ТОП 10:

Богатирьов В. О., Борейко Г. Д.Б 73Дипломна робота з режисури (Постановочний план вистави): Методичний посібник для написання дипломних робіт. – Рівне: РДГУ, 2009. – 55 с.

 

Затверджено науково-методичною радою Рівненського державного гуманітарного університету

Протокол № 3 від 12 лютого 2014 року.

Рекомендовано до друку на засіданні кафедри театральної режисури протокол № 4 від 10 грудня 2014 року.

Рецензенти:

В.В. Вербець, доктор педагогічних наук, професор Рівненського державного гуманітарного університету;

Л.Т. Мельничук-Ізарова, професор РДГУ, народна артистка України, актриса Рівненського обласного академічного українського музично-драматичного театру.

 

Методичний посібник „Дипломна робота з режисури (Постановочний план вистави)” містить методичні поради для виконання дипломної роботи з режисури студентами денної та заочної форми навчання, схему постановочного плану вистави, додатки, які необхідні при постановці дипломної вистави, список рекомендованої літератури. Методичний посібник буде корисним при виконанні дипломної роботи студентами вищих навчальних закладів, які навчаються за спеціальністю 7.020201 „Театральне мистецтво”.

УДК 792.071.2(07)

ББК 85.330.7 р

 

© Богатирьов В.О., Борейко Г.Д., 2015

© РДГУ, 2015

 
 

ПЕРЕДМОВА


Дані методичні вказівки розроблені на підставі „Положення про дипломні роботи РДГУ” затвердженого Вченою радою РДГУ 26.11.1999 р. (протокол № 3) .

1. Дипломні роботи виконуються на завершальному етапі навчання студентів у вищому навчальному закладі і передбачають:

– систематизацію, закріплення, розширення теоретичних і практичних умінь з основної фахової дисципліни-режисури та майстерності актора і застосування їх при постановці дипломної вистави у професійному або аматорському театральному колективі;

– вміння самостійно застосувати набуті теоретичні знання та практичні навички у постановці конкретної вистави у конкретному творчому колективі, починаючи з вибору п’єси, її ідейно-тематичного аналізу, створення режисерського задуму вистави, знаходження відповідних засобів його втілення та організації творчої діяльності театрального колективу.

2. Орієнтовна тематика дипломних робіт формується кафедрою театральної режисури з числа найбільш актуальних та високохудожніх творів української, сучасної та класичної драматургії. Студенту надається право самостійно обрати тему дипломної роботи з обґрунтуванням свого вибору з позицій художньої досконалості, актуальності та доцільності її постановки саме у даному театральному колективі.

3. Закріплення за студентом теми дипломної роботи згідно особистої заяви і за поданням кафедри (витягу з протоколу засідання кафедри) оформляється наказом ректора.

4. Керівниками дипломних робіт призначаються кандидати наук, доценти, ведучі висококваліфіковані спеціалісти, художні керівники курсів, провідні викладачі фахових дисциплін, керівники театрально-мистецьких закладів та установ.

Керівник розробляє завдання на виконання дипломної роботи. Графік виконання її етапів затверджується завідуючим кафедрою та разом із дипломною роботою представляється в ДЕК.

Керівник дипломної роботи надає допомогу студентові у розробці календарного графіка роботи на час написання постановочного плану, рекомендує необхідну літературу та інші джерела за обраною темою, надає необхідні консультації у розробці режисерського аналізу п’єси, задуму та його втілення у дипломній виставі.

На засіданнях кафедри періодично заслуховуються звіти керівників дипломними роботами про хід її написання.

5. На керівництво дипломною роботою, на здобуття освітнього рівня „спеціаліст”, відводиться до 26 годин. З метою забезпечення успішного виконання студентом творчих завдань, керівник дипломної роботи може надавати практичну допомогу та консультації на місці практичного втілення-постановки дипломної вистави у театральному колективі, брати участь у прийомі дипломної вистави та її обговоренні комісією на базі переддипломної практики .

