі зростання активів чи зменшення зобов’язань, що призводить до збільшення капіталу і не є внесками акціонерів.

14. Здатність активів перетворюватися у готівку.

15. Принцип планування.

16. Метод контролінгу, який полягає у виявленні негативних відхилень у значенні порівнюваних показників, причин таких відхилень та розробленні пропозицій щодо їх ліквідації.

17. Функція контролінгу.

18. Синонім терміну «банкрутство».

19. Функція контролінгу.

20. Вид контролінгу, спрямований на забезпечення довгострокового управління фінансами та ризиками.

21. Стан економіки, при якому сформовані в ній кількісні пропорції забезпечують гармонійне сполучення товарних і грошових потоків.

Зашифрований термін означає вид контролінгу, спрямований на забезпечення довгострокового управління фінансами, вартістю та ризиками.

 

Фінансовий кросворд №2

 

За горизонталлю:

1. Вид контролю – елемент моделі антикризового фінансового контролінгу.

2. Вид контролю – елемент моделі антикризового фінансового контролінгу.

3. Юридична або фізична особа, яка має підтверджені належними документами грошові вимоги до боржника.

4. Суб’єкт антикризового управління.

 

                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         

5. Вид аналізу – інструмент стратегічного контролінгу.

6. Перевірка ступеня виконання поставлених завдань, спостереження і аналіз відхилень від запланованих (нормативних) показників.

7. Об’єкт контролінгу.

8. Попередник аудиту.

9. Фінансовий контролінг залежно від цілей, виконуваних функцій та інструментарію.

10. Антикризова стратегія підприємства.

11. Функція контролінгу.

12. Комплекс заходів, спрямованих на відновлення платоспроможності підприємства.

Зашифроване слово означає функцію контролінгу.

 

Питання для обговорення на практичних заняттях

1. Сутність фінансового контролінгу.

2. Функції та завдання контролінгу.

3. Стратегічний контролінг.

4. Система збалансованих показників.

5. Оперативний контролінг.

6. Системи внутрішнього контролю на підприємстві.

7. Антикризовий фінансовий контролінг.

 

РОЗДІЛ 4

САНАЦІЙНИЙ АУДИТ

Мета заняття – з’ясувати сутність і необхідність санаційного аудиту для неплатоспроможних підприємств; вивчити методи санаційного аудиту; застосувати теоретичні знання для розроблення програми санаційного аудиту; навчити студентів оцінюванню ефективності антикризових заходів.

 

План практичного заняття

1. Санаційна спроможність підприємства.

2. Сутність і завдання санаційного аудиту.

3. Методи санаційного аудиту.

4. Програма та етапи санаційного аудиту.

 

Огляд ключових понять

Санаційна спроможність – наявність у підприємства, що перебуває у фінансовій кризі, фінансових, організаційно-технічних та правових можливостей, які визначають здатність до успішної реалізації антикризових заходів та його фінансового оздоровлення.

Критерії санаційної спроможності підприємства – оцінні показники, що в сукупності визначають наявність реальних умов для відновлення платоспроможності підприємства. Виділяють такі групи критеріїв: фінансово-економічні; правові; психологічні.

Фінансово-економічні критерії – здатність підприємства до забезпечення ліквідності, відновлення прибутковості та одержання конкурентних переваг, які визначаються наявним у підприємства потенціалом.

Правові критерії – здатність підприємства відновлення та збереження стабільної платоспроможності для того, щоб у кредиторів не було підстав звертатися із заявою до господарського суду з метою порушення справи про банкрутство.

Психологічні критерії – готовність різних груп інтересів підтримати антикризове управління та надати відповідні фінансові ресурси.

Ідентифікація даних – збір інформації, на підставі якої можна судити про справжнє становище підприємства.

Експертиза – всебічний аналітичний процес, спрямований на здобуття об’єктивних висновків про поточний і перспективний стан об’єкта аудиту.

Справедлива вартість активу – сума, за якою може бути здійснено обмін активу, або оплата зобов’язань у результаті операції між обізнаними, зацікавленими та незалежними сторонами.

Сума чистих активів – різниця між сумою активів підприємства та його зобов’язаннями.

Ліквідність підприємства – це його спроможність здійснювати платежі наявними засобами або такими, що безперервно поповнюються за рахунок його діяльності.

