ТОП 10:

ОСОБЛИВОСТІ САНАЦІЇ ТА БАНКРУТСТВА ОКРЕМИХ КАТЕГОРІЙ СУБ’ЄКТІВ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІМета заняття – з’ясувати особливості санації та банкрутства суб’єктів господарювання різних організаційно-економічних форм.

 

План семінарського заняття

1. Особливості санації та банкрутства містоутворювальних і особливо небезпечних підприємств.

2. Особливості санації та банкрутства сільськогосподарських товаровиробників.

3. Специфіка санації та банкрутства комерційних банків.

4. Особливості санації та банкрутства страховиків.

5. Особливості санації та банкрутства професійних учасників ринку цінних паперів.

6. Банкрутство суб'єкта підприємницької діяльності – фізичної особи.

Огляд ключових понять

Містоутворювальними підприємствамивизнаються юридичні особи, кількість працівників яких з урахуванням членів їх сімей складає не менше половини чисельності населення адміністративно-територіальної одиниці, в якій розташована така юридична особа, а також підприємства, кількість працівників яких перевищує п’ять тисяч осіб.

Особливо небезпечними підприємствами визнаються підприємства вугільної, гірничодобувної, атомної, хімічної, хіміко-металургійної, нафтопереробної, інших галузей, визначених Кабінетом Міністрів України, припинення діяльності яких потребує проведення спеціальних заходів щодо запобігання заподіянню шкоди життю та здоров’ю громадян, майну, спорудам, навколишньому природному середовищу.

Під сільськогосподарськими підприємствами розуміються юридичні особи, основним видом діяльності яких є вирощування (виробництво, виробництво та переробка) сільськогосподарської продукції, виручка яких від реалізації вирощеної (виробленої, виробленої та переробленої) ними сільськогосподарської продукції складає не менше 50% загальної суми виручки.

Фермерське господарство єформою підприємницької діяльності громадян зі створенням юридичної особи, які виявили бажання виробляти товарну сільськогосподарську продукцію, займатися її переробленням та реалізацією з метою отримання прибутку на земельних ділянках, наданих їм для господарювання.

Договір поруки є таким способом забезпечення виконання зобов'язань, який полягає у залученні третьої особи-поручителя до основного зобов'язання, яке виникло між боржником та кредитором.

Договір поруки за зобов'язаннями боржника – договір, який укладається за клопотанням органу місцевого самоврядування або центрального органу виконавчої влади, які є учасниками провадження у справі про банкрутство. За умови укладення ними договору строк процедури санації містоутворюючого підприємства може бути продовжений господарським судом до десяти років. Боржник і його поручитель у цьому разі зобов'язані розрахуватися з кредиторами протягом трьох років. Невиконання цих вимог є підставою для визнання боржника банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури.

Режим фінансового оздоровлення комерційного банку – система непримусових та примусових заходів впливу на комерційний банк, спрямованих на збільшення обсягу капіталу до необхідного рівня протягом визначеного НБУ періоду з метою відновлення ліквідності й платоспроможності та усунення порушень, які призвели комерційний банк до збиткової діяльності або скрутного фінансового стану, а також наслідків цих порушень. Комерційний банк переводиться в режим фінансового оздоровлення відповідно до постанови Правління НБУ за наявності підстав, підтверджених висновками системи банківського нагляду та відповідного регіонального управління НБУ.

Тимчасова адміністрація –адміністрація, що призначається НБУ для управління банком на період фінансового оздоровлення. Метою діяльності тимчасової адміністрації є приведення справ комерційного банку у відповідність до чинного законодавства, відновлення платоспроможності, забезпечення усунення виявлених порушень, причин і умов, які призвели до погіршення фінансового стану, і здійснення інших заходів щодо санації комерційного банку.

 

Тестові завдання

11.1.Містоутворювальними підприємствами визнаються юридичні особи на яких:

а) кількість працівників та членів їхніх сімей становить не менше половини чисельності населення адміністративно-територіальної одиниці, у якій розташоване підприємство;

б) кількість працівників та членів їхніх сімей становить не менше третини чисельності населення адміністративно-територіальної одиниці, у якій розташоване підприємство;

в) кількість працівників яких перевищує 5 тис. осіб;

г) кількість працівників яких перевищує 3 тис. осіб;

д) правильна відповідь а) ,в);

е) правильна відповідь б), г).

 

11.2.Перелік особливо небезпечних підприємств визначається відповідними рішеннями:

а) Верховної Ради України;

б) Кабінету Міністрів України;

в) Президента України;

г) Міністерства надзвичайних ситуацій.

 

11.3.Докази, що підтверджують належність боржників до місто- утворювальних чи особливо небезпечних підприємств, господарському суду надають:

а) екологічна служба адміністративно-територіальної одиниці;

б) кредитори;

в) боржники;

г) податкова інспекція.