6. Дипломна робота з режисури – постановочний план вистави виконується на основі глибокого вивчення літератури зі спеціальності та практичного застосування фахових умінь та знань у виборі, постановці та організації прокату театральної багатоактної або одноактної вистави на базі театрального колективу.

Дипломна робота з режисури складається:

- з плану в якому відображено структуру та зміст постановочного плану і вказано сторінки письмової роботи;

- із вступу,в якому визначається актуальність обраної для постановки п’єси, її відповідність творчим та технічним і матеріальним можливостям колективу, її ідейно-художні якості, проблематика та драматургічна досконалість, виховне значення постановки, ідейно-естетичну спрямованість та інші необхідні аспекти майбутньої постановки;

- основної частини, в якій викладаються основні результати режисерського аналізу п’єси, вивчення творчості автора та аналізу історичної епохи, зображеної в п’єсі; найважливіші параметри режисерського задуму вистави та етапи його практичного втілення в роботі з виконавцями;

- висновків, які відображають результати, досягнуті режисером в ході теоретичної та практичної постановочної роботи;

- переліку використаної літератури та інших джерел;

- а також додатківу яких відображено практичну роботу режисера-постановника над п’єсою в театральному колективі.

Обсяг дипломної роботи не повинен перевищувати 60-70 сторінок машинописного тексту надрукованого через 1,5 міжрядковий інтервал на аркушах стандартного (А 4) формату. Розмір шрифту (кегель) – 14. Шрифт “Times”. Береги зверху, знизу – 2 см, зліва – 2,5 см, праве поле – 1,5 см. Рекомендується виділяти заголовками окремі її частини, окремі розділи постановочного плану. Студент має скласти перелік використаної та цитованої літератури. Окремо подаються всі необхідні додатки за вказаними зразками.

Дипломна робота повинна бути надрукована чи набрана на комп’ютері, на стандартних листах і подана на кафедру у переплетеному вигляді з усіма додатками (див. Схему Постановочного плану).

7. Виконана письмова робота подається керівникові не пізніше, ніж за три тижні до початку Державних екзаменів.

Керівник протягом 10 днів перевіряє дипломну роботу і з короткими висновками подає завідуючому кафедрою для розгляду на засіданні кафедри для рекомендації до захисту в ДЕК.

У висновкахкерівник дипломної роботи відзначає ступінь самостійності студента, позитивні та негативні якості, володіння професійними уміннями та навичками, рекомендує або не рекомендує роботу до захисту з попередньою оцінкою.

У випадку, коли завідуючий кафедрою вважає роботу неготовою до захисту, то дане питання розглядається на засіданні кафедри з участю керівника дипломної роботи та студента. Протокол засідання затверджується проректором з навчальної роботи.

8. Допущена до захисту дипломна робота з режисури передається на зовнішнє рецензування. Склад рецензентів затверджується деканом факультету за поданням завідуючого кафедрою. Рецензія повинна мати оцінку за прийнятою шкалою. Рецензент у 5-ти денний строк ознайомлюється з роботою і дає письмову рецензію. Негативна рецензія не є підставою для відхилення роботи від її захисту.

Після цього дипломна робота з висновками та рецензією знаходиться на кафедрі, де з її змістом можуть познайомитись усі бажаючі. Студент-дипломник повинен ознайомитись із відгуком керівника та рецензією.

9. При захисті дипломної роботи з режисури до ДЕК подаються (не пізніше 1 тижня до захисту) :

– виконана дипломна робота із записом на ній висновку завідуючого кафедрою про допуск студента до захисту;

– письмовий відгук керівника з характеристикою самостійності роботи випускника під час підготовки дипломного постановочного плану;

– письмова рецензія на дипломну роботу, завірена підписом рецензента та печаткою відповідної установи;

- протокол прийому дипломної вистави комісією ДЕК (художньою радою театру), завірений печаткою установи, де здійснювалась постановка, з оцінкою.