Неплатоспроможне підприємство – якщо активів у ліквідній формі недостатньо для виконання грошових зобов’язань протягом трьох місяців після настання строку їх погашення.

Інкасація дебіторської заборгованості – повернення коштів, «заморожених» у боргах клієнтів.

Тестові завдання

4.1.Наявність у підприємства, що перебуває у фінансовій кризі, фінансових, організаційно-технічних та правових можливостей, які визначають здатність до успішної реалізації антикризових заходів та його фінансового оздоровлення – це:

а) фінансова спроможність;

б) поновлення платоспроможності;

в) санаційна спроможність;

г) фінансове оздоровлення.

 

4.2.Виділяють такі групи критеріїв санаційної спроможності підприємства:

а) фінансові, економічні, банківські;

б) фінансові, виробничі, ринкові;

в) фінансово-економічні, правові, ринкові;

г) фінансово-економічні, правові, психологічні.

 

4.3.Головною метою санаційного аудиту підприємства є оцінювання:

а) фінансового стану;

б) потенційної життєздатності;

в) достовірності бухгалтерського обліку;

г) відповідності бухгалтерського обліку законодавчим і нормативним актам.

 

4.4.Санаційний аудит може проводитися:

а) тільки до порушення справи про банкрутство;

б) тільки в процесі її провадження;

в) як до порушення справи про банкрутство так і в процесі її провадження;

г) на вимогу господарського суду.

 

4.5.Замовниками санаційного аудиту підприємства, яке перебуває у фінансовій кризі, можуть бути:

а) потенційні власники корпоративних прав, позикодавці, потенційний санатор, державні органи;

б) нинішні та потенційні власники корпоративних прав, позикодавці, підприємство-боржник, потенційний санатор, андеррайтери, державні органи;

в) банки, страхові компанії, інвестиційні фонди.

г) позикодавці, банки, державні органи.

 

4.6.До інструментів санаційного аудиту не належить:

а) факторний аналіз відхилень;

б) розроблення сценаріїв;

в) вартісний аналіз;

г) фінансовий аналіз.

 

4.7.До процедури аналізу фінансового стану при проведенні санаційного аудиту не належить:

а) аналіз стану та використання основних засобів;

б) аналіз оборотних активів;

в) аналіз кредиторської заборгованості;

г) аналіз структури капіталу.

 

4.8.Для виявлення симптомів кризи аналізують:

а) ліквідність, прибутковість, якість менеджменту, грошові потоки;

б) платоспроможність, оборотність активів, стратегію, чистий прибуток;

в) використання трудових ресурсів, ліквідність, прибутковість, якість менеджменту;

г) якість маркетингу, оборотність активів, стратегію, чистий прибуток.

 

4.9.Для ідентифікації «слабких місць» на підприємстві аналізують:

а) ліквідність, якість менеджменту, грошові потоки;

б) дефіцит ліквідності, рівень заборгованості, рівень витрат, якість маркетингу;

в) дефіцит ліквідності, рівень заборгованості, рівень витрат, прибутковість;

г) систему внутрішнього контролю, якість менеджменту, грошові потоки.

 

4.10.Всебічний аналітичний процес, спрямований на здобуття об’єктивних висновків про поточний і перспективний стан об’єкта аудиту – це:

а) ідентифікація даних;

б) фінансовий аналіз;

в) експертиза;

г) санаційний аудит.

 

4.11.При аналізі виробничо-господарської діяльності аудитор не досліджує:

а) загальну виробничу структуру підприємства;

б) структуру капіталу;

в) витрати на виробництво і реалізацію продукції;

г) показники праці.

 

4.12.До фінансових чинників, на основі вивчення яких аудитор оцінює ризики та рівень санаційної спроможності підприємства, не належать:

а) сума чистих активів;

б) стан показників ліквідності та платоспроможності;

в) стан показників ділової активності;

г) показники стану та ефективності використання основних засобів.

 

4.13.Величина чистих активів визначається як різниця між сумою:

а) активів підприємства та його зобов’язаннями;

б) оборотних активів та поточних зобов’язань;

в) власного капіталу та необоротних активів;

г) необоротних і оборотних активів.

 

4.14.Нормативний рівень коефіцієнта незалежності має таке значення:

а) > 0,5;

б) ≤ 0,5;

в) ≥ 0,5;

г) < 0,5.

