ТОП 10:

РЕСТРУКТУРИЗАЦІЯ ТА РЕОРГАНІЗАЦІЯ ПІДПРИЄМСТВ



Мета заняття – з’ясувати роль реструктуризації як специфічного напряму антикризового управління; вивчити загальні передумови реорганізації; зрозуміти роль Due Diligence у системі антикризового управління; проаналізувати механізм укрупнення, розукрупнення і перетворення підприємств.

План практичного заняття

1. Суть та види реструктуризації.

2. Форми реорганізації підприємств.

3. Due Diligence у системі антикризового управління.

4. Укрупнення підприємств.

5. Розукрупнення підприємств.

 

Огляд ключових понять

Реструктуризація підприємства – проведення організаційно-економічних, правових, виробничо-технічних заходів, спрямованих на зміну його структури, системи управління, форм власності, організаційно-правових форм, які здатні відновити прибутковість, конкурентоспроможність та ефективність виробництва.

Реорганізація підприємства – повна або часткова заміна власників корпоративних прав підприємства, зміна організаційно-правової форми організації бізнесу, ліквідація окремих структурних підрозділів або створення на базі одного підприємства кількох, наслідком чого є передання, прийняття його майна, коштів, прав та обов’язків правонаступникам.

Реструктуризація управління спрямована на якісне оновлення управлінського персоналу, упровадження нових, прогресивних форм та методів управління, зміну керівництва підприємства.

Реорганізація виробництва передбачає внесення змін до організаційної та виробничо-господарської сфер підприємства з метою підвищення його рентабельності та конкурентоспроможності (диверсифікація асортименту продукції, технічне оновлення основних засобів, поліпшення якості продукції, підвищення ефективності маркетингу, зменшення витрат на виробництво, скорочення чисельності зайнятих на підприємстві).

Реструктуризація активів – санаційні заходи, пов’язані, як правило, зі зміною структури та складу активної сторони балансу (продаж частини основних засобів, продаж зайвих запасів сировини та матеріалів, продаж окремих підрозділів підприємства, зворотний лізинг, рефінансування дебіторської заборгованості).

Реструктуризація пасивів пов’язана зі зміною структури й розмірів власного та позичкового капіталу, а також зі змінами в інвестиційній діяльності підприємства (реструктуризація заборгованості перед кредиторами, одержання додаткових кредитів, збільшення статутного капіталу, заморожування інвестиційних вкладень).

Корпоративна реструктуризація передбачає реорганізацію підприємства, що має на меті змінити власника статутного капіталу, створення нових юридичних осіб і (або) нову організаційно-правову форму діяльності (часткова або повна приватизація, поділ великих підприємств на частини, виокремлення з великих підприємств тих чи інших підрозділів, приєднання до інших чи злиття з іншими, потужнішими підприємствами).

Аквізиція – скуповування корпоративних прав підприємства, у результаті чого покупець набуває контролю над чистими активами та діяльністю самого підприємства. Придбання може здійснюватися в обмін на передання активів, взяття покупцем на себе зобов’язань.

Виокремлення підприємств – форма реорганізації, за якої на базі існуючого суб’єкта господарювання чи його структурної одиниці створюється нове підприємство. До кожного з них переходять за розподільним актом (балансом) у відповідних частинах майнові права і обов’язки реорганізованого підприємства. Підприємство, що реорганізується, продовжує свою фінансово-господарську діяльність. Воно не втрачає статусу юридичної особи, а лише вносить зміни до установчих документів.

Злиття підприємств – форма реорганізації, що полягає в об’єднанні підприємства (кількох підприємств), яке перебуває у фінансовій кризі, з іншим фінансово стійким підприємством (кількома підприємствами). Усі майнові права та обов’язки кожного з них переходять до суб’єкта господарювання, який виник у результаті злиття, підприємства, які злилися, припиняють свою господарську діяльність і втрачають юридичний статус.

Перетворення підприємств – форма реорганізації, яка передбачає зміну форми власності або організаційно-правової форми юридичної особи без припинення господарської діяльності підприємства. До підприємства, яке щойно виникло, переходять усі майнові права та обов’язки колишнього підприємства.

