ТОП 10:

ОСНОВИ АНТИКРИЗОВОГО УПРАВЛІННЯ ФІНАНСАМИ ПІДПРИЄМСТВ 

Мета заняття – визначити предмет, об’єкти та суб’єкти антикризового управління фінансами підприємств; з’ясувати фінансовий механізм антикризового управління; зрозуміти роль і значення фінансової санації як складової антикризового управління; засвоїти класичну модель фінансової санації.

 

План семінарського заняття

1. Фінансова криза на підприємстві.

2. Сутність антикризового управління фінансами підприємств.

3. Фінансова санація як складова антикризового управління.

4. Класична модель фінансової санації.

 

Огляд ключових понять

Фінансова криза – фаза розбалансованої діяльності підприємства та обмежених можливостей впливу його керівництва на фінансові відносини, що виникають у середині підприємства та між підприємством і навколишнім середовищем.

Стратегічна криза – коли на підприємстві зруйновано виробничий потенціал і відсутні довгострокові фактори успіху.

Криза прибутковості – коли перманентні збитки зменшують власний капітал, і це призводить до незадовільної структури балансу.

Криза ліквідності – коли підприємство є неплатоспроможним або існує реальна загроза втрати платоспроможності.

Антикризовий фінансовий менеджмент – це процес управління фінансово-економічними ризиками та фінансовою санацією підприємства з метою профілактики і нейтралізації фінансової кризи та забезпечення безперервної діяльності підприємства на основі використання системи специфічних методів та прийомів управління фінансами.

Об’єкт антикризового управління фінансами – це сукупність усіх фінансово-економічних ризиків, активи, капітал, фінансові потоки та вартість підприємства, що перебуває у режимі антикризового управління.

Суб’єкти антикризового управління фінансами – фізичні чи юридичні особи, які за рішенням уповноважених органів (власників, суду, держави) уповноважені здійснювати комплекс робіт з антикризового управління фінансами підприємства.

Фінансовий механізм антикризового менеджменту – це сукупність методів, важелів, інструментів та інституційних умов, які регулюють процес розроблення та реалізації фінансових рішень у процесі антикризового управління.

Система ризик-менеджменту – це сукупність заходів з ідентифікації, оцінювання, нейтралізації та контролю за ризиками фінансово-господарської діяльності.

Санація – це система фінансово-економічних, виробничо-технічних, організаційно-правових та соціальних заходів, спрямованих на досягнення чи відновлення платоспроможності, ліквідності, прибутковості і конкурентоспроможності підприємства-боржника в довгостроковому періоді.

Санаційні заходи фінансово-економічного характеру – це фінансові відносини, що виникають у процесі мобілізації та використання внутрішніх і зовнішніх фінансових джерел оздоровлення підприємств.

Санаційні заходи організаційно-правового характеру спрямовані на вдосконалення організаційної структури підприємства, організаційно правових форм бізнесу, підвищення якості менеджменту, звільнення підприємства від непродуктивних виробничих структур, поліпшення виробничих стосунків між членами трудового колективу тощо.

Виробничо-технічні санаційні заходипов’язані насамперед з модернізацією та оновленням виробничих фондів, зі зменшенням простоїв та підвищенням ритмічності виробництва, скороченням технологічного часу, поліпшенням якості продукції та зниженням її собівартості, удосконаленням асортименту продукції, що випускається, пошуком та мобілізацією санаційних резервів у сфері виробництва.

Санаційні заходи соціального характеру – це заходи, що передбачають створення та фінансування системи перепідготовки кадрів, пошук і пропозицію альтернативних робочих місць, додаткові витрати з безробіття, надання звільненим працівникам позик тощо.

Реструктуризація суб’єкта господарювання – це проведення організаційно-економічних, правових, виробничо-технічних заходів, спрямованих на зміну його структури, системи управління, форм власності, організаційно-правових форм, які здатні відновити прибутковість, конкурентоспроможність та ефективність виробництва.

«Класична модель санації»–цілісний погляд на етапи фінансового оздоровлення окремого підприємства, а саме: виявлення фінансової кризи; причинно-наслідковий аналіз фінансової кризи; прийняття рішення про ліквідацію чи санацію підприємства; визначення цілей санації; формування стратегії санації; розроблення санаційних заходів; програма санації; проект санації; реалізація, координація й нагляд.

