ТОП 10:

Господарська операція тис. грн1. Одержано позичку в банку 500

2. Придбано обладнання в кредит 100

3. Куплена сировина, яка сплачена у розмірі 30 тис. грн, 100

залишок буде сплачено протягом 3 міс.

4. Спожито сировини, пального на виробництво готової 50

продукції

5. Нарахована і виплачена заробітна платня 50

6. Сплачено комунальні послуги 25

7. Нараховано знос основних засобів 10

8. Відвантажена готова продукція 200

9. Виплачено винагороду (премію) менеджерам 30

10. Виплачено як погашення кредиту при закупівлі 70

сировини(див. п.3)

11. Погашення банківського кредиту 50

12. Оплачено покупцями за товар 150

13. Сплачено відсотки за кредит 10

 

Розв’язок

Надходження = 500 + 150 = 650 тис. грн.

Виплати = 30 + 50 + 25 + 70 + 10 = 185 тис. грн.

Приріст грошових потоків = 650 – 185 = 465 тис. грн.

Сума прибутку = 150 – 30 – 50 – 25 – 10 – 70 – 10 = 45 тис. грн.

 

 

Питання для обговорення на практичних заняттях

1. Санаційна спроможність підприємства.

2. Сутність і завдання санаційного аудиту.

3. Методи санаційного аудиту.

4. Програма та етапи санаційного аудиту.

5. Експертне оцінювання ефективності антикризових заходів.

 

РОЗДІЛ 5

ФОРМИ ТА НЕОБХІДНІ ПЕРЕДУМОВИ ФІНАНСУВАННЯ АНТИКРИЗОВИХ ЗАХОДІВ

Мета заняття – з’ясувати форми фінансування антикризових заходів; навчитися визначати потребу в капіталі для вказаних заходів; засвоїти правила фінансування, сутність санації балансу.

 

План практичного заняття

1. Фінансове забезпечення антикризових заходів.

2. Зміст та види потреб в капіталі.

3. Правила фінансування.

4. Санація балансу.

Огляд ключових понять

Внутрішні джерела фінансування– чистий прибуток, амортизація, реструктуризація активів.

Зовнішні джерела фінансування – внески учасників та засновників, кредитне фінансування, кредиторська заборгованість.

Власний капітал – це частина активів підприємства, що залишається після вирахування його зобов’язань.

Позиковий капітал – кошти та матеріальні цінності, які надаються у користування суб’єктам господарювання на обумовлений строк та під певний відсоток.

Поточні зобов'язання – зобов’язання, які будуть погашені протягом операційного циклу підприємства або повинні бути погашені протягом дванадцяти місяців, починаючи з дати балансу.

Чистий прибуток – прибуток підприємства, який залишається після сплати податку на прибуток.

Амортизація – процес поступового перенесення на виготовлену продукцію вартості основних засобів і нематеріальних активів з урахуванням витрат на їх придбання, виготовлення або поліпшення.

Грошові потоки – сукупність розподілених за часом грошових надходжень і напрямів використання коштів, що мають місце в процесі фінансово-господарської діяльності підприємства.

Реструктуризація активів – санаційні заходи, пов’язані зі зміною складу та структури активної сторони балансу.

Потреба в капіталі – виражена в грошовому еквіваленті потреба підприємства у грошових та матеріальних засобах, необхідних для виконання поставлених цілей та забезпечення фінансової рівноваги.

Необоротні активи – активи, термін обороту яких складає більше одного року (основні засоби, нематеріальні активи тощо).

Оборотні активи – грошові кошти та їх еквіваленти, що не обмежені у використанні, а також інші активи, призначені для реалізації чи споживання протягом операційного циклу чи протягом дванадцяти місяців з дати балансу.

Операційний цикл – проміжок часу між придбанням запасів для здійснення діяльності та отриманням коштів від реалізаціївиробленої з них продукції або товарів і послуг.

Золоте правило фінансування (золоте банківське правило, правило узгодженості строків) – правило фінансування, яке вимагає, щоб строки, на які мобілізуються фінансові ресурси, збігалися зі строками, на які вони вкладаються в реальні чи фінансові інвестиції.

