Дисциплiнарний статут прокуратури України 

Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Дисциплiнарний статут прокуратури УкраїниСтаття 2. Працiвники прокуратури повиннi мати високi моральнi якостi, бути принциповими i непримиренними до порушень законiв, поєднувати виконання своїх професiйних обов'язкiв з громадянською мужнiстю, справедливiстю та непiдкупнiстю. Вони повиннi особисто суворо додержувати вимог закону, виявляти iнiцiативу в роботi, пiдвищувати її якiсть та ефективнiсть i сприяти своєю дiяльнiстю утвердженню верховенства закону, забезпеченню демократiї, формуванню правосвiдомостi громадян, поваги до законiв, норм та правил суспiльного життя.

Будь-якi порушення прокурорсько-слiдчими працiвниками законностi та службової дисциплiни пiдривають авторитет прокуратури, завдають шкоду iнтересам держави та суспiльства.

 

Стаття 4. Прокурорсько-слiдчi працiвники, а також працiвники навчальних, наукових та iнших установ прокуратури заохочуються за сумлiнне i зразкове виконання службових обов'язкiв, iнiцiативу та оперативнiсть в роботi.

 

Стаття 5. Заходами заохочення є:

1) подяка; 2) грошова премiя; 3) подарунок; 4) цiнний подарунок; 5) дострокове присвоєння класного чину або пiдвищення в класному чинi; 6) нагородження нагрудним знаком "Почесний працiвник прокуратури України".

За особливi заслуги в роботi працiвник прокуратури можуть бути представленi до нагородження державними нагородами i присвоєння почесного звання - "Заслужений юрист України".

 

Стаття 8. Дисциплiнарнi стягнення до прокурорсько-слiдчих працiвникiв, а також працiвникiв навчальних, наукових та iнших установ прокуратури застосовується за невиконання чи неналежне виконання службових обов'язкiв або за проступок, який порочить його як працiвника прокуратури.

Винесення виправдувального вироку, повернення кримiнальної справи для додаткового розслiдування, вiдмiна запобiжного заходу i iнших процесуальних рiшень тягне дисциплiнарну вiдповiдальнiсть прокурорiв i слiдчих, якщо ними в процесi слiдства були допущенi недбалiсть або несумлiннiсть.

 

Стаття 9. Дисциплiнарними стягненнями є:

1) догана; 2) пониження в класному чинi; 3) пониження в посадi; 4) позбавлення нагрудного знаку "Почесний працiвник прокуратури України"; 5) звiльнення; 6) звiльнення з позбавленням класного чину.

4. Закон України “Про адвокатуру ”

Стаття 1. Адвокатура України та її завдання

Адвокатура України є добровiльним професiйним громадським об'єднанням, покликаним згiдно з Конституцiєю України сприяти захисту прав, свобод та представляти законнi iнтереси громадян України, iноземних громадян, осiб без громадянства, юридичних осiб, подавати їм iншу юридичну допомогу.

 

Стаття 2. Адвокат

Адвокатом може бути громадянин України, який має вищу юридичну освiту, стаж роботи за спецiальнiстю юриста або помiчника адвоката не менше двох рокiв, склав квалiфiкацiйнi iспити, одержав свiдоцтво про право на заняття адвокатською дiяльнiстю та прийняв Присягу адвоката України.

Адвокат не може працювати в судi, прокуратурi, державному нотарiатi, органах внутрiшнiх справ, служби безпеки, державного управлiння. Адвокатом не може бути особа, яка має судимiсть.

 

Стаття 5. Види адвокатської дiяльностi

Адвокати дають консультацiї та роз'яснення з юридичних питань, уснi i письмовi довiдки щодо законодавства; складають заяви, скарги та iншi документи правового характеру; посвiдчують копiї документiв у справах, якi вони ведуть; здiйснюють представництво в судi, iнших державних органах перед громадянами та юридичними особами; подають юридичну допомогу пiдприємствам, установам, органiзацiям; здiйснюють правове забезпечення пiдприємницької та зовнiшньоекономiчної дiяльностi громадян i юридичних осiб, виконують свої обов'язки вiдповiдно до кримiнально-процесуального законодавства у процесi дiзнання та попереднього слiдства.

Адвокат може здiйснювати й iншi види юридичної допомоги, передбаченi законодавством.

 

Стаття 9. Адвокатська таємниця

Адвокат зобов'язаний зберiгати адвокатську таємницю. Предметом адвокатської таємницi є питання, з яких громадянин або юридична особа зверталися до адвоката, суть консультацiй, порад, роз'яснень та iнших вiдомостей, одержаних адвокатом при здiйсненнi своїх професiйних обов'язкiв.

Данi попереднього слiдства, якi стали вiдомi адвокату у зв'язку з виконанням ним своїх професiйних обов'язкiв, можуть бути розголошенi тiльки з дозволу слiдчого або прокурора. Адвокати, виннi у розголошеннi вiдомостей попереднього слiдства, несуть вiдповiдальнiсть згiдно з чинним законодавством.

Адвокату, помiчнику адвоката, посадовим особам адвокатських об'єднань забороняється розголошувати вiдомостi, що становлять предмет адвокатської таємницi, i використовувати їх у своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб.