 

Тестові завдання

 

1.1Фаза розбалансованої діяльності підприємства, що призводить до втрати платоспроможності, – це:

а) збитковість;

б) банкрутство;

в) фінансова криза;

г) неплатоспроможність.

1.2Фінансову кризу на підприємстві характеризують такими параметрами:

а) рівнем платоспроможності;

б) джерелами виникнення;

в) фінансовою стійкістю;

г) видом кризи;

д) стадією її розвитку;

е) правильна відповідь а),б),в);

є) правильна відповідь б),г),д).

 

1.3Фазами кризи є така криза, що:

а) загрожує існуванню підприємства;

б) не загрожує існуванню підприємства;

в) призводить до втрати прибутковості;

г) призводить до втрати ліквідності;

д) правильна відповідь а),б).

 

1.4Вирізняють такі види кризи:

а) платоспроможності, оборотності, ліквідності;

б) стратегії, прибутковості, ліквідності;

в) стратегії, прибутковості, платоспроможності;

г) прибутковості, ліквідності, оборотності.

 

1.5 Головними зовнішніми факторами фінансової кризи на підприємстві можуть бути:

а) значний рівень інфляції, сезонні коливання, нестабільність фінансового ринку;

б) зменшення купівельної спроможності населення, прорахунки в галузі постачання, дефіцити у фінансуванні;

в) посилення монополізму на ринку, політична нестабільність у країні, низький рівень кваліфікації персоналу;

г) посилення конкуренції у галузі, нестабільність податкового законодавства, низька якість управління витратами.

 

1.6 Головними внутрішніми факторами фінансової кризи на підприємстві можуть бути:

а) посилення конкуренції у галузі, нестабільність податкового законодавства, низька якість управління витратами;

б) значний рівень інфляції, сезонні коливання, нестабільність фінансового ринку;

в) посилення монополізму на ринку, політична нестабільність у країні, низький рівень управління витратами;

г) низька якість менеджменту, дефіцити в організаційній структурі, низький рівень кваліфікації персоналу.

 

1.7Стратегічна криза характеризується:

а) зруйнованим виробничим потенціалом, відсутністю довгострокових факторів успіху;

б) зменшенням виручки від реалізації, зниженням оборотності активів;

в) втратою покупців готової продукції, неритмічністю виробництва;

г) браком інновацій, неповним завантаженням потужностей.

 

1.8Незадовільна структура балансу характерна для кризи:

а) стратегічної;

б) ліквідності;

в) прибутковості;

г) стратегічної і ліквідності.

 

1.9Для кризи ліквідності характерним є:

а) зниження оборотності активів;

б) втрата платоспроможності;

в) зменшення суми власного капіталу;

г) незадовільна структура балансу.

 

1.10Об’єктом антикризового управління фінансами підприємств є:

а) фінансові ризики, обсяг виручки від реалізації;

б) активи, чистий прибуток;

в) капітал, чистий дохід;

г) капітал, вартість підприємства.

 

1.11Суб’єктами антикризового управління фінансами підприємств є:

а) власник підприємства, кредитори;

б) функціональний антикризовий менеджер підприємства, головний бухгалтер;

в) власник підприємства, спеціалісти Агентства з питань банкрутства;

г) маркетологи, представники кредиторів при фінансовому оздоровленні підприємства-боржника.

 

1.12 До функцій антикризового менеджменту не належить:

а) планування;

б) організація;

в) мотивація;

г) контроль;

д) контролінг.

1.13 Фізичні особи, які мають вищу юридичну чи економічну освіту та ліцензію,видану в установленому законодавством порядку - це:

а) арбітражні керуючі;

б) незалежні експерти;

в) консультанти;

г) санатори.

 

1.14 Арбітражний керуючий може виконувати такі функції:

а) розпорядника майна;

б) керуючого санацією;

в) ліквідатора;

г) усі відповіді правильні;

д) усі відповіді неправильні.

 

1.15До фінансового механізму антикризового управління не належить:

а) фінансові методи;

б) фінансові важелі;

в) інструменти;

г) правове і нормативне забезпечення;

д) внутрішній аудит.

 

1.16До специфічних методів антикризового управління не належить:

а) аналіз точки беззбитковості;

б) факторинг;

в) санація балансу;

г) дискримінантний аналіз.

 

1.17До фінансових методів належать:

а) планування;

б) інвестування;

в) оподаткування;

г) кредитування;

д) усі відповіді правильні;

е) усі відповіді неправильні.