Золоте правило балансу передбачає виконання двох умов: основні засоби мають фінансуватися за рахунок власного капіталу та довгострокових позик; довгострокові капіталовкладення мають фінансуватися за рахунок коштів, мобілізованих на довгостроковий період, тобто довгострокові пасиви мають використовуватися не лише для фінансування основних засобів, а й для довгострокових оборотних активів.

Санація балансу – покриття засвідчених у балансі збитків на основі одержання санаційного прибутку. Основними фінансовими джерелами санації балансу є емісійні доходи, одержані в результаті зменшення (збільшення) статутного капіталу підприємства; резервні фонди; безповоротна фінансова допомога власників, кредиторів та інших зацікавлених в успішній діяльності підприємства осіб.

 

Тестові завдання

5.1.За джерелами мобілізації фінансових ресурсів розрізняють фінансування:

а) зовнішнє;

б) внутрішнє;

в) власне;

г) кредитне;

д) зовнішнє та внутрішнє.

 

 

5.2.За правовим статусом інвесторів розрізняють капітал:

а) власний;

б) залучений;

в) позичковий;

г) власний та позичковий.

 

5.3.До внутрішніх джерел фінансування не належить:

а) внески засновників;

б) чистий прибуток;

в) амортизація;

г) реструктуризація активів.

 

5.4.До зовнішніх джерел фінансування відносять:

а) внески власників на збільшення статутного капіталу;

б) банківські кредити;

в) кредиторська заборгованість;

г) заборгованість з оплати праці;

д) усі відповіді правильні;

е) усі відповіді неправильні.

 

5.5.Санація без залучення на підприємство додаткових фінансових ресурсів може набувати таких форм:

а) зменшення суми номінального капіталу підприємства;

б) альтернативна санація;

в) двоступінчаста санація;

г) конверсія власності в борг;

д) конверсія боргу у власність;

е) правильна відповідь а), г), д);

є) правильна відповідь а), б), в).

 

5.6.Санація із залученням нового фінансового капіталу може набувати таких форм:

а) пролонгація строків сплати заборгованості;

б) безповоротна фінансова допомога персоналу;

в) добровільне зменшення заборгованості;

г) самофінансування.

 

5.7.Чистий грошовий потік розраховується в розрізі таких видів діяльності:

а) виробничої;

б) операційної;

в) невиробничої;

г) інвестиційної;

д) фінансової;

е) правильна відповідь б), г), д);

є) немає правильної відповіді.

 

5.8.До пріоритетних завдань антикризового фінансування не належить:

а) поліпшення фінансової стійкості підприємства;

б) відновлення платоспроможності;

в) фінансове забезпечення операційної діяльності;

г) залучення капіталу для фінансування інвестиційної діяльності.

5.9.Для фінансування заходів виробничо-технічного характеру виникає потреба в:

а) інвестиційних ресурсах;

б) кредитних ресурсах;

в) власних ресурсах;

г) оборотних коштах;

д) правильна відповідь а), б), в);

е) правильна відповідь а), г).

 

5.10.До грошових видатків у результаті інвестиційної діяльності не належать:

а) придбання основних засобів;

б) придбання нематеріальних активів;

в) сплата дивідендів;

г) здійснення фінансових інвестицій.

 

5.11.До грошових видатків у результаті операційної діяльності належать:

а) фінансування виробничих запасів;

б) заробітна плата та нарахування;

в) сплата податку на додану вартість;

г) аванси видані;

д) аванси одержані;

е) сплачені відсотки за кредит;

є) правильна відповідь а), б), в), г).

ж) правильна відповідь а), б), г), е).

 

5.12.Економічна потужність включає такі компоненти:

а) виробничу потужність;

б) операційну потужність;

в) фінансову потужність;

г) інвестиційну потужність;

д) правильна відповідь а), в);

е) правильна відповідь б), г).

 

5.13.Фінансова потужність фінансується за рахунок такого капіталу:

а) інвестиційного;

б) оборотного;

в) основного;

г) власного.