До Державної комісії подаються також інші матеріали та документи, які свідчать про художньо-мистецьку цінність виконаної творчої роботи постановки вистави (рецензії, відгуки, публікації у пресі, фотографії, буклети, відеоматеріали, макети декорації тощо).

10. Захист дипломної роботи здійснюється на відкритому засіданні Державної екзаменаційної комісії за участю не менше половини її складу при обов’язковій присутності голови комісії.

Для розкриття змісту дипломної роботи студенту надається не більше 20 хвилин. Студент коротко повинен повідомити про мотиви вибору даного драматичного твору, його актуальність, особливості сучасного прочитання та режисерського трактування матеріалу, про основні параметри режисерського задуму та етапи його втілення у практичній роботі з театральним колективом. Після повідомлення зачитується відгук керівника, рецензія на письмову роботу, протокол прийому вистави на базі конкретного театрального колективу, рецензії на виставу, заслуховуються відповіді студента на запитання членів комісії.

ДЕК на закритому засіданні обговорює результати захисту та простою більшістю голосів виносить рішення про оцінку роботи: „відмінно”, „добре”, „задовільно”, „незадовільно”.

Повторно захист дипломної роботи з метою підвищення оцінки не дозволяється.

Члени ДЕК підписують протокол (спеціального зразка) і залікові книжки студентів, в яких у визначеному місці робиться запис про результати захисту дипломної роботи.

11. Після захисту дипломні роботи зберігаються на кафедрі протягом 5 років. Дипломними роботами можуть користуватися студенти, викладачі, аспіранти, працівники мистецьких закладів. За їх зберігання несуть відповідальність матеріально визначені особи – старший лаборант кафедри.

Згідно з „Положенням про організацію навчального процесу в кредитно-модульній системі підготовки фахівців” (Рівне: РДГУ, 2005) затвердженого Вченою радою РДГУ від 31.08.2005 року протокол № 1 – дипломна робота – це індивідуальне завдання науково-дослідницького, творчого чи проектно-конструкторського характеру, яке виконує студент на завершальному етапі фахової підготовки.

Дипломна робота з режисури є основною комплексною формою вияву рівня теоретичних знань і практичних умінь в розробці проекту постановочного плану вистави та його практичного втілення з творчим колективом.

Підготовка дипломної роботи з режисури вимагає певного рівня кваліфікації, володіння основами режисури та майстерності актора (на рівні бакалавра театрального мистецтва).

Теоретична, підготовча та практична частина дипломної роботи з режисури вимагають значних затрат часу на їх виконання і тому в структурі навчального плану на виконання дипломної роботи передбачено 4 кредити ECTS. Слід зауважити, що основна частина роботи виконується студентом самостійно під час проходження переддипломної практики терміном 12 тижнів на базі творчого колективу.

 

 

Проект постановочного плану дипломної вистави

Постановочний план вистави–це створений режисером за певним драматичним твором проект майбутньої вистави. Керуючись ним, режисер у творчій співдружності з колективом театру здійснює постановку даної п’єси на сцені. Постановочний план має на меті допомогти студентам-випускникам впорядкувати та систематизувати свою творчу роботу над п’єсою під час розробки задуму та здійснення її постановки.

Постановочний план повинен бути підготовлений під керівництвом викладача у 9 семестрі. Після здійснення постановки під час переддипломної практики студент допрацьовує постановочний план (редагування, оформлення, тощо).

Постановочний план вистави є теоретичною частиною дипломної роботи з режисури та майстерності актора. Разом з додатками він є свідченням самостійної постановочної режисерської роботи над виставою на базі конкретного театрального колективу. Титульна сторінка постановочного плану оформлюється за встановленим зразком ( див. Додаток 9).Последнее изменение этой страницы: 2016-12-14; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 34.204.203.142 (0.007 с.)