 

1.18До фінансових важелів не належить:

а) внутрішній аудит;

б) відсоток;

в) ставка податку;

г) норматив.

 

1.19 Сукупність заходів з ідентифікації, оцінювання, нейтралізації та контролю за ризиками фінансово-господарської діяльності – це система:

а) фінансового менеджменту;

б) фінансів підприємств;

в) ризик-менеджменту;

г) маркетингового менеджменту.

 

1.20 Основними інститутами, які мають формувати дієздатну систему ризик-менеджменту є:

а) відділ фінансового контролінгу, внутрішній аудит, зовнішній аудит;

б)власник підприємства, зовнішній аудит, менеджмент лінійних підрозділів;

в) власник підприємства, група контролінгу ризиків, внутрішній аудит;

г) менеджмент лінійних підрозділів, внутрішній аудит, зовнішній аудит.

 

Фінансові кросворди

Фінансовий кросворд №1

Розв'язок фінансового кросворда полягає в тому, щоб правильно написавши слова за горизонталлю, ви прочитаєте за вертикаллю зашифроване слово, виділене жирними лініями.

За горизонталлю:

1. Вид ресурсів, що використовуються підприємством.

2. Зовнішні фактори залежно від місця їх виникнення.

3. Фінансове оздоровлення підприємств.

4. Комплекс стимулів та санкцій.

5. Фактори, що обумовлюють кризу, у залежності від місця їх виникнення.

6. Функціональне спрямування менеджменту.

7.Те, на що спрямоване антикризове управління.

8. Фактори, що обумовлюють кризу, у залежності від місця їх виникнення.

9. Зовнішні фактори залежно від місця їх виникнення.

10. Учасники антикризового управління.

11. Складова системи антикризового управління.

12. Функція антикризового менеджменту.

13. Імовірність втрати доходу, капіталу в умовах невизначеності.

14. Пов’язана з недостатністю активів у ліквідній формі неспроможність юридичної особи задовольнити в установлений для цього строк заявлені до неї з боку кредиторів вимоги і виконати зобов’язання перед бюджетом.

Зашифроване слово означає наявність у підприємства збитків та проблеми з платоспроможністю.

 

 

                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             

15. Зовнішні фактори залежно від місця їх виникнення.

16. Учасники антикризового управління.

17. Складова системи антикризового управління.

18. Функція антикризового менеджменту.

19. Імовірність втрати доходу, капіталу в умовах невизначеності.

14 Пов’язана з недостатністю активів у ліквідній формі неспроможність юридичної особи задовольнити в установлений для цього строк заявлені до неї з боку кредиторів вимоги і виконати зобов’язання перед бюджетом.

Зашифроване слово означає наявність у підприємства збитків та проблеми з платоспроможністю.

Фінансовий кросворд №2

За горизонталлю:

1. Форма фінансової звітності.

2. Тип санаційних заходів.

3. Фінансовий метод.

4. Майно підприємства.

5. Функція антикризового менеджменту.

6. Вимога, що висувається до інформації.

 

                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           

 

7. Економічний ресурс.

8. Фінансовий важіль.

9. Фінансовий метод.

10. Здатність активів перетворюватися в готівку.

11. Вимога, що висувається до інформації.

Зашифроване слово означає фазу кризи, що пов’язана з фінансовою неспроможністю суб’єкта господарювання.

 

Питання для обговорення на семінарських заняттях

1. Які причини та наслідки фінансової кризи на підприємстві?

2. Назвати головні зовнішні фактори фінансової кризи на підприємстві.

3. Чому вплив зовнішніх факторів кризи має здебільшого стратегічний характер?

4. Пояснити механізм дії внутрішніх факторів фінансової кризи.

5. Які види кризи розрізняють на підприємстві?

6. У чому полягає сутність антикризового управління фінансами підприємств?

7. Назвати фактори, що зумовлюють різні види кризи.

8. Що таке об’єкт антикризового управління?

9. Хто може бути суб’єктом антикризового управління?

10. Дати характеристику складових фінансового механізму антикризового управління.

11. Що таке ризик-менеджмент?

12. Яка мета фінансової санації підприємства?

13. Пояснити сутність класичної моделі фінансової санації.

14. У яких основних випадках приймається рішення про санацію суб’єктів господарювання?

 

РОЗДІЛ 2Последнее изменение этой страницы: 2017-02-17; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.215.62.41 (0.021 с.)