ТОП 10:

ЗОВНІШНІ ФІНАНСОВІ ДЖЕРЕЛА САНАЦІЇ ПІДПРИЄМСТВМета заняття – з’ясувати форми участі власників у санації підприємства; засвоїти форми та мотиви участі кредиторів у санації боржника; зрозуміти мотиви участі персоналу у санації підприємства.

 

План практичного заняття

1. Фінансування санації за рахунок акціонерного капіталу.

2. Участь кредиторів у фінансовому оздоровленні боржника.

3. Фінансова участь персоналу в санації підприємства.

Огляд ключових понять

Двоступінчаста санація – операція зменшення статутного капіталу підприємства, що здійснюється з метою санації балансу, з наступним його збільшенням на основі додаткової емісії корпоративних прав та залучення інвестиційних ресурсів.

Емісійний дохід – сума перевищення доходів, отриманих від емісії власних акцій та інших корпоративних прав, над номіналом таких акцій. Емісійний дохід є одним із джерел формування додаткового капіталу підприємства.

Корпоративні права – права власності на частку у статутному капіталі юридичної особи, у тому числі права на управління, отримання відповідної частки прибутку такої юридичної особи, а також частки активів у разі її ліквідації згідно з чинним законодавством.

Номінальна вартість корпоративних прав – це вартість, яка відповідає частці участі держателя таких прав у статутному капіталі емітента. Визначається діленням статутного капіталу на кількість корпоративних прав, які є в обігу.

Статутний капітал – сукупність вкладів (у грошовому виразі) учасників (власників) у майно підприємства для забезпечення його діяльності в розмірах, визначених установчими документами. Це сума капіталу, у межах якої засновники підприємства несуть матеріальну відповідальність перед його кредиторами.

Альтернативна санація – форма фінансової санації з допомогою власників підприємства, за якої власник на добровільних засадах може зробити вибір між деномінацією чи консолідацією своїх корпоративних прав, з одного боку. Та здійсненням безповоротної фінансової допомоги підприємству, з іншого. Власники роблять цільові внески для погашення непокритих збитків підприємства і зберігають належну їм частку номінальної вартості статутного капіталу або погоджуються на зниження номінальної вартості своїх корпоративних прав, уникаючи будь-яких доплат.

Конвертовані облігації – це іменні облігації, які через певний час можна обміняти на заздалегідь визначених умовах на звичайні акції підприємства.

Коефіцієнт конверсії –це відношення, за яким планується конверсія. Він показує, скільки облігацій потрібно, аби одержати одну акцію, і визначається діленням номінальної вартості всіх облігацій, які перебувають в обігу, на обсяг збільшення статутного капіталу.

Мораторій на задоволення вимог кредиторів – зупинення виконання боржником грошових зобов’язань і зобов’язань щодо сплати податків і зборів, строк виконання яких настав до дня введення мораторію, та зупинення заходів, спрямованих на забезпечення виконання цих зобов’язань і зобов’язань щодо сплати податків і зборів, застосованих до прийняття рішення про введення мораторію.

Реструктуризація боргу – досягнення домовленості між позичальником та кредитором щодо нової схеми погашення боргів у зв’язку з неспроможністю боржника виконати раніше взяті фінансові зобов’язання.

Тестові завдання

7.1.Найбільш зацікавленими в санації неспроможного підприємства є:

а) держава;

б) акціонери;

в) кредитори;

г) постачальники.

 

7.2.Власники найчастіше фінансують санацію у такій формі:

а) надання позик;

б) цільові внески на безповоротній основі;

в) внески на збільшення статутного капіталу;

г) поповнення додаткового капіталу.

 

7.3.У процесі санації статутний капітал, як правило, збільшують, щоб:

а) мобілізувати фінансові ресурси;

б) підвищити фінансову стійкість;

в) підвищити кредитоспроможність;

г) усі відповіді правильні;

д) усі відповіді неправильні.