 

5.14.Виробнича та фінансова потужності визначаються можливостями:

а) залучення капіталу;

б) виробництва продукції;

в) ринку;

г) збуту продукції.

 

5.15.Найменш ліквідними оборотними активами є:

а) векселі одержані;

б) товари;

в) виробничі запаси;

г) незавершене виробництво.

 

5.16.До правил фінансування не відносять:

а) золоте правило пасивів;

б) золоте правило фінансування;

в) золоте правило балансу;

г) правило вертикальної структури капіталу.

 

5.17.При використанні золотого правила фінансування слід керуватися такими умовами:

а) ДА/ДП ≤ 1; КА/КК ≥ 1;

б) ДА/ДП ≤ 1; КА/КК ≤ 1;

в) ДА/ДП = 1; КА/КК =1;

г) ДА – ДП = 0; КА – КК = 0,

де ДА – довгострокові активи;

ДП – довгострокові пасиви;

КА – короткострокові активи;

КК – короткостроковий капітал.

 

5.18.Вартість капіталу – це:

а) облікова сума капіталу;

б) ринкова оцінка капіталу;

в) сума дивідендів;

г) плата за залучення капіталу.

 

5.19.На структуру капіталу впливають такі чинники:

а) галузь діяльності;

б) форма організації бізнесу;

в) організаційна структура підприємства;

г) наявність висококваліфікованих менеджерів;

д) прибутковість активів;

е) конкурентоспроможність продукції;

є) правильна відповідь а), б), д);

ж) правильна відповідь в), г), е).

 

5.20.Якщо рентабельність активів перевищує проценти за користування кредитом, то підприємству залучати позики буде:

а) невигідно;

б) вигідно;

в) вигідно у окремих випадках;

г) невигідно у окремих випадках.

5.21.Санація балансу – це:

а) покриття відображених у балансі збитків;

б) поповнення резервного капіталу;

в) повернення боргів;

г) одержання прибутку.

 

Фінансові кросворди

Фінансовий кросворд №1

Розв’язок фінансового кросворда полягає в тому, що правильно написавши слова за горизонталлю, ви прочитаєте за вертикаллю зашифрований термін, виділений жирними лініями.

За горизонталлю:

1. Вид фінансування ресурсів за джерелами їх мобілізації.

2. Коефіцієнт, який використовується для аналізу структури капіталу.

3. Форма фінансової санації.

4. Компонента економічної потужності підприємства.

5. Форма фінансової санації.

6. Компонента економічної потужності підприємства.

7. Форма власного капіталу.

8. Капітал – джерело мобілізації фінансових ресурсів за правовим статусом інвесторів.

9. Капітал – внутрішнє джерело фінансування.

10. Вид оборотних активів.

11. Вид фінансування ресурсів за джерелами їх мобілізації.

12. Активи, які відображені в підсумку розділу I активу балансу.

13. Активи – об’єкти інтелектуальної власності.

14. Інструмент управління структурою капіталу підприємства.

Зашифрований термін означає частину активів підприємства, що залишається після вирахування його зобов’язань.

                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               

Фінансовий кросворд №2

За горизонталлю:

1. Вид діяльності підприємства.

2. Форма власного капіталу.

3. Вид діяльності підприємства.

4. Вхідний грошовий потік.

5. Елемент впливу на величину грошового потоку.

6. Витрати на залучення акціонерного капіталу.

7. Фінансове оздоровлення підприємств.

8. Активи, які відображені в підсумку розділу II активу балансу.

9. Вид запасів товарно-матеріальних цінностей.

10. Прибутковість підприємства.

11. П (с) БО 16.

12. Вихідний грошовий потік.

13. Довгострокові вкладення капіталу.

14. Напрям антикризового управління.

Зашифрований термін означає покриття відображених у балансі збитків та створення необхідних резервів за рахунок одержання санаційного прибутку.

 

                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     

 

ЗадачіПоследнее изменение этой страницы: 2017-02-17; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 54.236.35.159 (0.025 с.)