Поглинання підприємств– операція, яка полягає в придбанні корпоративних прав фінансово неспроможного підприємства підприємством-санатором. Поглинене підприємство може або зберегти свій статус юридичної особи і стати дочірнім підприємством санатора, або бути приєднаним до підприємства-санатора і стати його структурним підрозділом, втративши при цьому юридичний статус. Майнові права та зобов’язання боржника переходять до правонаступника.

Поділ підприємств – форма реорганізації, за якої одна юридична особа припиняє свою діяльність, а на її базі створюється кілька нових підприємств, оформлених у вигляді самостійних юридичних осіб. До нових підприємств, які виникли в результаті цього поділу, за розподільним актом (балансом) у відповідних частинах переходять майнові права та обов’язки реорганізованого підприємства.

Приєднання підприємств – форма реорганізації, яка передбачає приєднання всіх прав та обов’язків однієї або кількох юридичних осіб – право- попередників до іншої юридичної особи – правонаступника. У результаті приєднання відповідні підприємства виключаються з державного реєстру та втрачають свій юридичний статус.

Передавальний баланс – це баланс підприємства, що реорганізується, на день припинення його діяльності. Він складається за стандартними правилами, передбаченими нормативними актами, які регулюють порядок заповнення форм річної (квартальної) бухгалтерської звітності. Передавальний баланс має силу акта приймання-передавання.

Розподільний баланс – це баланс підприємства, що реорганізується, на день припинення його діяльності, в якому окремими рядками відбиваються активи і пасиви, розподілені між ним і підприємствами-правонаступниками.

 

Тестові завдання

8.1.До форм реструктуризації підприємств не належить:

а) реструктуризація управління;

б) реструктуризація виробництва;

в) реструктуризація збуту;

г) реструктуризація активів;

д) реструктуризація пасивів;

е) корпоративна реструктуризація.

 

 

8.2.Реструктуризація виробництва не включає такі заходи:

а) зворотний лізинг;

б) технічне оновлення основних засобів;

в) зменшення витрат на виробництво;

г) поліпшення якості продукції.

 

8.3.Реструктуризація активів передбачає такі заходи:

а) продаж зайвого обладнання;

б) заморожування інвестиційних вкладень;

в) збільшення статутного капіталу;

г) зворотний лізинг.

 

8.4.Реалізація окремих фінансових вкладень належить до реструктуризації:

а) управління;

б) виробництва;

в) активів;

г) пасивів.

 

8.5.Реструктуризація пасивів – це реструктуризація :

а) виробнича;

б) управлінська;

в) збутова;

г) фінансова.

8.6.Корпоративна реструктуризація передбачає:

а) реструктуризацію заборгованості перед кредиторами;

б) рефінансування дебіторської заборгованості;

в) поділ великих підприємств на частини;

г) продаж окремих підрозділів підприємства.

 

8.7.Серед основних стратегічних причин реорганізації виділяють такі:

а) розширення або згортання діяльності підприємства;

б) необхідність фінансової санації;

в) диверсифікація діяльності;

г) податкові мотиви;

д) усі відповіді правильні;

е) усі відповіді неправильні.

 

8.8.До видів реорганізації підприємства не належить:

а) укрупнення;

б) подрібнення;

в) збільшення суми статутного капіталу;

г) без зміни розмірів підприємства.

 

8.9.Ключовими документам, які складаються під час реорганізації підприємств є:

а) угода про придбання підприємства;

б) передавальний баланс;

в) розподільний баланс;

г) усі відповіді правильні;

д) усі відповіді неправильні.

 

8.10.Необхідність проведення Due Diligence виникає в таких випадках:

а) у процесі прийняття рішення про допуск цінних паперів до котирування на біржі;

б) у разі залучення власного капіталу підприємствами, корпоративні права яких не мають обігу на ринку;

в) у процесі реорганізації підприємств;

г) у процесі санації підприємств;

д) усі відповіді правильні;

е) усі відповіді неправильні.

 

8.11.Головною метою Due Diligence є:

а) мінімізація ризиків інвесторів;

б) оцінювання санаційної спроможності боржника;

в) визначення сильних сторін підприємства;

г) усі відповіді неправильні.

 

8.12.Користувачем звіту за результатами Due Diligence є:

а) власник підприємства;

б) санатор;

в) податкова інспекція;

г) постачальники.

 

8.13.Ситуація, коли підприємство-інвестор приймає на свій баланс активи та пасиви таргет-підприємства – це:

а) злиття;

б) приєднання;

в) придбання;

г) поглинання.