 

11.4.План фінансового оздоровлення містоутворювальних чи особливо небезпечних підприємств може передбачати:

а) працевлаштування працівників підприємства;

б) створення нових робочих місць;

в) їх продаж;

г) правильна відповідь а), б), в);

д) усі правильні відповіді.

 

11.5.Максимальний строк процедури санації цієї категорії підприємств складає … років:

а) 3;

б) 5;

в) 7;

г) 10.

 

11.6.Рішення про ліквідацію діяльності фермерського господарства може прийматися:

а) власником;

б) кредиторами;

в) господарським судом;

г) податковою інспекцією.

д) правильні відповіді а), в);

е) правильні відповіді б), г).

 

11.7.До складу ліквідаційної маси фермерського господарства у разі відкриття ліквідаційної процедури не включається:

а) нерухоме майно, яке перебуває у спільній власності членівфермерського господарства;

б) сільськогосподарська техніка, транспортні засоби;

в) нерухоме майно, яке перебуває у особистій власності членівфермерського господарства;

г) право оренди земельної ділянки.

 

11.8.Санація страховика може здійснюватися за рішенням:

а) власників;

б) податкової інспекції;

в) уповноваженого органу, що здійснює державний нагляд за страховою діяльністю;

г) господарського суду;

д) правильна відповідь б), в), г);

е) правильна відповідь а), в), г).

 

11.9.Уповноважений орган у справах нагляду за страховою діяльністю має право прийняти рішення щодо проведення примусової санації страховика у такому випадку:

а) невиконання страховиком своїх зобов’язань перед страхувальниками протягом шести місяців;

б) невиконання страховиком своїх зобов’язань перед страхувальниками протягом трьох місяців;

в) невчасної сплати податків у бюджет;

г) низький розмір відшкодування втрат страхувальникам.

 

11.10.У разі загрози платоспроможності банку з метою його фінансового оздоровлення НБУ призначає:

а) тимчасову адміністрацію;

б) керуючого санацією;

в) санаційний аудит;

г) тимчасову комісію.

 

11.11.З метою створення сприятливих умов для фінансової санації банку право на введення мораторію на задоволення вимог кредиторів має:

а) тимчасова адміністрація;

б) керуючий санацією;

в) санаційний аудитор;

г) НБУ.

 

11.12.Санація балансу банку належить до такого типу санаційних заходів:

а) реструктуризації активів;

б) реструктуризації капіталу;

в) відновлення ліквідності;

г) поліпшення платоспроможності.

 

11.13.До реструктуризації активів банку не належать такі санаційні заходи:

а) реалізація предметів застави;

б) ліквідація збиткових філій;

в) поповнення резервів;

г) інвентаризація заборгованості.

11.14.Ліквідатором комерційного банку не може бути призначено:

а) фізичну особу, яка здійснює професійну діяльність щодо тимчасової адміністрації банків;

б) юридичнуособу, яка здійснює професійну діяльність щодо тимчасової адміністрації банків;

в) особу, яка виконувала функції тимчасового адміністратора цього банку;

г) керівника банку;

д) правильна відповідь а), б), в);

е) правильна відповідь в), г).

 

11.15.При розгляді справ про банкрутство суб’єкта підприємницької діяльності, що є професійним учасником ринку цінних паперів, учасником провадження у справі про банкрутство визнається:

а) державний орган з питань регулювання ринку цінних паперів;

б) Фонд державного майна;

в) Агентство з питань банкрутства;

г) НБУ.

 

11.16.Затвердження господарським судом плану погашення боргів громадянина-підприємця є підставою для:

а) укладення мирової угоди;

б) зупинення провадження у справі про банкрутство на строк не більше трьох місяців;

в) зупинення провадження у справі про банкрутство на строк не більше шести місяців;

г) відкриття процедури санації боржника.

Фінансові кросворди

Фінансовий кросворд №1

Розв’язок фінансового кросворда полягає в тому, що правильно написавши слова за горизонталлю, ви прочитаєте за вертикаллю зашифрований термін, виділений жирними лініями.

За горизонталлю:

1. Засіб забезпечення виконання зобов’язання.

2. Договір, за яким одна особа зобов’язується перед кредитором іншої особи відповідати за виконання нею свого зобов’язання.

3. Установа, функцією якої є кредитування, касове і розрахункове обслуговування, здійснення валютних та інших операцій.

4. Самостійний суб’єкт господарювання.

5. Неспроможність юридичної особи задовольнити в установлений для цього строк вимоги кредиторів.

6. Вид цивільно-правових відносин щодо захисту майнових інтересів громадян та юридичних осіб.

7. Галузь, де функціонують особливо небезпечні підприємства.