 

7.4.Передумовою збільшення акціонерного капіталу акціонерних товариств є:

а) угода з кредиторами;

б) санація балансу;

в) санаційний аудит;

г) санаційна спроможність.

 

7.5.У результаті санації балансу підприємство:

а) не мобілізує додаткові кошти;

б) мобілізує додаткові кошти;

в) залучає санаційні кредити;

г) залучає інші джерела.

 

7.6.Операція зменшення статутного капіталу підприємства, що здійснюється з метою санації балансу, з наступним його збільшенням на основі додаткової емісії корпоративних прав та залученням інвестиційних ресурсів називається:

а) одноступінчастою санацією;

б) двоступінчастою санацією;

в) внутрішньогосподарською санацією;

г) санацією балансу.

 

7.7.Прийняття рішення щодо зміни розміру статутного капіталу товариства належить до компетенції:

а) кредиторів;

б) працівників товариства;

в) загальних зборів;

г) акціонерів.

 

7.8.До методів збільшення капіталу акціонерного товариства не належить:

а) збільшення кількості акцій існуючої номінальної вартості;

б) збільшення номінальної вартості акцій;

в) обмін облігацій на акції;

г) обмін акцій на облігації.

7.9.До фінансових джерел збільшення статутного фонду не належить:

а) чистий прибуток за виключенням капіталізованого прибутку;

б) внески учасників та засновників;

в) реінвестиція прибутку;

г) індексація основних засобів.

7.10.До основних форм андеррайтингу не належить:

а) повний або частковий викуп усієї емісії з подальшим продажем за вищою ціною;

б) продаж акцій на комісійних засадах за ціною, встановленою товариством;

в) викуп фінансовим посередником недорозміщеної підприємством частини емісії;

г) продаж акцій на комісійних засадах за ціною, встановленою емітентом.

 

7.11.До пільгових умов вкладення капіталу, які слід пропонувати інвесторам для компенсації ризикованості, не належать:

а) переваги щодо розподілу майбутніх прибутків;

б) переваги під час прийняття управлінських рішень;

в) знижки до цін на продукцію;

г) переваги в разі розподілу ліквідаційної маси.

 

7.12.Вирішальним чинником успіху розміщення нової емісії корпоративних прав є правильний вибір:

а) курсу емісії;

б) андеррайтера;

в) кількості акцій;

г) кількості акціонерів.

7.13.Емісійний дохід є джерелом формування капіталу:

а) статутного;

б) резервного;

в) основного;

г) додаткового.

 

7.14.До основних витрат на здійснення емісії не належать:

а) витрати на реєстрацію державного мита при реєстрації емісії;

б) оплата послуг фінансових посередників;

в) оплата послуг санаційних аудиторів;

г) оплата послуг незалежного реєстратора.

 

7.15.Конверсійні облігації є однією з форм кредитування санації:

а) власниками;

б) кредиторами;

в) власниками і кредиторами;

г) державою.

 

7.16.Випуск конвертованих облігацій економічно виправданий у таких випадках:

а) коли ставки на кредитному ринку є досить високими;

б) курс акцій через низьку прибутковість має тенденцію до зниження;

в) прогнози щодо майбутніх перспектив діяльності підприємства є не досить виразним;

г) усі відповіді правильні;

д) усі відповіді неправильні.

 

7.17.Фінансова санація зусиллями власників підприємства, за якої акціонер на добровільних засадах може зробити вибір між деномінацією чи консолідацією, з одного боку, та безповоротною фінансовою допомогою підприємству, з іншого – називається санацією:

а) двохступінчастою;

б) альтернативною;

в) ефективною;

г) оптимальною.

 

7.18.До форм участі кредиторів у фінансовому оздоровленні боржника не належать:

а) надання комерційного кредиту;

б) реструктуризація заборгованості;

в) списання заборгованості;

г) надання санаційних кредитів.