 

4.15.До високоліквідних належать такі активи:

а) основні засоби;

б) запаси товарно-матеріальних цінностей;

в) поточні фінансові інвестиції;

г) дебіторська заборгованість.

 

4.16.Для дослідження фінансової рівноваги аналізують такі показники:

а) грошових потоків;

б) ліквідності та платоспроможності;

в) рентабельності;

г) ділової активності.

 

4.17.Якщо значення коефіцієнта покриття є меншим за 1, то підприємство фінансує свої необоротні активи за рахунок:

а) довгострокових зобов’язань;

б) власного оборотного капіталу;

в) власного капіталу;

г) поточних зобов’язань.

 

4.18.До показників ділової активності не належать:

а) продуктивність праці;

б) коефіцієнт оборотності запасів;

в) коефіцієнт оборотності дебіторської заборгованості;

г) коефіцієнт покриття.

 

4.19.SWOT-аналіз може стосуватися:

а) всього підприємства;

б) його структурних підрозділів;

в) окремих видів продукції;

г) усі відповіді правильні;

д) усі відповіді неправильні.

 

4.20.До статичних методів оцінювання ефективності антикризових заходів не належить:

а) метод IRR;

б) порівняння фінансових результатів;

в) порівняння затрат;

г) порівняння рентабельності.

Фінансові кросворди

Фінансовий кросворд №1

Розв’язок фінансового кросворда полягає в тому, що правильно написавши слова за горизонталлю, ви прочитаєте за вертикаллю зашифрований термін, виділений жирними лініями.

 

                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                       

 

За горизонталлю:

1. Всебічний аналітичний процес, спрямований на здобуття об’єктивних висновків про поточний і перспективний стан об’єкта аудиту.

2. Група критеріїв санаційної спроможності підприємства.

3. Оцінювання санаційної спроможності підприємства за рівнем деталізації та повноти аналізу.

4. Генеральна програма дій, що виявляє пріоритети проблем та ресурси для досягнення основної мети.

5. Сукупність наявних засобів, можливостей у підприємства.

6. Спроможність підприємства здійснювати платежі наявними засобами або такими, що безперервно поповнюються за рахунок його діяльності.

7. Санаційний аудит у залежності від інституції, яка його проводить.

8. Інструмент, що використовується для збільшення обсягу реалізованої продукції.

9. Група критеріїв санаційної спроможності підприємства.

10. Санаційний аудит у залежності від інституції, яка його проводить.

11. Фінансові посередники.

12. Індикатор симптомів кризи.

13. Незалежна експертиза публічної бухгалтерської та фінансової звітності, іншої інформації щодо фінансово-господарської діяльності суб’єктів господарювання.

14. Форма власного капіталу.

15. Оцінювання санаційної спроможності підприємства за рівнем деталізації та повноти аналізу.

Зашифрований термін означає незалежну експертизу фінансової звітності, іншої інформації щодо оцінювання санаційної спроможності неплатоспроможного підприємства.

 

Фінансовий кросворд №2

За горизонталлю:

1. Вид аналізу – інструмента санаційного аудиту.

2. Інструмент санаційного аудиту.

3. Заборгованість відповідно до П(с)БО 10.

4. Перевірка достовірності інформації, на основі якої розроблялися плани.

5. Замовник санаційного аудиту.

6. Цикл одного обороту оборотних коштів.

7. Процес визначення теперішньої вартості суми майбутніх грошових потоків.

8. Складова матриці SWОТ-аналізу.

9. Аналіз, мета якого дослідження причин кризи та сильних і слабких сторін підприємства.

10. Цільова вартість капіталу.

11. Основна діяльність підприємства.

12. Найменш ліквідні оборотні активи.

13. Частина операційного циклу, яку підприємству необхідно фінансувати за рахунок власних коштів.

14. Збільшення економічних вигод протягом звітного періоду у формі припливу або зростання активів чи зменшення зобов’язань, що приводить до збільшення капіталу і не є внесками акціонерів.

15. Вид заборгованості підприємства.

16. Вид аналізу – інструмента санаційного аудиту.

17. Вид діяльності підприємства.

Зашифрований термін означає розроблення відповідними фахівцями плану виходу підприємства з кризи.Последнее изменение этой страницы: 2017-02-17; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.228.10.64 (0.054 с.)