ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВОЮ САНАЦІЄЮ ТА БАНКРУТСТВОМ ПІДПРИЄМСТВПРАКТИКУМ

Для студентів спеціальності «Фінанси і кредит»

 

 

Затверджено

Вченою радою ЗНУ

Протокол № від 2014р.

Запоріжжя

УДК 336:[339.13.027:005] (076)

ББК У9 (4Укр) 26-933.1я 73

 

Череп А.В., Бугай В.З., Горбунова А.В. Управління фінансовою санацією та банкрутством підприємств: Практикум для студентів спеціальності «Фінанси і кредит» - Запоріжжя: ЗНУ, 2014. – 115с.

 

Подано програмний матеріал з теорії та практики управління фінансовою санацією та банкрутством підприємств на основі комплексу практичних завдань-тестів, задач тощо. Їх опрацювання допоможе майбутнім фахівцям краще засвоїти теоретичний матеріал, набути навичок аналітика, здатного приймати обґрунтовані управлінські рішення, спрямовані на подолання фінансової кризи і відновлення платоспроможності підприємств.

Для студентів спеціальності «Фінанси і кредит».

 

 

Рецензент В.В.Сьомченко

Відповідальний за випуск А.В. Череп

 

ЗМІСТ

Вступ................................................................................................................ 4

Розділ 1. Основи антикризового управління фінансами підприємств.......... 6

Розділ 2. Діагностика фінансової кризи на підприємстві............................ 14

Розділ 3. Контролінг в антикризовому управлінні підприємством........... 24

Розділ 4. Санаційний аудит.......................................................................... 31

Розділ 5. Форми та необхідні передумови фінансування антикризових

заходів............................................................................................................ 42

Розділ 6. Внутрішні фінансові джерела санації підприємства................... 52

Розділ 7. Зовнішні фінансові джерела санації підприємства...................... 61

Розділ 8. Реструктуризація та реорганізація підприємств.......................... 72

Розділ 9. Оцінювання вартості майна підприємств..................................... 82

Розділ 10. Економіко-правові аспекти санації та банкрутства

підприємств.................................................................................................... 92

Розділ 11. Особливості санації та банкрутства окремих категорій

суб’єктів підприємницької діяльності........................................................ 101

Рекомендована література.......................................................................... 109

Додатки........................................................................................................ 110

Додаток А Відповіді на тестові завдання................................................... 110

Додаток Б Відповіді на фінансові кросворди............................................ 112

 

 


 

ВСТУП

У пропонованому практикуму міститься комплекс практичних завдань, спрямованих на проведення аналітичних досліджень з метою вивчення основ ефективного антикризового фінансового управління на підприємствах, зокрема оволодіння знаннями щодо діагностики фінансового стану, обґрунтування і реалізації ефективних санаційних заходів для відновлення платоспроможності підприємств, які перебувають у глибокій фінансовій кризі. Опрацювання цих завдань сприятиме глибокому засвоєнню курсу «Управління фінансовою санацією та банкрутством підприємств», що викладається студентам.

До кожного із розділів, що вивчаються, пропонуються відповідні завдання, тести, задачі і фінансові кросворди.

Метою даного практикуму є забезпечення практичної підготовки студента – майбутнього фахівця з фінансової діяльності – в засвоєнні методики діагностики фінансового стану неплатоспроможного підприємства, набутті ним навичок аналітика, котрий вміє виявляти фактори і резерви для прийняття оптимальних управлінських рішень щодо відновлення платоспроможності боржника.

Відповідно до цієї мети основними завданнями дисципліни «Управління фінансовою санацією та банкрутством підприємств» є:

- з’ясування сутності та значення антикризового управління фінансами підприємств в сучасних умовах господарювання;

- вивчення традиційних і сучасних методів діагностики фінансової кризи на підприємстві;

- ознайомлення з сутністю та завданнями фінансового контролінгу та його роллю в антикризовому управлінні підприємством;

- вивчення форм та необхідних передумов фінансування антикризових заходів з використанням внутрішніх та зовнішніх фінансових джерел;

- з’ясування сутності та основних завдань реструктуризації та реорганізації підприємств як специфічного напряму антикризового управління;

- засвоєння економіко-правових аспектів санації та банкрутства неплатоспроможних підприємств;

- вивчення особливостей санації та банкрутства окремих категорій суб’єктів підприємницької діяльності.

Для засвоєння курсу «Управління фінансовою санацією та банкрутством підприємств» студенти повинні володіти знаннями з дисциплін «Бухгалтерський облік», «Економіка підприємства», «Фінанси підприємств», «Фінансовий менеджмент», «Фінансовий аналіз», «Управління фінансовими ризиками» тощо. Студент повинен уміти читати нормативно-довідкову документацію, фінансову звітність, бізнес-плани, будувати аналітичні графіки та таблиці.

У результаті вивчення курсу «Управління фінансовою санацією та банкрутством підприємств» студент повинен:

Знати:

- сутність і завдання антикризового фінансового управління на підприємстві;

- методи діагностики фінансової кризи;

- програму та етапи санаційного аудиту;

- правила фінансування антикризових заходів;

- фінансові джерела санації неплатоспроможного підприємства;

- форми реструктуризації та реорганізації підприємств;

- методичні засади оцінювання вартості майна суб’єктів господарювання;

- законодавчу і нормативну базу щодо фінансової санації та банкрутства підприємств ;

- особливості санації та банкрутства окремих категорій суб’єктів підприємницької діяльності.

Вміти:

- сформулювати мету і завдання антикризового фінансового управління на підприємстві;

- проводити діагностику фінансової кризи з використанням традиційних і сучасних методів;

- виконувати оцінювання потенційної життєздатності підприємства;

- визначати потребу в капіталі для фінансування антикризових заходів;

- обґрунтовувати ефективні фінансові джерела санації підприємств;

- розробляти план санації неплатоспроможного підприємства;

- оцінювати вартість майна підприємств, використовуючи різні методичні підходи.

Практикум покликаний допомогти студентам поєднати теоретичні знання та практичні навички в засвоєнні основних розділів курсу «Управління фінансовою санацією та банкрутством підприємств». Він спрямований на формування у студентів уміння самостійно мислити, на поглиблене опанування навчального матеріалу.


РОЗДІЛ 1

Последнее изменение этой страницы: 2017-02-17; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.237.66.86 (0.006 с.)