                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     

 

8. Підприємства, кількість працівників яких перевищує 5 тис. осіб для цілей їх санації та банкрутства.

9. Здатність юридичної чи фізичної особи своєчасно і повністю виконати платіжні зобов’язання.

10. Особа, яка призначається господарським судом для здійснення процедури розпорядження майном фермерського господарства.

11. Характерна риса сільського господарства.

12. Один із учасників кредитних відносин, який виступає як суб’єкт, що надає позику.

13. Активи суб’єкта господарювання.

14. Форма підприємницької діяльності у галузі сільського господарства.

15. Фінансовий план.

16. Юридичні та фізичні особи, які уклали із страховиками договори страхування.

17. Зупинення виконання боржником грошових зобов’язань.

18. Система заходів, спрямованих на досягнення чи відновлення платоспроможності, прибутковості і конкурентоспроможності підприємства-боржника у довгостроковому періоді.

19. Господарська операція, яка передбачає надання орендодавцем землі в користування іншій юридичній або фізичній особі на певний обумовлений строк і з певним цільовим призначенням за певну плату.

20. Економічний ресурс.

Зашифрований термін означає первинну ланку сфери національного господарства.

 

Питання для обговорення на семінарських заняттях

1. Які особливості санації та банкрутства містоутворювальних і собливо

небезпечних підприємств?

2. Назвати особливості санації та банкрутства сільськогосподарських товаровиробників.

3. Особливості санації та банкрутства страховиків.

4. Специфіка санації та банкрутства банків.

5. Особливості санації та банкрутства професійних учасників ринку цінних паперів.

6. Банкрутство суб’єкта підприємницької діяльності – фізичної особи.

 


Рекомендована література

1. Калінеску Т.В. Оцінювання майна: Навч. посіб. / Т.В. Калінеску, Ю.А.Романовська, О.Д. Кирилов. – К.: Центр учбової літератури, 2012. – 312с.

2. Костирко Р.О. Фінансовий аналіз: Навч. посіб. / Р.О. Костирко. – Х.: Фактор, 2007. – 784с.

3. Копилюк О.І. Фінансова санація та банкрутство підприємств: Навч. посіб. / О.І.Копилюк, А.М.Штангерт. – К.: Центр навчальної літератури, 2005. – 168с.

4. Кравчук О.М. Фінансова діяльність суб’єктів підприємництва: Навч. посіб. / О.М.Кравчук, В.П.Лещук. – К.: Центр учбової літератури, 2010. – 504с.

5. Подольська В.О. Фінансовий аналіз: Навч. посіб. / В.О.Подольська,

О.В.Яріш – К.: Центр навчальної літератури, 2007. – 488с.

6. Пепа Т.В Управління фінансовою санацією підприємств: Навч. посіб. / Т.В.Пепа, В.О.Федорова, А.Б. Кондрашихін та ін. – К.: Центр учбової літератури, 2008. – 440с.

7. Полінкевич О.М. Фінансова санація та банкрутство підприємств: Навч. посіб. / О.М.Полінкевич, В.П.Лещук. – К.: Центр учбової літератури, 2011. – 400с.

8. Савчук В.П. Практическая энциклопедия. Финансовый менеджмент. – 3-е изд. / В.П.Савчук. – К.: Companion Group, 2008. – 880с.

9. Слав’юк Р.А. Фінанси підприємств: Підручник / Р.А.Слав’юк. – К.:УБС НБУ: Знання, 2010. – 550с.

10. Терещенко О.О. Антикризове фінансове управління на підприємстві: Монографія / О.О.Терещенко. – К.: КНЕУ, 2004. – 268с.

11. Терещенко О.О. Управління фінансовою санацією підприємств: Підручник. / О.О.Терещенко. – К.: КНЕУ, 2006. – 552с.

12. Фінансова діяльність суб’єктів господарювання: Підручник / Л.О.Омелянович, О.В.Чайковська, Г.Є.Долматова та ін.; за ред. Л.О.Омелянович. – 3-тє вид. перероб. і доповн. – К.: Знання, 2011. – 231с.

13. Череп А.В. Фінансова санація та банкрутство суб’єктів господарювання: Підручник / А.В. Череп. – К.: Кондор, 2006. – 380с.

14. Чернянська С.І. Реструктуризація підприємства в умовах трансформації економіки: Монографія / С.І.Чернянська. – Луганськ: видавництво СНУ ім. В. Даля, 2004. – 264с.

15. Шершньова З.Є. Стратегічне управління: Підручник. – 2-ге вид., перероб. і доп. / З.Є.Шершньова . – К.: КНЕУ, 2004. – 699с.


 

Додатки

Додаток А

 Последнее изменение этой страницы: 2017-02-17; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.232.146.112 (0.023 с.)