 

8.14.Придбання інвестором корпоративних прав таргет-підприємства за грошові кошти або цінні папери – це:

а) придбання;

б) поглинання;

в) аквізиція;

г) усі відповіді правильні;

д) усі відповіді неправильні.

 

8.15.До основних способів укрупнення підприємств не належить:

а) приєднання;

б) злиття;

в) збільшення суми статутного капіталу;

поглинання.

 

8.16.До мотивів, які можуть спонукати суб’єктів господарювання до реорганізації через укрупнення не належить:

а) зменшення кількості конкурентів;

б) зростання частки позичкових коштів;

в) диверсифікація активів;

г) податкові переваги.

8.17.Об’єднання двох або більше підприємств, які виробляють однаковий тип товару – це укрупнення:

а) горизонтальне;

б) вертикальне;

в) діагональне;

г) конгломератне.

 

8.18.Одна з найскладніших фінансових проблем, яка виникає під час злиття чи приєднання підприємств, полягає у правильному визначенні:

а) реальної їх вартості;

б) пропорцій обміну корпоративних прав у їх статутному капіталі;

в) величини їх чистих активів;

г) економічної доданої вартості.

 

8.19.Скупка корпоративних прав підприємства, у результаті чого покупець набуває контролю над чистими активами та діяльністю такого підприємства – це:

а) злиття;

б) приєднання;

в) укрупнення;

г) аквізиція.

 

8.20.Вирішальним чинником, який визначає рішення щодо придбання підприємств є:

а) вартість їх чистих активів;

б) економічна додана вартість;

в) вартість їх бізнесу;

г) розмір статутного капіталу.

 

8.21.Спосіб реорганізації, за якого одна юридична особа припиняє свою діяльність, а на її базі створюється кілька нових самостійних підприємств – це:

а) виокремлення;

б) поділ;

в) роз’єднання;

г) перетворення.

 

8.22.Баланс підприємства, що реорганізується, на день припинення його діяльності називається:

а) розподільним;

б) передавальним;

в) заключним;

г) ліквідаційним.

 

Фінансові кросворди

Фінансовий кросворд №1

 

Розв’язок фінансового кросворда полягає в тому, що правильно написавши слова за горизонталлю, ви прочитаєте за вертикаллю зашифроване слово, виділене жирними лініями.

За горизонталлю:

1. Вид реорганізації підприємств.

2. Умова, за якої загальний результат є більшим суми часток.

3. Об’єкт реструктуризації.

4. Вид активів.

5. Форма корпоративної реструктуризації.

6. Процес приведення майбутньої вартості грошей до їх теперішньої вартості.

7. Об’єкт реструктуризації.

8. Об’єкт реструктуризації.

9. Перетворення заборгованості в грошові кошти.

10. Вид реорганізації підприємств.

11. Придбання інвестором корпоративних прав таргет-підприємства.

12. Один із напрямів реструктуризації підприємства.

13. Форма корпоративної реструктуризації.

14. Напрям фінансового оздоровлення підприємств.

15. Форма корпоративної реструктуризації.

16. Форма корпоративної реструктуризації.

Зашифроване слово означає напрям антикризового управління.

 

                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   

Фінансовий кросворд №2

За горизонталлю:

1. Баланс підприємства, що реорганізується, на день припинення його діяльності.

2. Аспект, який необхідно враховувати , приймаючи фінансові рішення в процесі реорганізації підприємств.

3. Нематеріальний актив.

4. Аспекти фінансово-господарської діяльності підприємства – елемент Due Diligence.

5. Відхилення ринкового курсу цінних паперів від їх номінальної вартості в бік зменшення.

6. Вид ризиків, пов’язаний з діяльністю таргет-підприємства, який підлягає аналізу – елемент Due Diligence.

7. Реструктуризація властива підприємствам, що знаходяться в передкризовому або кризовому стані.

 

                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       

 

8. Баланс підприємства, що реорганізується через поділ чи виділення, на день припинення його діяльності, в якому окремими позиціями відображаються активи і пасиви, розподілені між ним і підприємствами-правонаступниками.

9. Генеральна мета підприємства.

Зашифроване слово означає форму реорганізації, спрямованої на укрупнення підприємств.

 

Задачі







Последнее изменение этой страницы: 2017-02-17; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.230.1.126 (0.016 с.)