 

Стаття 10. Гарантiї адвокатської дiяльностi

Професiйнi права, честь i гiднiсть адвоката охороняються законом. Забороняється будь-яке втручання в адвокатську дiяльнiсть, вимагання вiд адвоката, його помiчника, посадових осiб i технiчних працiвникiв адвокатських об'єднань вiдомостей, що становлять адвокатську таємницю. З цих питань вони не можуть бути допитанi як свiдки.

Документи, пов'язанi з виконанням адвокатом доручення, не пiдлягають оглядовi, розголошенню чи вилученню без його згоди. Забороняється прослуховування телефонних розмов адвокатiв у зв'язку з оперативно-розшуковою дiяльнiстю без санкцiї Генерального прокурора України, його заступникiв, прокурорiв Республiки Крим, областi, мiста Києва.

Не може бути внесено подання органом дiзнання, слiдчим, прокурором, а також винесено окрему ухвалу суду щодо правової позицiї адвоката у справi.

Адвокату гарантується рiвнiсть прав з iншими учасниками процесу.

Кримiнальна справа проти адвоката може бути порушена тiльки Генеральним прокурором України, його заступниками, прокурорами Республiки Крим, областi, мiста Києва. Адвоката не можна притягнути до кримiнальної, матерiальної та iншої вiдповiдальностi або погрожувати її застосуванням у зв'язку з поданням юридичної допомоги громадянам та органiзацiям згiдно з законом.

 

Стаття 13. Квалiфiкацiйно-дисциплiнарнi комiсiї адвокатури та їх повноваження

Для визначення рiвня професiйних знань осiб, якi мають намiр займатися адвокатською дiяльнiстю, вирiшення питань про дисциплiнарну вiдповiдальнiсть адвокатiв у Республiцi Крим, областях, мiстах Києвi та Севастополi створюються строком на 3 роки квалiфiкацiйно-дисциплiнарнi комiсiї адвокатури. Цi комiсiї утворюються у складi двох палат - атестацiйної та дисциплiнарної.

Формування квалiфiкацiйно-дисциплiнарних комiсiй адвокатури та органiзацiйне забезпечення їх дiяльностi покладається на Раду Мiнiстрiв Республiки Крим, обласнi та Київську i Севастопольську мiськi Ради народних депутатiв.

Атестацiйна палата утворюється у складi 11 членiв, до неї входять 4 адвокати, 4 суддi та по одному представнику вiд Ради Мiнiстрiв Республiки Крим, обласної, Київської i Севастопольської мiських Рад народних депутатiв, управлiння юстицiї Ради Мiнiстрiв Республiки Крим, обласної, Київської i Севастопольської мiської державної адмiнiстрацiї, вiддiлення Спiлки адвокатiв України.

Рiшення про видачу свiдоцтва про право на заняття адвокатською дiяльнiстю або про вiдмову у видачi свiдоцтва приймається вiдкритим голосуванням бiльшiстю голосiв вiд загальної кiлькостi членiв палати. Особа, яка не склала квалiфiкацiйнi iспити, має право складати їх повторно через рiк.

Дисциплiнарна палата утворюється у складi 9 членiв, до неї входять 5 адвокатiв, 2 суддi, по одному представнику вiд управлiння юстицiї Ради Мiнiстрiв Республiки Крим, обласної, Київської i Севастопольської мiської державної адмiнiстрацiї, вiддiлення Спiлки адвокатiв України. Рiшення про притягнення адвоката до дисциплiнарної вiдповiдальностi приймається вiдкритим голосуванням двома третинами голосiв вiд загальної кiлькостi членiв палати.

У роботi квалiфiкацiйно-дисциплiнарної комiсiї з правом дорадчого голосу можуть брати участь вченi-юристи та народнi депутати.

Рiшення про вiдмову у видачi свiдоцтва про право на заняття адвокатською дiяльнiстю або на притягнення адвоката до дисциплiнарної вiдповiдальностi можуть бути оскарженi до Вищої квалiфiкацiйної комiсiї адвокатури.

Порядок органiзацiї i дiяльностi квалiфiкацiйно-дисциплiнарної комiсiї визначається Положенням про неї, що затверджується Президентом України.

 

Стаття 14. Вища квалiфiкацiйна комiсiя адвокатури

Вища квалiфiкацiйна комiсiя адвокатури розглядає скарги на рiшення квалiфiкацiйно-дисциплiнарних комiсiй. Вона має право скасовувати або змiнювати рiшення квалiфiкацiйно-дисциплiнарних комiсiй.

Вища квалiфiкацiйна комiсiя адвокатури утворюється при Кабiнетi Мiнiстрiв України. До складу Вищої квалiфiкацiйної комiсiї адвокатури входять по одному представнику вiд кожної квалiфiкацiйно-дисциплiнарної комiсiї адвокатури, Верховного Суду України, Мiнiстерства юстицiї України, Спiлки адвокатiв України.

Порядок дiяльностi Вищої квалiфiкацiйної комiсiї адвокатури регулюється Положенням про неї, що затверджується Президентом України.

 

Стаття 15. Присяга адвоката України

При видачi квалiфiкацiйно-дисциплiнарною комiсiєю адвокатури свiдоцтва про право на заняття адвокатською дiяльнiстю особа, якiй вручено це свiдоцтво, приймає Присягу адвоката України такого змiсту:

Последнее изменение этой страницы: 2016-12-28; просмотров: 125; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 54.224.117.125 (0.009 с.)