 

7.19.До мотивації кредиторів на користь фінансової підтримки боржника не належить:

а) уникнення збитків у вигляді безнадійної заборгованості;

б) прагнення мінімізувати ризики;

в) збереження надійного джерела постачання факторів виробництва;

г) забезпечення контролю за діяльністю боржника.

 

7.20.До найпоширеніших способів реструктуризації заборгованості належать:

а) трансформація боргу у власність;

б) конверсія короткострокової заборгованості в довгострокову;

в) пролонгація строків виконання зобов’язань;

г) усі відповіді правильні;

д) усі відповіді неправильні.

 

7.21.У результаті отримання санаційних кредитів боржником поліпшується його:

а) структура капіталу;

б) фінансова незалежність;

в) платоспроможність;

г) кредитоспроможність.

 

7.22.Вирішальним при наданні санаційного кредиту є наявність:

а) кредитного забезпечення;

б) можливості його повернення;

в)позитивного висновку аудитора про санаційну спроможність підприємства;

г) спонсорів.

7.23.Персонал підприємства може фінансувати санацію в таких формах:

а) відстрочення винагороди за виробничі результати або відмова від неї;

б) надання працівниками позик;

в) купівля працівниками акцій свого підприємства;

г) усі відповіді правильні;

д) усі відповіді неправильні.

 

Фінансові кросворди

Фінансовий кросворд №1

Розв’язок фінансового кросворда полягає в тому, що правильно написавши слова за горизонталлю, ви прочитаєте за вертикаллю зашифроване слово, виділене жирними лініями.

                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       

За горизонталлю:

1. Суб’єкти, що найбільш зацікавлені в санації неспроможного підприємства.

2. Форма фінансової звітності.

3. Вартість емітованих акцій, яка визначається діленням статутного капіталу на кількість корпоративних прав, які є в обігу.

4. Здатність позичальника своєчасно повертати кредитору суму боргу і відсотки по ньому.

5. Форма доходу на акції.

6. Фінансові посередники.

7. Здатність окремих видів активів до швидкої реалізації на ринку.

8. Фінансове оздоровлення підприємств.

9. Фахівці, які перевіряють відповідність ведення бухгалтерського обліку суб’єктами господарювання чинній законодавчій та нормативній базі.

10. Податок, який стягується при реєстрації емісії.

11. Капітал, який є джерелом формування необоротних активів.

12. Об’єднання кількох акцій в одну.

13. Суб’єкт господарювання, який здійснює реєстрацію акцій нової емісії.

14. Ціна акцій, яка встановлюється ринком.

15. Фізична або юридична особа, яка бере участь у санації підприємства,що перебуває у фінансовій кризі.

16. Вартість акцій.

17. Дооцінка вартості основних засобів.

18. Цінний папір.

19. Дохід, який є одним із джерел формування додаткового капіталу підприємства.

20. Уступка вимог за зобов’язаннями іншій особі.

Зашифроване слово означає вид санації суб’єкта господарювання.

 

Фінансовий кросворд №2

 

1. Тимчасові об’єднання банків.

2. Тип санаційних заходів.

3. Конвертовані облігації.

4. Вид прибутку при проведенні фінансової санації.

5. Борговий цінний папір.

6. Форма доходу власників облігацій.

7. Форма власного капіталу.

8. Особа, яка купує акції інших підприємств.

9. Організований ринок .

10. Неспроможність юридичної особи задовольнити в установлений для цього строк заявленої до неї з боку кредиторів вимоги і виконати зобов’язання перед бюджетом.

11. Вид фінансової допомоги.

12. Юридична або фізична особа, яка має підтверджені належними документами грошові вимоги до боржника.

13. Процедура врегулювання господарських спорів.

14. Вид збитку.

15. Відстрочення банком погашення кредиту.

16. Мінімальний термін (у місяцях), по завершенню якого підприємство вважається неплатоспроможним.

Зашифрований термін означає форму участі кредиторів у фінансовому оздоровлені боржника.

 

                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               

 

ЗадачіПоследнее изменение этой страницы: 2017-02-17; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.230.1.126 (0.018 с.)